EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schimburile transfrontaliere de energie electrică

This summary has been archived and will not be updated. See 'Schimburile transfrontaliere de energie electrică' for an updated information about the subject.

Schimburile transfrontaliere de energie electrică

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 – condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Scopul său este de a stabili norme privind schimburile transfrontaliere de energie electrică în vederea îmbunătățirii concurenței și a armonizării pieței unice a energiei electrice în UE.

ASPECTE-CHEIE

Certificarea operatorilor de transport și de sistem (OTS)

Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei Europene o notificare a deciziilor privind certificarea operatorilor de transport și de sistem (OTS)*. Comisia are la dispoziție două luni pentru a emite avizul autorității naționale de reglementare. Autoritatea adoptă ulterior decizia finală privind certificarea OTS.

Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E)

ENTSO-E este responsabilă cu gestionarea sistemului de transport al energiei electrice și cu permiterea comerțului și a furnizării de energie electrică la nivel transfrontalier în UE.

Sarcinile ENTSO-E

ENTSO-E este responsabilă cu elaborarea și/sau adoptarea:

 • de coduri de rețea*, la cererea Comisiei și pe baza orientărilor elaborate de Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) sau de Comisie;
 • de instrumente comune de operare a rețelei;
 • unui plan de dezvoltare a rețelei pe zece ani;
 • de recomandări privind coordonarea cooperării tehnice între operatorii de transport și de sistem din UE;
 • un unui program anual de activitate;
 • unui raport anual;
 • de evaluări anuale de vară și de iarnă cu privire la adecvarea capacităților de aprovizionare.

ACER examinează toate codurile de rețea dezvoltate de ENTSO-E. Dacă este convinsă că se respectă liniile directoare, ACER îl prezintă Comisiei, recomandând adoptarea acestuia.

Cooperarea regională a operatorilor de sisteme de transport

OTS trebuie să stabilească o cooperare regională în cadrul ENTSO-E și să publice un plan regional de investiții la fiecare doi ani, pe baza căruia să se poată investi.

Mecanismul de compensare între operatorii de transport și de sistem și tarifele pentru accesul la rețele

OTS primesc compensații pentru costurile suportate ca urmare a găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică în rețelele lor. Compensația este plătită de operatorii sistemelor naționale de transport din care provin fluxurile transfrontaliere. Costurile sunt stabilite pe baza costurilor prognozate. Comisioanele pentru accesul la rețele sunt, de asemenea, aplicate de operatorii de rețea.

Principiile generale ale gestionării congestiei

Problemele de congestie* a rețelei trebuie rezolvate prin soluții nediscriminatorii bazate pe mecanisme care dau semnale economice participanților la piață și OTS-urilor. Odată ce capacitatea este alocată, aceasta poate fi „redusă” numai de către OTS în situații de urgență, atunci când toate celelalte alternative rezonabile pentru a rezolva problema au fost epuizate. În cazul reducerii capacității alocate, compensația trebuie plătită participanților la piață, cu excepția cazurilor de forță majoră.

Reguli pentru noi interconectări

Noile interconectări* pot solicita o scutire temporară de la normele generale care reglementează utilizarea veniturilor din congestionare, separarea* sistemelor de distribuție și a operatorilor de transport și accesul terților. Scutirea ar fi cu condiția ca:

 • investiția să crească concurența în domeniul furnizării de energie electrică;
 • investiția să nu aibă loc fără scutire;
 • interconectarea să fie deținută de o persoană fizică sau juridică separată de OTS relevante;
 • taxele să fie percepute utilizatorilor interconectării;
 • scutirea să nu afecteze în mod negativ concurența sau funcționarea eficientă a pieței interne sau funcționarea eficientă a sistemului reglementat la care este legată interconectarea.

Există o obligație generală de a pune la dispoziția participanților la piață capacitatea maximă posibilă de interconexiuni pentru fluxurile transfrontaliere, respectând în același timp standardele de siguranță legate de funcționarea sigură a rețelei.

Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei proiecte de decizii privind scutirea unei noi interconectări de toate sau de o parte din următoarele reguli:

 • separarea proprietății;
 • reglementarea tarifară;
 • accesul terților;
 • utilizarea veniturilor din congestionare.

Comisia are două luni pentru a solicita autorității naționale de reglementare modificarea sau retragerea scutirii. Autoritatea adoptă ulterior decizia finală privind exceptarea.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 3 martie 2011. Acesta abrogă Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 cu efect de la 2 martie 2011.

TERMENI-CHEIE

Operator de transport și de sistem (OTS): societățile responsabile pentru rețelele utilizate pentru transmiterea energiei electrice.
Coduri de rețea:
 • Acestea includ reguli și proceduri referitoare, de exemplu, la:
  • securitatea și fiabilitatea rețelei;
  • schimburi de date;
  • alocarea capacităților și gestionarea congestiilor;
  • tranzacții legate de serviciile de acces la rețea și echilibrarea sistemului;
  • transparenţă;
  • structuri tarifare armonizate de transport;
  • eficiența energetică privind rețelele electrice.
 • Codurile de rețea sunt adoptate prin comitologie. Acestea iau forma unor regulamente obligatorii ale Comisiei.
Congestie: blocajele care pot apărea atunci când o interconectare care leagă rețelele de transport naționale nu poate satisface toate fluxurile fizice rezultate din comerțul internațional solicitate de participanții la piață. Acest lucru se poate datora lipsei de capacitate a interconectărilor și/sau a sistemelor naționale de transport în cauză. Mecanismele de tarifare sunt utilizate pentru a ușura congestionarea.
Interconectări: o linie de transmisie care traversează frontiera dintre două țări ale UE și leagă sistemele naționale de transmisie.
Separare: separarea dreptului de proprietate asupra rețelelor de transport și de distribuție a energiei. Acest lucru asigură că acestea sunt independente în ceea ce privește organizarea și luarea deciziilor.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (JO L 211, 14.8.2009, pp. 15-35)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 714/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport și abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport (JO L 250, 24.9.2010, pp. 5-11)

Data ultimei actualizări: 08.05.2018

Top