EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cerințe minime pentru reutilizarea apei

Cerințe minime pentru reutilizarea apei

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2020/741 privind cerințele minime pentru reutilizarea apei

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Acesta stabilește parametri armonizați pentru a garanta siguranța reutilizării apei în irigațiile agricole, cu scopul de a încuraja această practică și pentru a ajuta la combaterea secetelor și a deficitului de apă.
 • De asemenea, își propune să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, în special a obiectivului nr. 6 privind asigurarea disponibilității și a managementului durabil al apei și al sanitației pentru toți și a obiectivului nr. 12 privind consumul și producția durabilă.

ASPECTE-CHEIE

Prezentul regulament stabilește cerințe minime de calitate a apei și de monitorizare, precum și dispoziții privind managementul riscului și privind utilizarea în siguranță a apelor recuperate pentru irigații agricole, în contextul managementului integrat al apei.

Acesta se bazează pe două comunicări ale Comisiei Europene:

Domeniul de aplicare

 • Regulamentul se aplică ori de câte ori apa uzată urbană epurată este reutilizată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Directiva 91/271/CEE privind apele uzate urbane, pentru irigații agricole (a se vedea rezumatul).
 • Un stat membru UE poate decide că nu este adecvată reutilizarea apei pentru irigații agricole într-unul sau mai multe dintre bazinele sale hidrografice din districtele sale sau părți ale acestora, pe baza unor criterii specifice:
  • condițiile geografice și climatice ale districtului sau ale unor părți ale acestuia;
  • presiunile exercitate asupra și starea altor resurse de apă;
  • presiunile exercitate asupra și starea corpurilor de apă de suprafață în care sunt deversate apele uzate urbane epurate;
  • costurile de mediu și de resursă ale apelor recuperate și ale altor resurse de apă.
 • O astfel de decizie trebuie justificată în mod corespunzător și revizuită periodic pentru a ține seama de circumstanțele în schimbare, cum ar fi proiecțiile privind schimbările climatice și strategiile naționale de adaptare la schimbările climatice, precum și planurile de management ale bazinelor hidrografice stabilite în temeiul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE – a se vedea sinteza).
 • Regulamentul permite exceptări, limitate în timp, de la normele pentru cercetare sau proiecte pilot, sub rezerva anumitor condiții.

Calitatea apelor recuperate

Operatorul instalației de recuperare trebuie să se asigure că apa recuperată destinată irigațiilor în agricultură respectă:

 • cerințele minime de calitate a apei stabilite în anexa 1 la regulament – care acoperă elemente microbiologice (cum ar fi valorile indicate pentru bacterii Escherichia coli) și cerințele de monitorizare privind monitorizarea de rutină și validarea;
 • orice condiții suplimentare privind calitatea apei stabilite de autoritatea competentă în permisul eliberat relevant.

Managementul riscului

 • Autoritatea națională competentă trebuie să se asigure că este elaborat un plan de management al riscului legat de reutilizarea apei pentru a produce, furniza și utiliza apa recuperată.
 • Planul de management al riscului legat de reutilizarea apei poate fi întocmit de operatorul instalației de recuperare, de alte părți din proiectul de reutilizare a apei sau de utilizatorii finali, după caz, și trebuie să identifice responsabilitățile de management al riscului ale tuturor părților proiectului de reutilizare a apei.
 • Acesta trebuie, în special, să stabilească orice cerințe suplimentare privind calitatea apei, să identifice măsurile preventive adecvate și/sau măsuri corective adecvate și eventualele bariere sau măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța sistemului.

Obligații privind permisul

 • Producția și furnizarea de apă recuperată pentru irigații agricole necesită o autorizație.
 • Părțile în cauză trebuie să depună o cerere autorității naționale competente.
 • Permisul stabilește obligațiile operatorului instalației de recuperare și, dacă este cazul, ale altor părți responsabile ale sistemului de reutilizare a apei, care se bazează pe planul de management al riscului. Acestea trebuie să specifice un număr de elemente, inclusiv:
  • clasa sau clasele de calitate ale apelor recuperate și utilizarea în agricultură pentru care sunt permise apele recuperate, locul de utilizare, instalațiile de recuperare și volumul anual estimat al apelor recuperate care urmează să fie produse;
  • condițiile în raport cu cerințele minime de calitate a apei și de monitorizare;
  • condițiile referitoare la cerințele suplimentare impuse operatorului instalației de recuperare, prevăzute în planul de management al riscului legat de reutilizarea apei;
  • orice alte condiții necesare pentru a elimina eventualele riscuri inacceptabile la adresa mediului și a sănătății umane și animale;
  • durata de valabilitate a permisului;
  • punctul de conformitate.
 • Permisele trebuie să fie revizuite și actualizate în mod regulat acolo unde este necesar și cel puțin atunci când au avut loc modificări semnificative în procesele de tratament sau în condițiile amplasamentului.

Verificarea de conformitate

 • Autoritatea națională competentă trebuie să verifice respectarea condițiilor stabilite în permis. Acest lucru se poate face prin:
  • efectuarea de controale la fața locului;
  • monitorizarea datelor obținute, în special în temeiul prezentului regulament;
  • orice alte mijloace adecvate.
 • Regulamentul stabilește, de asemenea, măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate.
 • De asemenea, autoritatea națională competentă trebuie să verifice în mod regulat respectarea planurilor de management al riscului.

Transparență și schimb de informații

 • Trebuie stabilite puncte naționale de contact pentru a facilita coordonarea transfrontalieră acolo unde este necesar.
 • Pentru a asigura transparența, regulamentul stabilește și reguli privind:
  • creșterea gradului de conștientizare;
  • informații care trebuie furnizate publicului;
  • informații privind monitorizarea implementării.
 • Comisia va efectua o evaluare a regulamentului până la 26 iunie 2028.

Orientări

Comisia a publicat orientări pentru a ajuta statele membre și părțile interesate să aplice normele privind reutilizarea apei. Orientările sunt completate de mai multe exemple practice pentru a facilita aplicarea normelor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 26 iunie 2023.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerințele minime pentru reutilizarea apei (JO L 177, 5.6.2020, pp. 32-55)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei Orientări în sprijinul aplicării Regulamentului (UE) 2020/741 privind cerințele minime pentru reutilizarea apei 2022/C 298/01 (JO C 298, 5.8.2022, pp. 1-55)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social european și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară [COM(2015) 614 final, 2.12.2015].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social european și Comitetul Regiunilor – Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012) 673 final, 14.11.2012]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană [COM(2007) 414 final, 18.7.2007]

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, pp. 1-54) Text republicat în rectificare (JO L 226, 25.6.2004, pp. 3-21).

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 852/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, pp. 32-54)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, pp. 40-52)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 30.08.2022

Top