EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asistența juridică gratuită în cadrul procedurilor penale

Asistența juridică gratuită în cadrul procedurilor penale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2016/1919 de garantare a asistenței juridice gratuite pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme minime comune privind dreptul la asistență juridică gratuită* în procedurile penale în întreaga UE.

Aceasta stabilește în mod clar criterii pentru acordarea asistenței juridice gratuite, standarde de calitate și căi de atac în cazul unei încălcări.

Directiva vine în completarea normelor UE privind accesul la un avocat și privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt suspectați sau acuzați de infracțiuni și nu aduce atingere drepturilor definite de acestea.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Normele se aplică:

 • persoanelor suspectate și persoanelor acuzate în cadrul procedurilor penale care:
  • sunt private de libertate;
  • trebuie să fie asistate de un avocat în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern și nu își permit această asistență; sau
  • trebuie sau pot să fie prezente la un act de cercetare sau de strângere de probe, inclusiv, cel puțin, la următoarele: recunoașterea dintr-un grup de persoane (un rând de persoane, inclusiv o persoană suspectată de comiterea unei infracțiuni, care îi sunt prezentate unui martor în scopul identificării), confruntări, reconstituiri ale locului comiterii unei infracțiuni; și
 • persoanelor care fac obiectul unui mandat european de arestare.

Aceste norme li se aplică tuturor cetățenilor UE și tuturor țărilor UE, exceptând Danemarca, Irlanda și Regatul Unit (1).

Dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor penale

Țările UE:

 • trebuie să se asigure că suspecții și persoanele acuzate care nu dispun de resurse suficiente pentru a plăti asistența unui avocat au dreptul la asistență juridică gratuită atunci când interesele justiției o impun;
 • pot aplica diferite criterii pentru a stabili dacă trebuie să fie acordată asistența juridică gratuită:
  • criteriul stării materiale (pe baza resurselor persoanei în cauză, inclusiv pe baza venitului și a averii); și/sau
  • criteriul temeiniciei (pe baza necesității de a asigura accesul eficace la justiție în circumstanțele cauzei);
 • trebuie să respecte aceste criterii așa cum au fost ele stabilite, în special faptul că se consideră îndeplinită temeinicia dacă persoana este adusă în fața unei instanțe pentru o hotărâre privind detenția sau în perioada de detenție;
 • trebuie să acorde asistența juridică gratuită fără întârzieri nejustificate și – cel târziu – înainte ca persoana în cauză să fie interogată de către poliție, de către o altă autoritate de aplicare a legii sau de către o autoritate judiciară, sau înainte de efectuarea actelor specifice de cercetare sau de strângere de probe.

Dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

Persoanele căutate* au dreptul la asistență juridică gratuită:

 • din partea țării UE de executare*, din momentul arestării până în momentul predării către țara UE emitentă*, sau până când decizia privind refuzul predării devine definitivă;
 • din partea țării emitente, când persoana în cauză își exercită dreptul de a numi un avocat în țara emitentă pentru a asista avocatul din țara de executare în conformitate cu normele UE privind dreptul de a avea acces la un avocat, în măsura în care asistența juridică gratuită este necesară pentru a garanta accesul efectiv la justiție.

Acest drept poate fi supus criteriului stării materiale în aceleași condiții ca și în cazul procedurilor penale.

Decizia, calea de atac și persoanele vulnerabile

Persoanele suspectate, persoanele acuzate și persoanele căutate trebuie:

 • să fie informate în scris în cazul în care cererea lor de asistență juridică gratuită este respinsă;
 • să aibă o cale de atac efectivă potrivit dreptului intern, în cazul încălcării drepturilor lor prevăzute în această directivă;
 • să beneficieze de luarea în considerare a necesităților lor specifice în cazul în care sunt vulnerabile.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 24 noiembrie 2016, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 mai 2019.

CONTEXT

Această directivă este a șasea și ultima dintr-un pachet de instrumente juridice adoptat în conformitate cu Foaia de parcurs a UE pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în 2009.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Asistență juridică gratuită: în sensul acestei directive, finanțarea de către o țară a UE a asistenței din partea unui avocat, astfel încât să permită accesul la un avocat persoanelor care nu dispun de resursele necesare pentru a acoperi cheltuielile de judecată.
Țară de executare: în contextul unui mandat de arestare, țara căreia o altă țară îi solicită să aresteze și să predea o persoană căutată în scopul efectuării urmăririi penale sau al aplicării unei pedepse privative de libertate.
Persoană căutată: în contextul unui mandat de arestare, persoana care este căutată în scopul efectuării urmăririi penale sau al aplicării unei pedepse privative de libertate și a cărei arestare și predare este solicitată altei țări.
Țară emitentă: în contextul unui mandat de arestare, țara care solicită altei țări să aresteze și să predea o persoană căutată în scopul efectuării urmăririi penale sau al aplicării unei pedepse privative de libertate.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Directivei (UE) 2016/1919 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Titlul VI – Justiția – Articolul 47 – Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (JO C 202, 7.6.2016, p. 403)

Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, pp. 1-20)

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, pp. 1-12)

Rezoluția Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO C 295, 4.12.2009, pp. 1-3)

Data ultimei actualizări: 14.05.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top