EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cooperarea între autoritățile naționale cu privire la legislația în materie de protecție a consumatorului

Cooperarea între autoritățile naționale cu privire la legislația în materie de protecție a consumatorului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2017/2394 – cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul regulamentului este de a proteja consumatorii împotriva încălcarea transfrontalieră a legislației UE privind protecția consumatorilor prin modernizarea cooperării dintre autoritățile naționale relevante în UE, țările din Spațiul Economic European (SEE) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) între ele și cu Comisia Europeană.

Noile reglementări ajută la creșterea încrederii consumatorilor și a întreprinderilor în comerțul electronic în cadrul UE.

Acesta abrogă și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 de la 17 ianuarie 2020.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul vizează 26 de legi UE care protejează interesele consumatorilor enumerate în anexa sa (pot fi adăugate altele noi în viitor, pentru a extinde domeniul de aplicare al regulamentului la noi domenii legislative) și se aplică în cazul oricărei încălcări a acestor legi.

Aceste încălcări pot fi:

 • încălcări în interiorul UE: în care consumatorii locuiesc într-o țară UE alta decât cea în care
  • a avut loc încălcarea;
  • își are sediul agentul economic responsabil; sau
  • se găsesc dovezile sau activele relevante;
 • încălcări pe scară largă: o acțiune sau o omisiune care contravine legislației UE în materie de protecție a consumatorului și care aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor în cel puțin două țări ale UE diferite de țara:
  • în care își are originea sau a avut loc;
  • pe teritoriul căreia este stabilit comerciantul responsabil de aceasta;
  • în care se găsesc mijloacele de probă sau activele comerciantului implicat; sau
 • orice acțiuni sau omisiuni care contravin legislației UE în materie de protecție a consumatorului și care aduc sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor și care au caracteristici comune, inclusiv:
  • aceeași practică ilegală;
  • încălcarea aceluiași interes; și
  • care survin în același timp;
  • comise de către același agent economic, în cel puțin trei țări ale UE;
 • încălcări pe scară largă cu dimensiune specifică UE: consumatorii afectați locuiesc în cel puțin două treimi din țările UE, reprezentând cel puțin două treimi din populația UE.

Încălcarea poate fi o acțiune sau o omisiune și poate să fi încetat înainte ca măsurile de asigurare a respectării legislației să înceapă sau să se încheie.

Autoritățile competente

Fiecare țară UE trebuie să desemneze și să furnizeze resurse pentru:

 • un birou unic de legătură responsabil de coordonarea activităților de anchetă și de asigurare a respectării legislației și a unei cooperări eficiente;
 • una sau mai multe autorități competente responsabile pentru aplicarea regulamentului.

Țările UE pot implica, de asemenea, organisme desemnate, acolo unde este necesar, pentru a colecta informații privind o încălcare sau pentru a lua măsuri de asigurare a respectării legislației, în anumite condiții ale regulamentului.

Regulamentul enumeră competențele minime de anchetă și de asigurare a respectării legislației ale autorităților competente, inclusiv competența de a obține angajamente din partea unui comerciant de a înceta o încălcare sau de a oferi măsuri reparatorii consumatorilor afectați.

În plus, autoritățile vor putea, de asemenea:

 • să solicite informații de la operatori de registre de domenii și de la bănci, pentru a stabili identitatea comerciantului responsabil;
 • să efectueze cumpărături în scopuri de testare („client misterios”) pentru a verifica discriminarea geografică sau condițiile postvânzare (de exemplu, drepturi de retragere); și
 • să dispună înlăturarea conținutului online, dacă este necesar.

Asistența reciprocă

Pentru încălcări în interiorul UE, regulamentul stabilește procedura pentru solicitările de informații și pentru măsurile de asigurare a respectării legislației dintr-o țară a UE în alta.

Autoritățile trebuie să răspundă la solicitările de informații în termen de 30 de zile sau în orice alt termen convenit și trebuie să aplice măsuri adecvate de asigurare a respectării legislației, fără întârziere și, în mod normal, în decurs de șase luni. Regulamentul vizează, de asemenea, condițiile în care poate fi refuzată o astfel de solicitare.

Acțiune coordonată

În cazul în care există motive întemeiate să se bănuiască o încălcare pe scară largă, autoritățile implicate trebuie să alerteze fără întârziere Comisia, alte autorități competente și birouri de legătură și să lanseze acțiuni coordonate acolo unde s-a convenit acest lucru, cu un coordonator desemnat.

Comisia trebuie să raporteze autorităților naționale orice încălcare suspectată de care a luat cunoștință. Dacă există o suspiciune cu privire la o încălcare pe scară largă cu dimensiune specifică UE, autoritățile naționale trebuie să efectueze anchete corespunzătoare și să înceapă o acțiune coordonată dacă anchetele respective confirmă că ar putea avea loc o încălcare. Acțiunile coordonate care vizează încălcări răspândite cu o dimensiune specifică UE trebuie să fie întotdeauna coordonate de către Comisie.

Țările UE pot refuza să participe la o acțiune coordonată, de exemplu dacă sunt deja inițiate proceduri judiciare sau dacă o anchetă a arătat că efectele reale sau potențiale ale presupusei încălcări sunt neglijabile în țara respectivă.

Activități la nivelul UE

Regulamentul introduce, de asemenea, un nou sistem de alertare a pieței la nivelul întregii UE, astfel încât amenințările emergente să fie detectate mai rapid. Acest nou sistem de alertare combină sistemul deja existent în temeiul regulamentului privind cooperarea în domeniul protecției consumatorilor (Regulamentul (CE) nr. 2006/2004) cu un schimb mai larg de informații relevante și necesare.

În plus, anumite organisme externe (precum asociații ale consumatorilor și asociații profesionale, Centrele Europene ale Consumatorilor și organisme desemnate cărora li s-a conferit această competență de către țările UE sau de către Comisie) vor putea și ele să emită alerte („alerte externe”). Acest lucru intensifică rolul părților interesate în asigurarea respectării legislației în materie de protecție a consumatorului.

Autoritățile pot, de asemenea, să decidă să desfășoare acțiuni de verificare* pentru a detecta încălcări, dar acestea trebuie, în mod normal, să fie coordonate de către Comisie.

Protecția datelor

Autoritățile pot solicita în mod direct date relevante de la părți terțe în conformitate cu Directiva 2000/31/CE (privind comerțul electronic) și respectând legislația privind protecția datelor (Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva (UE) 2016/680 – Protecția datelor cu caracter personal la utilizarea acestora de către autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 17 ianuarie 2020.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Acțiuni de verificare: anchete coordonate asupra unei piețe de consum.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, pp. 1-26)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, pp. 1-88)

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 2016/680 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, pp. 1-22)

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („directiva privind comerțul electronic”) (JO L 178, 17.7.2000, pp. 1-16)

Data ultimei actualizări: 14.05.2018

Top