EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Frontiere inteligente: Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene

Frontiere inteligente: Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2017/2226 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire pentru înregistrarea datelor referitoare la trecerea frontierelor externe ale UE de către resortisanții țărilor din afara UE

Regulamentul (UE) 2017/2225 de modificare a Codului Frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea Sistemului de intrare/ieșire

CARE ESTE ROLUL ACESTOR REGULAMENTE?

Regulamentul (UE) 2017/2226 urmărește îmbunătățirea eficacității și eficienței controalelor la frontierele externe ale spațiului Schengen prin crearea unui Sistem centralizat de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la trecerea frontierelor externe ale UE pentru o scurtă ședere de către resortisanții țărilor din afara Uniunii Europene (UE).

EES va fi un sistem IT automatizat pentru înregistrarea intrărilor și ieșirilor călătorilor din țările din afara UE la frontierele externe. Se va aplica persoanelor care au nevoie de viză de scurtă ședere și celor care provin din țări care nu sunt membre ale UE și sunt exonerate de obligația de a deține viză.

EES va înlocui actualul sistem de ștampilare manuală a pașapoartelor, care necesită mult timp, nu furnizează date fiabile privind trecerea frontierei și nici nu detectează în mod eficient persoanele care își depășesc termenul de ședere. Sistemul va contribui, de asemenea, la lupta împotriva terorismului și a infracțiunilor grave.

Regulamentul (UE) 2017/2226 modifică mai multe legi ale UE:

Modificarea Codului Frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea EES este un act legislativ separat, Regulamentul (UE) 2017/2225.

ASPECTE-CHEIE

Obiectul

Regulamentul (UE) 2017/2226 instituie EES, un sistem electronic comun care:

 • înregistrează și stochează data, ora și locul intrării și ieșirii resortisanților din afara UE care trec frontierele UE;
 • calculează automat durata de ședere autorizată a unor astfel de resortisanți din afara UE și generează alerte către statele membre ale UE în momentul în care șederea autorizată a expirat.

Sistemul înlocuiește cerința de a ștampila pașaportul resortisanților din afara UE, aplicabilă în toate statele membre.

Domeniul de aplicare

EES:

 • se aplică în cazul călătorilor care traversează frontierele externe ale spațiului Schengen și care sunt supuși obligativității vizei, inclusiv celor scutiți de această obligație și admiși pentru o ședere scurtă de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile;
 • De asemenea, EES va înregistra date privind resortisanții din afara UE ale căror intrări pentru scurtă ședere au fost refuzate.
 • va funcționa la frontierele externe ale statelor membre care aplică acquis-ul Schengen în totalitate și la frontierele statelor membre care – în momentul în care sistemul devine funcțional – nu vor aplica încă în totalitate acquis-ul Schengen, ci vor fi trecut cu succes prin procedura de evaluare Schengen și vor fi obținut acces pasiv la VIS și acces deplin la Sistemul de Informații Schengen.

Stocarea și accesibilitatea datelor

EES va stoca date privind identitatea, documentele de călătorie și datele biometrice.

Aceste date:

 • vor fi păstrate timp de trei ani pentru călătorii care respectă regulile de scurtă ședere și cinci ani pentru cei care depășesc perioada de ședere autorizată;
 • vor fi accesibile autorităților de frontieră, autorităților care eliberează vize și celor responsabile cu monitorizarea respectării condițiilor de intrare sau de ședere a unui resortisant din afara UE.

În vederea prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, autoritățile desemnate de aplicare a legii și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pot face o cerere de consultare a datelor EES.

Arhitectura tehnică

EES cuprinde:

 • un sistem central care va opera o bază centrală de date computerizată a datelor biometrice și alfanumerice (o combinație de litere și cifre);
 • o interfață uniformă națională în fiecare țară participantă;
 • un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS;
 • o infrastructură de comunicații securizată și criptată între sistemul central al EES și interfețele uniforme naționale (interfețele identice pentru toate statele membre conectează infrastructurile de frontieră la sistemul central al EES);
 • un registru de date pentru a obține rapoarte și statistici adaptabile;
 • un serviciu web pentru a permite resortisanților din afara UE să își verifice șederea autorizată rămasă.

eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea și operarea sistemului, inclusiv cu adaptarea VIS, astfel încât să se asigure interoperabilitatea dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS.

Modificarea Codului Frontierelor Schengen

Regulamentul (UE) 2017/2225 modifică Codul frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea EES la frontierele externe ale UE astfel:

 • intrarea și ieșirea resortisanților din afara UE sunt înregistrate direct în EES;
 • în cazul în care acest lucru este prevăzut în mod expres de legislația națională, un stat membru poate continua să ștampileze documentele de călătorie ale resortisanților țărilor din afara UE, în cazul în care dețin un permis de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de respectivul stat membru;
 • resortisanții din afara UE trebuie să furnizeze date biometrice pentru a-și crea propriul dosar EES sau pentru a efectua controale la frontieră;
 • se verifică identitatea și naționalitatea resortisanților din afara UE, precum și autenticitatea și validitatea documentelor de călătorie pe baza cărora aceștia traversează frontiera;
 • statele membre pot stabili, pe bază voluntară, programe naționale de facilitare a intrărilor pentru resortisanții țărilor din afara UE care au făcut obiectul unor verificări preliminare;
 • statele membre pot decide dacă și în ce măsură utilizează tehnologiile precum sistemele de self-service pentru resortisanții din afara UE, pentru a preînscrie sau a actualiza date în cadrul EES, al porților electronice și al sistemelor automatizate de control la frontieră, atât timp cât este asigurat un nivel de securitate corespunzător, cât utilizarea acestora este supravegheată și cât polițiștii de frontieră au acces la rezultatul acestor controale la frontieră.

Acte de punere în aplicare

Comisia Europeană a adoptat o serie de acte de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2017/2226.

 • Decizia (UE) 2018/1547 – specificațiile pentru conectarea punctelor centrale de acces la EES și pentru o soluție tehnică în vederea facilitării colectării de date de către statele membre, în scopul generării statisticilor privind accesul la datele EES în scopul asigurării respectării legii;
 • Decizia (UE) 2018/1548 – reguli pentru întocmirea listei persoanelor identificate ca fiind persoane care au depășit durata de ședere autorizată în EES și procedura de punere la dispoziția statelor membre a listei respective;
 • Decizia (UE) 2019/326 – măsuri pentru introducerea datelor în EES;
 • Decizia (UE) 2019/327 – măsuri pentru accesarea datelor în EES;
 • Decizia (UE) 2019/328 – măsuri pentru păstrarea și accesarea evidențelor în EES;
 • Decizia (UE) 2019/329 – specificații în ceea ce privește calitatea, rezoluția și utilizarea amprentelor digitale și a imaginii faciale pentru verificarea biometrică și identificarea în EES;
 • Decizia (UE) 2022/1337 – formatul-tip pentru comunicarea de informații resortisanților din afara UE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în EES;
 • Regulamentul (UE) 2022/1409 – condițiile de operare a serviciului web prevăzut de Regulamentul (UE) 2017/2226, precum și dezvoltarea și implementarea tehnică a serviciului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

Regulamentul (UE) 2017/2226 se aplică de la 29 decembrie 2017, cu excepția normelor privind data de începere a activității, care trebuie stabilite de către Comisia Europeană. De la acea dată se va aplica Regulamentul (UE) 2017/2225.

CONTEXT

Sistemul EES al UE este o inițiativă prioritară pentru modernizarea gestionării frontierelor externe ale UE și pentru facilitarea combaterii terorismului și a infracțiunilor grave, alături de alte dosare importante de gestionare a frontierelor și de securitate.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, pp. 20-82).

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2017/2226 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) 2017/2225 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea Sistemului de intrare/ieșire (JO L 327, 9.12.2017, pp. 1-19).

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1409 al Comisiei din 18 august 2022 privind normele detaliate referitoare la condițiile de operare a serviciului web și la protecția datelor și securitatea aplicabile serviciului web, precum și măsurile pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a serviciului web și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1224 (JO L 216, 19.8.2022, pp. 3-19).

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1337 a Comisiei din 28 iulie 2022 de stabilire a formatului-tip pentru comunicarea de informații resortisanților țărilor terțe cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de intrare/ieșire (JO L 201, 1.8.2022, pp. 48-53).

Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 22.5.2019, pp. 27-84).

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/326 a Comisiei din 25 februarie 2019 de stabilire a măsurilor pentru introducerea datelor în Sistemul de intrare/ieșire (EES) (JO L 57, 26.2.2019, pp. 5-9).

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/327 a Comisiei din 25 februarie 2019 de stabilire a măsurilor pentru accesarea datelor din Sistemul de intrare/ieșire (EES) (JO L 57, 26.2.2019, pp. 10-13).

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/328 a Comisiei din 25 februarie 2019 de stabilire a măsurilor pentru păstrarea și accesarea evidențelor în Sistemul de intrare/ieșire (EES) (JO L 57, 26.2.2019, pp. 14-17).

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/329 a Comisiei din 25 februarie 2019 de stabilire a specificațiilor în ceea ce privește calitatea, rezoluția și utilizarea amprentelor digitale și a imaginii faciale pentru verificarea biometrică și identificarea în Sistemul de intrare/ieșire (EES) (JO L 57, 26.2.2019, pp. 18-28).

Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, pp. 99-137).

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1547 a Comisiei din 15 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru conectarea punctelor centrale de acces la Sistemul de intrare/ieșire (EES) și pentru identificarea unei soluții tehnice în vederea facilitării colectării de date de către statele membre, în scopul generării statisticilor privind accesul la datele EES în scopul asigurării respectării legii (JO L 259, 16.10.2018, pp. 35-38).

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1548 a Comisiei din 15 octombrie 2018 de stabilire a unor măsuri pentru întocmirea listei persoanelor identificate ca fiind persoane care au depășit durata de ședere autorizată în Sistemul de intrare/ieșire (EES) și procedura de punere la dispoziția statelor membre a listei respective (JO L 259, 16.10.2018, pp. 39-42).

Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, pp. 1-71).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (text codificat) (JO L 77, 23.3.2016, pp. 1-52).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, pp. 60-81).

A se vedea versiunea consolidată.

Convenție de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO L 239, 22.9.2000, pp. 19-62).

Data ultimei actualizări: 31.08.2022

Top