EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF)

Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF)

Acest regulament instituie Fondul pentru azil, migrație și integrare. Obiectivul acestui fond este de a contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație și de a îmbunătăți punerea în aplicare și dezvoltarea politicii comune a UE în domeniul imigrației și al azilului.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului.

SINTEZĂ

Fondul UE pentru azil, migrație și integrare (AMIF) are patru obiective principale:

  • consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;
  • sprijinirea migrației legale către statele membre, în conformitate cu necesitățile economice și sociale ale acestora, precum necesitățile pieței forței de muncă, și promovarea integrării efective a resortisanților din țări din afara UE;
  • consolidarea unor strategii de returnare în statele membre, cu accent pe sustenabilitatea returnării și pe readmisia efectivă în țările de origine;
  • consolidarea solidarității și a repartizării responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil.

Toate țările din UE (cu excepția Danemarcei, care nu participă la acest fond) pregătesc programe naționale în care prezintă acțiunile prin care intenționează să atingă obiectivele stabilite în Regulamentul AMIF.

Printre exemplele de acțiuni se numără măsurile menite a susține:

  • sistemele de primire și de azil (de exemplu, structuri administrative îmbunătățite, formarea personalului care se ocupă de procedurile de azil, dezvoltarea unor alternative la detenție etc.);
  • măsuri de integrare care să vizeze nivelul local (cum ar fi furnizarea unor cursuri de formare și a unor servicii către resortisanții țărilor din afara UE, schimbul celor mai bune practici între țările UE etc.);
  • programe de returnare voluntară, măsuri de reintegrare etc.

Deși cea mai mare parte a bugetului fondului este alocată programelor naționale, o parte se utilizează pentru acțiuni la nivelul UE (așa-numitele acțiuni ale Uniunii), pentru asistență de urgență, pentru Rețeaua europeană de migrație și pentru asistența tehnică a Comisiei Europene.

Acțiuni specifice

În plus față de suma alocată programelor naționale, statele membre pot primi o sumă suplimentară pentru punerea în aplicare a unor acțiuni specifice. Aceste acțiuni (enumerate în anexa II) necesită cooperarea dintre statele membre și generează o valoare adăugată considerabilă pentru UE.

Programul de relocare al Uniunii

O dată la doi ani, fiecare stat membru poate primi o sumă suplimentară pe baza unei sume forfetare de 6 000 EUR pentru fiecare persoană relocată, sumă ce se majorează la 10 000 EUR pentru priorități comune (cum ar fi programul regional de protecție) și pentru grupuri vulnerabile de persoane.

Bugetul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2014-2020 este stabilit la 3,137 miliarde EUR în prețuri curente.

Detaliile privind punerea în aplicare a fondului se pot găsi în Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

21.5.2014

-

JO L 150, 20.5.2014

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor [JO L 150, 20.5.2014].

Data ultimei actualizări: 03.08.2014

Top