EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Organizarea comună a piețelor agricole în UE

Organizarea comună a piețelor agricole în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – organizarea comună a piețelor produselor agricole

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Obiectivul regulamentului este de a asigura o plasă de siguranță pentru piețele agricole utilizând instrumente de sprijinire a pieței (de exemplu intervenția publică și depozitarea privată), precum și măsuri excepționale și ajutor acordat unor sectoare specifice (în special sectorului fructelor și legumelor și sectorului vitivinicol).
 • Regulamentul urmărește să încurajeze cooperarea prin organizații ale producătorilor și organizații interprofesionale (organizații care reprezintă activități ce implică producția, comercializarea și/sau prelucrarea produselor din mai multe sectoare).
 • De asemenea, regulamentul prevede cerințe minime de calitate (standarde de comercializare) pentru mai multe produse, precum și norme privind comercializarea produselor agricole și norme specifice privind concurența.

ASPECTE-CHEIE

Principalele caracteristici ale organizării comune a piețelor (OCP) sunt:

Intervenția pe piață

Regulamentul stabilește norme privind:

 • intervenția publică, în cadrul căreia produsele sunt achiziționate și depozitate de guvernele din UE sau agențiile acestora până la desfacere; și
 • acordarea de ajutor pentru depozitarea produselor de către organizații din sectorul privat.

Acesta revizuiește sistemele existente de intervenție publică și ajutor pentru depozitarea privată, promovând o capacitate mai mare de răspuns și făcându-le mai eficiente. Acest lucru se realizează, de exemplu, cu ajutorul adaptărilor de ordin tehnic pentru produsele din carne de vită și lactate și anumite brânzeturi cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată.

Măsuri excepționale

 • Comisia Europeană poate adopta măsuri de urgență împotriva perturbării pieței provocate de fluctuațiile de preț semnificative sau atunci când există amenințări legate de fluctuații de preț semnificative. Aceasta poate lua măsuri pentru a aborda impactul asupra pieței al măsurilor adoptate pentru combaterea răspândirii bolilor animalelor sau a perturbărilor grave ale pieței provocate de o pierdere a încrederii consumatorilor, ca urmare a riscurilor de boli și pentru sănătatea publică, a animalelor și a plantelor.
 • În cazul perturbărilor majore ale pieței, rezerva pentru situații de criză oferă sprijin suplimentar pentru finanțarea acestor măsuri.

Măsuri de control al ofertei

 • Cote pentru lapte și pentru zahăr: regulamentul pune capăt acestora în 2015, respectiv în 2017, permițându-le producătorilor din UE să devină mai competitivi atât în plan național, cât și global.
 • Reglementarea sectorului vitivinicol: în 2016, regulamentul a introdus un sistem nou pentru autorizarea plantărilor noi de viță-de-vie, care se aplică până în 2030. Acest sistem prevede o creștere a suprafeței plantate cu până la 1 % pe an.

Alte măsuri

Bugetul anual pentru programele care promovează consumul de fructe și lapte în școli a crescut (de la 90 la 150 de milioane EUR).

Organizațiile de producători și interprofesionale

Regulamentul promovează crearea de organizații ale producătorilor pentru consolidarea puterii acestora în lanțul alimentar. Regulamentul a fost modificat și adăugit prin:

 • Regulamentul (UE) 2017/2393, care le permite organizațiilor de producători din toate sectoarele în care a fost introdusă o OCP să desfășoare activități precum planificarea producției, optimizarea costurilor de producție, comercializarea produselor membrilor și negocierea de contracte. De asemenea, acesta extinde obiectivele organizațiilor interprofesionale pentru a cuprinde și prevenirea și gestionarea riscurilor legate de sănătatea animalelor, de protecția plantelor și de mediu;
 • Regulamentele (UE) 2017/891 și (UE) 2017/892, care simplifică și clarifică normele privind organizațiile producătorilor în sectorul fructelor și legumelor.

Comerțul cu țările din afara UE

Importul și exportul anumitor produse pot necesita o licență.

Taxele la import prevăzute în Tariful vamal comun se aplică produselor agricole, deși pentru anumite produse sunt prevăzute norme specifice (de exemplu cânepă, hamei, vin și zahăr pentru rafinare). Mai mult, Comisia poate fixa cote de tarif la import, adică limite specifice privind volumul de mărfuri care poate fi importat cu o taxă vamală redusă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Regulamentul privind organizarea comună a piețelor produselor agricole este un pachet de măsuri de reformă OCP. Pachetul include și regulamentele privind:

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor (JO L 350, 29.12.2017, pp. 15-49)

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 14 iunie 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH. Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Trier. Trimitere preliminară – Organizarea comună a piețelor produselor agricole – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – Articolul 78 și anexa VII partea III – Decizia 2010/791/UE – Definiții, denumiri și denumiri comerciale – „Lapte” și „produse lactate” – Denumiri utilizate pentru promovarea și comercializarea unor alimente pur vegetale. Cauza C-422/16

Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (JO L 138, 25.5.2017, pp. 4-56)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 138, 25.5.2017, pp. 57-91)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (JO L 346, 20.12.2013, pp. 12-19)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 18.09.2018

Top