EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare pentru recuperarea datoriilor între țările UE

Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare pentru recuperarea datoriilor între țările UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 655/2014 – ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul are ca obiectiv facilitarea recuperării datoriilor între țările UE în materie civilă și comercială.

Acesta stabilește o procedură nouă, care îi permite unei instanțe dintr-o țară a UE să blocheze fondurile din contul bancar al unui debitor dintr-o altă țară a UE.

ASPECTE-CHEIE

Se stabilește o procedură europeană prin care un creditor poate obține o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (EAPO) care blochează fondurile deținute de către debitor în unul sau mai multe conturi bancare dintr-o altă țară (alte țări) din UE.

Domeniul de aplicare

Ordonanța EAPO este disponibilă cetățenilor și întreprinderilor:

 • în cauze între țări ale UE, adică atunci când contul, la data solicitării unei EAPO, este deținut într-o altă țară a UE decât țara în care își are domiciliul creditorul sau în care își are sediul instanța sesizată;
 • ca alternativă la procedurile naționale, fără însă a le înlocui.

Regulamentul se aplică creanțelor financiare în materie civilă și comercială, cu excepția următoarelor aspecte:

 • chestiuni fiscale, vamale sau administrative și securitate socială;
 • drepturi de proprietate care decurg din căsătorie sau dintr-o relație echivalentă, precum și testamente și succesiuni;
 • creanțe față de un debitor care face obiectul unor proceduri de faliment sau de insolvență, al unor acorduri amiabile, al unor concordate sau al altor proceduri similare.

Sunt excluse, de asemenea, unele categorii de conturi bancare ce beneficiază de protecție specială.

Ordonanța EAPO nu este disponibilă pentru creditorii sau conturile bancare din Danemarca sau din Regatul Unit (1).

Procedura de obținere a unei ordonanțe EAPO

 • Procedura este deschisă înaintea inițierii procedurii pe fond împotriva debitorului, în timpul procedurii sau după obținerea unei hotărâri judecătorești, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic care impune debitorului să efectueze plata.
 • Instanța competentă pentru emiterea unei EAPO este, în mod normal, cea competentă să soluționeze cauza pe fond. În cazul în care debitorul este un consumator, instanța competentă să emită o EAPO menită să garanteze o creanță legată de contractul consumatorului este instanța din țara UE în care debitorul își are domiciliul.
 • În toate cazurile, creditorul trebuie să aducă dovezi pentru a convinge instanța că există un risc real care justifică necesitatea blocării contului debitorului. Dacă creditorul solicită o EAPO înainte de a obține o hotărâre judecătorească privind fondul cauzei, trebuie aduse și suficiente dovezi privind probabilitatea câștigului de cauză pe fond cu privire la creanță.
 • Pentru solicitarea unei EAPO trebuie folosit un anumit formular, însoțit de toate documentele justificative.
 • Sunt stabilite termene maxime scurte până la care trebuie îndeplinite diferitele etape ale procedurii; acestea variază în funcție de obținerea de către creditor a unei hotărâri judecătorești.
 • Creditorul are dreptul la o cale de atac împotriva refuzului de emitere a ordonanței EAPO.
 • Pentru a garanta efectul-surpriză și utilitatea ordonanței EAPO, debitorul nu este informat înainte de punerea acesteia în aplicare.
 • Creditorul care nu deține informații privind contul bancar al debitorului poate solicita instanței, în anumite condiții, să obțină informațiile privind contul bancar de la autoritățile competente din țara UE de executare.

Recunoașterea, caracterul executoriu și executarea EAPO

 • O EAPO emisă într-o țară din UE în conformitate cu regulamentul ar trebui să fie recunoscută și să aibă caracter executoriu într-o altă țară a UE fără nicio procedură specială sau hotărâre de încuviințare a executării.
 • Există o obligație în sarcina băncii de a declara, prin intermediul unui anumit formular, dacă EAPO a condus la indisponibilizarea unor fonduri ale debitorului.
 • Creditorul are obligația de a solicita eliberarea oricăror fonduri indisponibilizate care depășesc cuantumul menționat în EAPO.
 • Unele cuantumuri sunt exceptate de la înființarea unui sechestru în temeiul dreptului țării de executare, și anume sumele necesare pentru a asigura traiul debitorului și al familiei acestuia.

Garanții pentru debitor

Pentru a compensa absența unei audieri preliminare, există următoarele garanții menite să protejeze debitorul împotriva utilizării abuzive a ordonanței EAPO:

 • căi de atac pentru a putea contesta EAPO de îndată ce debitorul este informat cu privire la blocarea conturilor acestuia;
 • norme privind depunerea unei garanții de către creditor – pentru a asigura faptul că debitorul poate fi compensat pentru orice prejudiciu cauzat de către EAPO; și
 • norme privind răspunderea creditorului pentru orice prejudiciu cauzat debitorului prin EAPO ca urmare a unei erori din partea creditorului.

Formulare

Există în total nouă formulare specifice EAPO. Conținutul acestora este stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1823.

Norme generale

 • Regulamentul vizează, de asemenea, diverse aspecte conexe, inclusiv reprezentarea legală, taxele judiciare, costurile suportate de bănci, taxele percepute de autorități, protecția datelor și limba documentelor.
 • Regulamentul nu afectează aplicarea altor acte conexe, precum Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 (privind notificarea sau comunicarea actelor) și Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 (privind obținerea de probe).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 18 ianuarie 2017, cu excepția articolului 50 al acestuia, care se aplică de la 18 iulie 2016. Articolul 50 se referă la informațiile furnizate de către țările UE, cum ar fi instanțele pe care le desemnează ca fiind competente pentru emitere [articolul 6 alineatul (4)] și autoritățile pentru executarea ordonanțelor EAPO.

CONTEXT

Regulamentul urmează unei cărți verzi privind creșterea eficienței punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești în UE. În aceasta, Comisia Europeană a descris modul în care fragmentarea normelor naționale privind punerea în aplicare afectează negativ recuperarea datoriilor în UE și a remarcat că, în practică, un creditor care dorește să recupereze o creanță financiară în Europa încearcă, de cele mai multe ori, să facă acest lucru prin acțiuni de executare îndreptate împotriva contului bancar al debitorului, iar asemenea proceduri există în majoritatea țărilor UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială (JO L 189, 27.6.2014, pp. 59-92)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1823 al Comisiei din 10 octombrie 2016 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială (JO L 283, 19.10.2016, pp. 1-48)

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (JO L 324, 10.12.2007, pp. 79-120)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Carte verde privind creșterea eficienței punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești în Uniunea Europeană: poprirea asigurătorie a conturilor bancare [COM(2006) 618 final, 24.10.2006]

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, pp. 1-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.12.2017(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top