EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verificarea siguranței vehiculelor și a remorcilor

Verificarea siguranței vehiculelor și a remorcilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul directivei este de a îmbunătăți siguranța rutieră prin stabilirea de cerințe minime privind inspecțiile tehnice ale vehiculelor și ale remorcilor pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Actul legislativ se aplică vehiculelor care pot depăși viteza de 25 km/h și fac parte din următoarele categorii.

 • Autoturismele și vehiculele utilitare ușoare (categoriile M1 și N1). Acestea trebuie supuse inspecției la patru ani de la data primei înmatriculări și, ulterior, o dată la doi ani.
 • Vehiculele din categoria M1 utilizate ca taxiuri sau ambulanțe, autobuzele sau microbuzele (M2, M3), vehiculele grele de marfă (N2, N3) și remorcile grele (O3, O4). Acestea trebuie supuse inspecției la un an de la data primei înmatriculări și, ulterior, anual.
 • Tractoarele rapide cu o viteză prin construcție mai mare de 40 km/h (T5) și utilizate în scopuri comerciale. Acestea trebuie supuse inspecției la patru ani de la înmatriculare și, ulterior, o dată la doi ani.

Motocicletele de putere

Vehiculele din categoria L cu un motor mai mare de 125 cm3 vor fi supuse inspecției începând din anul 2022, cu excepția cazului în care statisticile legate de siguranța rutieră din ultimii cinci ani arată că s-ar putea atinge același nivel de siguranță rutieră prin măsuri alternative.

Inspecția tehnică înainte de termenele-limită

În anumite circumstanțe, vehiculelor li se poate cere o inspecție tehnică înainte de datele-limită:

 • după un accident;
 • în cazul schimbării deținătorului certificatului de înmatriculare al vehiculului;
 • atunci când vehiculul a ajuns la un kilometraj de 160 000 km;
 • în cazurile în care siguranța rutieră este grav afectată.

Derogări

Următoarele tipuri de vehicule sunt exceptate de la inspecțiile tehnice:

 • vehicule de interes istoric;
 • vehicule diplomatice;
 • vehicule utilizate de forțele armate, poliție, vamă, serviciile de pompieri sau numai în scopuri agricole și silvicole;
 • vehicule utilizate exclusiv pe insule mici.

Centre de inspecție aprobate

Fiecare stat membru UE trebuie să aibă centre de inspecție aprobate și conforme, iar inspectorii trebuie să întrunească criteriile de competență și să nu se afle în niciun conflict de interese.

Evaluarea defecțiunilor

 • Defecțiunile sunt clasificate drept minore, majore sau periculoase, cele minore nefiind suficiente pentru a respinge vehiculele.
 • Dacă se constată defecțiuni periculoase, poate fi suspendată utilizarea vehiculului pe drumurile publice până la remedierea deficienței.

Certificat de inspecție tehnică

La reînmatricularea unui vehicul deja înmatriculat într-un alt stat membru UE, certificatul acestuia trebuie recunoscut de alte state membre UE, chiar și în cazul schimbării proprietarului. Până în 2021, centrele de inspecție au obligația de a comunica autorității competente din țara lor informațiile relevante.

Platforma electronică europeană de informații privind vehiculele

Trebuie examinate fezabilitatea, costurile și beneficiile instituirii unei platforme electronice europene de informații privind vehiculele.

Fraudarea

 • În scopul detectării fraudării odometrului, trebuie puse la dispoziția inspectorilor datele de la inspecția anterioară.
 • Falsificarea kilometrajului unui vehicul constituie contravenție pasibilă de pedeapsă.

Pandemia de COVID-19

 • Regulamentul (UE) 2020/698 stabilește măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor. Regulamentul a prelungit termenele stabilite în Directiva 2014/45/UE cu privire la următoarele.
  • Inspecțiile tehnice care ar fi trebuit să fie efectuate între 1 februarie 2020 și 31 august 2020, cu o perioadă de șapte luni.
  • Certificatele de inspecție tehnică care ar fi trebuit să fie emise între 1 februarie 2020 și 31 august 2020, cu o perioadă de șapte luni.
  • În cazul în care un stat membru consideră că este posibil ca efectuarea inspecțiilor tehnice sau certificarea acestora să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 31 august 2020, din cauza măsurilor conexe pe care le-a luat datorită epidemiei de COVID-19, acesta poate depune o cerere motivată la Comisia Europeană până la 1 august 2020 pentru o autorizație de prelungire a perioadelor. Cererea respectivă poate viza perioada 1 februarie 2020-31 august 2020 sau perioada de 7 luni sau ambele.
 • Având în vedere persistența crizei de COVID-19, Regulamentul (UE) 2021/267 extinde anumite perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 datorită dificultățile cu privire la efectuarea inspecțiilor tehnice periodice. Mai precis, Regulamentul acoperă următoarele domenii.
  • Regulamentul permite ca inspecții tehnice periodice care ar fi trebuit să fie efectuate în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 să fie efectuate la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 10 luni de la termenul inițial, iar certificatele în cauză ar trebui să rămână valabile până la această dată ulterioară.
  • În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca efectuarea inspecțiilor tehnice sau certificarea acestora să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor. Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 sau perioada de 10 luni sau ambele. Cererea trebuie transmisă Comisiei până la 31 mai 2021.
  • În cazul în care cerințele sunt îndeplinite și prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, Comisia poate autoriza statul membru să opereze o prelungire. Prelungirea trebuie să fie limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca reînnoirea inspecțiilor tehnice să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, nu poate depăși șase luni. Decizia Comisiei în acest sens este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  • În cazul în care un stat membru nu este obligat să aplice măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/267, acesta trebuie să informeze Comisia în acest sens până la 3 martie 2021. Comisia trebuie să informeze în consecință celelalte state membre și să publice un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Un stat membru în această situație nu trebuie să împiedice activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de aceste măsuri excepționale în alt stat membru.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a trebuit transpusă în legislația statelor membre până la 20 mai 2017. Statele membre au obligația de a aplica normele de la 20 mai 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, pp. 51-128)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/45/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2021/267 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2021 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 (JO L 60, 22.2.2021, pp. 1-20)

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Data ultimei actualizări: 12.07.2021

Top