Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0608

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020)

/* COM/2011/0608 final - 2011/0269 (COD) */

52011PC0608

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) /* COM/2011/0608 final - 2011/0269 (COD) */


{SEC(2011)1130 final}

{SEC(2011)1131 final}

EXPUNERE DE MOTIVE

1.           CONTEXTUL PROPUNERII

· Contextul general

În comunicarea sa „Un buget pentru Europa 2020”[1], Comisia a subliniat necesitatea de a aborda efectiv un număr de probleme care reprezintă o amenințare gravă la adresa coeziunii sociale și competitivității. Aceste probleme presante sunt, în principal: deficiențe la nivelul competențelor, rezultate nesatisfăcătoare ale politicilor active pe piața forței de muncă și ale sistemelor de educație, excluziune socială a grupurilor marginalizate și nivel redus de mobilitate a lucrătorilor.

În acest context, se recunoaște necesitatea de a se asigura, pe durata cadrului financiar multianual (CFM) 2014 – 2020 un sprijin specific, unic, pentru lucrătorii concediați ca urmare a unor schimbări structurale majore generate de globalizarea tot mai extinsă a modelelor de producție și de comercializare. Ca și în perioada de programare 2007-2013, acest sprijin specific ar trebui asigurat prin intermediul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), unul din instrumentele speciale existente a căror mobilizare nu afectează plafoanele de cheltuieli ale CFM.

În cadrul aceleiași comunicări, Comisia a indicat faptul că, prin FEG, Uniunea ar trebui să fie în măsură și să ofere sprijin în eventualitatea unor concedieri pe scară largă ca urmare a unor perturbări grave a economiei locale, regionale sau naționale cauzate de o criză neașteptată. Domeniul de aplicare al FEG va fi extins și mai mult pentru a oferi sprijin tranzitoriu pentru agricultori în vederea facilitării adaptării lor la o nouă situație de piață care rezultă din încheierea de către Uniune a unor acorduri comerciale care afectează produsele agricole.

· Motivele și obiectivele propunerii

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit inițial pe durata perioadei de programare 2007 – 2013 prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006[2] pentru a oferi Uniunii un instrument de a demonstra solidaritatea față de lucrătorii concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore din structura comerțului mondial ca urmare a globalizării și de a le oferi acestora un sprijin în cazul în care concedierile respective au un puternic impact negativ asupra economiei regionale sau locale. Prin cofinanțarea unor măsuri active pe piața muncii, FEG vizează facilitarea reintegrării lucrătorilor din domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care suferă șocul unor perturbări economice grave.

Având în vedere amploarea și rapiditatea evoluției crizei economice și financiare în anul 2008, Comisia și-a propus, în planul său european de redresare economică[3], să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Cu excepția câtorva modificări permanente pe baza primilor ani de punere în aplicare a FEG, obiectivul principal al acestei revizuiri[4] a fost să se extindă domeniul de aplicare al FEG de la 1 mai 2009 până la 30 decembrie 2011 pentru a-i permite să demonstreze solidaritatea Uniunii și să ofere sprijin pentru lucrătorii concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice și pentru a crește rata cofinanțării de la 50 la 65 %, reducând astfel sarcina pentru statele membre. Luând în considerare situația economică actuală și necesitatea consolidării fiscale, Comisia a propus[5] ca derogarea temporară aferentă crizei să fie prelungită până la 31 decembrie 2013, adică până la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Obiectivul principal al acestei propuneri este de a asigura continuitatea funcționării FEG în următoarea perioadă de programare, în conformitate cu principiile fundamentale stabilite pentru CFM 2014 – 2020 care a extins și domeniul de aplicare a FEG, pentru a include agricultorii.

În conformitate cu obiectivul principal al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006, propunerea urmărește să demonstreze solidaritatea la nivelul Uniunii cu lucrătorii concediați afectați de circumstanțe excepționale și să ofere sprijin pentru reintegrarea lor profesională rapidă în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020.

Mai precis, FEG va oferi sprijin în cazurile în care lucrătorii au fost concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, în conformitate cu domeniul inițial de aplicare al FEG astfel cum este descris la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. FEG va fi, de asemenea, în măsură să acționeze în eventualitatea unor crize neprevăzute care duc la perturbări grave ale economiei locale, regionale sau naționale. Printre astfel de crize neprevăzute s-ar putea include, de exemplu, o recesiune majoră care să afecteze parteneri comerciali importanți, o prăbușire a sistemului financiar comparabilă cu cea care a avut loc în 2008, o problemă gravă de aprovizionare cu energie sau materii prime, un dezastru natural, etc. FEG va fi, de asemenea, disponibil pentru a ajuta agricultorii să se ajusteze la o nouă situație de piață cauzată de un acord comercial, de exemplu un acord privind produse agricole încheiat de Uniune. Exemple de astfel de posibile acorduri comerciale viitoare sunt cele în curs de negociere cu țările Mercosur, sau, în contextul Organizației Mondiale a Comerțului, în cadrul Agendei de Dezvoltare Doha.

Pentru a se asigura că FEG rămâne un instrument valabil la nivel european, o cerere de sprijin FEG pentru lucrători poate fi prezentată numai în cazul în care numărul de concedieri atinge un prag minim. Experiența în ceea ce privește funcționarea Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a demonstrat că un prag de 500 de concedieri într-o perioadă de referință dată este acceptabil, mai ales dacă se ia în considerare posibilitatea de depunere a cererilor pentru un număr mai mic de concedieri în cazul piețelor de dimensiuni reduse ale forței de muncă sau în cazuri excepționale.

Pentru sectorul agricol, o cerere FEG s-ar prezenta pe o bază diferită. Se vor furniza în analiza realizată de departamentele Comisiei pentru negocieri comerciale informații ex-ante privind sectoarele și/sau produsele care pot fi afectate de creșterea importurilor ca urmare directă a acordurilor comerciale. Odată cu parafarea acordului comercial, departamentele Comisiei verifică în continuare sectoarele sau produsele pentru care se așteaptă o creștere substanțială a importurilor în Uniune și o scădere semnificativă a prețurilor și evaluează efectul probabil asupra veniturilor sectoriale. Pe această bază Comisia va desemna sectoare sau produse agricole și, după caz, regiuni eligibile pentru un posibil sprijin prin FEG. Statele membre ar avea posibilitatea de a depune cereri pentru o contribuție FEG cu condiția să poată dovedi că sectoarele eligibile suferă pierderi semnificative legate de comerț, că agricultorii care își desfășoară activitatea în aceste sectoare sunt afectați și că au identificat și vizat agricultorii afectați.

Pentru a se asigura de disponibilitatea sprijinului FEG pentru lucrători independent de contractul lor de muncă sau de relațiile de muncă, noțiunea de „lucrători” este extinsă pentru a include nu numai lucrătorii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată precum în Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, ci și lucrătorii cu contracte pe durată determinată și lucrătorii temporari, precum și proprietarii/managerii de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (inclusiv agricultorii).

Ținând cont că accesul la sprijinul FEG este condiționat de faptul că lucrătorii trebuie să fi fost concediați, sau, pentru agricultori, de ajustarea acelei părți a activității afectate de acordul comercial relevant, propunerea conține dispoziții specifice privind modul în care ar trebui să se interpreteze concedierea pentru fiecare lucrător.

FEG este menit să contribuie la obiectivele de creștere economică și ocupare a forței de muncă ale strategiei Europa 2020. Prin urmare, acesta se concentrează pe măsuri active pentru piața muncii, destinate să reintegreze rapid lucrătorii concediați într-un loc de muncă stabil. Ca și Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, prezenta propunere prevede o contribuție financiară din partea FEG pentru un pachet de măsuri active pentru piața muncii. Acesta nu poate contribui la finanțarea măsurilor pasive, deoarece nu sunt compatibile cu obiectivele de creștere economică și ocupare a forței de muncă ale strategiei Europa 2020. Se pot include indemnizații numai dacă sunt concepute ca stimulente pentru a facilita participarea lucrătorilor concediați la măsuri active de politică a pieței muncii. Pentru a se asigura un echilibru rezonabil între măsurile cu adevărat active de politică a pieței muncii și indemnizațiile „activate” cota de indemnizații, într-un pachet coordonat de măsuri active pentru piața muncii este restricționată.

Pentru agricultori, inclusiv toți membrii gospodăriei agricole activi în exploatație, măsurile ar pune accentul pe dobândirea unei formări profesionale și a unor competențe adecvate și pe utilizarea serviciilor de consiliere care să le permită să își ajusteze activitățile, inclusiv prin realizarea de activități noi în cadrul agriculturii și / sau în afara acesteia, precum și pe sprijinirea, până la un punct, a investițiilor inițiale în schimbarea sau ajustarea activităților lor, în așa fel încât să îi ajute să devină structural mai competitivi și să poată să își asigure existența. De asemenea, s-ar putea sprijini activitățile de cooperare în vederea creării de noi opțiuni de piață, în special pentru micii agricultori.

FEG se plasează în afara CFM din cauza caracterului imprevizibil și urgent al circumstanțelor care permit mobilizarea sa. Cu toate acestea, eficacitatea sa a suferit din cauza extinderii în timp și a cerințelor procedurale ale procesului decizional. Reducerea cât mai mult cu putință a intervalului de timp între data cererii de sprijin prin FEG și data plății, precum și simplificarea procedurilor, ar trebui să fie o preocupare comună pentru toate părțile implicate în procesul FEG: Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a prezenta o cerere completă cât mai curând posibil, imediat ce se îndeplinesc criteriile relevante; Comisia ar trebui să evalueze și să decidă asupra eligibilității la scurt timp după prezentarea unei cereri complete, iar autoritatea bugetară ar trebui să decidă rapid în ceea ce privește mobilizarea finanțării FEG. Pentru a acoperi nevoile apărute la începutul anului, Comisia va continua să propună, în cadrul procedurii bugetare anuale, o sumă minimă în credite de plată pentru linia bugetară relevantă.

Având în vedere caracterul imprevizibil al necesităților de sprijin din partea fondului, este necesar să se rezerve o parte din suma anuală maximă pentru cererile care beneficiază de contribuții financiare după data de 1 septembrie a fiecărui an. În cazul în care necesitățile de sprijin din fond depășesc suma rămasă disponibilă, propunerile Comisiei vor reflecta proporția stabilită pentru a sprijini sectorul agricol pe durata CFM.

Asistența din partea FEG se va adăuga la eforturile depuse de statele membre, la nivel național, regional și local. Din motive de bună gestionare financiară, FEG nu se poate substitui măsurilor care sunt deja cuprinse în fondurile și programele Uniunii incluse în CFM. Contribuția financiară din partea FEG nu se poate substitui nici măsurilor care intră în responsabilitatea societăților responsabile pentru concedieri în conformitate cu dreptul intern sau cu acordurile colective.

Procedura bugetară din propunere derivă direct din punctul 13 din proiectul de acord interinstituțional[6]. Oricând este posibil, procesul va fi scurtat și raționalizat.

Ținând cont de faptul că măsurile cofinanțate de FEG se pun în aplicare prin intermediul gestionării comune cu statele membre, mecanismul de plată pentru contribuția financiară va rămâne conform cu cele aplicate pentru acest mod de gestionare a bugetului Uniunii. În același timp, mecanismele financiare ar trebui să reflecte domeniul de aplicare al acțiunilor care trebuie să fie întreprinse de statele membre, astfel cum au fost propuse în cererile acestora.

Rata de cofinanțare va fi modulată, de regulă, cu o contribuție de 50 % la costurile pachetului și punerea în aplicare a acestuia și cu posibilitatea de a ridica acest nivel la 65 % în cazul cererilor depuse de acele state membre pe teritoriul cărora este eligibilă cel puțin o regiune la nivel NUTS II în conformitate cu obiectivul „Convergență” al fondurilor structurale. Scopul acestei modulări este de a se asigura că exprimarea solidarității UE cu lucrătorii din aceste state membre și regiuni nu este perturbată de o lipsă de resurse de cofinanțare în statele membre, după cum se întâmplă în cazul ratelor de cofinanțare mai ridicate stabilite în cadrul fondurilor structurale. Comisia, în evaluarea acestor cereri, va decide dacă rata de cofinanțare mai mare este justificată în cazul specific propus de statul membru.

Unul dintre mesajele-cheie pentru perioada 2014 – 2020 este acela potrivit căruia cheltuielile la nivelul Uniunii ar trebui să fie orientate spre rezultate, garantând astfel că rezultatul și impactul cheltuielilor avansează punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 și îndeplinirea obiectivelor acesteia. Pentru cheltuieli legate de FEG, CFM fixează drept obiectiv găsirea unui loc de muncă nou și stabil după 12 luni pentru cel puțin 50 % dintre lucrătorii sprijiniți prin FEG. Pentru a permite Comisiei să verifice dacă statele membre se îndreaptă cu succes către îndeplinirea acestui obiectiv, statele membre vor prezenta un raport interimar cu privire la punerea în aplicare a sprijinului FEG după 15 luni. În aceeași abordare orientată spre rezultate, propunerea prevede posibilitatea ca statele membre, cu acordul Comisiei, să modifice măsurile active de politică a pieței muncii planificate dacă, în cursul perioadei de aplicare de 24 de luni, alte măsuri devin mai relevante și promițătoare pentru atingerea unei rate mai ridicate de integrare.

· Dispoziții în vigoare în domeniul propunerii

Astfel cum s-a indicat în Comunicarea[7] privind CFM, fondurile structurale care includ Fondul social european (FSE) și Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) vor asigura finanțarea pentru acțiuni structurale de coeziune economică, socială și teritorială. Această finanțare se va concentra pe prioritățile cheie ale Strategiei Europa 2020, de exemplu, promovarea ocupării forței de muncă, investiții în competențe, educație și învățare pe tot parcursul vieții, incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei, precum și consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. Atât FSE, cât și FEDER, constau în programe multianuale care sprijină obiective strategice, pe termen lung, în special de anticipare și gestionare a modificărilor și a restructurării. La rândul său, FEG este instituit pentru a oferi sprijin în situații excepționale și în afara unei rutine de programare multianuală.

După cum se indică în aceeași comunicare, politica agricolă comună (PAC) își va menține structura actuală pe doi piloni și va continua să asigure un sprijin direct pentru agricultori și să sprijine măsuri de piață, cu finanțare numai din bugetul Uniunii. Aceasta va continua, de asemenea, să furnizeze anumite bunuri publice de mediu, să amelioreze competitivitatea în sectorul agricol și cel forestier și să promoveze diversificarea activităților economice și calitatea vieții în zonele rurale în cadrul celui de-al doilea pilon al său, în special prin sprijinul oferit de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Ca și fondurile structurale, FEADR constă în programe multianuale care sprijină obiective strategice, pe termen lung.

La rândul său, FEG este instituit pentru a oferi solidaritate din partea Uniunii Europene prin mijloace de sprijin temporar lucrătorilor în curs de a fi concediați și agricultorilor care trebuie să își schimbe sau să își ajusteze activitățile agricole precedente în circumstanțe excepționale și în afara rutinei de programare multianuală.

Pentru promovarea utilizării eficiente a instrumentelor de coeziune economică, socială și teritorială a Uniunii, alegerea instrumentului se va baza pe o evaluare a măsurii în care concedierile sunt provocate de factori structurali sau de o deteriorare temporară a situației ocupării forței de muncă din cauza unor factori definiți în regulament.

· Coerența cu celelalte politici și obiective ale Uniunii

FEG contribuie la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 menită să permită Uniunii să iasă din criză mai puternică și să-și direcționeze economia către o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, însoțită de un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și al coeziunii sociale. În comunicarea[8] sa „Europa 2020 – o strategie pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, Comisia scoate în evidență rolul FEG în cadrul inițiativei emblematice „O politică industrială adaptată erei globalizării”, în special în vederea redistribuirii rapide a competențelor către sectoarele și piețele emergente cu potențial ridicat de creștere.

· Impactul asupra drepturilor fundamentale

Prezenta propunere nu are niciun impact asupra drepturilor fundamentale.

2.           REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

· Consultarea părților interesate

La 25-26 ianuarie 2011[9] și 8 martie 2011[10], s-au desfășurat două conferințe ale părților interesate pentru a discuta despre viitorul FEG.

S-au colectat elemente de probă[11] legate de acceptarea FEG prin consultarea experților din statele membre în legătură cu viitorul FEG, cu ajutorul a două chestionare care le-au fost trimise la 26 august 2010 și 12 octombrie 2010, precum și a organizațiilor sociale europene partenere, cu ajutorul unui chestionar care le-a fost trimis la 2 februarie 2011. Au răspuns douăzeci și cinci de state membre; relativ puține organizații sociale partenere au răspuns, dar au participat activ la conferințe. Experții din statele membre au fost consultați în continuare în cadrul unei reuniuni a experților la Porto la 29-30 septembrie 2010[12], precum și la Bruxelles la 9 martie 2011[13]. Principalul rezultat al acestor consultări a fost susținerea extinsă pentru un instrument rapid de intervenție în caz de criză în eventualitatea unor concedieri pe scară largă. Cu toate acestea, complexitatea procedurii și caracterul lent al procesului decizional actual au fost sever criticate de toți.

· Obținerea și utilizarea expertizei

Nu a fost necesar să se recurgă la expertiză externă.

· Evaluarea impactului

Evaluarea impactului FEG este reglementată prin evaluarea impactului[14] instrumentelor financiare din cadrul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, și anume Fondul social european (FSE), FEG, programul PROGRESS, EURES și instrumentul de microfinanțare PROGRESS.

Evaluarea impactului a luat în considerare trei opțiuni pentru FEG:

– Opțiunea 1 – Nicio modificare a politicii, adică FEG continuă fără buget propriu. După fiecare cerere, autoritatea bugetară trebuie să decidă dacă această situație particulară merită sprijin. Principalul dezavantaj este întârzierea importantă cauzată de procedurile administrative legate de procesul de adoptare a deciziilor. Principalele avantaje sunt flexibilitatea instrumentului, în special ținând seama de caracterul în mare măsură imprevizibil al cheltuielilor, sensibilizarea Parlamentului European cu privire la concedierile în masă, vizibilitatea ridicată a fiecărei cereri, precum și vizibilitatea ridicată a FEG în sine.

– Opțiunea 2 – Integrarea acțiunilor FEG în cadrul FSE. Principalele dezavantaje sunt necesitatea unei alocări bugetare clare pe parcursul perioadei de programare, cu toată natura „neprogramabilă” a concedierilor în masă, posibilul conflict cu criteriile generale de alocare utilizate în politica de coeziune și o reducere a vizibilității politice a sprijinului Uniunii, deoarece autoritatea bugetară nu ar fi implicată. Principalele avantaje ale acestei opțiuni sunt o mai mare coerență și complementaritate cu FSE, scurtarea procesului decizional și simplificarea și raționalizarea cererilor FEG, deoarece FEG ar putea beneficia de structurile, procedurile, sistemele de gestionare și control, precum și de simplificările FSE în domenii precum costurile eligibile.

– Opțiunea 3 – FEG ca fond autonom cu propria alocație bugetară. Principalele dezavantaje sunt pierderea de flexibilitate bugetară, deoarece ar aloca o sumă fixă pentru un model de cheltuieli variabile, mecanismul de desfășurare (un impact negativ asupra mecanismului de desfășurare în comparație cu opțiunea 2, deoarece FEG nu ar beneficia de simplificarea, procedurile și structurile FSE) și, în sfârșit, un risc de oarecare suprapunere cu FSE. Principalul avantaj este gradul ridicat de vizibilitate pentru solidaritatea europeană.

Evaluarea a arătat că, în ceea ce privește rapiditatea desfășurării FEG, opțiunile 2 și 3 sunt de preferat. Totuși, aceste opțiuni implică un risc mai ridicat de eficiență redusă din cauza neutilizării resurselor alocate. Implicarea factorilor de decizie în cazul opțiunii 1 garantează cel mai înalt nivel de angajament public al Uniunii față de bunăstarea lucrătorilor concediați. Prin urmare, opțiunea 1 este opțiunea preferată, având în vedere că oferă flexibilitatea necesară pentru a permite utilizarea eficace a resurselor, fără a afecta cadrul financiar multianual. Aceasta prezintă posibilitatea de a simplifica și mai mult cadrul mecanismului de desfășurare, și, prin urmare, de a îmbunătăți eficacitatea asistenței furnizate lucrătorilor concediați și agricultorilor afectați de globalizare.

În ceea ce privește cadrul financiar, această propunere se bazează pe opțiunea 1, respectiv pe un instrument specific care operează în afara CFM. S-a continuat în evaluarea ex-ante care însoțește această propunere analiza conținutului concret al dispozițiilor și mai ales a adaptării normelor FEG pentru a-i cuprinde pe agricultori.

Evaluarea ex-ante[15] a luat în considerare trei opțiuni:

– Opțiunea 1 – Nicio modificare a politicii, adică FEG continuă să funcționeze în conformitate cu regulile în vigoare, astfel cum au fost modificate prin așa-numita „derogare de criză”, precum și cu setul de acțiuni eligibile;

– Opțiunea 2 - Extinderea populației eligibile, adică FEG continuă să funcționeze în conformitate cu regulile în vigoare, astfel cum au fost modificate prin așa-numita „derogare de criză”, precum și cu setul de acțiuni eligibile ca în cazul opțiunii 1, însă criteriile sale de intervenție se extind pentru a include lucrătorii temporari, precum și lucrătorii cu contracte de muncă pe perioadă determinată;

– Opțiunea 3 – extinderea în continuare a populației eligibile și a setului de acțiuni eligibile, adică FEG extinde opțiunea 2 prin includerea în populația eligibilă a proprietarilor/managerilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă (inclusiv agricultorii) și prin extinderea setului de acțiuni eligibile pentru a ține seama de cerințele specifice ale proprietarilor/managerilor.

Pe baza evaluării avantajelor și dezavantajelor celor trei opțiuni de mai sus, această propunere extinde sprijinul pentru acea parte a forței de muncă lovită de globalizarea activităților economice, de situații neașteptate de criză sau de acorduri comerciale, fie că este vorba despre un angajat permanent sau temporar, fie despre un proprietar-manager sau un lucrător care desfășoară o activitate independentă.

3.           ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

· Rezumatul acțiunii propuse

Propunerea vizează să asigure continuitatea funcționării FEG în următoarea perioadă de programare, în conformitate cu principiile fundamentale stabilite pentru CFM 2014 – 2020. FEG ar trebui să ofere Uniunii posibilitatea de a-și manifesta solidaritatea la nivelul Uniunii și să ofere sprijin pentru lucrătorii concediați ca urmare a globalizării comerțului, ca rezultat al unei crize neprevăzute sau drept consecință a acordurilor comerciale care au un impact asupra sectorului agricol.

· Temei juridic

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf și articolele 42 și 43.

Articolul 175 al 3-lea paragraf permite Parlamentului European și Consiliului să ia măsuri în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor, în cazul în care se dovedesc necesare acțiuni specifice, în afara fondurilor structurale și a politicii agricole comune și fără a se aduce atingere măsurilor hotărâte în cadrul altor politici ale Uniunii.

În ceea ce privește în mod special dispozițiile din prezentul regulament referitoare la acordarea de sprijin pentru fermierii activi, sprijinul FEG poate fi considerat drept ajutor pentru activități agricole și drept acțiuni întreprinse în conformitate cu un obiectiv explicit al politicii agricole a Uniunii. Prin urmare, articolele 42 și 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene constituie temeiul juridic adecvat pentru măsurile care vizează agricultori.

· Principiul subsidiarității

Principiul subsidiarității se aplică în măsura în care propunerea nu intră în sfera competenței exclusive a Uniunii.

Obiectivele de a da dovadă de solidaritate la nivelul Uniunii în circumstanțe excepționale față de acea parte a forței de muncă care a fost afectată în mod negativ de globalizare, de o criză neprevăzută sau de acorduri comerciale, nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre în mod individual. Acestea pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, ținând cont că FEG este o expresie a solidarității colective și reciproce a statelor membre. Mobilizarea unei contribuții financiare din partea FEG va necesita acordul ambelor componente ale autorității bugetare, exprimând astfel solidaritatea atât a Uniunii, cât și a statelor membre. Astfel, propunerea va contribui la a face mai tangibil obiectivul de solidaritate al Uniunii în situații excepționale pentru acea parte din forța de muncă afectată în mod special și pentru cetățenii Uniunii în general.

· Principiul proporționalității

În conformitate cu principiul proporționalității, dispozițiile din prezenta propunere nu depășesc acțiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Obligațiile impuse statelor membre reflectă necesitatea de a sprijini forța de muncă afectată în adaptarea la schimbarea circumstanțelor și în reintegrarea rapidă în muncă. Sarcina administrativă asupra Uniunii și autorităților naționale a fost limitată la ceea ce este necesar pentru asumarea răspunderii de către Comisie pentru punerea în aplicare a bugetului Uniunii. Deoarece contribuția financiară este vărsată statului membru în conformitate cu principiul gestionării repartizate, statul membru va fi obligat să prezinte un raport cu privire la modul în care a utilizat contribuția financiară.

· Alegerea instrumentului

Instrumentul propus: un regulament.

Alte mijloace nu ar fi adecvate din următorul motiv: obiectivul de a se demonstra solidaritatea la nivelul Uniunii nu poate fi îndeplinit decât prin intermediul unui instrument juridic direct aplicabil.

4.           IMPLICAȚII BUGETARE

FEG este unul dintre instrumentele speciale care nu sunt incluse în CFM, cu o valoare maximă de 3 miliarde EUR din ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020, în timp ce suma în favoarea sectorului agricol nu depășește 2,5 miliarde de euro (prețurile din 2011).

Funcționarea sa este reglementată de punctul 13 din Proiectul de acord interinstituțional[16] între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Nu poate depăși o valoare anuală maximă de 429 milioane EUR.

5.           ELEMENTE OPȚIONALE

2011/0269 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf, precum și articolele 42 și 43,

având în vedere propunerea Comisiei,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[17],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[18],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de lansare a unei noi strategii, Europa 2020. Una dintre cele trei priorități ale strategiei Europa 2020 este o creștere favorabilă incluziunii prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate ridicate ale ocupării forței de muncă, investirea în dezvoltarea competențelor, combaterea sărăciei și modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de protecție socială pentru a ajuta cetățenii să anticipeze și să gestioneze schimbările, precum și pentru a construi o societate solidară.

(2) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[19] pe durata cadrului financiar cuprins între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013 pentru a permite Uniunii să manifeste solidaritate față de lucrătorii disponibilizați din cauza unor schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial din cauza globalizării și să ofere sprijin pentru reinserția lor profesională rapidă. Acest obiectiv inițial al FEG rămâne valabil.

(3) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „Un buget pentru Europa 2020”[20] recunoaște rolul FEG ca fond flexibil în sprijinul lucrătorilor care își pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să găsească un alt loc de muncă cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să asigure, pe durata cadrului financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2020, un ajutor specific și punctual pentru a facilita reinserția profesională a lucrătorilor concediați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care suferă șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere obiectivul său de a asigura sprijin în situații de urgență și circumstanțe neașteptate, FEG ar trebui să rămână în afara cadrului financiar multianual.

(4) Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului[21], ca parte a planului european de redresare economică, pentru a include lucrătorii concediați din cauza crizei economice și financiare mondiale. Pentru a permite FEG să intervină în situații de criză viitoare, domeniul de aplicare al acestuia ar trebui să acopere concedieri care rezultă dintr-o gravă perturbare economică atunci când aceasta se produce din cauza unei crize neprevăzute comparabile cu criza economică și financiară care a lovit economia începând din 2008.

(5) Respectând Comunicarea privind „Un buget pentru Europa 2020”, domeniul de aplicare al FEG ar trebui să fie extins pentru a facilita adaptarea agricultorilor la o nouă situație de piață care rezultă din acordurile comerciale internaționale în sectorul agricol și care duce la o schimbare sau o ajustare semnificativă în activitățile agricole ale agricultorilor afectați, astfel încât să îi ajute să devină structural mai competitivi sau să faciliteze tranziția lor către activități neagricole.

(6) Pentru a menține natura europeană a FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care numărul de concedieri atinge un prag minim. În piețe ale forței de muncă de mici dimensiuni, de exemplu, state membre de mici dimensiuni sau regiuni îndepărtate, se pot depune cereri pentru un număr mai mic de concedieri. În ceea ce privește agricultorii, Comisia ar trebui să determine criteriile necesare în legătură cu consecințele fiecărui acord comercial.

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă acces egal la FEG, indiferent de tipul de contract de muncă pe care îl posedă sau de raporturile de muncă în care se află. Prin urmare, lucrătorii cu contracte cu durată determinată și lucrătorii temporari concediați, precum și proprietarii/managerii de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă care își încetează activitatea, precum și agricultorii care își modifică sau își ajustează activitățile într-o nouă situație de piață ca urmare a unor acorduri comerciale, ar trebui să fie considerați lucrători concediați în sensul prezentului regulament.

(8) În ceea ce privește agricultorii, domeniul de aplicare al FEG ar trebui să includă beneficiarii afectați de acorduri bilaterale încheiate de Uniune în conformitate cu articolul XXIV al GATT sau de acorduri multilaterale încheiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Sunt vizați agricultorii care își schimbă sau ajustează semnificativ activitățile agricole într-o perioadă care începe de la parafarea unui astfel de acord comercial și se încheie la trei ani după deplina sa punere în aplicare.

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie dirijate în primul rând către măsuri active pentru piața muncii destinate să reintegreze rapid lucrătorii concediați într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate, inclusiv în sectorul agricol. Prin urmare, includerea indemnizațiilor pecuniare într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie limitată.

(10) La conceperea pachetului coordonat de măsuri politice active pentru piața forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor contribui în mod semnificativ la capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor concediați. Statele membre ar trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 50 % dintre lucrătorii vizați să fie reintegrați în muncă sau în noi activități în termen de 12 luni de la data cererii.

(11) În vederea sprijinirii eficace și rapide a lucrătorilor concediați, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a depune cereri complete. Furnizarea de informații suplimentare ar trebui să fie de natură excepțională și limitată în timp.

(12) În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din FEG nu ar trebui să substituie măsurile de sprijin care sunt disponibile pentru lucrătorii concediați în cadrul fondurilor structurale ale Uniunii și al altor politici sau programe ale Uniunii.

(13) Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG. În plus, pentru a obține o mai mare eficiență în comunicarea către publicul larg și sinergii mai puternice între activitățile de comunicare realizate la inițiativa Comisiei, resursele alocate pentru acțiunile de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie și la acoperirea comunicării instituționale privind prioritățile politice ale Uniunii în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

(14) Pentru a se asigura că exprimarea solidarității Uniunii cu lucrătorii nu este perturbată de o lipsă de resurse de cofinanțare din partea statului membru, rata de cofinanțare ar trebui să fie modulată, de regulă, cu o contribuție maximă de 50 % la costurile pachetului și punerea în aplicare a acestuia și cu posibilitatea de a ridica această rată la maximum 65 % în cazul cererilor depuse de acele state membre pe teritoriul cărora este eligibilă cel puțin o regiune la nivel NUTS II în conformitate cu obiectivul „Convergență” al fondurilor structurale.

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, cheltuielile ar trebui să fie eligibile, fie de la data la care un stat membru suportă cheltuieli administrative pentru punerea în aplicare a FEG, fie de la data la care un stat membru începe să furnizeze servicii personalizate sau, în cazul agricultorilor, de la data stabilită într-un act al Comisiei în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(16) Pentru satisfacerea necesităților care apar în ultimele luni ale fiecărui an, este necesar să se asigure că cel puțin un sfert din suma anuală maximă a FEG rămâne disponibilă la 1 septembrie. Contribuțiile financiare din restul anului ar trebui să fie alocate ținând cont de plafonul general impus pentru sprijinul agricultorilor în cadrul financiar multianual.

(17) Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din […………..] privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[22] (denumit în continuare „Acordul interinstituțional”) stabilește cadrul bugetar al FEG.

(18) În interesul lucrătorilor concediați, statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul de decizie pentru FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile.

(19) Pentru a permite monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu asistență din partea FEG, statele membre ar trebui să prezinte rapoarte intermediare și finale privind punerea în aplicare a FEG.

(20) Statele membre ar trebui să rămână responsabile pentru punerea în aplicare a contribuției financiare și pentru gestionarea și controlul acțiunilor susținute prin finanțare din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar”)[23]. Statele membre ar trebui să justifice modul în care au utilizat contribuția financiară primită de la FEG.

(21) Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiective

Prezentul regulament instituie Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pe perioada cadrului financiar multianual între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.

Scopul FEG este de a contribui la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă în Uniune, permițând Uniunii să manifeste solidaritate față de lucrătorii concediați ca urmare a schimbărilor majore în structura comerțului mondial, ca urmare a globalizării, acordurilor comerciale care afectează agricultura sau unei crize neprevăzute, și să furnizeze sprijin financiar pentru reinserția lor profesională rapidă, sau pentru modificarea sau adaptarea activităților lor agricole.

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de contribuții financiare din partea fondului în conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) este acela de a garanta că minimum 50 % dintre lucrătorii care participă la aceste acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil, în termen de un an de la data cererii.

Articolul 2 Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică cererilor depuse de statele membre pentru contribuții financiare oferite:

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, demonstrată în special printr-o creștere substanțială a importurilor în Uniune, un declin rapid al cotei de piață a Uniunii într-un sector determinat sau o delocalizare a activităților în țări terțe, în cazul în care concedierile respective au un puternic impact negativ asupra economiei locale, regionale sau naționale;

(b) lucrătorilor concediați ca urmare a unei perturbări grave a economiei locale, regionale sau naționale cauzate de o criză neprevăzută, cu condiția să se poată stabili o legătură directă și care poate fi demonstrată între concedieri și criza respectivă;

(c) lucrătorilor care își schimbă sau își ajustează activitățile agricole anterioare într-o perioadă care începe cu parafarea de către Uniune a acordului comercial care conține măsuri de liberalizare a comerțului pentru sectorul agricol relevant și se încheie la trei ani după punerea deplină în aplicare a acestor măsuri și cu condiția ca aceste măsuri comerciale să ducă la o creștere substanțială a importurilor în Uniune de un produs agricol sau produse agricole, însoțită de o scădere semnificativă a prețurilor acestor produse la nivelul Uniunii sau, după caz, la nivel național sau regional.

Articolul 3 Definiție

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții ale unui lucrător:

(a) „un lucrător” înseamnă lucrători cu contracte de muncă pe durată nedeterminată, care dețin un contract sau o relație de muncă în conformitate cu articolul 4; sau

(b) „un lucrător” înseamnă lucrători cu contract pe durată determinată, astfel cum sunt definiți în Directiva 1999/70/CE a Consiliului[24], care au un contract sau o relație de muncă în conformitate articolul 4 alineatul (1) litera (a) sau (b) care se încheie și nu se reînnoiește în decursul perioadei stabilite la același punct din articolul 4; sau

(c) „un lucrător” înseamnă lucrători temporari astfel cum sunt definiți la articolul 3 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului[25], a căror întreprindere utilizatoare este o întreprindere în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a) sau (b) și a căror cesiune la întreprinderea utilizatoare se încheie și nu se reînnoiește în decursul perioadei stabilite la același punct din articolul 4, sau

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-manageri de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (inclusiv agricultorii) și toți membrii gospodăriei activi în întreprindere, cu condiția ca, dacă sunt agricultori, să fi produs deja produsul afectat de acordul comercial relevant înainte ca măsurile privind sectorul specific să fie puse în aplicare.

Articolul 4 Criterii de intervenție

1. Se asigură o contribuție financiară din partea FEG în cazul în care se îndeplinește oricare dintre condițiile stabilite la articolul 2 literele (a), (b) și (c) și are drept rezultat:

(a) concedierea într-o perioadă de patru luni a cel puțin 500 de lucrători ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați în cadrul furnizorilor sau producătorilor din aval ai întreprinderii menționate anterior;

(b) concedierea într-o perioadă de nouă luni a cel puțin 500 de lucrători, în special în întreprinderi mici și mijlocii care își desfășoară activitatea într-un sector economic definit la nivel de diviziune NACE Revizia 2 și care sunt situate într-o regiune sau două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS II, sau în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS II cu condiția concedierii a peste 500 de lucrători în două dintre regiuni combinate.

2. pentru piețele mici de forță de muncă sau în împrejurări excepționale, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru o contribuție financiară în conformitate cu prezentul articol poate fi considerată admisibilă chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) literele (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale. Statul membru precizează care dintre criteriile de intervenție stabilite la alineatul (1) literele (a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

3. În ceea ce privește agricultorii, în cazul în care consideră, după ce s-a parafat un acord comercial și pe baza informațiilor, datelor și analizelor de care dispune, că este probabil să se îndeplinească, pentru un număr important de agricultori, condițiile pentru sprijin în conformitate cu articolul 2 litera (c), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24 prin care desemnează sectoarele sau produsele eligibile, definește zonele geografice afectate, după caz, stabilește o valoare maximă a sprijinului potențial la nivelul Uniunii, stabilește perioade de referință și condiții de eligibilitate pentru agricultori și date de eligibilitate pentru cheltuieli și instituie termenul limită de depunere a cererilor și, după caz, conținutul acestor cereri în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

4. Atunci când proprietarii-managerii de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă își schimbă sau, în cazul agricultorilor, își ajustează activitățile anterioare, aceste situații se consideră drept concedieri în sensul prezentului regulament.

Articolul 5 Calcularea concedierilor

Pentru calcularea numărului de concedieri prevăzut la articolul 4 alineatul (1), o concediere se numără:

(a) pentru lucrătorii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată sau pentru lucrătorii cu contract cu durată determinată care se încheie înainte de expirarea sa, de la:

(1) data notificării individuale de concediere sau de încetare a contractului de muncă al lucrătorului; sau

(2) data încetării de facto a contractului de muncă înaintea termenului de expirare; sau

(3) data la care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului[26], angajatorul notifică în scris autorității publice competente concedierile colective preconizate; în acest caz, statul membru solicitant furnizează Comisiei informații suplimentare cu privire la numărul efectiv de concedieri efectuate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), înainte de finalizarea evaluării de către Comisie.

(b) pentru lucrătorii cu contracte pe durată determinată și pentru lucrătorii temporari, fie de la:

(1) data încetării de facto a contractului de muncă, sau

(2) sfârșitul cesionării către întreprinderea utilizatoare, sau

(3) data la care aceștia devin șomeri.

(c) Pentru proprietarii/managerii de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (inclusiv agricultorii), concedierea se calculează fie începând cu data încetării activităților din cauza oricăreia dintre condițiile stabilite la articolul 2, determinată în conformitate cu legislația națională sau actele administrative, sau de la data specificată de către Comisie în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Pentru fiecare întreprindere sau lucrător care desfășoară o activitate independentă care fac obiectul unei cereri, statul membru specifică metoda de numărare a concedierilor.

Articolul 6 Lucrători eligibili

Statul membru solicitant poate furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG lucrătorilor afectați, printre care se pot include:

(a) toți lucrătorii concediați în conformitate cu articolul 5, în perioada menționată la articolul 4 alineatele (1), (2) sau (3),

(b) lucrători concediați înainte sau după perioada menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (a) sau alineatul (2), în cazul în care o cerere depusă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) face derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a),

(c) agricultori care își schimbă sau ajustează activitățile agricole anterioare ca urmare a parafării de către Uniune a unui acord comercial menționat într-un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Lucrătorii menționați la litera (b) sunt considerați eligibili, cu condiția să fi fost concediați după anunțul general cu privire la concedierile preconizate și să se poată stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul care a declanșat concedierile în decursul perioadei de referință.

Articolul 7 Acțiuni eligibile

1. Se poate acorda o contribuție financiară pentru măsurile active de pe piața muncii care fac parte dintr-un ansamblu coordonat de servicii personalizate, concepute pentru a facilita reinserția lucrătorilor concediați vizați într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă sau, în cazul agricultorilor, pentru a-și schimba sau ajusta activitățile anterioare. Ansamblul coordonat de servicii personalizate poate include în special:

(a) asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență în domeniul reorientării profesionale și promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente și demararea de afaceri sau schimbarea sau ajustarea activității (inclusiv investiții în active fizice), activități de cooperare, formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și certificarea experienței dobândite;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de creare de locuri de muncă pentru angajatori, alocații de mobilitate, sau alocații de formare sau de subzistență (inclusiv alocații pentru îngrijitori sau servicii de înlocuire în cadrul exploatației), toate limitate la durata căutării active documentate a unui loc de muncă sau a activităților de învățare pe tot parcursul vieții sau de formare;

(c) măsuri pentru a stimula în special lucrătorii defavorizați sau în vârstă să rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

Costurile măsurilor prevăzute la litera (b) nu pot depăși 50 % din costurile totale ale ansamblului coordonat de servicii personalizate enumerate în prezentul alineat.

Costul investițiilor în active fizice pentru activități independente și demararea de afaceri sau schimbarea sau ajustarea activității nu poate să depășească 35 000 EUR.

2. Următoarele măsuri nu sunt eligibile pentru o contribuție financiară din FEG:

(a) măsurile speciale cu durată limitată, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) litera (b), care nu sunt condiționate de participarea activă a lucrătorilor vizați la căutarea unui loc de muncă sau activități de formare;

(b) acțiuni care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă.

3. La inițiativa statului membru solicitant, se poate acorda o contribuție financiară pentru activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare.

Articolul 8 Cereri

1. Statul membru înaintează Comisiei o cerere completă în termen de 12 săptămâni de la data la care se îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2) sau, după caz, înainte de termenul limită stabilit de Comisie în conformitate cu articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe excepționale și justificate corespunzător, cererea poate fi completată de statul membru solicitant cu informații suplimentare în termen de șase luni de la data cererii, după care Comisia evaluează cererea pe baza informațiilor disponibile. Comisia își încheie evaluarea cererii în termen de douăsprezece săptămâni de la data primirii unei cereri complete sau (în cazul unei cereri incomplete) la șase luni de la data cererii inițiale, oricare survine mai întâi.

2. Cererea include următoarele informații:

(a) o analiză motivată a legăturii dintre concedieri și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale sau perturbările grave suferite de economia locală, regională sau națională cauzate de o criză neprevăzută sau de noua situație a pieței în sectorul agricol din statul membru care apare din cauza efectelor unui acord comercial parafat de Uniunea Europeană în conformitate cu articolul XXIV din GATT sau ale unui acord multilateral parafat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în conformitate cu articolul 2 litera (c). Această analiză se bazează pe date statistice și alte informații la nivelul cel mai adecvat pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de intervenție stabilite la articolul 4;

(b) o evaluare a numărului de concedieri în conformitate cu articolul 5 și o explicație cu privire la evenimentele care au dus la concedierile respective;

(c) identificarea, după caz, a întreprinderilor care concediază, a furnizorilor sau a producătorilor din aval, a sectoarelor și a categoriilor de lucrători vizați;

(d) impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național;

(e) bugetul estimat pentru fiecare dintre componentele pachetului coordonat de servicii personalizate în sprijinul lucrătorilor vizați;

(f) datele la care serviciile personalizate pentru lucrătorii afectați și activitățile de punere în aplicare a FEG, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3), au început sau sunt prevăzute să înceapă;

(g) procedurile urmate pentru consultarea partenerilor sociali sau a altor organizații relevante, după caz;

(h) o declarație de conformitate a sprijinului solicitat din partea FEG cu normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat, precum și o declarație conform căreia serviciile personalizate nu înlocuiesc măsuri care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă;

(i) sursele de cofinanțare națională;

(j) după caz, orice cerință suplimentară care poate să fi fost prevăzută în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

3. Pe baza informațiilor prevăzute la alineatul (2) și a oricăror informații suplimentare furnizate de către statul membru solicitant în perioada prevăzută la alineatul (1), Comisia evaluează, în consultare cu statul membru vizat, dacă se îndeplinesc condițiile de acordare a unei contribuții financiare.

Articolul 9 Complementaritate, conformitate și coordonare

1. Sprijinul pentru lucrătorii concediați completează acțiunile statelor membre la nivel național, regional și local.

2. Contribuția financiară se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul individual pentru lucrătorii concediați. Activitățile sprijinite prin FEG se conformează dreptului Uniunii și celui național, inclusiv normelor privind ajutorul de stat.

3. În conformitate cu răspunderile care le revin, Comisia și statul membru solicitant asigură coordonarea asistenței din fondurile Uniunii.

4. Statul membru solicitant se asigură că acțiunile specifice care beneficiază de o contribuție financiară nu primesc în același timp asistență și din partea altor instrumente financiare ale Uniunii.

Articolul 10 Egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea

Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape ale punerii în aplicare a contribuției financiare. Comisia și statul membru iau măsuri corespunzătoare în vederea prevenirii oricărei discriminări bazate pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau tip de contract de muncă sau relație de muncă în cursul diferitelor etape ale punerii în aplicare a contribuției financiare și în cadrul accesului la aceasta.

Articolul 11 Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

1. La inițiativa Comisiei și în limita unui plafon de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG, FEG poate fi utilizat pentru finanțarea pregătirii, monitorizării, colectării de date și creării unei baze de cunoștințe relevante cu privire la punerea în aplicare a FEG. Acesta poate fi utilizat, de asemenea, pentru a finanța sprijinul administrativ și tehnic, activitățile de informare și comunicare, precum și activitățile de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

2. În limita plafonului stabilit la alineatul (1), autoritatea bugetară, pe baza unei propuneri a Comisiei, pune la dispoziție o sumă pentru asistență tehnică la începutul fiecărui an.

3. Sarcinile stabilite la alineatul (1) se îndeplinesc în conformitate cu regulamentul financiar, precum și cu normele de aplicare specifice acestui mod de execuție bugetară.

4. Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre pentru utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. De asemenea, Comisia poate furniza informații privind utilizarea FEG și partenerilor sociali naționali și europeni.

Articolul 12 Informare, comunicare și publicitate

1. Statul membru solicitant asigură informare și publicitate cu privire la acțiunile finanțate. Informațiile se adresează lucrătorilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, media și publicului larg. Acestea subliniază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției din partea FEG.

2. Comisia creează un site internet, disponibil în toate limbile Uniunii, pentru a oferi informații privind FEG, consiliere pentru depunerea cererilor și informații referitoare la cererile acceptate și respinse, subliniind rolul autorității bugetare.

3. Comisia pune în aplicare activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG.

4. Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament contribuie, de asemenea, la realizarea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

Articolul 13 Stabilirea contribuției financiare

1.           Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), luând în considerare, în special, numărul de lucrători vizați, acțiunile propuse și costurile estimate, Comisia evaluează și propune în cel mai scurt timp cuantumul contribuției financiare care se poate acorda, după caz, în limita resurselor disponibile. Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul costurilor estimate menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste costuri în cazul cererilor depuse de un stat membru pe teritoriul căruia este eligibilă cel puțin o regiune la nivel NUTS II în conformitate cu obiectivul „Convergență” al fondurilor structurale. Comisia, în evaluarea acestor cazuri, va decide dacă rata de cofinanțare de 65 % este justificată.

2.           În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), a ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, Comisia inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 15.

3.           În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), a ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare, Comisia notifică statul membru în cauză în cel mai scurt timp.

Articolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție financiară de la datele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera (h), la care statul membru își începe serviciile personalizate pentru lucrătorii vizați sau cheltuielile administrative pentru punerea în aplicare a FEG în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3). În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție de la data stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Articolul 15 Procedura bugetară

1.           Regimul pentru FEG este conform cu punctul 13 din Acordul interinstituțional.

2.           Alocările privind FEG se înscriu în bugetul general al Uniunii Europene ca provizion.

3.           În cazul în care a ajuns la concluzia că se îndeplinesc condițiile pentru mobilizarea FEG, Comisia prezintă o propunere de mobilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a FEG se ia de comun acord de către cele două componente ale autorității bugetare. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată și Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor săi și trei cincimi din voturile exprimate.

În același timp cu prezentarea propunerii de decizie pentru mobilizarea FEG, Comisia va prezenta celor două componente ale autorității bugetare o propunere de transfer către liniile bugetare relevante. În cazul unui dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

Transferurile aferente FEG se realizează în conformitate cu Regulamentul financiar.

4.           În același timp cu propunerea de decizie de mobilizare a FEG, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind o contribuție financiară care intră în vigoare la data la care autoritatea bugetară adoptă decizia de mobilizare a FEG.

5.           O propunere întocmită în temeiul alineatului (3) cuprinde următoarele:

(a) evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), însoțită de un rezumat al informațiilor pe care se bazează această evaluare;

(b) dovezi privind îndeplinirea criteriilor enunțate la articolele 4 și 9; precum și

(c) motivele care justifică sumele propuse.

6.           La 1 septembrie a fiecărui an, cel puțin un sfert din suma maximă anuală a FEG rămâne disponibilă în vederea acoperirii nevoilor până la sfârșitul anului.

Articolul 16 Plata și utilizarea contribuției financiare

1. Ca urmare a intrării în vigoare a unei decizii privind o contribuție financiară în conformitate cu articolul 15 alineatul (4), Comisia plătește statului membru contribuția financiară sub forma unei prefinanțări de cel puțin 50 % din contribuția financiară a Uniunii pentru statul membru, în principiu în termen de 15 zile, urmată, după caz, de plăți intermediare și de plata finală. Prefinanțarea se lichidează atunci când contribuția financiară se prescrie în conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

2. Această contribuție financiară se pune în aplicare în cadrul gestionării comune a statelor membre și Comisiei, în conformitate cu Regulamentul financiar.

3. Termenii detaliați ai finanțării, în special rata de prefinanțare și modalitățile de plată intermediară și finală, se determină de către Comisie în decizia privind contribuția financiară menționată la articolul 15 alineatul (4).

Se fac plăți intermediare cu scopul de a rambursa cheltuielile suportate de către statele membre pentru realizarea acțiunilor eligibile, sub rezerva prezentării către Comisie a unei declarații de cheltuieli semnată de un reprezentant al unui organism public acreditat, în conformitate cu articolul 21.

4. Statul membru realizează acțiunile eligibile stabilite la articolul 6 cât mai curând, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data cererii, în temeiul articolului 8 alineatul (1).

5. La realizarea acțiunilor incluse în pachetul de servicii personalizate, statul membru poate prezenta Comisiei o propunere de modificare a acțiunilor incluse prin adăugarea altor acțiuni eligibile enumerate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (c), cu condiția ca aceste modificări să fie justificate corespunzător și ca totalul să nu depășească contribuția financiară în conformitate cu alineatul (1). Comisia evaluează revizuirile propuse și, dacă este de acord, notifică statul membru în consecință.

6. Cheltuielile în temeiul articolului 7 alineatul (3) sunt eligibile până la termenul limită pentru depunerea raportului.

Articolul 17 Utilizarea monedei euro

În cererile, deciziile privind contribuțiile financiare și rapoartele întocmite în temeiul prezentului regulament, precum și în orice alte documente aferente, toate sumele sunt exprimate în euro.

Articolul 18 Raportul final și interimar și închiderea

1. Cel târziu la 15 luni de la data cererii în temeiul articolului 8 alineatul (1) sau la data stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), statul membru prezintă Comisiei un raport interimar privind punerea în aplicare a contribuției financiare, inclusiv în ceea ce privește finanțarea, calendarul și tipul de acțiuni deja desfășurate, precum și în ceea ce privește rata de reintegrare într-un loc de muncă sau în noi activități realizată la 12 luni de la data cererii.

În plus, raportul interimar conține informații privind:

(a) o descriere a pachetului coordonat de servicii personalizate și a cheltuielilor aferente, inclusiv complementaritatea cu acțiunile finanțate din alte fonduri naționale sau ale Uniunii, precum și informații cu privire la acțiunile care sunt obligatorii pentru întreprinderile în cauză în temeiul legislației naționale sau al unor acorduri colective;

(b) o descriere a acțiunilor întreprinse și planificate de autoritățile naționale, regionale sau locale, fonduri ale Uniunii, parteneri sociali și întreprinderi, inclusiv o estimare modului în care acestea contribuie la reintegrarea lucrătorilor în muncă sau în noi activități.

2. Cel târziu la șase luni de la expirarea termenului prevăzut la articolul 16 alineatul (4), statul membru prezintă Comisiei un raport final cu privire la punerea în aplicare a contribuției financiare, inclusiv informații privind tipul de acțiuni întreprinse și principalele rezultate obținute, caracteristicile lucrătorilor vizați și statutul lor profesional, împreună cu o declarație de justificare a cheltuielilor și care indică, după caz, complementaritatea acțiunilor cu cele finanțate de FSE.

3. Cel târziu la șase luni de la primirea tuturor informațiilor solicitate în temeiul alineatului (2), Comisia procedează la lichidarea contribuției financiare prin determinarea valorii finale a contribuției financiare și, după caz, a soldului datorat de statul membru în conformitate cu articolul 22.

Articolul 19 Raport bianual

1. Până la data de 1 august a fiecărui al doilea an și pentru prima dată în 2015, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului 1927/2006 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de către FEG și conține, în special, informații cu privire la cererile prezentate, deciziile adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special Fondul social european (FSE) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), și lichidarea contribuțiilor financiare furnizate. De asemenea, raportul ar trebui să cuprindă informații privind cererile care au fost respinse sau reduse ca volum de finanțare din cauza lipsei unor alocări suficiente sau din motive de inadmisibilitate.

2. Raportul se trimite spre informare Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

Articolul 20 Evaluare

1. Comisia efectuează, la inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre:

(a) până la 30 iunie 2018, o evaluare intermediară a eficienței și viabilității rezultatelor obținute;

(b) până la 31 decembrie 2022, o evaluare ex post cu asistența unor experți externi, în vederea măsurării impactului FEG și a valorii sale adăugate.

2. Rezultatele evaluării se trimit spre informare Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

Articolul 21 Gestionarea și controlul financiar

1. Fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului general al Uniunii Europene, statele membre sunt responsabile, în primul rând, pentru gestionarea acțiunilor care beneficiază de sprijinul FEG și pentru controlul financiar al acestor acțiuni. În acest scop, iau următoarele măsuri:

(a) verifică dacă au fost instituite modalități de gestionare și de control și dacă acestea sunt aplicate, astfel încât să se asigure o utilizare eficientă și corectă a fondurilor Uniunii, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

(b) verifică dacă acțiunile finanțate au fost bine executate;

(c) se asigură că respectivele cheltuieli finanțate se bazează pe documente justificative verificabile și sunt corecte și precise;

(d) previn, detectează și corectează neregulile, astfel cum sunt definite în [Regulamentul (UE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006] privind fondurile structurale și recuperează sumele plătite în mod necorespunzător împreună cu dobânzi pentru plățile întârziate, după caz. Notifică orice astfel de nereguli Comisiei și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și legale.

2. Statele membre acreditează organisme responsabile pentru gestionarea corespunzătoare și controlul acțiunilor susținute prin FEG în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul financiar și cu criteriile și procedurile prevăzute în Regulamentul general privind fondurile structurale. Până la data de 1 februarie a următorului exercițiu financiar, aceste organisme acreditate furnizează Comisiei informațiile precizate la articolul 56 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

3. Statul membru face corecțiile financiare necesare în cazul în care se constată o neregulă. Corecțiile efectuate de către statul membru constau în anularea totală sau parțială a contribuției financiare. Statul membru recuperează întreaga sumă pierdută ca urmare a unei nereguli detectate, o rambursează Comisiei și, în cazul în care suma nu este rambursată de către statul membru relevant în termenul alocat, se datorează dobânzi moratorii.

4. În exercitarea responsabilității sale privind execuția bugetului general al Uniunii Europene, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt realizate în conformitate cu principiile unei gestiuni financiare bune și eficiente. Este responsabilitatea statului membru solicitant să asigure existența și buna funcționare a sistemelor de gestiune și control. Comisia se asigură că aceste sisteme se aplică efectiv.

În acest scop, fără a aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau controalelor efectuate de către statul membru în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv controale prin sondaj, privind acțiunile finanțate de FEG, cu un preaviz de minim o zi lucrătoare. Comisia informează statul membru solicitant cu privire la aceasta, astfel încât să se poată obține întreaga asistență necesară. Funcționarii sau agenții statului membru în cauză pot participa la aceste controale.

5. Statul membru se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate se află la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi pe o perioadă de trei ani de la lichidarea contribuției financiare primite din partea FEG.

Articolul 22 Rambursarea contribuției financiare

1. În cazul în care valoarea costului real al unei acțiuni este mai mică decât suma estimată menționată în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unui act de punere în aplicare, prin care solicită statului membru să ramburseze suma corespunzătoare din contribuția financiară primită.

2. Atunci când statul membru nu își îndeplinește obligațiile enunțate în decizia de acordare a unei contribuții financiare, Comisia ia măsurile necesare prin adoptarea unei decizii, prin intermediul unui act de punere în aplicare, pentru a solicita statului membru să ramburseze integral sau parțial contribuția financiară primită.

3. Înainte de adoptarea unei decizii în temeiul alineatelor (1) sau (2), Comisia efectuează o examinare corespunzătoare a cazului și, în special, acordă statului membru un termen exact în care să își comunice observațiile.

4. În cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, ajunge la concluzia că un stat membru nu respectă obligațiile care îi revin în temeiul articolului 21 alineatul (1), Comisia decide, în cazul în care nu s-a ajuns la niciun acord și statul membru nu a făcut corecțiile în termenul stabilit de Comisie, precum și luând în considerare eventualele observații făcute de către statul membru, în termen de trei luni de la împlinirea termenului menționat la alineatul (3), să întreprindă corecțiile financiare necesare prin anularea totală sau parțială a contribuției financiare a FEG pentru acțiunea în cauză. Orice sumă pierdută ca urmare a unei nereguli detectate este recuperată și, în cazul în care suma nu este rambursată de statul membru solicitant în termenul acordat, se datorează dobânzi moratorii.

Articolul 23 Gestiunea financiară a sprijinului pentru agricultori

Prin derogare de la articolele 21 și 22, sprijinul pentru agricultori se gestionează și se controlează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. ………… privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune.

Articolul 24 Exercitarea delegării

1. Se conferă Comisiei puterea de a adopta acte delegate sub rezerva condițiilor expuse la prezentul articol.

2. Delegările de putere menționate în prezentul regulament se conferă pentru o perioadă nedeterminată de timp de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

3. Delegările de putere menționate la articolul 4 pot fi revocate la orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

O decizie de revocare încheie delegarea de putere menționată în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată. Aceasta nu va afecta validitatea oricăror acte delegate deja în vigoare.

4. Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică aceasta simultan Parlamentului European și Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) intră în vigoare numai dacă Parlamentul European sau Consiliul nu au exprimat nicio obiecție într-un termen de 2 luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, anterior expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor aduce obiecții. Termenul respectiv se extinde cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 25 Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

Acesta continuă să se aplice cererilor depuse până la 31 decembrie 2013.

Articolul 26 Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică tuturor cererilor depuse între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles

Pentru Parlamentul European,                     Pentru Consiliu,

Președintele                                                  Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ PENTRU PROPUNERI

1.           CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

              1.1.    Titlul propunerii/inițiativei

              1.2.    Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB

              1.3.    Tipul propunerii/inițiativei

              1.4.    Obiectiv(e)

              1.5.    Temeiurile propunerii/inițiativei

              1.6.    Durata acțiunii și impactul financiar al acesteia

              1.7.    Modul (modurile) de gestiune preconizată (preconizate)

2.           MĂSURI DE GESTIONARE

              2.1.    Norme de monitorizare și raportare

              2.2.    Sistemul de gestiune și control

              2.3.    Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.           IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

              3.1.    Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia bugetară (liniile bugetare) afectată (afectate)

              3.2.    Impactul estimat asupra cheltuielilor

              3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

              3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale

              3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

              3.2.4. Compatibilitate cu cadrul financiar multianual actual

              3.2.5. Participarea terților la finanțare

              3.3.    Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ PENTRU PROPUNERI

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare 2014 - 2020

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizate în structura ABM/ABB[27]

Activitate ABB: Fondul european de ajustare la globalizare inclus în Planul de gestionare 2010 al DG EMPL.

1.3. Tipul propunerii/inițiativei

¨ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă

¨ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare[28]

X Propunerea/inițiativa se referă la extinderea unei acțiuni existente

¨ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată spre o acțiune nouă

1.4. Obiective 1.4.1. Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Propunerea intră în cadrul „Comunicării privind un buget pentru Europa 2020” care conține cadrul financiar multianual 2014 – 2020.

1.4.2. Obiectivul (obiectivele) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectivul specific nr. 1: Menținerea pe piața muncii a lucrătorilor concediați ca urmare a modificării structurii comerțului mondial și a crizelor neprevăzute.

Obiectivul specific nr. 2: Includerea lucrătorilor cu contracte pe durată determinată și a lucrătorilor temporari în domeniul de aplicare al FEG.

Obiectivul specific nr. 3: Includerea proprietarilor/managerilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă (inclusiv agricultorii).

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză: Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa le poate avea asupra beneficiarilor/grupurilor vizate.

Propunerea va permite Uniunii Europene să își continue sprijinul prin intermediul FEG la rata de cofinanțare de 50 %, pentru măsuri active pe piața muncii în favoarea lucrătorilor concediați ca urmare a globalizării comerciale și a crizelor neprevăzute. Această rată poate ajunge până la 65 % în cazul statelor membre pe teritoriul cărora este eligibilă cel puțin o regiune la nivel NUTS II în conformitate cu obiectivul „Convergență” al fondurilor structurale. Se extinde populația eligibilă pentru a include lucrătorii cu contract pe perioadă determinată, lucrătorii temporari și proprietarii/managerii de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (inclusiv agricultorii).

1.4.4. Indicatori de rezultate și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

- Numărul cererilor de ajutor din partea FEG primite

- Numărul lucrătorilor concediați vizați de ajutorul FEG

- Numărul lucrătorilor concediați care și-au găsit un loc de muncă datorită măsurilor susținute prin FEG.

1.5. Temeiurile propunerii/inițiativei 1.5.1. Cerința(cerințele) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare trebuie să fie revizuit până la sfârșitul anului 2013. Revizuirea, realizată prin intermediul regulamentului propus, permite fondului să continue să funcționeze pe perioada cadrului financiar multianual 2014 - 2020, să își extindă domeniul de aplicare pentru a include alte populații eligibile și să modifica anumite detalii tehnice pentru a îmbunătăți funcționarea.

1.5.2. Valoarea adăugată a implicării Uniunii

Implicarea Uniunii prin intermediul FEG permite completarea mijloacelor naționale disponibile pentru reinserția lucrătorilor disponibilizați ca urmare a mondializării schimburilor comerciale sau a crizelor neprevăzute. Experiența acumulată până în prezent privind FEG arată că intervenția Uniunii face posibilă oferirea unui ajutor pe măsură pentru o perioadă mai lungă de timp, cuprinzând adesea măsuri care nu ar fi putut fi întreprinse fără intervenția FEG.

1.5.3. Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

A se vedea în expunerea de motive descrierea experienței acumulate prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

1.5.4. Coerența și posibila sinergie cu alte instrumente relevante

FEG este coerent și prezintă sinergie cu Fondul social european.

1.6. Durata acțiunii și impactul financiar al acesteia

– X Propunere/inițiativă cu durată limitată

– X  Propunere/inițiativă în vigoare de la 1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2020.

– ¨  Impact financiar din AAAA până în AAAA

¨ Propunere/inițiativă cu durată nelimitată

– Punere în aplicare cu o perioadă de demarare din AAAA, până în AAAA,

– urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7. Modul (modurile) de gestionare preconizat(e)[29]

¨ Gestiune centralizată directă de către Comisie

¨ Gestiune centralizată indirectă prin delegarea sarcinilor de execuție:

– ¨  agenții executive

– ¨  organisme instituite de Comunități[30]

– ¨  organisme publice naționale/organisme cu misiune de serviciu public.

– ¨  persoane cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 49 din Regulamentul financiar

X Gestiune partajată cu statele membre

¨ Gestiune descentralizată împreună cu țări terțe

¨ Gestiune în comun cu organizații internaționale (de precizat)

Dacă se indică mai multe tipuri de gestiune, se furnizează detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

2. MĂSURI DE GESTIONARE 2.1. Norme de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții.

Articolul 19 din regulamentul propus cere Comisiei să prezinte în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cu privire la activitățile efectuate în conformitate cu prezentul regulament din cei doi ani precedenți. Acest raport conține, printre altele, observațiile Comisiei privind activitățile de monitorizare din timpul anilor respectivi.

În conformitate cu articolul 20 din regulamentul propus, Comisia va realiza până la sfârșitul lunii iunie 2018, în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare la jumătatea perioadei a eficienței și durabilității rezultatelor obținute în cadrul FEG. Până la 31 decembrie 2022, Comisia este obligată să efectueze, cu asistența unor experți externi, o evaluare ex-post, pentru a măsura impactul FEG și valoarea sa adăugată.

2.2. Sistemul de gestiune și control 2.2.1. Riscul (riscurile) identificat(e)

Riscurile sunt cele aferente gestionării partajate a Fondurilor Europene.

2.2.2. Metoda (metodele) de control preconizată (preconizate)

Cerințele aplicabile gestionării și controlului financiar sunt specificate la articolul 20 din regulamentul propus.

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Măsurile de prevenire, detectare și corectare a neregulilor sunt specificate la articolul 20 alineatul (1) litera (d) și la articolul 20 alineatul (2) din regulamentul propus.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia bugetară (liniile bugetare) afectată (afectate)

· Linii bugetare de cheltuieli existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual || Linia bugetară || Natura cheltuielilor || Contribuția

Număr [Descriere………………………...……….] || CD/CND ([31]) || din partea țărilor AELS[32] || din partea țărilor candidate[33] || din partea țărilor terțe || în sensul articolului 18 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul financiar

n.d. || 04.0501 Fondul european de ajustare la globalizare 04.010414 Fondul european de ajustare la globalizare – Cheltuieli de gestiune administrativă 40.0243 Rezervă pentru Fondul european de ajustare la globalizare || CD || NU || NU || NU || NU

· Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual || Linia bugetară || Natura cheltuielilor || Contribuția

Număr [Rubrica……………………………………..] || CD/CND || din partea țărilor AELS || din partea țărilor candidate || din partea țărilor terțe || în sensul articolului 18 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul financiar

n.d. || DG AGRI va solicita o nouă linie bugetară pentru punerea în aplicare a unei părți a FEG || [CD…] || /NU || /NU || /NU || /NU

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor 3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu 3 zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual: || Număr ||

DG: EMPL || || || Anul 2014[34] || Anul 2015 || TOTAL

Ÿ Credite operaționale PM || || ||

Numărul liniei bugetare || Angajamente || (1) || || ||

Plăți || (2) || || ||

Numărul liniei bugetare || Angajamente || (1a) || || ||

Plăți || (2a) || || ||

Credite cu caracter administrativ finanțate  din bugetul unor programe specifice[35] || || ||

Numărul liniei bugetare || || (3) || || ||

TOTAL credite pentru DG EMPL || Angajamente || =1+1a +3 || || ||

Plăți || =2+2a +3 || || ||

Ÿ TOTAL credite operaționale || Angajamente || (4) || || ||

Plăți || (5) || || ||

Ÿ TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice || (6) || || ||

TOTAL credite la RUBRICA EMPL din cadrul financiar multianual || Angajamente || =4+ 6 || || ||

Plăți || =5+ 6 || || ||

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

Ÿ TOTAL credite operaționale || Angajamente || (4) || || ||

Plăți || (5) || || ||

Ÿ TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice || (6) || || ||

TOTAL credite la RUBRICILE 1-4 din cadrul financiar multianual (suma de referință) || Angajamente || =4+ 6 || || ||

Plăți || =5+ 6 || || ||

Rubrica din cadrul financiar multianual: || 5 || „ Cheltuieli administrative ”

milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| || || Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anii 2017-2020 || TOTAL

DG: EMPL + AGRI ||

Ÿ Resurse umane || 1,271 || 1,271 || 1,271 || 1,271 pe an || 8,897 ||

Ÿ Alte cheltuieli administrative || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 pe an || 0,98 ||

TOTAL || || 1,411 || 1,411 || 1,411 || 1,411 pe an || 9,877 ||

TOTAL credite la RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual || (Total angajamente = Total plăți) || || ||

milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| || || Anul N[36] || Anul N+1 || TOTAL

TOTAL credite la RUBRICILE 1-5 din cadrul financiar multianual || Angajamente || || ||

Plăți || || ||

3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale

– X  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

– ¨  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale)

Indicați obiectivele și realizările ò || || || Anul 2014 || Anul 2015-2020 || … a se înscrie toți anii necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6) || TOTAL ||

||

Tipul realizării[37] || Costul mediu al realizării || Număr de realizări || Costul || Număr de realizări || Costul || Număr de realizări || Costul || Număr de realizări || Costul || Număr de realizări || Costul || Numărul total de realizări || Total costuri ||

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 1[38]… || || || || || || || || || || || || ||

Realizare || || || || || || || || || || || || || || ||

Realizare || || || || || || || || || || || || || || ||

Realizare || || || || || || || || || || || || || || ||

Subtotal obiectivul specific nr. 1 || || || || || || || || || || || || ||

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 2… || || || || || || || || || || || || ||

Realizare || || || || || || || || || || || || || || ||

Subtotal obiectivul specific nr. 2 || || || || || || || || || || || || ||

COST TOTAL || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ 3.2.3.1. Rezumat

–      Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite administrative

– Ö            Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite administrative, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| Anul 2014 [39] || Anul 2015 || Anii 2016-2020 || TOTAL

RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual || || || ||

Resurse umane || 1,271 || 1,271 || 1,271 pe an || 8,897

Alte cheltuieli administrative || 0,14 || 0,14 || 0,14 pe an || 0,98

Subtotal RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual || 1,411 || 1,411 || 1,411 pe an || 9,877

În afara RUBRICII 5[40] din cadrul financiar multianual || || || ||

Resurse umane || || ||

Alte cheltuieli de natură administrativă || || ||

Subtotal în afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual || || ||

TOTAL || || || || || ||

3.2.3.2.  Necesarul de resurse umane estimat

– ¨  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane

– X  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimarea trebuie exprimată în valoare întreagă (sau cel mult cu o zecimală)

|| Anul 2014 || Anul 2015 || La fel pentru anii 2016- 2020

04 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei) || 9 || 9 || Idem

XX 01 01 02 (în delegații) || ||

XX 01 05 01 (cercetare indirectă) || ||

10 01 05 01 (cercetare directă) || ||

04 01 02 01 (AC, INT, END din „pachetul global”) || 2 || 2

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL și END în delegații) || ||

XX 01 04 yy[41] || - la sediu[42] || ||

- în delegații || ||

XX 01 05 02 (AC, INT, END - în cadrul cercetării indirecte) || ||

10 01 05 02 (AC, INT, END - în cadrul cercetării directe) || ||

Alte linii bugetare (a se preciza) || ||

TOTAL || 11 || 11 || || 11 ||

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane și administrative se acoperă din alocația deja acordată pentru gestionarea acestei acțiuni și/sau se realocă în cadrul DG completat, după caz, cu orice alocare suplimentară care ar putea fi acordată DG care gestionează în cadrul procedurii de alocare anuală și ținând cont de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari ||

Personal extern ||

3.2.4. Compatibilitate cu cadrul financiar multianual actual

– X  Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent.

– ¨  Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare vizate și sumele aferente.

N/A

– ¨  Propunerea/inițiativa necesită utilizarea instrumentului de flexibilitate sau revizuirea cadrului financiar multianual[43].

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizându-se rubricile și liniile bugetare vizate, precum și sumele aferente.

N/A

3.2.5. Participarea terților la finanțare

– X Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților

– Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| Anul 2014 || Anul 2015 || … a se înscrie toți anii necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6) || Total

Precizați organismul care asigură cofinanțarea || || || || || ||

TOTAL credite cofinanțate || || || || || ||

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

– X  Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

– ¨  Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

¨         asupra resurselor proprii

¨         asupra diverselor venituri

milioane EUR (cu 3 zecimale)

Linia bugetară de venituri: || Credite disponibile pentru exercițiul bugetar în curs || ||

Anul 2012 || Anul 2013 || ...a se introduce numărul de coloane necesar pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6) ||

Articolul …………. || || || || || || ||

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

N/A

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

N/A

[1]               COM(2011) 500 final, 29.6.2011.

[2]               JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

[3]               COM(2008) 800 final, 26.11.2008.

[4]               Regulamentul (CE) nr. 546/2009, JO L 167, 29.6.2009, p.26.

[5]               COM(2011) 336 final, 10.6.2011.

[6]               COM(2011) 403 final, 29.6.2011.

[7]               COM(2011) 500 final, 29.6.2011.

[8]               COM(2010) 2020 final, 3.3.2010.

[9]               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes

[10]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes

[11]             http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en

[12]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes

[13]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes

[14]             SEC(2011) xxx.

[15]             [SEC(2011)yyy.

[16]             COM(2011) 403 final, 29.6.2011.

[17]             JO C , , p. .

[18]             JO C , , p. .

[19]             JO L 48, 22.2.2008, p. 82.

[20]             COM(2011) 500 final, 29.6.2011.

[21]             JO L 167, 29.6.2009, p. 27.

[22]             COM(2011) 403 final, 29.6.2011.

[23]             JO L

[24]             JO L 175, 10.7.1999, p. 43.

[25]             JO L 327, 5.12.2008, p. 9.

[26]             JO L 225, 12.8.1998, p. 16.

[27]             ABM: gestiune pe activități – ABB: întocmirea bugetului pe activități.

[28]             Astfel cum sunt menționate la articolul 49 alineatul (6) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

[29]             Explicațiile privind modurile de gestionare și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Astfel cum sunt menționate la articolul 185 din Regulamentul financiar.

[31]             CD= credite diferențiate / CND= credite nediferențiate

[32]             AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

[33]             Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

[34]             Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.

[35]             Asistența tehnică și/sau administrativă și cheltuielile în sprijinul punerii în aplicare a programelor UE și/sau acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă, cercetare directă.

[36]             Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.

[37]             Realizările se referă la produse și servicii care urmează a fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construite etc.).

[38]             Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”.

[39]             Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.

[40]             Asistența tehnică și/sau administrativă și cheltuielile în sprijinul punerii în aplicare a programelor UE și/sau acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă, cercetare directă.

[41]             Sub plafonul pentru personal extern din credite operaționale (fostele linii „BA”).

[42]             În special pentru fonduri structurale, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit (FEP).

[43]             A se vedea punctele 19 și 24 din Acordul interinstituțional.

Top