Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru armele de alarmă și de semnalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/22


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/69 A COMISIEI

din 16 ianuarie 2019

de stabilire a specificațiilor tehnice pentru armele de alarmă și de semnalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme (1), în special articolul 10a alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa I la Directiva 91/477/CEE prevede că obiectele care corespund definiției armei de foc prevăzute în directiva respectivă nu sunt incluse în definiția respectivă dacă sunt concepute în scopuri de alarmă, de semnalizare sau de salvare și dacă pot fi utilizate doar în scopul menționat.

(2)

Unele dispozitive concepute în scopuri de alarmă, de semnalizare sau de salvare disponibile în prezent pe piață pot fi ușor transformate în arme de foc cu ajutorul unor unelte obișnuite. Prin urmare, pentru a fi luate în calcul ca arme de alarmă și de semnalizare în sensul Directivei 91/477/CEE și pentru a evita controalele care se aplică armelor de foc în temeiul directivei respective, dispozitivele ar trebui concepute astfel încât să nu poată fi modificate cu ajutorul unor unelte obișnuite nici să arunce, nici să poată fi transformate de așa manieră încât să arunce, o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.

(3)

Specificația tehnică descrisă în considerentul 2 ar trebui să facă parte dintr-un pachet de specificații tehnice care, împreună, să garanteze că un dispozitiv nu poate fi transformat în așa fel încât să arunce o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie. În special, dat fiind că țeava unui dispozitiv este esențială pentru transformarea unor astfel de dispozitive în arme de foc, ea trebuie să fie concepută astfel încât să nu poată fi înlăturată sau modificată fără ca întregul dispozitiv să devină nefuncțional. În plus, în interiorul țevii ar trebui introduse obstacole inamovibile, iar camera cartușului și țeava ar trebui să fie deplasate, înclinate sau decalate astfel încât să împiedice ca dispozitivul respectiv să fie încărcat cu muniție și să tragă muniție.

(4)

Pentru a se asigura faptul că specificațiile tehnice pentru armele de alarmă și cele de semnalizare sunt adecvate pentru marea varietate de arme de alarmă și de semnalizare care există în prezent, specificațiile prevăzute de prezenta directivă ar trebui să țină seama de valorile și de normele internaționale general acceptate în ceea ce privește cartușele și camerele pentru armele de alarmă și de semnalizare, în special tabelul VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartușe și camere (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers – TDCC) stabilite de Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic (Permanent International Commission for the Proof of Small Arms – CIP).

(5)

Pentru a descuraja transformarea cu ușurință a armelor de alarmă și de semnalizare în arme de foc, statele membre ar trebui să se asigure că armele fabricate sau importate în Uniune fac obiectul unor controale pentru a se stabili conformitatea acestora cu specificațiile tehnice prevăzute de prezenta directivă. De exemplu, controalele ar putea să implice verificarea diferitelor modele sau tipuri de dispozitiv ori a dispozitivelor individuale ori a ambelor.

(6)

Statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și furniza reciproc, la cerere, informații cu privire la rezultatele controalelor pe care le-au desfășurat cu privire la armele de alarmă și de semnalizare. În vederea facilitării acestui schimb de informații, statele membre ar trebui să aibă obligația de a desemna cel puțin un punct focal național în măsură să furnizeze informații celorlalte state membre.

(7)

Pentru a facilita efectuarea de controale cu privire la armele de alarmă și de semnalizare, statele membre ar trebui invitate să coopereze în ceea ce privește efectuarea unor astfel de controale.

(8)

Prezenta directivă nu aduce atingere articolului 3 din Directiva 91/477/CEE.

(9)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative (2), statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, să însoțească notificarea măsurilor de transpunere cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare ale instrumentelor naționale de transpunere.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 13b alineatul (1) din Directiva 91/477/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Specificații tehnice

Statele membre se asigură că, pentru a nu fi considerate arme de foc în temeiul Directivei 91/477/CEE, dispozitivele echipate cu un tub de cartuș care sunt concepute pentru a expulza numai muniție oarbă, substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică de semnalizare trebuie să respecte în orice moment specificațiile tehnice stabilite în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Verificarea conformității cu specificațiile tehnice

(1)   Statele membre asigură faptul că dispozitivele de tipul celor menționate la articolul 1 fac obiectul unor controale pentru a se stabili conformitatea acestora cu specificațiile tehnice stabilite în anexă.

(2)   Statele membre cooperează în ceea ce privește efectuarea controalelor menționate la alineatul (1).

Articolul 3

Schimb de informații

La cerere, un stat membru furnizează unui alt stat membru rezultatele controalelor pe care le-a efectuat în conformitate cu articolul 2. În acest sens, fiecare stat membru desemnează cel puțin un punct focal național care să furnizeze astfel de rezultate și comunică Comisiei datele de contact ale punctului focal național.

Articolul 4

Dispoziții de transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 17 ianuarie 2020. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256, 13.9.1991, p. 51.

(2)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

Specificații tehnice pentru dispozitivele menționate la articolul 1

1.

Dispozitivele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

să fie în măsură să expulzeze muniție pirotehnică de semnalizare numai dacă pe gura țevii este fixat un adaptor;

(b)

să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat în interiorul dispozitivului, care împiedică tragerea cu cartușe încărcate cu una sau mai multe alice ori unul sau mai multe gloanțe ori proiectile solide;

(c)

să fie concepute pentru un cartuș care figurează în tabelul VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartușe și camere (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers – TDCC) stabilite de Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic (Permanent International Commission for the Proof of Small Arms – CIP) și care respectă dimensiunile și alte standarde indicate în tabelul respectiv, în versiunea sa în vigoare în momentul adoptării prezentei directive.

2.

Dispozitivele nu pot fi modificate cu ajutorul unor instrumente obișnuite astfel încât să arunce sau să devină capabile să arunce o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.

3.

Toate componentele esențiale ale dispozitivelor sunt de așa natură încât nu pot fi montate sau utilizate drept componente esențiale ale armelor de foc.

4.

Țevile dispozitivelor nu pot fi înlăturate sau modificate fără distrugerea și deteriorarea semnificativă a dispozitivului.

5.

În cazul dispozitivelor a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm, dispozitivul este prevăzut cu obstacole inamovibile de-a lungul întregii lungimi a țevii, astfel încât o alică, un glonț sau un proiectil să nu poată trece prin țeavă prin acțiunea unui combustibil de propulsie și orice spațiu lăsat liber la nivelul țevii să nu depășească lungimea de 1 cm.

6.

În cazul dispozitivelor care nu se încadrează la punctul 5, dispozitivul este prevăzut cu obstacole inamovibile de-a lungul a cel puțin unei treimi din lungimea țevii, astfel încât o alică, un glonț sau un proiectil să nu poată trece prin țeavă prin acțiunea unui combustibil de propulsie și orice spațiu lăsat liber la nivelul țevii să nu depășească lungimea de 1 cm.

7.

În toate cazurile, dacă dispozitivul se încadrează la punctul 5 sau la punctul 6, primul obstacol din țeavă este plasat cât mai aproape posibil de camera dispozitivului, permițând în același timp expulzarea gazelor prin orificiile de evacuare.

8.

În cazul dispozitivelor concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele menționate la punctul 5 sau la punctul 6 blochează complet țeava în afară de unul sau mai multe orificii de evacuare a presiunii gazului. În plus, obstacolele blochează complet țeava astfel încât niciun gaz să nu poată fi expulzat prin partea din față a dispozitivului.

9.

Toate obstacolele sunt permanente și nu pot fi înlăturate fără distrugerea camerei sau a țevii dispozitivului.

În cazul dispozitivelor concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele sunt fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire sau măcinare (sau orice alt procedeu similar) având o duritate minimă de 700 HV 30 (în conformitate cu încercarea de duritate Vickers).

În cazul dispozitivelor care nu se încadrează la al doilea paragraf al prezentului punct, obstacolele sunt fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire sau măcinare (sau orice alt procedeu similar) având o duritate minimă de 610 HV 30. Țeava poate avea un canal de-a lungul axei sale pentru a permite substanțelor iritante sau altor substanțe active să fie expulzate din dispozitiv.

În ambele cazuri, obstacolele sunt concepute astfel încât să împiedice:

(a)

crearea sau lărgirea unui orificiu în țeavă, de-a lungul axei sale;

(b)

înlăturarea țevii, cu excepția cazului în care spațiul aferent cadrului și camerei devine inutil ca urmare a înlăturării respective sau dacă integritatea dispozitivului este atât de compromisă încât el nu poate fi utilizat pentru a constitui baza unei arme de foc fără efectuarea unor reparații sau a unor completări semnificative.

10.

Atât camera cartușului, cât și țeava sunt deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să împiedice ca dispozitivul respectiv să fie încărcat cu muniție sau să tragă muniție. În plus, în cazul dispozitivelor de tip revolver:

(a)

deschiderile frontale ale camerei cilindrului sunt îngustate pentru a se asigura faptul că gloanțele sunt blocate în cameră;

(b)

deschiderile respective sunt deplasate în raport cu camera.


Top