Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1370

Regulamentul (UE) 2017/1370 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză

OJ L 198, 28.7.2017, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1370/oj

28.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/24


REGULAMENTUL (UE) 2017/1370 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 iulie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului (2) a instituit un model uniform de viză.

(2)

Modelul comun al autocolantului de viză, aflat în circulație de 20 de ani, este considerat ca fiind compromis, având în vedere incidentele grave de contrafacere și fraudă.

(3)

În consecință, ar trebui să se introducă un nou model comun, prevăzut cu elemente de securitate mai moderne, pentru a spori gradul de securitate al autocolantului de viză și a preveni contrafacerea.

(4)

La solicitarea Irlandei sau a Regatului Unit, Comisia ar trebui să încheie acorduri corespunzătoare cu statul membru solicitant pentru a face schimb de informații tehnice cu statul membru respectiv în legătură cu eliberarea vizelor naționale de către statul membru solicitant.

(5)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(6)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (3); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(7)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (4); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(8)

Prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în înțelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003, al articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005 și, respectiv, al articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2011.

(9)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care intră sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (6).

(10)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care intră sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (8).

(11)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (9), care intră sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (10).

(12)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1683/95 ar trebui să fie modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, se adaugă următoarele paragrafe:

„La solicitarea Irlandei sau a Regatului Unit, Comisia încheie acorduri corespunzătoare cu statul membru solicitant pentru a face schimb de informații tehnice menționate la articolul 2, în scopul emiterii de vize naționale de către statul membru solicitant.

Cheltuielile la care Irlanda și Regatul Unit nu contribuie, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sunt suportate de Irlanda sau, respectiv, de Regatul Unit, în cazul în care prezintă o astfel de solicitare.”

2.

Anexa se înlocuiește cu imaginea și textul prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Autocolantele de viză conforme cu specificațiile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1683/95 care sunt aplicabile până la data menționată la articolul 3 al doilea paragraf din prezentul regulament pot fi utilizate pentru vizele eliberate într-o perioadă de șase luni după data respectivă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre aplică prezentul regulament cel târziu la 15 luni de la adoptarea specificațiilor tehnice suplimentare menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 1 iunie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 iunie 2017.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1).

(3)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(4)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(8)  Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(10)  Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1683/95 se înlocuiește cu următoarea anexă:

ANEXĂ

Image

Elemente de securitate

1.

Se realizează o fotografie-portret color integrată a titularului la standarde înalte de securitate.

2.

În acest spațiu apare un element optic variabil difractiv (o «kinegramă» sau un echivalent al acesteia). În funcție de unghiul de privire, devin vizibile literele «EU» și «EUE» și ghioșuri cinematice, în mai multe dimensiuni și culori.

3.

Această rubrică cuprinde codul de țară format din trei litere al statului emitent, conținut în Documentul nr. 9303 al OACI privind documentele de călătorie cu citire optică sau acronimul «BNL», în cazul în care emitentul este Belgia, Luxemburg sau Țările de Jos, tipărit cu cerneală optic variabilă. În funcție de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.

4.

În acest spațiu apar, scrise cu majuscule:

(a)

cuvântul «VISA». Statul membru emitent poate include termenul echivalent în altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii;

(b)

denumirea statului membru emitent, în engleză, franceză și altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii;

(c)

codul de țară din trei litere al statului membru emitent, astfel cum este conținut în Documentul nr. 9303 al OACI.

5.

În această rubrică apare numărul național format din nouă cifre al autocolantului de viză, dispus orizontal și preimprimat în negru. Se utilizează un corp de literă special.

6.

În această rubrică figurează numărul național format din nouă cifre al autocolantului de viză, dispus vertical și preimprimat în roșu. Se utilizează un corp de literă special, diferit de cel folosit în rubrica 5. «Numărul autocolantului de viză» se compune din codul de țară format din trei litere conținut în Documentul nr. 9303 al OACI și din numărul național care figurează în rubricile 5 și 6.

7.

În această rubrică apar literele «EU», cu un efect de imagine latentă. Aceste litere apar întunecate când sunt înclinate oblic față de privitor și luminoase când sunt rotite apoi cu 90°.

8.

În această rubrică apare codul menționat la rubri 3, cu un efect de imagine latentă. Acest cod apare întunecat când este înclinat oblic față de privitor și luminos când este rotit apoi cu 90°.

Secțiuni care trebuie completate

Cuvintele care numesc rubricile apar în engleză și franceză. Statul membru emitent poate adăuga o traducere în altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii.

9.

Această rubrică începe cu cuvintele «valabilă pentru». Autoritatea emitentă precizează teritoriul pe care deținătorul vizei are dreptul să se deplaseze.

10.

Această rubrică începe cu cuvintele «de la», iar cuvintele «până la» apar mai departe, pe același rând. Autoritatea emitentă precizează perioada de ședere a titularului vizei autorizată de viză. Mai departe, pe același rând, apar cuvintele «durata șederii» (și anume, durata șederii planificate a solicitantului) și apoi cuvântul «zile».

11.

Această rubrică începe cu cuvintele «tipul vizei». Autoritatea emitentă indică categoria vizei. Mai departe, pe același rând, apar cuvintele «nr. pașaportului» și «numărul de intrări».

12.

Această rubrică începe cu cuvintele «eliberată la» și este folosită pentru a indica locul autorității emitente. Mai departe, pe același rând, apar cuvintele «data eliberării» (după care autoritatea emitentă completează data eliberării).

13.

Această rubrică începe cu cuvintele «Nume, prenume».

14.

Această rubrică începe cu cuvântul «observații». Zona situată sub cuvântul «observații» se utilizează de către autoritatea emitentă pentru a indica orice altă informație suplimentară.

15.

În această rubrică apar datele cu citire optică relevante pentru facilitarea controalelor la frontierele externe. Zona cu citire optică include un text imprimat pe fundalul vizibil cu cuvintele «Uniunea Europeană» în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii. Acest text trebuie să nu afecteze caracteristicile tehnice ale zonei cu citire optică sau capacitatea acesteia de a fi citită.

16.

Această rubrică este rezervată pentru a se adăuga, eventual, un cod de bare 2D comun.


Top