Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0131(01)

Decizia Comisiei din 24 ianuarie 2017 de instituire a Grupului de experți al Comisiei „Platforma privind bunăstarea animalelor” (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/0280

OJ C 31, 31.1.2017, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

31.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/61


DECIZIA COMISIEI

din 24 ianuarie 2017

de instituire a Grupului de experți al Comisiei „Platforma privind bunăstarea animalelor”

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 31/12)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene recunoaște animalele ca fiind „ființe sensibile” și impune Uniunii și statelor membre să respecte pe deplin cerințele referitoare la bunăstarea animalelor în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, respectând totodată dispozițiile legislative sau administrative ale statelor membre referitoare în special la riturile religioase, la tradițiile culturale și la moștenirea regională.

(2)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, instituțiile trebuie să mențină un dialog deschis, transparent și regulat cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

(3)

Articolul 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Uniunea trebuie să adopte măsuri vizând instituirea și asigurarea funcționării pieței interne care să asigure libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor.

(4)

Articolul 38 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene atribuie Uniunii sarcina de a defini și de a pune în aplicare o politică agricolă comună.

(5)

Articolul 179 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice, prin crearea unui spațiu european de cercetare. În conformitate cu articolul 180 litera (b) din tratatul menționat, Uniunea trebuie să promoveze cooperarea în materie de cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative ale Uniunii cu țările terțe și cu organizațiile internaționale.

(6)

În 2011, Comisia a înființat un grup de experți privind bunăstarea animalelor (1) cu scopul de a asista și de a consilia Comisia cu privire la aspecte referitoare la legislația privind bunăstarea animalelor, precum și de a facilita schimburile de informații, de experiență și de bune practici în domeniul legislației privind bunăstarea animalelor.

(7)

Parlamentul European (2) și Consiliul Uniunii Europene (3) au solicitat crearea unei platforme a Uniunii privind bunăstarea animalelor pentru a îmbunătăți dialogul între părțile interesate în ceea ce privește schimbul de experiență, de expertiză și de puncte de vedere.

(8)

Pentru a răspunde solicitărilor Parlamentului și ale Consiliului, un nou grup de experți denumit „Platforma privind bunăstarea animalelor” („platforma”) ar trebui să asiste Comisia și să ajute la desfășurarea unui dialog regulat în domenii de interes pentru Uniune care sunt în relație directă cu bunăstarea animalelor, cum ar fi asigurarea aplicării legislației, schimbul de cunoștințe științifice, de inovații și de bune practici/inițiative în materie de bunăstare a animalelor sau cu activități internaționale în materie de bunăstare a animalelor. Platforma ar trebui, de asemenea, să asiste Comisia în domenii de interes pentru Uniune care pot interacționa cu aspecte de bunăstare a animalelor, cum ar fi comerțul, rezistența la antimicrobiene, siguranța alimentară, cercetarea sau mediul. Întrucât platforma va avea același mandat ca și grupul de experți existent privind bunăstarea animalelor, nu este necesar ca acesta din urmă să fie menținut.

(9)

Platforma ar trebui să participe în mod corespunzător la activitățile altor grupuri sau rețele de dialog relevante privind bunăstarea animalelor, cum ar fi grupurile de lucru și rețelele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară sau ale Platformei regionale a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor privind bunăstarea animalelor pentru Europa.

(10)

Platforma ar trebui să fie alcătuită din reprezentanți ai autorităților competente din toate statele membre, ai organizațiilor de întreprinderi implicate la nivelul Uniunii Europene în lanțul de aprovizionare cu alimente și în creșterea animalelor pentru alte scopuri, ai organizațiilor din societatea civilă implicate la nivelul Uniunii Europene în bunăstarea animalelor, precum și ai institutelor academice și de cercetare care activează în domeniul științelor care au ca obiect bunăstarea animalelor. Calitatea de membru al platformei ar trebui să fie, de asemenea, deschisă experților din cadrul autorităților competente din țări terțe care sunt părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, precum și al organizațiilor interguvernamentale internaționale.

(11)

Ar trebui stabilite reguli privind dezvăluirea de informații de către membrii platformei.

(12)

Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(13)

Este adecvat să se stabilească o perioadă pentru aplicarea prezentei decizii. Comisia va lua în considerare în timp util oportunitatea unei prelungiri a duratei aplicării prezentei decizii,

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

Se instituie un grup de experți denumit „Platforma privind bunăstarea animalelor” („platforma”).

Articolul 2

Sarcini

Sarcinile platformei sunt:

(a)

asistarea Comisiei în elaborarea și schimbul de acțiuni coordonate care are scopul de a contribui la implementarea și la aplicarea legislației Uniunii Europene în materie de bunăstare a animalelor, precum și la înțelegerea, în interiorul și în afara Uniunii, a legislației Uniunii, precum și a standardelor internaționale privind bunăstarea animalelor;

(b)

facilitarea inițierii și a utilizării unor angajamente voluntare în materie de îmbunătățire a bunăstării animalelor din partea întreprinderilor;

(c)

contribuirea la promovarea standardelor Uniunii privind bunăstarea animalelor pentru a valorifica valoarea de piață a produselor Uniunii la nivel mondial;

(d)

încurajarea dialogului dintre autoritățile competente, întreprinderi, societatea civilă, mediul academic, oamenii de știință și organizațiile interguvernamentale internaționale pe teme relevante pentru Uniune referitoare la bunăstarea animalelor;

(e)

promovarea schimbului de experiență și de bune practici, de cunoștințe științifice și de inovații în domeniul bunăstării animalelor, care sunt relevante pentru Uniune;

(f)

schimbul de informații cu privire la elaborarea de politici aferente domeniilor și activităților menționate mai sus.

Articolul 3

Consultare

Comisia poate consulta platforma cu privire la orice aspect referitor la bunăstarea animalelor care este relevant pentru Uniune.

Articolul 4

Componență

(1)   Platforma este alcătuită din maximum 75 de membri.

(2)   Platforma este alcătuită din următorii membri:

(a)

autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene și din acele țări din afara UE care sunt părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European („membri SEE”), responsabile cu bunăstarea animalelor;

(b)

întreprinderi și organizații profesionale care desfășoară activități la nivelul Uniunii în domeniul lanțului de aprovizionare cu alimente în cazul în care sunt implicate animale sau produse de origine animală, precum și în domeniul creșterii animalelor pentru alte scopuri;

(c)

organizații ale societății civile care desfășoară activități la nivelul Uniunii în domeniul bunăstării animalelor;

(d)

experți independenți din mediul academic și din institutele de cercetare care activează în cadrul științelor care au ca obiect bunăstarea animalelor și care au un impact asupra politicilor Uniunii;

(e)

organizații interguvernamentale internaționale care au activități în domeniul bunăstării animalelor (5);

(f)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

(3)   Membrii menționați la alineatul (2) litera (d) sunt numiți cu titlu personal și acționează în mod independent și în interesul public.

(4)   Membrii menționați la alineatul (2) literele (b) și (c) sunt selectați în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5. Ei își numesc reprezentanții în cadrul platformei dintre persoanele cu rang înalt și au responsabilitatea de a se asigura că reprezentanții lor sunt permanenți și oferă un nivel de expertiză suficient de înalt. Comisia poate refuza numirea unui reprezentant desemnat de către acești membri în cazul în care ea consideră, din motive întemeiate și specificate în condițiile cererii de candidaturi a platformei, că numirea nu este adecvată. Într-un astfel de caz, organizației respective i se solicită să numească un alt reprezentant.

(6)   Membrii menționați la alineatul (2) literele (a), (e) și (f) își desemnează reprezentanții responsabili cu bunăstarea animalelor și se asigură că aceștia din urmă au un nivel de expertiză suficient de înalt.

(7)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod efectiv la activitățile grupului de experți și care, în opinia Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară, nu respectă condițiile prevăzute la articolul 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau care demisionează nu mai sunt invitați să participe la reuniunile platformei și pot fi înlocuiți pe perioada rămasă din mandatul lor.

Articolul 5

Procesul de selecție

(1)   Selecția membrilor Platformei menționați la articolul 4 alineatul (2) literele (b)-(d) se efectuează prin intermediul unei cereri publice de candidaturi, care urmează să fie publicată în Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei („registrul grupurilor de experți”). În plus, cererea de candidaturi poate fi publicată și prin alte mijloace, inclusiv pe site-uri de internet dedicate.

Cererea de candidaturi precizează clar criteriile de selecție, incluzând competențele solicitate și interesele care trebuie să fie reprezentate în relație cu activitatea care urmează să fie desfășurată. Termenul minim pentru candidaturi este de patru săptămâni.

(2)   Membrii menționați la articolul 4 alineatul (2) litera (d) divulgă orice situație care ar putea da naștere unui conflict de interese. În special, Comisia solicită persoanelor respective să transmită un formular conținând declarația de interese („DdI”) pe baza formularului-standard DdI pentru grupuri de experți, însoțit de un curriculum vitae (CV) actualizat, ca parte a cererii lor. Transmiterea unui formular DdI completat corespunzător este necesară pentru a putea fi numit membru cu titlu personal. Evaluarea conflictului de interese se realizează în conformitate cu normele orizontale ale Comisiei care se aplică grupurilor de experți („normele orizontale”) (6).

(3)   Înregistrarea în Registrul de transparență este necesară pentru desemnarea organizațiilor menționate la articolul 4 alineatul (2) literele (b) și (c).

(4)   Membrii menționați la articolul 4 alineatul (2) literele (b)-(d) sunt numiți de către directorul general al DG Sănătate și Siguranță Alimentară dintre solicitanții cu competențe adecvate în domeniile menționate la articolul 2 și care au răspuns la cererea de candidaturi.

(5)   Membrii vor fi numiți până la 31 decembrie 2019. Ei rămân în funcție până la încheierea mandatului lor. Acest mandat poate fi reînnoit.

(6)   În ceea ce privește membrii menționați la articolul 4 alineatul (2) litera (d), directorul general al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară numește membri supleanți (în aceleași condiții ca și cele pentru membri) care înlocuiesc în mod automat membrii absenți sau indisponibili. Directorul general stabilește, de asemenea, o listă de rezervă cu candidați adecvați, după obținerea acordului acestora, care poate fi utilizată pentru a numi membri supleanți.

Articolul 6

Președinte

Platforma este prezidată de directorul general al DG Sănătate și Siguranță Alimentară sau de reprezentantul său.

Articolul 7

Modul de funcționare

(1)   Platforma acționează la cererea președintelui, în conformitate cu normele orizontale.

(2)   În principiu, platforma se întrunește de cel puțin două ori pe an la sediul Comisiei și ori de câte ori Comisia consideră necesară o întrunire.

(3)   Serviciile Comisiei asigură serviciile de secretariat. La reuniunile platformei și ale subgrupurilor sale pot participa funcționari din alte departamente ale Comisiei care sunt interesați de activitățile platformei.

(4)   Cu acordul președintelui, platforma poate decide, cu majoritatea simplă a membrilor ei, ca deliberările să fie publice.

(5)   Procesele-verbale ale discuțiilor pe marginea fiecărui punct de pe ordinea de zi și concluziile dezbaterilor sunt concludente și complete. Procesele-verbale sunt întocmite de secretariat, sub responsabilitatea președintelui.

(6)   Platforma adoptă rapoarte sau concluzii prin consens. În cazul unui vot, rezultatul votului se decide cu majoritatea simplă a membrilor. Membrii care au votat împotrivă au dreptul de a anexa la raportul corespunzător sau la concluzia corespunzătoare un document care să rezume motivele poziției lor.

Articolul 8

Subgrupuri

(1)   Directorul general al DG Sănătate și Siguranță Alimentară poate institui subgrupuri pentru analizarea unor chestiuni specifice pe baza mandatului stabilit de Comisie. Subgrupurile își desfășoară activitatea în conformitate cu normele orizontale și se subordonează platformei. După ce și-au îndeplinit mandatul, subgrupurile sunt dizolvate.

(2)   Membrii subgrupurilor care nu sunt membri ai platformei sunt selectați printr-o cerere publică de candidaturi, în conformitate cu articolul 5 și cu normele orizontale (7).

Articolul 9

Experți invitați

Președintele poate invita experți care dețin cunoștințe de specialitate cu privire la un anumit subiect de pe ordinea de zi, pentru a participa, ad-hoc, la activitățile platformei sau ale subgrupurilor sale.

Articolul 10

Observatori

(1)   În urma unei invitații directe sau a unei cereri de candidaturi, persoane fizice, organizații și entități publice pot primi statutul de observator, în conformitate cu normele orizontale.

(2)   Organizațiile sau entitățile publice care au primit statutul de observator își desemnează reprezentanți.

(3)   Observatorii și reprezentanții acestora pot fi autorizați de președinte să participe la discuțiile platformei și să își pună la dispoziție cunoștințele de specialitate. Totuși, ei nu au drept de vot și nici nu pot participa la formularea rapoartelor sau a concluziilor platformei.

(4)   Platforma nu va avea la dispoziție mai mult de cinci observatori.

Articolul 11

Regulament de procedură

La propunerea și cu acordul președintelui, platforma își adoptă regulamentul de procedură cu majoritatea simplă a membrilor ei, pe baza regulamentului de procedură standard pentru grupurile de experți, în conformitate cu normele orizontale.

Articolul 12

Secretul profesional și gestionarea informațiilor clasificate

Membrii platformei și reprezentanții acesteia, precum și experții și observatorii invitați, respectă obligațiile privind secretul profesional, care, în virtutea tratatelor și a normelor de aplicare ale acestora, se aplică tuturor membrilor instituțiilor și personalului acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei privind protecția informațiilor clasificate ale Uniunii, prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (8) și (UE, Euratom) 2015/444 (9) ale Comisiei. Dacă aceste obligații nu sunt respectate, Comisia poate lua toate măsurile care se impun.

Articolul 13

Relația cu Parlamentul European

Parlamentul European este informat cu privire la activitățile platformei. La cererea Parlamentului European și în conformitate cu modalitățile prevăzute în Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (10), Comisia poate invita Parlamentul să trimită experți care să participe la reuniuni.

Articolul 14

Transparență

(1)   Platforma și subgrupurile sale sunt înregistrate în registrul grupurilor de experți.

(2)   În ceea ce privește componența grupului, în registrul grupurilor de experți se publică următoarele date:

(a)

numele persoanelor numite cu titlu personal;

(b)

numele organizațiilor membre; interesul reprezentat se divulgă;

(c)

numele altor entități publice;

(d)

numele observatorilor.

(3)   Toate documentele relevante, incluzând ordinile de zi, procesele-verbale și contribuțiile participanților, se publică fie în registrul grupurilor de experți, fie prin intermediul unui link din registru către un site de internet dedicat care conține informațiile respective. Accesul la site-urile de internet dedicate nu este condiționat de înregistrarea ca utilizator și nici supus altor restricții. În special, ordinea de zi și alte documente de fundamentare relevante se publică în timp util înainte de ședință, iar procesele-verbale se publică fără întârziere după ședință. Excepții de la publicare se prevăd doar dacă se consideră că divulgarea unui document ar putea submina protecția unui interes public sau privat, astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

Articolul 15

Cheltuieli de ședință

(1)   Participanții la activitățile platformei și ale subgrupurilor sale nu sunt remunerați pentru serviciile oferite.

(2)   Cheltuielile de călătorie și de ședere ale participanților la activitățile platformei și ale subgrupurilor sale sunt rambursate de către Comisie. Rambursarea se face în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale Comisiei și în limita creditelor disponibile alocate departamentelor Comisiei în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 16

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică până la data de 31 decembrie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 24 ianuarie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  Grupul de experți privind bunăstarea animalelor E02668.

(2)  Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 [2015/2957 (RSP)].

(3)  A 3464-a reuniune a Consiliului – Agricultură și Pescuit – din 17 mai 2016.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  De exemplu, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

(6)  Decizia Comisiei din 30.5.2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei.

(7)  A se vedea articolul 10 și articolul 14 alineatul (2) din normele orizontale.

(8)  JO L 72, 17.3.2015, p. 41.

(9)  JO L 72, 17.3.2015, p. 53.

(10)  JO L 304, 20.11.2010, p. 47.

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


Top