Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2076

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de porc proaspătă și congelată originară din Ucraina

OJ L 302, 19.11.2015, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2076/oj

19.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 302/51


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2076 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2015

privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de porc proaspătă și congelată originară din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a), (c) și (d),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2014/668/UE a Consiliului (2), Consiliul a autorizat semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”). Acordul prevede eliminarea taxelor vamale la importul de mărfuri originare din Ucraina în conformitate cu anexa I-A la capitolul I. Apendicele la anexa I-A prevede contingentele tarifare de import pentru carnea de porc.

(2)

Până la intrarea în vigoare a acordului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3), contingentele tarifare de import pentru carnea de porc pentru 2014 și 2015 au fost deschise și gestionate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014 al Comisiei (4).

(3)

Acordul se aplică în mod provizoriu începând cu 1 ianuarie 2016. Prin urmare, este necesar să se deschidă perioade anuale de aplicare a contingentelor tarifare de import începând de la 1 ianuarie 2016. Pentru a acorda importanța cuvenită cerințelor de aprovizionare de pe piețele existente sau emergente de producție, prelucrare și consum de carne de porc din Uniune, din punctul de vedere al competitivității, siguranței și continuității aprovizionării și al necesității de a menține echilibrul acestor piețe, este oportun ca aceste contingente să fie gestionate de către Comisie în conformitate cu articolul 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(4)

Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (5) prevede că regulamentele Comisiei care au ca obiect un anumit contingent tarifar de import pot prevedea aplicarea unui sistem de gestionare a contingentelor care constă în atribuirea de drepturi de import într-o primă etapă și eliberarea de licențe de import într-o etapă ulterioară. Un astfel de sistem ar permite operatorilor care au obținut drepturi de import să decidă în cursul perioadei contingentare și pe baza fluxurilor lor comerciale reale momentul la care doresc să solicite licențe de import.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (6) stabilește norme comune și detaliate pentru aplicarea sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole. Regulamentul respectiv ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în conformitate cu prezentul regulament, sub rezerva unor derogări, după caz.

(6)

În plus, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 care privesc cererile de drepturi de import, statutul solicitanților și eliberarea de licențe de import ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(7)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, ar trebui constituită o garanție în momentul depunerii unei cereri de drepturi de import și în momentul emiterii unei licențe de import.

(8)

Operatorii ar trebui să fie obligați să solicite licențe de import pentru toate drepturile de import atribuite, cu respectarea obligației menționate la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (7).

(9)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei (8) a înlocuit unele coduri NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (9) cu noi coduri NC care sunt în prezent diferite de cele menționate în apendicele la anexa I-A la capitolul I din acord. Prin urmare, noile coduri NC ar trebui să se reflecte în anexa I la prezentul regulament.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare

(1)   Prezentul regulament deschide și gestionează, începând cu 2016, contingentele tarifare anuale de import pentru produsele indicate în anexa I, pentru perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), rata aplicabilă a taxei vamale și numerele de ordine sunt cele stabilite în anexa I.

(3)   Contingentele tarifare de import menționate la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu metoda menționată la articolul 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și prin atribuirea de drepturi de import într-o primă etapă și eliberarea de licențe de import într-o etapă ulterioară.

(4)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 376/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

Articolul 2

Perioadele de aplicare a contingentelor tarifare de import

Cantitatea de produse stabilită pentru perioadele de aplicare a contingentelor tarifare anuale de import și fiecare număr de ordine prevăzut în anexa I se repartizează în patru subperioade, după cum urmează:

(a)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie.

Articolul 3

Cereri de drepturi de import și alocarea drepturilor de import

(1)   Cererile de drepturi de import se depun în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 2.

(2)   În momentul depunerii unei cereri de drepturi de import, se depune o garanție de 20 EUR per 100 de kilograme.

(3)   Atunci când depun prima cerere pentru un anumit an contingentar, solicitanții de drepturi de import prezintă dovada că o cantitate de produse din carne de porc încadrate la codurile NC 0203 a fost importată de aceștia sau în numele lor în conformitate cu dispozițiile vamale aplicabile (denumită în continuare „cantitatea de referință”). Această dovadă se referă la perioada de 12 luni care se termină cu o lună înainte de prima lor cerere. O societate rezultată din fuzionarea unor societăți care dispun, fiecare, de o cantitate de referință importată își poate întemeia propria cerere pe combinarea respectivelor cantități de referință.

(4)   Cantitatea totală de produse care face obiectul unei cereri de drepturi de import depuse într-una dintre subperioadele menționate la articolul 2 nu poate depăși 25 % din cantitatea de referință a solicitantului. Autoritățile competente trebuie să respingă cererile care nu sunt conforme cu această reglementare.

(5)   Cel târziu în a 14-a zi a lunii în care sunt depuse cererile, statele membre comunică Comisiei cantitățile totale, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac obiectul tuturor cererilor, exprimate în greutatea în kilograme a produsului și defalcate în funcție de numărul de ordine.

(6)   Drepturile de import se acordă începând cu a 23-a zi a lunii în care sunt depuse cererile și până cel târziu în ultima zi a lunii respective.

(7)   În cazul în care aplicarea coeficientului de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 conduce la alocarea a mai puține drepturi de import decât cele solicitate, o parte proporțională din garanția constituită în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se restituie fără întârziere.

(8)   Drepturile de import sunt valabile începând cu prima zi a subperioadei pentru care s-a depus cererea până la data de 31 decembrie a fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import. Drepturile de import nu sunt transferabile.

Articolul 4

Cereri de licențe de import și alocarea licențelor de import

(1)   Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentelor tarifare de import menționate la articolul 1 alineatul (1) este condiționată de prezentarea unei licențe de import.

(2)   Cererile de licențe de import acoperă întreaga cantitate de drepturi de import alocată. Se respectă obligația menționată la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014.

(3)   Cererile de licențe de import se depun doar în statul membru în care au fost solicitate și obținute drepturile de import în cadrul contingentelor menționate la articolul 1 alineatul (1).

(4)   În momentul depunerii unei cereri de licență de import, operatorul depune o garanție de 50 EUR per 100 de kilograme. Eliberarea unei licențe de import conduce la reducerea corespunzătoare a drepturilor de import obținute, iar garanția depusă pentru drepturile de import se restituie în mod proporțional fără întârziere.

(5)   Licențele de import se eliberează la cererea și pe numele operatorului care a obținut drepturile de import.

(6)   Cererile de licențe de import menționează un singur număr de ordine. Ele pot viza mai multe produse având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierile lor sunt înscrise la rubricile 15 și 16 din cererea de licență, respectiv din licență.

(7)   Cererile de licențe de import și licențele de import conțin următoarele mențiuni:

(a)

la rubrica 8, numele „Ucraina” drept țară de origine și rubrica „da” marcată cu o cruce;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile din anexa II.

(8)   Fiecare licență de import menționează cantitatea pentru fiecare cod NC.

(9)   O licență de import este valabilă 30 de zile de la data eliberării ei efective, în sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008. Perioada de valabilitate a licenței de import expiră, cu toate acestea, cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import.

Articolul 5

Notificarea Comisiei

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei, cel târziu în cea de a 10-a zi a lunii care urmează ultimei zile din fiecare subperioadă, cantitățile, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac obiectul licențelor pe care le-au eliberat în timpul subperioadei respective.

(2)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre notifică Comisiei cantitățile, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac obiectul licențelor de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cantitățile pentru care au fost eliberate licențele:

(a)

împreună cu notificările menționate la articolul 3 alineatul (5) din prezentul regulament referitoare la cererile depuse pentru ultima subperioadă;

(b)

până cel târziu la 30 aprilie după încheierea fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, pentru cantitățile care nu au fost notificate în momentul primei notificări prevăzute la litera (a).

(3)   Până cel târziu la 30 aprilie după încheierea fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, statele membre comunică Comisiei cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei contingentare respective.

(4)   În cazul notificărilor menționate la alineatele (1), (2) și (3), cantitatea este exprimată în greutatea în kilograme a produsului și este defalcată în funcție de numărul de ordine.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014 al Comisiei din 23 aprilie 2014 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de porc proaspătă și congelată originară din Ucraina (JO L 121, 24.4.2014, p. 44).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).

(7)  Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, p. 18).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 290, 31.10.2013, p. 1).

(9)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXA I

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor este considerat ca având numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC.

Număr de ordine

Coduri NC

Descrierea mărfurilor

Cantitate în tone (greutate netă)

Taxă aplicabilă

(EUR/tonă)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Carne de porcine domestice, proaspătă, refrigerată sau congelată

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Carne de porcine domestice, proaspătă, refrigerată sau congelată, cu excepția jamboanelor, spinărilor și bucăților dezosate

20 000

0


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (7) litera (b)

în bulgară: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

în spaniolă: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

în cehă: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

în daneză: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

în germană: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

în estonă: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

în greacă: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

în engleză: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

în franceză: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

în croată: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

în italiană: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

în letonă: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

în lituaniană: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

în maghiară: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

în malteză: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

în neerlandeză: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

în polonă: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

în portugheză: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

în română: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

în slovacă: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

în slovenă: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

în finlandeză: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

în suedeză: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


Top