Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0907

Regulamentul (UE) nr. 907/2013 al Comisiei din 20 septembrie 2013 de stabilire a normelor pentru cererile privind utilizarea descriptorilor generici (denumirilor generice) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 251, 21.9.2013, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/907/oj

21.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 251/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 907/2013 AL COMISIEI

din 20 septembrie 2013

de stabilire a normelor pentru cererile privind utilizarea descriptorilor generici (denumirilor generice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 1 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Conform articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, anumiți descriptori generici sau anumite denumiri generice utilizate în mod tradițional pentru a indica o particularitate a unei categorii de produse alimentare sau de băuturi care ar putea avea consecințe asupra sănătății umane pot beneficia de o derogare de la dispozițiile regulamentului menționat, la cererea operatorilor din sectorul alimentar interesați.

(2)

Pentru a asigura faptul că cererile privind denumirile generice sunt tratate în mod transparent și într-un interval de timp rezonabil, articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 impune Comisiei să adopte și să facă publice normele conform cărora se depun astfel de cereri.

(3)

Aceste norme ar trebui să garanteze faptul că cererile sunt procesate într-un mod care prezintă și furnizează toate informațiile necesare pentru evaluarea cererii. În plus, normele nu ar trebui să împiedice Comisia să solicite informații suplimentare, dacă este cazul și în funcție de natura denumirii generice și de durata pentru care se solicită derogarea.

(4)

Este util să li se permită asociațiilor profesionale care reprezintă sectoare alimentare specifice să depună cereri în numele membrilor lor pentru a evita depunerea unei multitudini de cereri pentru același descriptor generic (aceeași denumire generică).

(5)

Pentru a asigura, printre altele, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, utilizarea mențiunilor nu trebuie să fie falsă, ambiguă sau înșelătoare. Același principiu ar trebui să se aplice și utilizării descriptorilor generici (denumirilor generice) care ar putea avea efect asupra sănătății. Pentru atingerea acestui obiectiv și respectând principiul proporționalității, autoritățile naționale vor trebui să își exercite propria capacitate de judecată, ținând seama de jurisprudența Curții de Justiție, pentru a stabili reacția tipică a consumatorului mediu într-o situație dată.

(6)

Descriptorii generici (denumirile generice) ar trebui să corespundă unei perioade de cel puțin 20 de ani de utilizare dovedită în statul membru (statele membre) înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7)

Statele membre au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile referitoare la utilizarea descriptorilor generici (denumirilor generice) în sensul articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 se depun și se prezintă conform normelor specificate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 septembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.


ANEXĂ

PARTEA A

Depunerea cererii

1.

Cererea se poate formula pentru utilizarea unei denumiri generice în unul sau mai multe state membre. Cererea se prezintă autorității naționale competente dintr-un singur stat membru (denumit în continuare „statul membru destinatar”). Operatorii pot alege statul membru în care să depună cererea dintre statele membre în care se folosește descriptorul generic respectiv.

2.

Cererea se depune în format electronic și include toate elementele menționate în partea B din prezenta anexă. În caz de necesitate, statele membre pot solicita un exemplar pe suport de hârtie al cererii. În ceea ce privește datele la care se face referire în partea B punctele 1.5 și 2 din prezenta anexă, nu este suficientă simpla prezentare a unei liste de referințe.

3.

La primirea unei cereri, autoritatea națională competentă din statul membru destinatar întreprinde următoarele:

confirmă în scris primirea cererii în termen de 14 zile. Avizul de primire menționează data primirii cererii;

informează fără întârziere Comisia prin transmiterea rezumatului cererii;

dacă este cazul, transmite cererea integrală tuturor celorlalte state membre incluse în cererea referitoare la utilizarea denumirii generice (denumite în continuare „state membre interesate”);

în cazul în care statul sau statele membre interesate consideră că cererea nu conține datele și informațiile prevăzute în partea B din prezenta anexă, ele informează în acest sens statul membru destinatar în termen de patru săptămâni.

4.

Statul membru destinatar verifică, fără întârziere și ținând seama de informațiile furnizate de statul sau statele membre interesate, dacă cererea conține toate informațiile necesare specificate în partea B din prezenta anexă. În cazul în care cererea nu conține toate elementele obligatorii conform părții B din prezenta anexă, statul membru destinatar cere solicitantului informațiile suplimentare necesare și îl informează cu privire la termenul în care trebuie prezentate informațiile respective.

5.

O cerere nu se consideră valabilă dacă solicitantul nu furnizează informațiile suplimentare cerute de statul membru destinatar. În astfel de cazuri, statul membru destinatar informează în acest sens solicitantul, Comisia și celelalte state membre interesate, indicând motivele pentru care cererea nu este considerată valabilă. Solicitantului i se oferă posibilitatea să depună din nou aceeași cererea, cu excluderea statului membru sau a statelor membre care solicită date care nu au fost furnizate.

6.

Statul membru destinatar transmite cererea valabilă Comisiei și tuturor statelor membre fără întârziere și informează în acest sens solicitantul. Comisia confirmă statului membru destinatar primirea cererii valabile, în scris, în termen de 14 zile.

7.

Statul membru destinatar și statul sau statele membre interesate transmit un aviz Comisiei în termen de șase săptămâni de la data transmiterii cererii valabile. Avizul precizează dacă denumirea generică îndeplinește condițiile pentru derogare în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și dacă cererea este susținută de elementele menționate în partea B punctele 1.3, 1.4 și 1.5, precum și, după caz, de punctul 2, din prezenta anexă și prezintă motivele care justifică avizul. Avizele se transmis în scris. Și alte state membre pot transmite avize privind cererea respectivă Comisiei, în același termen și în aceleași condiții.

8.

După primirea cererii valabile de la un stat membru și a avizelor menționate la punctul 7 din această parte a prezentei anexe, Comisia poate iniția, într-un termen rezonabil, procedura de aprobare a denumirii generice, conform dispozițiilor de la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

PARTEA B

Conținutul cererii

1.   Informații obligatorii

Cererea cuprinde următoarele:

1.1.   Un rezumat al cererii care conține:

numele și adresa solicitantului;

denumirea generică care face obiectul cererii;

o scurtă descriere a particularității categoriei de produse alimentare sau de băuturi la care se referă denumirea generică; și

statul sau statele membre pentru care solicitantul depune cererea privind utilizarea denumirii generice.

1.2.   Solicitantul

Numele, adresa și detaliile de contact ale operatorului din sectorul alimentar care depune o cerere și/sau ale persoanei autorizate să comunice cu Comisia în numele solicitantului.

Cererile privind autorizarea unei denumiri generice pot fi depuse și de către asociații profesionale în numele membrilor lor și includ numele, adresa și detaliile de contact ale asociației profesionale care depune o cerere și/sau ale persoanei autorizate să comunice cu Comisia în numele asociației profesionale. Este de dorit să se furnizeze și informații privind sprijinirea de către membrii asociației profesionale a cererii în cauză.

1.3.   Denumirea generică care face obiectul cererii:

1.

denumirea generică astfel cum este utilizată în limba sau limbile în care este folosită în mod tradițional. O descriere a denumirii generice în limba engleză, dacă este cazul;

2.

statul sau statele membre în care este utilizată denumirea generică.

1.4.   Categoria de produse alimentare sau de băuturi la care se referă denumirea generică:

1.

indicarea categoriei de produse alimentare sau de băuturi comercializate sub denumirea generică pentru care se depune cererea;

2.

o descriere detaliată, care să evidențieze particularitatea și elementele distinctive ale categoriei de produse alimentare sau de băuturi comercializate sub denumirea generică pentru care se depune cererea față de alte produse care intră în aceeași categorie de produse alimentare sau de băuturi.

1.5.   Datele justificative privind utilizarea unei denumiri generice

Bibliografie relevantă sau alte dovezi verificabile care să demonstreze prezența pe piață a categoriei de produse alimentare sau de băuturi cu denumirea generică respectivă, pe o perioadă de cel puțin 20 de ani, în statul sau statele membre pentru care se depune cererea, înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.   Informații suplimentare care trebuie furnizate la cerere, la inițiativa statelor membre: date justificative privind înțelegerea/percepția consumatorilor

Statul membru destinatar și statul sau statele membre interesate îi pot cere solicitantului, înainte de a transmite cererea Comisiei, date suplimentare legate de următoarele tipuri de informații, dacă le consideră necesare pentru evaluarea cererii:

dovezi sau informații relevante privind înțelegerea și percepția consumatorilor în legătură cu efectele pe care le poate implica denumirea generică. Aceste date acoperă statul sau statele membre în care este utilizată denumirea generică;

dovezi sau informații relevante care să demonstreze legătura pe care o fac consumatorii între denumirea generică și categoria de produse alimentare sau de băuturi specifică menționată la punctul 1.4 din această parte din prezenta anexă.

3.   Alte informații suplimentare (facultativ)


Top