EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0885

Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 247, 18.9.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/885/oj

18.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI

din 15 mai 2013

de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (1), în special articolul 3 litera (e) și articolul 6 alineatul (1),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Articolul 3 litera (e) din Directiva 2010/40/UE stabilește ca acțiune prioritară furnizarea unor servicii de informații referitoare la spații de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale.

(2)

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2010/40/UE prevede obligația Comisiei de a adopta specificațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a sistemelor de transport inteligente (STI) pentru serviciile de informații referitoare la spații de parcare sigure și securizate. Prezentul regulament urmărește să optimizeze utilizarea spațiilor de parcare și să le faciliteze șoferilor sau societăților de transport luarea deciziilor cu privire la momentul și locul staționării grație implementării unor servicii de informații.

(3)

Rezoluția Consiliului (2) privind combaterea și prevenirea criminalității în domeniul transportului rutier de marfă, precum și amenajarea unor spații de parcare securizate pentru camioane scoate în evidență necesitatea de a ameliora atât siguranța și securitatea șoferilor de camion, cât și posibilitățile de staționare.

(4)

Perioadele de odihnă și pauzele obligatorii pot influența comportamentul șoferilor în ceea ce privește alegerea unui loc de staționare. Prezentul regulament urmărește să optimizeze utilizarea locurilor de parcare și să le faciliteze șoferilor sau societăților de transport luarea deciziilor cu privire la momentul și locul staționării grație implementării unor servicii de informații.

(5)

Pentru a se asigura interoperabilitatea și continuitatea serviciului în întreaga Uniune, precum și pentru a se ține seama pe deplin de cerințele privind protecția datelor, este important ca toate statele membre să elaboreze o abordare armonizată și continuă cu privire la furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale în întreaga Uniune. În acest scop, statele membre se pot baza pe soluții și standarde tehnice care vor fi puse la dispoziție, în principal, prin intermediul organizațiilor și/sau al asociațiilor europene și/sau internaționale de standardizare, pentru a asigura interoperabilitatea și continuitatea serviciului în întreaga UE, ținând totodată seama pe deplin de cerințele privind protecția datelor.

(6)

Furnizarea de informații în materie de securitate și confort contribuie la decizia luată de șoferi în momentul alegerii locului de staționare. Afișarea elementelor de siguranță și de securitate, precum și a caracteristicilor serviciilor oferite într-o parcare le poate oferi șoferilor orientări în acest sens.

(7)

În cazul persistenței unei cereri specifice foarte mari de spații de parcare sigure și securizate în anumite zone, șoferii de camion ar trebui să fie redirecționați de la un spațiu de parcare ocupat către o altă locație din zona prioritară în cauză unde există locuri sigure și securizate libere, pentru a se evita staționarea inadecvată; prin urmare, statele membre ar trebui să stabilească „zonele prioritare”.

(8)

Dacă pentru semnalizarea spațiilor de parcare sigure și securizate sunt utilizate indicatoare statice, acestea trebuie să respecte Convenția de la Viena din 8 noiembrie 1968, în cazul în care statele membre în cauză sunt părți la aceasta.

(9)

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (3) stabilește norme minime privind reutilizarea informațiilor din sectorul public în întreaga Uniune Europeană. Ea este structurată în jurul a doi piloni esențiali ai pieței interne, și anume transparența și concurența loială, și încurajează statele membre să depășească aceste norme minime privind reutilizarea informațiilor din sectorul public și să adopte politici care să permită utilizarea la scară largă a documentelor sau, în contextul prezentului regulament, a datelor deținute de organismele din sectorul public. În unele cazuri, reutilizarea datelor va avea loc fără emiterea unei licențe. În alte cazuri, va fi emisă o licență care impune titularului condiții privind reutilizarea și tratează aspecte precum responsabilitatea, utilizarea adecvată a datelor, garantarea conformității cu cerințele privind protecția datelor, garanția de nemodificare și indicarea surselor. Nu se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.

(10)

Feedbackul din partea utilizatorilor constă în informații furnizate de utilizatorii parcărilor pentru a oferi recomandări cu caracter personal și anonim altor viitori utilizatori, precum și operatorilor de parcări pentru camioane. Aceste informații pot fi utilizate pentru un control al calității serviciului de informații, precum și pentru evaluare. Trebuie garantată anonimitatea feedbackului.

(11)

Implementarea și utilizarea aplicațiilor și serviciilor STI poate duce la prelucrarea datelor cu caracter personal, care ar trebui efectuată în conformitate cu normele Uniunii, prevăzute, în special, în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (4) și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (5). Prin urmare, principiile privind limitarea scopului și minimalizarea datelor trebuie utilizate în cazul aplicațiilor STI.

(12)

Implementarea și utilizarea aplicațiilor și serviciilor STI, prevăzute în specificațiile adoptate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2010/40/UE, sunt abordate în conformitate cu legislația Uniunii, în special cu Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (6), precum și cu legislația națională relevantă.

(13)

În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește specificațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a serviciilor de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale la nivelul Uniunii, în conformitate cu Directiva 2010/40/UE.

Prezentul regulament se aplică furnizării serviciilor de informații din rețeaua rutieră transeuropeană (TERN).

Articolul 2

Definiții

În scopul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„loc de parcare sigur și securizat” înseamnă un loc de parcare destinat utilizatorilor comerciali care le permite să evite staționarea inadecvată și contribuie la siguranța șoferilor și a mărfurilor;

2.

„utilizator” înseamnă orice șofer de camion sau de vehicul comercial, dispecer, transportator rutier de marfă, organism de gestionare a traficului sau orice alt organism, precum proprietari de încărcături, întreprinderi de asigurări, autorități rutiere și forțe de poliție. Aceștia trebuie să obțină informații de la furnizorii de servicii;

3.

„furnizor de servicii” înseamnă orice organism public sau privat care le furnizează utilizatorilor serviciul de informații;

4.

„date” înseamnă informații furnizate de un operator de parcări pentru camioane care descriu zona de parcare pentru camioane;

5.

„informații” înseamnă orice date agregate, prelucrate și/sau extrase, oferite utilizatorilor de furnizorul de servicii prin diferite canale;

6.

„serviciu de informații” înseamnă orice serviciu care furnizează orientări utilizatorilor săi, permițându-le să respecte perioadele de odihnă și pauzele obligatorii, pentru a reduce frecvența staționării inadecvate și a optimiza utilizarea locurilor de parcare;

7.

„feedbackul utilizatorilor” înseamnă informații furnizate de utilizatorii locurilor de parcare pentru a oferi recomandări cu caracter personal și anonim altor viitori utilizatori, precum și operatorilor de parcări pentru camioane;

8.

„informații dinamice” înseamnă informații care indică, în orice moment, capacitatea de parcare disponibilă într-o zonă de parcare sau starea actuală (liber/ocupat/închis) a unei zone de parcare;

9.

„informații statice” înseamnă informații furnizate de operatorul de parcări, referitoare la descrierea zonei de parcare;

10.

„fiabilitatea informațiilor” înseamnă exactitatea serviciului de informații furnizat în raport cu situația reală;

11.

„staționare inadecvată” înseamnă oprirea sau staționarea vehiculelor grele de marfă în afara locurilor de parcare sigure și securizate de pe autostrăzi sau coridoare, pe acostamente sau în parcări supraaglomerate;

12.

„punct de acces” înseamnă un punct de acces digital unde informațiile referitoare la locurile de parcare sunt colectate, prelucrate și puse la dispoziție în vederea diseminării. Aceste puncte de acces vor oferi posibilitatea de a furniza serviciul de informații la nivel transfrontalier;

13.

„zonă prioritară” înseamnă o secțiune, astfel cum este definită de autoritățile naționale, unde există un deficit de locuri într-unul sau mai multe spații de parcare sigure și securizate, care pot fi decongestionate grație furnizării de informații referitoare la alte capacități de parcare neutilizate din aceeași zonă.

Articolul 3

Cerințe privind furnizarea serviciilor de informații

(1)   Statele membre desemnează zone unde condițiile de trafic și de securitate necesită implementarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate.

De asemenea, statele membre definesc zone prioritare unde vor fi furnizate informații dinamice.

(2)   Furnizarea serviciilor de informații trebuie să respecte cerințele articolelor 4-7.

Articolul 4

Colectarea datelor

Datele privind zonele de parcare publice și private sigure și securizate prin care sunt descrise parcările și care trebuie furnizate utilizatorilor se colectează și se furnizează de către operatori de parcări și furnizorii de servicii publici sau privați. Datele care urmează să fie colectate trebuie să fie ușor de furnizat, inclusiv la distanță, prin orice mijloace relevante, pentru a facilita colectarea de la distanță de către toți operatorii de parcări. Operatorii de parcări și furnizorii de servicii publici sau privați utilizează profiluri DATEX II (7) sau alte formate compatibile la nivel internațional, pentru a asigura interoperabilitatea serviciilor de informații pe întreg teritoriul Uniunii.

Trebuie colectate următoarele date:

1.

Date statice referitoare la zonele de parcare, inclusiv (dacă este cazul)

informații de identificare a zonei de parcare (denumirea și adresa zonei de parcare) [maximum 200 de caractere];

informații privind amplasarea punctului de intrare în zona de parcare (latitudine/longitudine) [20 + 20 de caractere];

identificatorul drumului principal 1/direcție [20 de caractere/20 caractere], identificatorul drumului principal 2/direcție [20 de caractere/20 de caractere], dacă aceeași parcare poate fi accesată de pe două drumuri diferite;

dacă este necesar, indicarea ieșirii care trebuie utilizată [maximum 100 de caractere]/distanța față de drumul principal [număr întreg 3] km sau mile;

numărul total de locuri de parcare libere pentru camioane [număr întreg 3];

prețul parcării și moneda utilizată [300 de caractere].

2.

Informații privind siguranța și echipamentele din zona de parcare

descrierea echipamentelor de securitate, de siguranță și de servicii din parcare, inclusiv clasificarea națională, dacă este cazul (500 de caractere);

numărul de locuri de parcare pentru vehiculele frigorifice [4 cifre];

informații referitoare la echipamente sau servicii speciale pentru anumite vehicule de marfă și altele [300 de caractere].

Datele de contact ale operatorului parcării:

prenume și nume [maximum 100 de caractere];

număr de telefon [până la 20 de caractere];

adresa de e-mail [până la 50 de caractere];

acordul operatorului pentru publicarea informațiilor sale de contact [Da/Nu].

3.

Date dinamice privind disponibilitatea locurilor de parcare, inclusiv în cazul în care o parcare este ocupată sau închisă, sau numărul de locuri libere disponibile.

Articolul 5

Partajarea și schimbul de date

(1)   Operatorii de parcări și furnizorii de servicii publici sau privați partajează datele menționate la articolul 4 alineatul (1) și fac schimb cu acestea. În aceste scopuri, ei utilizează formatul DATEX II (CEN/TS 16157) sau orice format internațional compatibil cu DATEX II care poate fi citit de calculator. Datele sunt accesibile în vederea schimbului și a reutilizării de către orice furnizor de servicii de informații și/sau operator de parcări din sectorul public sau privat, pe o bază nediscriminatorie și în conformitate cu drepturile și procedurile de acces definite în Directiva 2003/98/CE.

(2)   Datele statice sunt accesibile printr-un punct de acces național sau internațional.

(3)   În ceea ce privește datele dinamice, statele membre (sau autoritățile naționale) sunt responsabile pentru instituirea și gestionarea unui punct de acces național sau internațional care să referențieze, în beneficiul utilizatorilor, toate punctele de acces unice individuale ale fiecărui operator de parcări pentru camioane și/sau ale fiecărui furnizor de servicii de pe teritoriul lor.

(4)   Statele membre pot contribui la un punct de acces internațional furnizând date și asigurând conformitatea acestora din punctul de vedere al calității cu cerințele articolului 7.

(5)   Tarifele pentru accesul la datele dinamice publice sau private, schimbul cu aceste date și reutilizarea lor rămân rezonabile, în conformitate cu Directiva privind reutilizarea informațiilor din sectorul public.

(6)   Operatorii de parcări și/sau furnizorii de servicii publici sau privați transmit periodic datele statice colectate către punctul de acces național sau internațional, pe cale electronică, cel puțin o dată pe an în cazul datelor statice menționate la articolul 4 alineatul (1).

În cazul datelor dinamice, operatorii de parcări și/sau furnizorii de servicii publici sau privați își actualizează informațiile menționate la articolul 4 alineatul (3) cel puțin o dată la 15 minute.

Articolul 6

Diseminarea informațiilor

Furnizorii de servicii care colectează informații într-un anumit loc afișează:

cel puțin următoarele două spații de parcare sigure și securizate pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri de-a lungul unui coridor;

numărul locurilor de parcare disponibile într-o zonă prioritară, cel puțin din următoarele două parcări pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri.

Diseminarea informațiilor respectă convenția de la Viena, în cazul în care statul membru în cauză a semnat-o. Aplicația instalată la bordul vehiculului ar trebui să dispună de o interfață om/mașină solidă pentru a se evita distragerea sau obosirea șoferului.

Operatorii de parcări și/sau furnizorii de servicii informează utilizatorii cu privire la lansarea oricărui serviciu nou de informații referitoare la spații de parcare sigure și securizate prin orice mijloace de comunicare pe care le consideră adecvate.

Articolul 7

Managementul calității

Operatorii de parcări publici sau privați notifică imediat punctului de acces național sau internațional și autorităților naționale orice modificare a situației din zona de parcare, inclusiv închiderea acesteia.

Toți operatorii de parcări publici și privați garantează fiabilitatea informațiilor pentru fiecare zonă prioritară nouă. În acest scop, ei efectuează controale periodice ale echipamentelor de detecție, măsurând inclusiv diferența dintre datele afișate și disponibilitatea reală a locurilor de parcare. Informațiile respective se evaluează în conformitate cu articolul 8.

Articolul 8

Evaluarea conformității cu cerințele

(1)   Statele membre desemnează un organism național competent pentru a evalua dacă furnizorii de servicii, operatorii de parcări și operatorii rutieri îndeplinesc cerințele stabilite la articolele 4-7. Organismul respectiv trebuie să fie imparțial și independent față de aceștia.

Două sau mai multe state membre pot desemna un organism regional competent comun care să evalueze conformitatea cu cerințele respective pe teritoriile lor.

Organismul desemnat este notificat de către statele membre Comisiei.

(2)   Toți furnizorii de servicii transmit organismelor desemnate o declarație cu privire la conformitatea lor cu cerințele prevăzute la articolele 4-7.

Declarația cuprinde următoarele elemente:

(a)

datele colectate în temeiul articolului 4, referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, inclusiv procentul de locuri de parcare înregistrate în cadrul serviciului de informații;

(b)

mijloacele de diseminare a serviciilor de informații către utilizatori;

(c)

acoperirea serviciilor de informații dinamice referitoare la locuri de parcare sigure și securizate;

(d)

calitatea și disponibilitatea informațiilor furnizate, punctul de acces la informații și formatul în care sunt furnizate informațiile.

(3)   Organismele desemnate inspectează aleatoriu corectitudinea declarațiilor mai multor furnizori de servicii și operatori de parcări publici și privați și solicită demonstrarea conformității cu cerințele articolelor 4-7.

Calitatea serviciului poate fi evaluată și cu ajutorul observațiilor generate de utilizatori.

În fiecare an, organismele desemnate prezintă autorităților naționale competente un raport cu privire la declarațiile transmise, precum și la rezultatele inspecțiilor lor aleatorii.

Articolul 9

Acțiuni subsecvente

(1)   Statele membre furnizează Comisiei, cel târziu la 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, următoarele informații:

(a)

organismele competente desemnate pentru evaluarea conformității cu cerințele articolelor 4-7;

(b)

descrierea punctului de acces național, dacă este cazul.

(2)   Cel târziu la 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, în fiecare an calendaristic, statele membre comunică următoarele informații Comisiei:

(a)

numărul diferitelor locuri și spații de parcare de pe teritoriul lor;

(b)

procentul de locuri de parcare înregistrate în cadrul serviciului de informații;

(c)

procentul de spații de parcare care furnizează informații dinamice cu privire la disponibilitatea locurilor de parcare și zonele prioritare.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică:

de la 1 octombrie 2015 furnizării serviciilor deja implementate la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

de la 1 octombrie 2013 furnizării serviciilor care urmează să fie implementate după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 207, 6.8.2010, p. 1.

(2)  SN 27.10.2010 15504/10.

(3)  JO L 345, 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(6)  JO L 210, 7.8.1985, p. 29.

(7)  CEN/TS 16157.


Top