Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013H0426(01)

Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret

OJ C 120, 26.4.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

26.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/1


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 22 aprilie 2013

privind înființarea unei garanții pentru tineret

2013/C 120/01

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Investițiile efectuate în prezent în capitalul uman al tinerilor europeni vor aduce beneficii pe termen lung și vor contribui la o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii. Uniunea va fi capabilă să culeagă toate beneficiile de pe urma unei forțe de muncă active, inovatoare și competente, evitând în același timp costurile foarte mari determinate de tinerii care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare („NEETs”), estimate în prezent ca fiind de 1,2 % din PIB.

(2)

Tinerii au fost grav afectați de criză. Ei sunt vulnerabili din cauza perioadei tranzitorii din viață pe care o traversează, a lipsei lor de experiență profesională, a educației sau formării profesionale uneori inadecvate, a protecției sociale adesea limitate, a accesului limitat la resursele financiare și a condițiilor de muncă precare. Femeile tinere sunt mai susceptibile să fie afectate de salariile mici și de un loc de muncă precar, în timp ce părinții tineri, în special mamele tinere, nu beneficiază de măsuri adecvate în ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată. În plus, unii tineri se află într-o poziție deosebit de dezavantajoasă sau sunt expuși riscului de discriminare. Prin urmare, sunt necesare măsuri de sprijin corespunzătoare, recunoscând totodată responsabilitatea individuală a tinerilor în găsirea căii către o activitate economică.

(3)

În Uniune, există 7,5 milioane de NEETs, reprezentând 12,9 % dintre tinerii europeni (cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani). Mulți dintre ei nu au depășit nivelul de învățământ secundar inferior și abandonează timpuriu învățământul și formarea. În plus, mulți sunt migranți sau provin dintr-un mediu defavorizat. Termenul „NEETs” cuprinde diferite subgrupuri de tineri cu nevoi diverse.

(4)

30,1 % din șomerii cu vârsta sub 25 de ani din Uniune au fost șomeri pe o perioadă mai mare de douăsprezece luni. În plus, un număr tot mai mare de tineri nu caută în mod activ un loc de muncă, ceea ce îi poate lăsa fără sprijin structural în ceea ce privește reintegrarea pe piața muncii. Cercetările arată că rata șomajului în rândul tinerilor poate determina sechele permanente, cum ar fi o creștere a riscului de a fi șomer în viitor, niveluri reduse ale veniturilor din viitor, pierdere de capital uman, transmiterea sărăciei de la o generație la alta sau o mai mică motivație de a întemeia o familie, contribuindu-se astfel la tendințe demografice negative.

(5)

Termenul „garanție pentru tineret” se referă la o situație în care tinerii primesc o ofertă de bună calitate de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ formal. O ofertă de educație continuă ar putea, de asemenea, să cuprindă programe de formare care duc la o calificare profesională recunoscută.

(6)

O garanție pentru tineret ar contribui la trei obiective ale strategiei Europa 2020 și anume ca 75 % din persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani să fie angajate, ca ratele de abandon școlar timpuriu să fie sub 10 % și ca cel puțin 20 de milioane de persoane să fie scoase din sărăcie și excluziune socială.

(7)

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, adoptate de Consiliu prin Decizia 2010/707/UE din 21 octombrie 2010 (1), în special orientările 7 și 8, fac apel la statele membre să promoveze integrarea tinerilor pe piața muncii și să îi ajute, în special pe NEETs, în cooperare cu partenerii sociali, să găsească un prim loc de muncă, să dobândească experiență profesională, să continue studiile sau să participe la activități de formare, inclusiv ca ucenici, precum și să intervină rapid atunci când tinerii devin șomeri.

(8)

Încă din 2005, când a adoptat orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre prin Decizia 2005/600/CE din 12 iulie 2005 (2), Consiliul a convenit că „tuturor șomerilor li se oferă o nouă șansă înainte de a șasea lună de șomaj pentru tineri”. Prin Decizia 2008/618/CE din 15 iulie 2008 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (3), Consiliul a redus perioada de timp la „cel mult patru luni” pentru tinerii care nu își mai continuă studiile.

(9)

În rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor la piața forței de muncă și consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor și uceniciilor (4), Parlamentul European a invitat Comisia și Consiliul să propună o garanție europeană pentru tineret „care să asigure dreptul ca fiecărei persoane tinere din Uniune să îi fie oferit un loc de muncă, o ucenicie, o formare suplimentară sau o combinație între muncă și formare după cel mult patru luni de șomaj”.

(10)

În comunicarea sa din 15 septembrie 2010 intitulată „Tineretul în mișcare”, Comisia a încurajat statele membre să introducă garanții pentru tineret, a căror punere în aplicare a fost, până în prezent, foarte limitată. Prezenta recomandare ar trebui să întărească și să reitereze necesitatea ca statele membre să urmărească obiectivul respectiv și, în același timp, să contribuie la conceperea, punerea în aplicare și evaluarea unor astfel de sisteme de garanții pentru tineret.

(11)

În Concluziile sale din 17 iunie 2011 privind promovarea încadrării în muncă a tinerilor pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, Consiliul a invitat statele membre să intervină rapid, oferind posibilități de educație complementară, de formare/reconversie profesională sau măsuri de activare pentru tinerii care nu sunt nici încadrați în muncă și nici nu urmează un program de învățământ sau formare, inclusiv pentru cei care au abandonat timpuriu studiile, pentru a-i reinsera cât mai repede cu putință într-un sistem de învățământ, de formare sau pe piața forței de muncă și a reduce astfel riscul de sărăcie și de excluziune socială. Consiliul a recunoscut că segmentarea pieței muncii poate avea efecte nefavorabile asupra tinerilor și a invitat statele membre să abordeze această segmentare.

(12)

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii (5) s-a axat pe elaborarea unor politici bazate pe dovezi, cuprinzătoare și transsectoriale care să includă măsuri de reangajare a persoanelor care au renunțat la învățământ și de întărire a legăturii dintre sistemele de învățământ și formare și sectorul ocupării forței de muncă. Pregătind bugetul pentru 2012, Parlamentul European a sprijinit această abordare și a solicitat Comisiei să pună în aplicare o acțiune pregătitoare care să susțină înființarea garanțiilor pentru tineret în statele membre.

(13)

În cadrul pachetului privind ocuparea forței de muncă propus în Comunicarea sa din 18 aprilie 2012 intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”, Comisia a făcut apel la mobilizarea activă a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor părți interesate să răspundă la provocările actuale ale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în Uniune, în special privind șomajul în rândul tinerilor. Comisia a evidențiat potențialul mare de creare de locuri de muncă al economiei ecologice, al asistenței medicale și sociale, precum și al sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), elaborând în acest sens trei planuri de acțiune însoțitoare pentru a-l realiza în practică. Ulterior, în comunicarea sa din 10 octombrie 2012 privind „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei”, Comisia a evidențiat, de asemenea, șase domenii prioritare promițătoare pentru inovarea industrială care contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și care utilizează în mod eficient resursele. În cadrul pachetului privind ocuparea forței de muncă, Comisia a subliniat, de asemenea, faptul că promovarea spiritului antreprenorial, facilitarea accesului la servicii de sprijin și la microfinanțare pentru întreprinderile nou-înființate și înființarea de sisteme pentru convertirea prestațiilor de șomaj în granturi pentru întreprinderile nou-înființate ar avea un rol important și pentru tineri. În plus, în cadrul pachetului privind ocuparea forței de muncă s-a propus utilizarea de subvenții salariale pentru a stimula creșterea netă a noilor locuri de muncă și reducerea țintită a sarcinii fiscale asupra costului forței de muncă (în principal contribuția angajatorilor la asigurările sociale) pentru a stimula ocuparea forței de muncă, precum și reforme echilibrate în legislația privind protecția ocupării forței de muncă, care ar putea permite tinerilor să aibă acces la locuri de muncă de calitate.

(14)

În rezoluția sa din 24 mai 2012 privind Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri, Parlamentul European a invitat statele membre să ia măsuri rapide și concrete la nivel național pentru a se asigura că tinerii fie dețin un loc de muncă decent, fie participă la activități de învățământ sau de (re)formare în termen de patru luni de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ. Parlamentul European a evidențiat faptul că sistemul de garanție pentru tineret trebuie să îmbunătățească efectiv situația NEETs și să rezolve în mod treptat problema șomajului în rândul tinerilor din UE.

(15)

În Concluziile sale din 29 iunie 2012, Consiliul European a solicitat statelor membre să intensifice eforturile pentru a crește nivelul de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, cu „obiectivul ca în termen de câteva luni de la momentul în care nu își mai continuă studiile, tinerii să primească o ofertă de bună calitate de obținere a unui loc de muncă, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu”. El a mai concluzionat că aceste măsuri pot fi sprijinite din Fondul social european și că statele membre ar trebui să utilizeze posibilitățile de finanțare a subvențiilor pentru angajări temporare acordate din fondul respectiv.

(16)

Comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2012 privind „Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio economice mai bune” prezintă contribuția Uniunii la activitatea respectivă din perspectiva învățământului. Ea detaliază aspectele esențiale pentru reformarea și eficientizarea sistemelor de educație și formare – alinierea competențelor predate în învățământ la nevoile actuale și viitoare de pe piața forței de muncă, stimularea metodelor de învățare deschise și flexibile și promovarea unui efort de colaborare între toate părțile interesate, inclusiv în ceea ce privește finanțarea.

(17)

În Recomandarea sa din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (6), Consiliul a recomandat ca statele membre să instituie, cel târziu până în 2018, în conformitate cu circumstanțele și specificitățile naționale și în modul pe care îl consideră adecvat, măsuri pentru validarea învățării non-formale și informale.

(18)

În Comunicarea sa din 28 noiembrie 2012 privind Analiza anuală a creșterii pentru 2013, Comisia a accentuat faptul că statele membre ar trebui să asigure tranziția de la învățământ la locul de muncă pentru tineri, precum și să dezvolte și să pună în aplicare sisteme de garanție pentru tineret prin care fiecare tânăr cu vârstă mai mică de 25 de ani să primească o ofertă de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, în termen de patru luni de la momentul în care nu mai participă la activități de învățământ formal sau de la momentul în care a devenit șomer.

(19)

În Concluziile sale privind cadrul financiar multianual din 8 februarie 2013, Consiliul European a decis să creeze o inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în cuantum de 6 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 pentru a sprijini măsurile prevăzute în pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor propus de Comisie la 5 decembrie 2012 și, în special, pentru a sprijini garanția pentru tineret.

(20)

Garanția pentru tineret ar trebui să fie pusă în aplicare printr-un sistem format din măsuri de sprijin și ar trebui să fie adaptată la circumstanțele naționale, regionale și locale. Măsurile respective ar trebui să fie bazate pe șase axe: crearea de abordări bazate pe parteneriate, intervenție și activare timpurie, măsuri de sprijin care să permită integrarea pe piața muncii, utilizarea fondurilor Uniunii, evaluarea și îmbunătățirea continuă a sistemului și punerea lui rapidă în aplicare. Ca atare, ele vizează prevenirea abandonării timpurii a școlii, creșterea șanselor de obținere a unui loc de muncă și eliminarea barierelor practice din calea obținerii unui loc de muncă. Ele pot fi sprijinite din fondurile Uniunii și ar trebui monitorizate și îmbunătățite continuu.

(21)

Coordonarea eficientă și stabilirea de parteneriate între domenii de politică (ocuparea forței de muncă, educație, tineret, afaceri sociale etc.) este esențială în sensul creșterii calității oportunităților de angajare, de intrarea în ucenicie și de efectuare a unui stagiu.

(22)

Sistemele de garanție pentru tineret ar trebui să ia în considerare diversitatea statelor membre și punctele lor de plecare diferite în ceea ce privește nivelul șomajului în rândul tinerilor, cadrul instituțional și capacitatea diferitor actori de pe piața forței de muncă. De asemenea, ele ar trebui să țină seama de diferitele situații în care se află bugetele publice și de constrângerile financiare în ceea ce privește alocarea resurselor. În Analiza anuală a creșterii pentru 2013, Comisia consideră că investițiile în învățământ ar trebui să fie prioritare, iar acolo unde este posibil, ar trebui mărite, asigurând în același timp eficiența unor astfel de cheltuieli. De asemenea, ar trebui să se acorde o atenție deosebită menținerii sau consolidării sferei de cuprindere și eficacității serviciilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor active privind piața forței de muncă, cum ar fi formarea șomerilor și sistemele de garanție pentru tineret. Înființarea unor astfel de sisteme are importanță pe termen lung, dar există și nevoia unui răspuns pe termen scurt pentru a contracara efectele dramatice ale crizei economice asupra pieței forței de muncă,

RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

1.

Să asigure ca toți tinerii sub vârsta de 25 de ani să primească o ofertă de bună calitate de obținere a unui loc de muncă, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, într-un interval de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul în care nu mai urmează o formă de învățământ formal.

Atunci când concep un astfel de sistem de garanție pentru tineret, statele membre ar trebui să ia în considerare aspecte generale, cum ar fi faptul că tinerii nu sunt un grup omogen care se confruntă cu medii sociale similare, precum și principiile obligației reciproce și necesitatea de a aborda riscul existenței de cicluri de inactivitate.

Punctul de plecare pentru furnizarea garanției pentru tineret unui tânăr ar trebui să fie înregistrarea în cadrul unui serviciu de ocupare a forței de muncă, iar pentru NEETs care nu sunt înregistrați în cadrul unui serviciu de ocupare a forței de muncă statele membre ar trebui să definească un punct de plecare corespondent pentru a furniza garanția pentru tineret în același interval de patru luni.

Sistemele de garanție pentru tineret ar trebui să se bazeze pe următoarele orientări, în conformitate cu circumstanțele naționale, regionale și locale, acordând atenție la apartenența de sex și la diversitatea tinerilor vizați:

Crearea de abordări bazate pe parteneriat

2.

Să identifice autoritatea publică relevantă responsabilă de înființarea și administrarea sistemului de garanție pentru tineret și de coordonarea parteneriatelor la toate nivelurile și în toate sectoarele. Atunci când nu este posibil din punct de vedere constituțional ca un statul membru să identifice doar o autoritate publică, se identifică autoritățile publice relevante, păstrând numărul acestora la minimum și identificând un punct de contact unic pentru a comunica cu Comisia cu privire la punerea în aplicare a garanției pentru tineret.

3.

Să asigure ca tinerii să dispună de acces deplin la informații despre servicii și mijloace de sprijin disponibile prin consolidarea cooperării între furnizorii de servicii de ocupare a forței de muncă, furnizorii de servicii de orientare profesională, instituțiile de învățământ și de formare și serviciile de sprijinire a tineretului, precum și prin utilizarea deplină a tuturor canalelor de informații relevante.

4.

Să consolideze parteneriatele între angajatori și actorii relevanți de pe piața muncii (serviciile de ocupare a forței de muncă, diversele niveluri de administrație publică, sindicatele și serviciile care vizează tineretul) pentru a crește oportunitățile tinerilor de a obține un loc de muncă, de a intra în ucenicie sau de a efectua un stagiu.

5.

Să dezvolte parteneriate între serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, instituțiile de învățământ și de formare, serviciile de orientare profesională și cu alte servicii care vizează tineretul (organizații neguvernamentale, centre și asociații pentru tineret) care să faciliteze tranziția ușoară de la șomaj, inactivitate sau învățământ la activitatea profesională.

6.

Să asigure implicarea activă a partenerilor sociali la toate nivelurile în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a politicilor care vizează tinerii și să promoveze sinergii între inițiativelor lor pentru a dezvolta sisteme de ucenicie și de stagiatură.

7.

Să asigure consultarea sau implicarea tinerilor și/sau a organizațiilor de tineret în conceperea și dezvoltarea ulterioară a sistemului de garanție pentru tineret pentru a adapta serviciile la nevoile beneficiarilor și pentru a le imprima un efect multiplicator în cadrul activităților de popularizare.

Intervenție și activare timpurie

8.

Să dezvolte strategii de comunicare eficace destinate tinerilor, inclusiv campanii de informare și de sensibilizare, în vederea înregistrării la serviciile de ocupare a forței de muncă, concentrându-se asupra tinerilor vulnerabili care se confruntă cu multiple obstacole (cum ar fi excluziunea socială, sărăcia sau discriminarea) și asupra NEETs, precum și ținând seama de situația lor diferită (în special în caz de sărăcie, handicap, nivel scăzut de educație sau apartenență la o minoritate etnică sau la un grup de migranți).

9.

Pentru a sprijini mai bine tinerii și a aborda potențiala lipsă de cunoaștere a ofertelor existente, să ia în considerare stabilirea de „puncte focale” comune, adică o organizație care asigură coordonarea tuturor instituțiilor și organizațiilor implicate, în special cu autoritatea publică responsabilă de administrarea sistemului de garanție pentru tineret, astfel încât să se poată face schimb de informații cu privire la tinerii care nu își mai continuă studiile, în special cu privire la cei expuși riscului de a nu obține un loc de muncă sau de a nu intra într-o formă de educație ori formare continuă.

10.

Să permită serviciilor de ocupare a forței de muncă, împreună cu alți parteneri care sprijină tinerii, să ofere orientare personalizată și planuri de acțiune individuale, incluzând sisteme de sprijin individual personalizat, pe baza principiului obligației reciproce într-un stadiu incipient, precum și monitorizare continuă în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii și a asigurării trecerii către educație și formare sau încadrare în muncă.

Măsuri de sprijinire pentru integrare în piața muncii

Creșterea nivelului de competențe

11.

Să ofere celor care abandonează timpuriu școala și tinerilor cu nivel mic de competențe căi de a se reintegra în activități de învățământ și de formare sau programe de învățământ care au rolul unei a doua șanse, care furnizează medii de învățare care să răspundă nevoilor lor specifice și care să le permită să obțină calificările care le lipsesc.

12.

Să asigure ca măsurile întreprinse în cadrul unui sistem de garanție pentru tineret care vizează creșterea nivelului de cunoștințe și de competențe să ajute la reducerea decalajelor existente și la satisfacerea nevoilor de locuri de muncă din sectorul serviciilor.

13.

Să asigure ca eforturile de creștere a nivelului de cunoștințe și de competențe să includă competențe informatice/TIC. Să promoveze cunoștințele și competențele profesionale prin asigurarea faptului că programele de învățământ și certificările în domeniul TIC sunt conforme cu standardele și sunt comparabile la nivel internațional.

14.

Să încurajeze școlile, inclusiv centrele de formare profesională, precum și serviciile de ocupare a forței de muncă să promoveze și să furnizeze continuu orientări privind spiritul antreprenorial și activitățile economice independente pentru tineri, inclusiv prin cursuri de antreprenoriat.

15.

Să pună în aplicare Recomandarea din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale.

Măsurile care vizează piața forței de muncă

16.

Acolo unde este relevant, să reducă costurile nesalariale ale muncii în vederea stimulării perspectivei de angajare în rândul tinerilor.

17.

Să utilizeze subvenții țintite și bine concepute pentru salarii și angajări în câmpul muncii, pentru a încuraja angajatorii să creeze noi oportunități pentru tineri, cum ar fi ucenicia, stagiatura sau plasarea într-un loc de muncă, în special pentru cei cu cele mai mici șanse de a intra pe piața forței de muncă, în conformitate cu normele aplicabile privind ajutoarele de stat.

18.

Să promoveze mobilitatea forței de muncă prin sensibilizarea tinerilor cu privire la existența ofertelor de locuri de muncă, de stagii sau de ucenicie și la sprijinul disponibil în diferite zone, regiuni și țări, de exemplu prin intermediul unor servicii și sisteme care încurajează persoanele să se mobilizeze și să lucreze în interiorul Uniunii. Să se asigure că există un sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă sau într-un alt stat membru să se adapteze la noul lor mediu.

19.

Să pună la dispoziție mai multe servicii de sprijin pentru întreprinderi nou-înființate și să sporească sensibilizarea privind șansele și perspectivele potențiale legate de activitatea independentă, inclusiv prin intermediul unei cooperări mai strânse între serviciile de ocupare a forței de muncă, cele de sprijin pentru întreprinderi și furnizorii de (micro)finanțare.

20.

Să îmbunătățească mecanismele pentru reactivarea tinerilor care abandonează sistemele de activare și nu mai au acces la prestații.

Utilizarea fondurilor Uniunii

21.

Să utilizeze deplin și în mod optim instrumentele de finanțare ale politicii de coeziune, în perioada următoare 2014-2020, pentru sprijinirea înființării sistemelor de garanție pentru tineret, acolo unde este oportun având în vedere circumstanțele de la nivel național. În acest scop, e necesar să se asigure că se acordă prioritatea corespunzătoare și se alocă resurse suficiente pentru sprijinirea conceperii și punerii în aplicare a măsurilor referitoare la înființarea sistemelor de garanție pentru tineret, inclusiv a posibilităților de cofinanțare a unor anumite subvenții pentru angajare din Fondul social european. În plus, să utilizeze la maximum finanțarea încă disponibilă din perioada de programare 2007-2013.

22.

În contextul pregătirilor pentru perioada 2014-2020, să acorde atenția cuvenită, în cadrul contractului de parteneriat, obiectivelor specifice legate de punerea în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret acolo unde este oportun având în vedere circumstanțele de la nivel național și să descrie în programele operaționale acțiunile care să fie sprijinite în temeiul priorităților de investiții ale Fondului social european, în special cele care privesc integrarea sustenabilă a NEETs pe piața muncii și sprijinirea tinerilor antreprenori și a întreprinderilor sociale, precum și a contribuției lor respective la îndeplinirea obiectivelor specifice.

23.

Acolo unde este eligibil, să utilizeze deplin și în mod optim inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru a pune în aplicare garanția pentru tineret.

Evaluarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor

24.

Să monitorizeze și să evalueze toate măsurile din cadrul garanției pentru tineret, astfel încât să se poată elabora mai multe politici și intervenții bazate pe dovezi, pe baza a ceea ce funcționează, unde și de ce, asigurându-se astfel utilizarea eficientă a resurselor și rentabilitatea acțiunilor întreprinse. Să mențină o imagine de ansamblu actualizată asupra dimensiunii finanțării alocate pentru înființarea și punerea în aplicare a garanției pentru tineret, în special în cazul programelor operaționale din cadrul politicii de coeziune.

25.

Să promoveze activitățile de învățare reciprocă la nivel național, regional și local între toate părțile implicate în combaterea șomajului în rândul tinerilor, pentru a îmbunătăți concepția și punerea în aplicare a viitoarelor sisteme de garanție pentru tineret. Să utilizeze pe deplin, acolo unde este relevant, rezultatele proiectelor sprijinite în cadrul acțiunilor pregătitoare privind sistemele de garanție pentru tineret.

26.

Să consolideze capacitățile tuturor părților interesate, inclusiv ale serviciile de ocupare a forței de muncă relevante, implicate în conceperea, punerea în aplicare și evaluarea sistemelor de garanție pentru tineret, pentru a elimina toate obstacole externe și interne legate de politici și de modul în care sunt elaborate sistemele respective.

Punerea în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret

27.

Să pună în aplicare sisteme de garanție pentru tineret cât mai curând posibil. În privința statelor membre care se confruntă cu dificultățile bugetare cele mai severe și cu rate mai înalte ale NEETs sau ale șomajului în rândul tinerilor, punerea treptată în aplicare ar putea fi, de asemenea, avută în vedere.

28.

Să asigure faptul că sistemele de garanție pentru tineret sunt integrate în mod adecvat în viitoarele programele cofinanțate ale Uniunii, de preferință de la începutul cadrului financiar multianual 2014-2020. La punerea în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret, statele membre pot beneficia de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor,

RECOMANDĂ COMISIEI:

Finanțare

1.

Va încuraja statele membre să utilizeze cât mai bine Fondul social european, în conformitate cu prioritățile de investiții relevante ale Fondului social european pentru perioada de programare 2014-2020, și inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după caz, pentru a sprijini înființarea și punerea în aplicare a unor sisteme de garanție pentru tineret ca instrument de politică pentru combaterea și prevenirea șomajului și a excluziunii sociale în rândul tinerilor.

2.

Va susține activitățile de programare din cadrul fondurilor strategice comune ale Uniunii (Fondul social european, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime), inclusiv prin activități de învățare reciprocă, activități de colaborare în rețea și asistență tehnică.

Bune practici

3.

Va utiliza pe deplin posibilitățile noului Program pentru schimbări sociale și inovare socială pentru a aduna exemple de bune practici privind sistemele de garanție pentru tineret la nivel național, regional și local.

4.

Va utiliza Programul de învățare reciprocă din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă pentru a încuraja statele membre să își împărtășească experiențele și să facă schimb de bune practici.

Monitorizare

5.

Va continua să monitorizeze și să raporteze în mod regulat cu privire la evoluțiile în ceea ce privește concepția, punerea în aplicare și rezultatele sistemelor de garanție pentru tineret ca parte a programului anual de activitate al Rețelei europene a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă. Va asigura faptul că Comitetul pentru ocuparea forței de muncă este informat în această privință.

6.

Va monitoriza punerea în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret în temeiul prezentei recomandări prin supravegherea multilaterală a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă în cadrul semestrului european, va analiza impactul politicilor existente și va aborda, dacă este cazul, recomandări specifice fiecărei țări adresate statelor membre, pe baza Orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre.

Activități de popularizare

7.

Va sprijini activitățile de popularizare a modului de înființare a garanției pentru tineret în statele membre, utilizând portalul european pentru tineret și realizând în special conexiuni cu campaniile de informare.

Adoptată la Luxemburg, 22 aprilie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 308, 24.11.2010, p. 46.

(2)  JO L 205, 6.8.2005, p. 21.

(3)  JO L 198, 26.7.2008, p. 47.

(4)  JO C 351 E, 2.12.2011, p. 29.

(5)  JO C 191, 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO C 398, 22.12.2012, p. 1.


Top