EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

Regulamentul (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 284/2011 AL COMISIEI

din 22 martie 2011

de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 48 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2002/72/CE a Comisiei (2) prevede dispoziții specifice referitoare la materialele și articolele din material plastic destinate să vină în contact cu alimentele, inclusiv cerințe în materie de compoziție, precum și restricții și specificații privind substanțele care pot fi utilizate în acestea.

(2)

În temeiul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3), au fost primite de Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje mai multe notificări și alerte în ceea ce privește materiale destinate să vină în contact cu alimentele importate în Uniune din Republica Populară Chineză (denumită în continuare China) și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (denumită în continuare Hong Kong), care eliberează în alimente sau în simulanții alimentari cantități de produse chimice neconforme cu legislația Uniunii.

(3)

Aceste notificări și alerte se referă, mai ales, la articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină care nu respectă cerințele privind eliberarea de amine aromatice primare și de formaldehidă în alimente, astfel cum au fost stabilite în partea A din anexa V și, respectiv, în secțiunea A din anexa II la Directiva 2002/72/CE.

(4)

Aminele aromatice primare (denumite în continuare AAP) constituie o familie de compuși, unii dintre aceștia fiind cancerigeni, alții fiind suspectați de a fi cancerigeni. AAP se pot dezvolta în materiale destinate să vină în contact cu alimentele ca urmare a prezenței impurităților sau a produselor de degradare.

(5)

A fost semnalat faptul că articolele de bucătărie originare sau expediate din China și Hong Kong eliberează un nivel ridicat de AAP în alimente.

(6)

Directiva 2002/72/CE autorizează utilizarea formaldehidei în fabricarea de materiale plastice, cu condiția ca aceasta să nu elibereze în alimente peste 15 mg/kg de formaldehidă [limita de migrare specifică (LMS) exprimată ca fiind totalul de formaldehidă și hexametilentetramină].

(7)

A fost semnalat faptul că articolele de bucătărie pe bază de melamină originare sau expediate din China și Hong Kong eliberează în alimente niveluri de formaldehidă mai ridicate decât cele autorizate.

(8)

În ultimii ani, pentru o mai bună cunoaștere a cerințelor stabilite în legislația Uniunii cu privire la materialele care vin în contact cu alimentele importate în Uniune, Comisia a luat o serie de inițiative, precum organizarea de sesiuni de formare pentru autoritățile chineze de control și pentru industria interesată.

(9)

În pofida acestor inițiative, misiunile efectuate în China și Hong Kong de Oficiul Alimentar și Veterinar în 2009 au identificat deficiențe grave în cadrul sistemului de control oficial cu privire la materialele plastice care vin în contact cu alimentele destinate importului în Uniune, iar cantități mari de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină controlate originare sau expediate din China și Hong Kong nu îndeplinesc nici în prezent cerințele prevăzute în legislația Uniunii.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) prevede dispoziții specifice referitoare la materialele și articolele destinate să vină în contact direct sau indirect cu alimentele, inclusiv anumite cerințe generale și specifice pe care materialele și articolele respective ar trebui să le îndeplinească. În temeiul articolului 24 din regulamentul menționat, statele membre desfășoară controale oficiale pentru a asigura respectarea regulamentului respectiv în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale dreptului comunitar privind controalele oficiale ale produselor alimentare și ale furajelor. Dispozițiile respective sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(11)

Mai precis, articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că în cazul în care legislația Uniunii nu prevede condițiile și procedurile detaliate care trebuie respectate la importul de bunuri din țări terțe, acestea pot fi stabilite, dacă este necesar, de către Comisie.

(12)

Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede posibilitatea impunerii unor condiții speciale de import pentru anumite produse originare din anumite țări terțe, luându-se în considerare riscurile asociate produselor respective.

(13)

În vederea minimizării riscurilor pentru sănătate care ar putea fi determinate de articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong, fiecare lot de astfel de produse ar trebui însoțit de documentele corespunzătoare, inclusiv de rezultatele analizelor care indică faptul că lotul respectiv îndeplinește cerințele referitoare la eliberarea de AAP și, respectiv, de formaldehidă, astfel cum au fost stabilite în Directiva 2002/72/CE.

(14)

Pentru a se asigura o organizare mai eficientă a controalelor referitoare la articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong, importatorii sau reprezentanții acestora ar trebui să transmită în prealabil o notificare cu privire la sosirea și natura loturilor. În mod similar, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna prime puncte de intrare specifice prin care loturile conținând aceste articole pot intra în Uniune. Această informație ar trebui să fie accesibilă publicului.

(15)

Pentru a asigura un anumit grad de uniformitate la nivelul Uniunii în ceea ce privește controalele referitoare la articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong, procedura în materie de controale oficiale, astfel cum a fost definită la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, ar trebui definită în prezentul regulament. Aceste controale ar trebui să includă controale ale documentelor, controale ale identității și controale fizice.

(16)

În cazul în care, în timpul controalelor fizice, este identificat un caz de neconformitate, statele membre ar trebui să informeze imediat Comisia prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje.

(17)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, în cazuri specifice, de a autoriza continuarea transportării loturilor de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong de la primul punct de intrare, cu condiția ca, împreună cu autoritatea competentă, să fie luate măsuri la punctul de destinație pentru a se asigura trasabilitatea loturilor în așteptarea rezultatelor controalelor fizice, pentru a permite autorității competente să gestioneze procesul de importare a acestor loturi în mod eficace și eficient.

(18)

Punerea în liberă circulație a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China sau Hong Kong ar trebui să aibă loc numai după ce s-au încheiat toate controalele și rezultatele sunt cunoscute. În acest scop, rezultatul controalelor ar trebui să fie pus la dispoziția autorităților vamale înainte ca bunurile să poată fi puse în liberă circulație.

(19)

Ar trebui stabilită o procedură de înregistrare a informațiilor obținute în urma acestor controale. Informațiile respective ar trebui transmise periodic Comisiei.

(20)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui revizuite periodic, luându-se în considerare informațiile primite din partea statelor membre.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile specifice și procedurile detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumită în continuare China) și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (denumită în continuare Hong Kong).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„articole de bucătărie din material plastic” înseamnă materiale plastice astfel cum au fost descrise la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Directiva 2002/72/CE și care se încadrează la codul NC ex 3924 10 00;

(b)

„lot” înseamnă o cantitate de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină, care intră sub incidența aceluiași document (acelorași documente), expediată cu același mijloc de transport și originară din aceeași țară terță;

(c)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre desemnate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(d)

„primul punct de intrare” înseamnă punctul de intrare a unui lot în Uniune;

(e)

„controlul documentelor” înseamnă verificarea documentelor menționate la articolul 3 din prezentul regulament;

(f)

„controlul identității” înseamnă o inspecție vizuală pentru garantarea faptului că documentele care însoțesc lotul coincid cu conținutul lotului;

(g)

„control fizic” înseamnă eșantionare în vederea efectuării de analize și teste în laborator, precum și orice alt control necesar pentru verificarea conformității cu cerințele privind eliberarea de AAP și de formaldehidă stabilite în Directiva 2002/72/CE.

Articolul 3

Condiții de import

(1)   Articolele de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China și Hong Kong sunt importate în statele membre numai dacă importatorul prezintă autorității competente pentru fiecare lot o declarație, completată în mod corespunzător, prin care să confirme faptul că lotul respectiv îndeplinește cerințele privind eliberarea de amine aromatice primare și de formaldehidă stabilite în partea A a anexei V și, respectiv, în secțiunea A din anexa II la Directiva 2002/72/CE.

(2)   Un model al declarației menționate la alineatul (1) este prezentat în anexa la prezentul regulament. Declarația se întocmește în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este importat lotul.

(3)   Declarația menționată la alineatul (1) este însoțită de un raport al laboratorului în care sunt specificate:

(a)

în ceea ce privește articolele de bucătărie pe bază de poliamidă, rezultatele analizelor care demonstrează că acestea nu eliberează în alimente sau în simulanții alimentari amine aromatice primare într-o cantitate detectabilă. Limita de detectare se aplică sumei aminelor aromatice primare. În scopul analizei, limita de detectare pentru aminele aromatice primare este stabilită la 0,01 mg/kg din alimente sau simulanți alimentari;

(b)

în ceea ce privește articolele de bucătărie pe bază de melamină, rezultatele analizelor care demonstrează că acestea nu eliberează în alimente sau în simulanții alimentari formaldehidă într-o cantitate care depășește 15 mg/kg din alimente.

(4)   Autoritatea competentă specifică în declarația prevăzută în anexa la prezentul regulament dacă bunurile sunt acceptabile sau nu pentru a fi puse în liberă circulație, în funcție de îndeplinirea termenilor și a condițiilor prevăzute în Directiva 2002/72/CE, astfel cum se prevede la alineatul (1).

Articolul 4

Notificarea în prealabil a loturilor

Importatorii sau reprezentanții acestora notifică autorității competente la primul punct de intrare și cu cel puțin două zile lucrătoare în prealabil data și ora estimată a sosirii loturilor originare sau expediate din China și Hong Kong.

Articolul 5

Notificarea primului punct de intrare

Atunci când hotărăsc să desemneze prime puncte de intrare specifice pentru loturi originare sau expediate din China și Hong Kong, statele membre publică pe internet o listă actualizată a punctelor respective și comunică adresa de internet a acesteia Comisiei.

Comisia publică pe site-ul său internet, în scop informativ, linkurile către listele naționale care conțin primele puncte de intrare specifice.

Articolul 6

Controale la primul punct de intrare

(1)   Autoritatea competentă de la primul punct de intrare efectuează:

(a)

controale ale documentelor asociate tuturor loturilor în termen de două zile lucrătoare de la sosirea acestora;

(b)

controale ale identității și controale fizice, inclusiv o analiză de laborator pentru 10 % dintre loturi, astfel încât să nu fie posibil ca importatorii sau reprezentanții acestora să poată determina dacă un anumit lot va fi supus unor astfel de controale; rezultatele controalelor fizice trebuie să devină disponibile de îndată ce acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(2)   Dacă analiza de laborator menționată la alineatul (1) litera (b) identifică un caz de neconformitate, autoritățile competente informează imediat Comisia cu privire la rezultate prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje instituit la articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Articolul 7

Continuarea transportului

Autoritatea competentă de la primul punct de intrare poate autoriza continuarea transportării loturilor originare sau expediate din China și Hong Kong, în așteptarea rezultatelor controalelor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b).

Dacă autoritatea competentă acordă autorizația prevăzută în primul paragraf, aceasta trimite o notificare autorității competente de la punctul de destinație și furnizează o copie a declarației prevăzute în anexă și completate în mod corespunzător, astfel cum se prevede la articolul 3, precum și rezultatele controalelor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) de îndată ce acestea sunt disponibile.

În așteptarea rezultatelor controalelor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b), statele membre se asigură că sunt luate măsurile adecvate pentru a garanta faptul că loturile rămân sub controlul permanent al autorităților competente și nu pot fi modificate în niciun fel.

Articolul 8

Punerea în liberă circulație

Punerea în liberă circulație a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din China și Hong Kong este condiționată de prezentarea către autoritățile vamale a declarației prevăzute în anexă și completate în mod corespunzător astfel cum se prevede la articolul 3.

Articolul 9

Raportarea către Comisie

(1)   După ce controalele menționate la articolul 6 alineatul (1) au fost efectuate, autoritățile competente țin evidența următoarelor informații:

(a)

detalii despre fiecare lot controlat, inclusiv:

(i)

dimensiunea, și anume numărul de articole;

(ii)

țara de origine;

(b)

numărul de loturi supuse eșantionării și analizelor;

(c)

rezultatele controalelor menționate la articolul 6.

(2)   Statele membre transmit Comisiei un raport trimestrial privind informațiile menționate la alineatul (1) până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 220, 15.8.2002, p. 18.

(3)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.


ANEXĂ

Declarație care trebuie furnizată pentru fiecare lot de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

Image


Top