EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0092

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 26, 28.1.2012, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 3 - 23

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj

28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/1


DIRECTIVA 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 decembrie 2011

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

(text codificat)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

În temeiul articolului 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, politica Uniunii în materie de mediu se bazează pe principiul precauției și al acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”. Efectele asupra mediului trebuie luate în considerare cât mai devreme posibil în toate procesele de planificare tehnică și luare de decizii.

(3)

Principiile evaluării efectelor asupra mediului ar trebui armonizate, în special în ceea ce privește proiectele care ar trebui să facă obiectul evaluării, principalele obligații ale inițiatorilor proiectului și conținutul evaluării. Statele membre pot adopta norme mai stricte cu privire la protecția mediului.

(4)

În plus, este necesar să se realizeze unul dintre obiectivele Uniunii în domeniul protecției mediului și al calității vieții.

(5)

Legislația Uniunii în domeniul mediului include dispoziții privind adoptarea de către autoritățile publice și de către alte organisme a unor decizii care pot avea un efect semnificativ asupra mediului, precum și asupra sănătății și bunăstării personale.

(6)

Principiile generale pentru evaluarea efectelor asupra mediului ar trebui prevăzute în vederea suplimentării și a coordonării procedurilor de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectelor publice și private care pot avea un impact important asupra mediului.

(7)

Aprobarea de dezvoltare a proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului ar trebui acordată numai după ce s-a efectuat o evaluare a posibilelor efecte semnificative ale acestor proiecte asupra mediului. Evaluarea respectivă ar trebui să se desfășoare pe baza informațiilor adecvate furnizate de către inițiatorul proiectului, care pot fi completate de către autorități și de către publicul care ar putea fi interesat de proiectul respectiv.

(8)

Anumite tipuri de proiecte prezintă efecte importante asupra mediului și acestea ar trebui să constituie în general obiectul unor evaluări sistematice.

(9)

Alte tipuri de proiecte pot să nu prezinte efecte semnificative asupra mediului în orice situație și acele proiecte ar trebui evaluate dacă statele membre consideră că ar putea avea efecte semnificative asupra mediului.

(10)

Statele membre pot fixa praguri sau criterii pentru a determina proiectele care ar trebui supuse evaluării în funcție de importanța efectelor lor asupra mediului. Nu este necesar ca statele membre să supună proiectele care se situează sub aceste praguri sau în afara criteriilor fixate unei analize de la caz la caz.

(11)

Atunci când fixează aceste praguri sau criterii sau analizează proiectele de la caz la caz, cu scopul de a determina proiectele care ar trebui supuse evaluării în baza efectelor semnificative ale acestora asupra mediului, statele membre ar trebui să țină seama de criteriile de selecție relevante stabilite de prezenta directivă. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre sunt cele mai în măsură să aplice acele criterii în situații concrete.

(12)

Pentru proiectele care constituie obiectul evaluării, ar trebui să se furnizeze o anumită cantitate minimă de informații referitoare la proiect și la efectele sale.

(13)

Ar trebui prevăzută o procedură care să permită inițiatorului să obțină avizul autorităților competente cu privire la conținutul și volumul informațiilor ce urmează a fi pregătite și furnizate în vederea evaluării. Statele membre, în cadrul acestei proceduri, pot solicita inițiatorului să prezinte, între altele, alternative la proiectele pentru care intenționează să înainteze o cerere.

(14)

Efectele pe care un proiect le are asupra mediului ar trebui evaluate pentru a se ține seama de eforturile de a proteja sănătatea umană, de a contribui prin intermediul unui mediu mai bun la calitatea vieții, de a asigura păstrarea diversității speciilor și de a conserva capacitatea de reproducere a ecosistemului ca resursă fundamentală de viață.

(15)

Este de dorit stabilirea unor dispoziții consolidate cu privire la evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier pentru a ține seama de evoluțiile care au loc la nivel internațional. La 25 februarie 1991, Comunitatea Europeană a semnat Convenția privind evaluarea impactului transfrontalier asupra mediului și a ratificat această convenție la 24 iunie 1997.

(16)

Participarea efectivă a publicului la luarea deciziilor îi permite acestuia să își exprime opiniile și preocupările care ar putea fi relevante în ceea ce privește deciziile în cauză, iar factorilor de decizie să țină seama de aceste opinii și preocupări, conducând astfel la o mai mare responsabilitate și transparență în procesul de luare a deciziilor și contribuind la conștientizarea de către public a aspectelor de mediu și la câștigarea de sprijin pentru deciziile adoptate.

(17)

Participarea, inclusiv participarea prin intermediul asociațiilor, al organizațiilor și al grupurilor, în special al organizațiilor nonguvernamentale care promovează protecția mediului, ar trebui încurajată în mod adecvat, inclusiv, între altele, prin promovarea educației publicului privind mediul.

(18)

Comunitatea Europeană a semnat Convenția CEE a ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în aspecte de mediu (Convenția Aarhus) la 25 iunie 1998 și a ratificat această convenție la 17 februarie 2005.

(19)

Printre obiectivele Convenției Aarhus se numără dorința de a garanta drepturile de participare a publicului la luarea deciziilor cu privire la aspecte de mediu pentru a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării personale.

(20)

Articolul 6 din Convenția Aarhus prevede participarea publicului la deciziile privind activitățile specifice menționate în anexa I la convenție și la deciziile privind activitățile care nu figurează în anexa în cauză, dar care pot avea un efect semnificativ asupra mediului.

(21)

Articolul 9 alineatele (2) și (4) din Convenția Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau alte proceduri pentru a contesta legalitatea pe fond sau procedurală a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor articolului 6 din convenția respectivă privind participarea publicului.

(22)

Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ specific de drept intern, deoarece obiectivele urmărite de prezenta directivă, inclusiv cel al furnizării de informații, sunt realizate prin intermediul procesului legislativ.

(23)

În plus, poate fi oportun, în cazuri excepționale, ca anumite proiecte specifice să fie exceptate de la procedurile de evaluare prevăzute de prezenta directivă, cu condiția ca informațiile necesare în acest sens să fie comunicate Comisiei și publicului interesat.

(24)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, datorită anvergurii și efectelor acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(25)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa V partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă se aplică evaluării efectelor proiectelor publice și private care pot avea efecte importante asupra mediului.

(2)   În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„proiect” înseamnă:

executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații sau lucrări;

alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;

(b)

„inițiatorul proiectului” înseamnă persoana care solicită aprobarea de dezvoltare a unui proiect privat sau autoritatea publică inițiatoare a unui proiect;

(c)

„aprobare de dezvoltare” înseamnă decizia autorității sau a autorităților competente care împuternicesc inițiatorul proiectului să își realizeze proiectul;

(d)

„public” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația sau practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea;

(e)

„public interesat” înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat sau care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului menționate la articolul 2 alineatul (2). În sensul prezentei definiții, se consideră că au un interes organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc toate cerințele prevăzute în legislația internă;

(f)

„autoritatea sau autoritățile competente” înseamnă acea sau acele autorități desemnate de către statele membre ca fiind răspunzătoare de îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezenta directivă.

(3)   Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă legislația internă prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care servesc unor obiective de apărare națională în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra respectivelor obiective.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ specific de drept intern, deoarece obiectivele urmărite de prezenta directivă, inclusiv cel al furnizării de informații, sunt realizate prin intermediul procesului legislativ.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al dimensiunii și al localizării lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a efectelor lor. Respectivele proiecte sunt definite la articolul 4.

(2)   Evaluarea efectelor asupra mediului poate fi integrată în cadrul procedurilor existente de autorizare a proiectelor în statele membre sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, în cadrul altor proceduri sau în cadrul procedurilor care urmează a fi stabilite în conformitate cu obiectivele prezentei directive.

(3)   Statele membre pot prevedea o procedură unică pentru a îndeplini cerințele prezentei directive și ale Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (5).

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 7, în cazuri excepționale, statele membre pot excepta un anumit proiect, în totalitate sau în parte, de la dispozițiile prevăzute de prezenta directivă.

În acest caz, statele membre:

(a)

evaluează în ce măsură ar fi potrivită o altă formă de evaluare;

(b)

pun la dispoziția publicului interesat informațiile obținute prin alte forme de evaluare menționate la litera (a), informațiile privind decizia de exceptare și motivele acordării acesteia;

(c)

informează Comisia, înaintea acordării aprobării de dezvoltare, despre motivele care justifică acordarea exceptării și îi furnizează, dacă este cazul, informațiile puse la dispoziția propriilor resortisanți.

Comisia transmite de îndată documentele primite celorlalte state membre.

Comisia informează anual Parlamentul European și Consiliul cu privire la aplicarea prezentului alineat.

Articolul 3

Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu articolele 4-12, efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

(a)

oameni, faună și floră;

(b)

sol, apă, aer, climă și peisaj;

(c)

bunuri materiale și patrimoniu cultural;

(d)

interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b) și (c).

Articolul 4

(1)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), proiectele enumerate în anexa I se supun unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

(2)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), pentru proiectele enumerate în anexa II, statele membre stabilesc dacă proiectul trebuie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10. Statele membre stabilesc aceasta:

(a)

pe baza unei analize de la caz la caz;

sau

(b)

pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru.

Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri menționate la literele (a) și (b).

(3)   Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau se fixează praguri sau criterii în sensul alineatului (2), se ține seama de criteriile de selecție relevante stabilite în anexa III.

(4)   Statele membre garantează că deciziile luate de autoritățile competente în conformitate cu alineatul (2) sunt puse la dispoziția publicului.

Articolul 5

(1)   În cazul proiectelor care, în temeiul articolului 4, se supun unei evaluări a impactului asupra mediului, în conformitate cu prezentul articol și cu articolele 6-10, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că inițiatorul proiectului furnizează, într-o formă corespunzătoare, informațiile precizate în anexa IV, în măsura în care:

(a)

statele membre consideră că informațiile sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare, în funcție de caracteristicile specifice ale unui proiect dat sau ale unui tip de proiect sau de elementele de mediu care ar putea fi afectate;

(b)

statele membre consideră că, în mod normal, i se poate solicita unui inițiator de proiect să reunească aceste informații, ținând seama, între altele, de cunoștințele și metodele de evaluare existente.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că, în cazul în care inițiatorul proiectului solicită acest lucru, anterior prezentării unei cereri de aprobare de dezvoltare, autoritatea competentă emite un aviz cu privire la informațiile pe care inițiatorul proiectului trebuie să le furnizeze în conformitate cu alineatul (1). Autoritatea competentă consultă inițiatorul proiectului și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) înaintea emiterii avizului. Faptul că autoritatea a emis un aviz în conformitate cu prezentul alineat nu o împiedică să solicite ulterior inițiatorului proiectului să prezinte informații suplimentare.

Statele membre pot cere autorităților competente să emită un aviz, indiferent dacă inițiatorul proiectului solicită sau nu acest lucru.

(3)   Informațiile care trebuie furnizate de inițiatorul proiectului în conformitate cu alineatul (1) cuprind cel puțin:

(a)

o descriere a proiectului, incluzând informații referitoare la amplasarea, concepția și dimensiunile acestuia;

(b)

o descriere a măsurilor preconizate pentru a evita, a reduce și, dacă se poate, a remedia efectele negative semnificative;

(c)

datele necesare pentru a identifica și evalua principalele efecte pe care proiectul ar putea să le aibă asupra mediului;

(d)

un plan al principalelor alternative studiate de inițiatorul proiectului și o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, ținând seama de efectele asupra mediului;

(e)

un rezumat nontehnic al informațiilor menționate la literele (a)-(d).

(4)   Statele membre asigură, dacă este necesar, că autoritățile care dețin informații relevante, în special cu privire la articolul 3, pun aceste informații la dispoziția inițiatorului proiectului.

Articolul 6

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura responsabilităților lor specifice în materie de mediu, au posibilitatea să emită un aviz cu privire la informațiile furnizate de inițiatorul proiectului și la solicitarea de aprobare de dezvoltare. În acest sens, statele membre desemnează autoritățile care trebuie consultate, în general sau de la caz la caz. Informațiile colectate în conformitate cu articolul 5 se transmit autorităților respective. Statele membre stabilesc normele de aplicare privind consultarea.

(2)   Publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, dacă acestea sunt disponibile, cu privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a deciziilor privind mediul menționată la articolul 2 alineatul (2) și de îndată ce informațiile pot fi furnizate în limite rezonabile:

(a)

solicitarea de aprobare de dezvoltare;

(b)

faptul că proiectul este supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și, după caz, faptul că se aplică articolul 7;

(c)

datele privind autoritățile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obținute informații relevante, cele cărora le pot fi prezentate observații sau întrebări și detalii privind termenele pentru transmiterea observațiilor și a întrebărilor;

(d)

natura deciziilor posibile sau, în cazul în care există, a proiectului de decizie;

(e)

o precizare privind disponibilitatea informațiilor colectate în conformitate cu articolul 5;

(f)

o precizare a orelor și a locurilor în care și a mijloacelor prin care vor fi oferite informațiile relevante;

(g)

detalii privind sistemele de participare a publicului instituite în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol.

(3)   Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziția publicului interesat, în termene rezonabile:

(a)

orice informații colectate în conformitate cu articolul 5;

(b)

în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și îndrumări emise pentru autoritatea sau autoritățile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol;

(c)

în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (6), alte informații decât cele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol.

(4)   Publicului interesat trebuie să i se ofere de la început ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2) și, în acest scop, trebuie să aibă dreptul de a exprima observații și opinii destinate autorității sau autorităților competente atunci când toate opțiunile sunt posibile și înainte de luarea unei decizii asupra solicitării de aprobare de dezvoltare.

(5)   Normele de informare a publicului (de exemplu, lipirea unor afișe pe o anumită rază sau publicarea în ziarele locale) și de consultare a publicului interesat (de exemplu, prin depunerea de materiale în scris sau prin anchete publice) se stabilesc de către statele membre.

(6)   Sunt prevăzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care să permită suficient timp pentru informarea publicului și să permită publicului interesat să se pregătească și să participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul sub rezerva dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 7

(1)   În cazul în care un stat membru are cunoștință de faptul că este posibil ca un proiect să aibă efecte semnificative asupra mediului din alt stat membru sau în cazul în care un stat membru care este posibil să fie afectat în mod semnificativ solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează să fie realizat proiectul trimite statului membru afectat cât mai repede posibil și cel târziu atunci când informează propriul său public, între altele:

(a)

o descriere a proiectului, însoțită de informațiile disponibile privind posibilul impact transfrontalier al acestuia;

(b)

informații privind natura deciziei care ar putea fi adoptată.

Statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează derularea proiectului acordă celuilalt stat membru un termen rezonabil până la care acesta să precizeze dacă dorește să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2), putând include informațiile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol.

(2)   În cazul în care un stat membru care primește informații în temeiul alineatului (1) precizează faptul că intenționează să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2), statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează derularea proiectului trimite statului membru afectat, în cazul în care încă nu a făcut acest lucru, informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și puse la dispoziție în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) literele (a) și (b).

(3)   În plus, statele membre în cauză, fiecare în măsura în care este interesat:

(a)

dispun ca informațiile menționate la alineatele (1) și (2) să fie puse, într-un termen rezonabil, la dispoziția autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și publicului vizat de pe teritoriul statului membru care ar putea fi afectat în mod considerabil; și

(b)

garantează că autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) și publicul interesat au posibilitatea, înaintea emiterii aprobării de dezvoltare pentru proiect, să își comunice avizul, într-un termen rezonabil, cu privire la informațiile transmise, autorității competente din statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare proiectul.

(4)   Statele membre în cauză intră în consultări care se referă, între altele, la eventualele efecte transfrontaliere ale proiectului și la măsurile destinate să reducă sau să elimine aceste efecte și stabilesc un termen rezonabil pentru durata perioadei de consultare.

(5)   Normele de punere în aplicare a prezentului articol pot fi stabilite de statele membre în cauză și sunt de asemenea natură încât să îi permită publicului interesat de pe teritoriul statului membru afectat să participe efectiv la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2) privind proiectul.

Articolul 8

Rezultatele consultărilor și informațiile adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt luate în considerare în cadrul procedurii de aprobare de dezvoltare.

Articolul 9

(1)   La adoptarea unei decizii privind acordarea sau refuzul aprobării de dezvoltare, autoritatea sau autoritățile competente informează publicul în acest sens în conformitate cu procedurile adecvate și pune la dispoziția publicului următoarele informații:

(a)

conținutul deciziei și orice condiții anexate acesteia;

(b)

după examinarea preocupărilor și a opiniilor exprimate de către publicul interesat, principalele motive și considerații pe care se bazează decizia, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului;

(c)

în cazul în care este necesar, o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, în cazul în care este posibil, de compensare a efectelor negative majore.

(2)   Autoritatea sau autoritățile competente informează orice stat membru care a fost consultat în conformitate cu articolul 7, transmițându-i informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

Statele membre consultate se asigură ca informațiile să fie în mod adecvat puse la dispoziția publicului interesat pe teritoriile lor.

Articolul 10

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere obligației autorităților competente de a respecta limitele impuse de actele cu putere de lege și de actele administrative de drept intern și de practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial și comercial, inclusiv la proprietatea intelectuală și la protecția interesului public.

În cazul aplicării articolul 7, transmiterea de informații unui alt stat membru și primirea de informații de către alt stat membru constituie obiectul restricțiilor în vigoare în statul membru în care este propus proiectul.

Articolul 11

(1)   Statele membre se asigură, în conformitate cu sistemul legislativ intern aplicabil, că membrii publicului interesat:

(a)

care au un interes suficient; sau

(b)

care pretind încălcarea unui drept, atunci când procedurile de drept administrativ al unui stat membru impun această condiție preliminară,

au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent sau imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.

(2)   Statele membre stabilesc stadiul în care pot fi contestate deciziile, acțiunile sau omisiunile.

(3)   Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda un acces amplu la justiție a publicului interesat. În acest sens, interesul oricărei organizații nonguvernamentale care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) este considerat suficient în sensul alineatului (1) litera (a) de la prezentul articol. Se consideră că aceste organizații au drepturi care pot fi încălcate în sensul alineatului (1) litera (b) de la prezentul articol.

(4)   Dispozițiile prezentului articol nu exclud posibilitatea unei căi de atac prealabile pe lângă o autoritate administrativă și nu afectează obligația de epuizare a tuturor căilor de atac administrative înainte de a recurge la procedurile de atac judiciare, atunci când legislația internă prevede o astfel de obligație.

Orice astfel de procedură trebuie să fie corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost care să nu fie prohibitiv.

(5)   Pentru creșterea eficienței dispozițiilor prezentului articol, statele membre se asigură că informațiile practice privind accesul la căile de atac administrative și judiciare sunt puse la dispoziția publicului.

Articolul 12

(1)   Statele membre și Comisia schimbă informații pe baza experienței dobândite prin aplicarea prezentei directive.

(2)   În special, statele membre informează Comisia cu privire la orice criterii și/sau praguri fixate pentru selectarea proiectelor în cauză, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(3)   Pe baza respectivului schimb de informații, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, dacă este necesar, propuneri suplimentare pentru a asigura o aplicare cât mai coordonată a prezentei directive.

Articolul 13

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 14

Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în anexa V partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa V partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 15

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 16

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 13 decembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. SZPUNAR


(1)  JO C 248, 25.8.2011, p. 154.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2011.

(3)  JO L 175, 5.7.1985, p. 40.

(4)  A se vedea anexa VI partea A.

(5)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

(6)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.


ANEXA I

PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

1.

Rafinării de țiței (cu excepția întreprinderilor care fabrică doar lubrifianți din țiței) și instalații de gazeificare și lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau șist bituminos pe zi

2.

(a)

Centrale termoelectrice și alte instalații de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawați

(b)

Centrale nucleare și alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare (1) (cu excepția instalațiilor de cercetare pentru producerea și transformarea materialelor fisionabile și fertile, a căror putere maximă nu depășește 1 kilowatt de sarcină termică continuă)

3.

(a)

Instalații pentru retratarea combustibililor nucleari iradiați

(b)

Instalații destinate:

(i)

producerii sau îmbogățirii combustibililor nucleari

(ii)

tratării combustibililor nucleari iradiați sau deșeurilor cu un înalt nivel de radioactivitate

(iii)

depozitării finale a combustibililor nucleari iradiați

(iv)

în exclusivitate depozitării finale a deșeurilor radioactive

(v)

în exclusivitate depozitării (pe o perioadă mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiați sau a deșeurilor radioactive într-un loc diferit de cel de producție

4.

(a)

Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei și a oțelului

(b)

Instalații destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice

5.

Instalații pentru extragerea azbestului și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a produselor care conțin azbest: pentru produse din azbociment, cu o producție anuală de peste 20 000 tone de produse finite, pentru garnituri de fricțiune, cu o producție anuală de peste 50 tone de produse finite și pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantități utilizate de peste 200 tone pe an

6.

Instalații chimice integrate, adică instalații pentru fabricarea la scară industrială a substanțelor prin utilizarea unor procedee de conversie chimică, în care mai multe unități sunt grupate și legate funcțional și care sunt destinate:

(a)

fabricării produselor chimice organice de bază

(b)

fabricării produselor chimice anorganice de bază

(c)

fabricării îngrășămintelor pe bază de fosfor, azot și potasiu (îngrășăminte simple sau compuse)

(d)

fabricării produselor fitosanitare de bază și a substanțelor biocide

(e)

fabricării produselor farmaceutice de bază prin utilizarea unui procedeu chimic sau biologic

(f)

fabricării explozibililor

7.

(a)

Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanță și de aeroporturi (2) cu o lungime a pistei de minimum 2 100 m

(b)

Construirea de autostrăzi și drumuri expres (3)

(c)

Construirea unei șosele cu patru sau mai multe benzi sau realinierea și/sau lărgirea unei șosele existente cu două sau mai puține benzi pentru a o transforma într-o șosea cu patru sau mai multe benzi, în cazul în care șoseaua nou-constituită sau porțiunea de șosea realiniată și/sau lărgită se întinde pe o lungime de cel puțin 10 km

8.

(a)

Căi navigabile interne și porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul ambarcațiunilor de peste 1 350 tone

(b)

Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare și descărcare legate de uscat și porturi de larg (cu excepția cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcațiunilor de peste 1 350 tone

9.

Instalații de eliminare a deșeurilor prin incinerare, tratare chimică, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile (4) la poziția D9, sau prin depozitarea deșeurilor periculoase, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din respectiva directivă

10.

Instalații de eliminare a deșeurilor nepericuloase prin incinerare, tratare chimică, procedee definite în anexa I la Directiva 2008/98/CE, la poziția D9, cu o capacitate de peste 100 tone pe zi

11.

Sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane în care volumul anual de apă captată sau reîncărcată atinge sau depășește 10 milioane de metri cubi

12.

(a)

Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care respectivul transfer vizează prevenirea eventualelor penurii de apă și în care volumul anual de apă transferată depășește 100 de milioane metri cubi

(b)

În toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care debitul mediu anual, prevăzut pentru mai mulți ani, al bazinului de captare depășește 2 000 de milioane metri cubi și în cazul în care volumul apei transferate este mai mare de 5 % din respectivul debit

Din ambele situații se exclude transferul apei potabile furnizate în rețea

13.

Instalații de tratare a apei uzate cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de 150 000 de locuitori, în conformitate cu articolul 2 punctul 6 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (5)

14.

Extracția petrolului și a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă depășește 500 tone de petrol pe zi sau 500 000 metri cubi de gaz pe zi

15.

Baraje și alte instalații destinate reținerii sau depozitării permanente a apei, în cazul în care noul volum de apă sau volumul suplimentar de apă reținută sau depozitată depășește 10 milioane metri cubi

16.

Conducte având un diametru mai mare de 800 mm și o lungime de cel puțin 40 km:

(a)

pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanțelor chimice

(b)

pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO2) în scopul stocării geologice, inclusiv stațiile auxiliare conexe

17.

Instalații de creștere intensivă a păsărilor de curte și a porcinelor cu o capacitate care poate primi mai mult de:

(a)

85 000 de pui maturi, respectiv 60 000 de găini

(b)

3 000 de porci de producție (cu o greutate mai mare de 30 kg) sau

(c)

900 de scroafe

18.

Instalații industriale destinate fabricării:

(a)

celulozei din lemn sau din alte materiale fibroase

(b)

hârtiei și a cartonului, cu o capacitate de producție de peste 200 tone pe zi

19.

Cariere și exploatații miniere de suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 25 hectare sau, pentru turbării, 150 hectare

20.

Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV și o lungime mai mare de 15 km

21.

Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum 200 000 tone

22.

Siturile de stocare în conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (6)

23.

Instalații de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalații menționate în prezenta anexă sau care captează o cantitate totală anuală de CO2 de cel puțin 1,5 megatone

24.

Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă în cazul în care o astfel de modificare sau extindere îndeplinește limitele prevăzute, după caz, în prezenta anexă


(1)  Centralele nucleare și alte reactoare nucleare nu se mai încadrează în această categorie după ce întreg combustibilul nuclear și alte elemente contaminate radioactiv au fost complet îndepărtate din instalație.

(2)  În sensul prezentei directive, „aeroport” înseamnă un aeroport care corespunde definiției date prin Convenția de la Chicago din 1944 care instituie Organizația Internațională a Aviației Civile (anexa 14).

(3)  În sensul prezentei directive, „drum expres” înseamnă o șosea care corespunde definiției date prin Acordul european privind principalele artere de trafic internațional din 15 noiembrie 1975.

(4)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(5)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

(6)  JO L 140, 5.6.2009, p. 114.


ANEXA II

PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

1.   AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI ACVACULTURA

(a)

Proiecte pentru restructurarea proprietăților funciare rurale

(b)

Proiecte pentru folosirea terenului necultivat sau a suprafețelor seminaturale în scopul exploatării agricole intensive

(c)

Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare și de asanare și desecare a solului

(d)

Împăduriri inițiale și defrișări în vederea reconversiei solului

(e)

Instalații de creștere intensivă a animalelor de fermă (proiecte neincluse în anexa I)

(f)

Piscicultură intensivă

(g)

Recuperarea terenului din mare

2.   INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

(a)

Cariere, exploatații miniere la zi și turbării (proiecte neincluse în anexa I)

(b)

Exploatații miniere subterane

(c)

Extracția mineralelor prin dragare marină sau fluvială

(d)

Foraje de mare adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special:

(i)

foraj geotermic

(ii)

foraj pentru depozitarea deșeurilor nucleare

(iii)

foraj pentru alimentarea cu apă

cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului

(e)

Instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, a petrolului, a gazelor naturale și a minereurilor, precum și a șistului bituminos

3.   INDUSTRIA ENERGETICĂ

(a)

Instalații industriale pentru producerea electricității, a aburului și a apei calde (proiecte neincluse în anexa I)

(b)

Instalații industriale pentru transportul gazelor, al aburului și al apei calde; transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (proiecte neincluse în anexa I)

(c)

Depozitarea la suprafață a gazelor naturale

(d)

Depozitarea în rezervoare subterane a gazelor combustibile

(e)

Depozitarea la suprafață a combustibililor fosili

(f)

Brichetarea industrială a huilei și a lignitului

(g)

Instalații pentru colectarea și tratarea deșeurilor radioactive (altele decât cele menționate în anexa I)

(h)

Instalații pentru producerea energiei hidroelectrice

(i)

Instalații destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene)

(j)

Instalații de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalații care nu sunt menționate în anexa I la prezenta directivă

4.   PRODUCEREA ȘI PRELUCRAREA METALELOR

(a)

Instalații pentru producerea fontei sau a oțelului (fuziune primară sau secundară), inclusiv echipamente pentru turnare continuă

(b)

Instalații pentru prelucrarea metalelor feroase:

(i)

laminoare la cald

(ii)

instalații de forjare cu ciocan de forjă

(iii)

aplicarea unui strat protector metalic prin topire

(c)

Turnătorii de metale feroase

(d)

Instalații pentru topirea, inclusiv aliajul, metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, precum și a produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.)

(e)

Instalații pentru tratarea de suprafață a metalelor și a materialelor plastice prin folosirea unor procedee electrolitice sau chimice

(f)

Fabricarea și asamblarea autovehiculelor și fabricarea motoarelor pentru autovehicule

(g)

Șantiere navale

(h)

Instalații pentru construcția și reparația aeronavelor

(i)

Fabricarea materialului feroviar

(j)

Matrițare de fond prin materiale explozibile

(k)

Instalații pentru arderea și sinterizarea minereurilor metalice

5.   INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MINERALELOR

(a)

Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui)

(b)

Instalații pentru fabricarea cimentului

(c)

Instalații pentru producerea azbestului și fabricarea produselor din azbest (proiecte neincluse în anexa I)

(d)

Instalații pentru fabricarea sticlei și a fibrei de sticlă

(e)

Instalații pentru topirea substanțelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale

(f)

Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglei, a cărămizii refractare, a plăcilor ceramice, a produselor ceramice sau a porțelanului

6.   INDUSTRIA CHIMICĂ (PROIECTE NEINCLUSE ÎN ANEXA I)

(a)

Tratarea produselor intermediare și fabricarea preparatelor chimice

(b)

Fabricarea pesticidelor și a produselor farmaceutice, a vopselei și lacurilor, a elastomerilor și a peroxizilor

(c)

Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice și chimice

7.   INDUSTRIA ALIMENTARĂ

(a)

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

(b)

Ambalarea în cutii și conserve a produselor animale și vegetale

(c)

Fabricarea produselor lactate

(d)

Fabricarea și malțificarea berii

(e)

Fabricarea dulciurilor și a siropurilor

(f)

Instalații destinate sacrificării animalelor

(g)

Instalații industriale pentru fabricarea amidonului

(h)

Uzine pentru fabricarea făinii de pește și a unturii de pește

(i)

Fabrici de zahăr

8.   INDUSTRIILE TEXTILĂ, A PIELĂRIEI, A LEMNULUI ȘI A HÂRTIEI

(a)

Instalații industriale pentru fabricarea hârtiei și a cartonului (proiecte neincluse în anexa I)

(b)

Instalații pentru pretratarea (operațiuni de spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau a textilelor

(c)

Uzine pentru tăbăcirea pieilor brute și prelucrate

(d)

Instalații pentru prelucrarea și producerea celulozei

9.   INDUSTRIA CAUCIUCULUI

Fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri

10.   PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

(a)

Proiecte de amenajare a zonelor industriale

(b)

Proiecte de amenajare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale și parcări publice

(c)

Construcția de căi ferate și platforme de transbordare intermodală, precum și de terminale intermodale (proiecte neincluse în anexa I)

(d)

Construcția de aerodromuri (proiecte neincluse în anexa I)

(e)

Construcția de drumuri, porturi și instalații portuare, inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte neincluse în anexa I)

(f)

Construcția căilor navigabile interne neincluse în anexa I, lucrări de canalizare și de regularizare a inundațiilor

(g)

Baraje și alte instalații destinate să rețină apa sau să o depoziteze pe termen lung (proiecte neincluse în anexa I)

(h)

Linii de tramvai, căi ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumită categorie și folosite exclusiv sau în principal pentru transportul persoanelor

(i)

Instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice (proiecte care nu sunt incluse în anexa I)

(j)

Instalații de apeducte pe distanțe lungi

(k)

Lucrări costiere pentru combaterea eroziunii și lucrări maritime destinate modificării coastei prin construirea de baraje, diguri portuare, jetele și alte lucrări de protecție împotriva acțiunii mării, cu excepția întreținerii și a reconstruirii acestor lucrări

(l)

Sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane neincluse în anexa I

(m)

Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale neincluse în anexa I

11.   ALTE PROIECTE

(a)

Piste permanente de curse automobilistice sau piste de încercare pentru autovehicule

(b)

Instalații pentru eliminarea deșeurilor (proiecte neincluse în anexa I)

(c)

Stații de tratare a apei uzate (proiecte neincluse în anexa I)

(d)

Amplasamente pentru depozitare a nămolului

(e)

Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate

(f)

Bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare

(g)

Instalații pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

(h)

Instalații pentru recuperarea sau distrugerea substanțelor explozibile

(i)

Centre de ecarisaj

12.   TURISM ȘI AGREMENT

(a)

Piste de schi, teleschiuri și telecabine și lucrări de amenajare aferente

(b)

Porturi de agrement

(c)

Sate de vacanță și complexuri hoteliere din afara zonelor urbane și lucrări de amenajare aferente

(d)

Terenuri permanente de camping și campinguri de rulote

(e)

Parcuri de distracții

13.

(a)

Orice modificare sau extensie a proiectelor menționate în anexa I sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului (modificare sau extindere care nu este inclusă în anexa I)

(b)

Proiecte prevăzute în anexa I care sunt întreprinse exclusiv sau în principal pentru perfectarea și testarea noilor metode și produse și care nu sunt utilizate pentru o perioadă mai lungă de doi ani


ANEXA III

CRITERII DE SELECȚIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

1.   CARACTERISTICILE PROIECTELOR

Caracteristicile proiectelor trebuie luate în considerare în special în funcție de:

(a)

dimensiunea proiectului;

(b)

cumularea cu alte proiecte;

(c)

utilizarea resurselor naturale;

(d)

producția de deșeuri;

(e)

poluare și alte efecte nocive;

(f)

riscul producerii de accidente, legate în special de substanțele și tehnologiile utilizate.

2.   LOCALIZAREA PROIECTELOR

Sensibilitatea mediului în zonele geografice care ar putea fi afectate de proiect trebuie luată în considerare în special în funcție de:

(a)

destinația existentă a terenului;

(b)

bogăția, calitatea și capacitatea de regenerare relativă a resurselor naturale ale zonei;

(c)

capacitatea de încărcare a mediului natural, acordând o atenție specială următoarelor zone:

(i)

zone umede;

(ii)

zone costiere;

(iii)

zone montane și forestiere;

(iv)

rezervații și parcuri naturale;

(v)

zone repertorizate sau protejate de legislația internă a statelor membre; arii cu protecție specială indicate de statele membre în conformitate cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (1) și cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (2);

(vi)

zone în care normele de calitate a mediului fixate de legislația Uniunii sunt deja depășite;

(vii)

zone cu o densitate mare a populației;

(viii)

peisaje importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3.   CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL

Efectele semnificative pe care le-ar putea avea un proiect trebuie tratate ținând seama de criteriile enumerate la punctele 1 și 2, în special în funcție de:

(a)

răspândirea impactului (zona geografică și ponderea populației afectate);

(b)

natura transfrontalieră a impactului;

(c)

amploarea și complexitatea impactului;

(d)

probabilitatea impactului;

(e)

durata, frecvența și reversibilitatea impactului.


(1)  JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

(2)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7.


ANEXA IV

INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

1.

O descriere a proiectului, care să cuprindă, în special:

(a)

o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect și cerințele în materie de utilizare a terenului în cursul fazelor de construcție și funcționare;

(b)

o descriere a principalelor caracteristici ale procedeelor de fabricație, de exemplu, natura și cantitatea materialelor utilizate;

(c)

estimarea, în funcție de tip și cantitate, a reziduurilor și a emisiilor potențiale (poluarea apei, aerului și solului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.), rezultate din desfășurarea proiectului propus.

2.

După caz, un plan al principalelor alternative studiate de către inițiatorul proiectului și o prezentare a principalelor motive care susțin alegerea lui, luând în considerare efectele asupra mediului.

3.

Descrierea elementelor de mediu care ar putea fi afectate în mod semnificativ de către proiectul propus, cuprinzând, în special, populația, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic și arhitectural, peisajul și relațiile dintre toți acești factori.

4.

O descriere (1) a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului și care rezultă din:

(a)

existența proiectului;

(b)

utilizarea resurselor naturale;

(c)

emisiile de poluanți, crearea fenomenelor nocive și eliminarea deșeurilor.

5.

Descrierea de către inițiatorul proiectului a metodelor de estimare folosite pentru evaluarea efectelor asupra mediului menționată la alineatul (4).

6.

Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte nefavorabile asupra mediului.

7.

Un rezumat nontehnic al informațiilor furnizate în rubricile menționate anterior.

8.

Prezentarea oricăror dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor profesionale) întâlnite de către inițiatorul proiectului la sintetizarea informațiilor necesare.


(1)  Această descriere ar trebui să cuprindă efectele directe și toate efectele indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, temporare și permanente, pozitive și negative ale proiectului.


ANEXA V

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 14)

Directiva 85/337/CEE a Consiliului

(JO L 175, 5.7.1985, p. 40)

 

Directiva 97/11/CE a Consiliului

(JO L 73, 14.3.1997, p. 5)

 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 156, 25.6.2003, p. 17)

Numai articolul 3

Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 140, 5.6.2009, p. 114)

Numai articolul 31

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 14)

Directiva

Termen de transpunere

85/337/CEE

3 iulie 1988

97/11/CE

14 martie 1999

2003/35/CE

25 iunie 2005

2009/31/CE

25 iunie 2011


ANEXA VI

Tabel de corespondență

Directiva 85/337/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (2) partea introductivă

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf partea introductivă

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) partea introductivă

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) prima liniuță

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2) al cincilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Articolul 1 alineatul (2) al șaselea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (e)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2) litera (f)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2a)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 partea introductivă

Articolul 3 partea introductivă

Articolul 3 prima liniuță

Articolul 3 litera (a)

Articolul 3 a doua liniuță

Articolul 3 litera (b)

Articolul 3 a treia liniuță

Articolul 3 litera (c)

Articolul 3 a patra liniuță

Articolul 3 litera (d)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3) partea introductivă

Articolul 5 alineatul (3) partea introductivă

Articolul 5 alineatul (3) prima liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (a)

Articolul 5 alineatul (3) a doua liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (b)

Articolul 5 alineatul (3) a treia liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (c)

Articolul 5 alineatul (3) a patra liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (d)

Articolul 5 alineatul (3) a cincea liniuță

Articolul 5 alineatul (3) litera (e)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf partea introductivă

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) partea finală

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatele (2)-(5)

Articolul 7 alineatele (2)-(5)

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 9 partea introductivă

Articolul 9 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (a)

Articolul 9 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (b)

Articolul 9 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (c)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 10a primul paragraf

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10a al doilea paragraf

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10a al treilea paragraf

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 10a al patrulea și al cincilea paragraf

Articolul 11 alineatul (4) primul și al doilea paragraf

Articolul 10a al șaselea paragraf

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Anexa I punctul 1

Anexa I punctul 1

Anexa I punctul 2 prima liniuță

Anexa I punctul 2 litera (a)

Anexa I punctul 2 a doua liniuță

Anexa I punctul 2 litera (b)

Anexa I punctul 3 litera (a)

Anexa I punctul 3 litera (a)

Anexa I punctul 3 litera (b) partea introductivă

Anexa I punctul 3 litea (b) partea introductivă

Anexa I punctul 3 litera (b) prima liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (i)

Anexa I punctul 3 litera (b) a doua liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (ii)

Anexa I punctul 3 litera (b) a treia liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iii)

Anexa I punctul 3 litera (b) a patra liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iv)

Anexa I punctul 3 litera (b) a cincea liniuță

Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (v)

Anexa I punctul 4 prima liniuță

Anexa I punctul 4 litera (a)

Anexa I punctul 4 a doua liniuță

Anexa I punctul 4 litera (b)

Anexa I punctul 5

Anexa I punctul 5

Anexa I punctul 6 partea introductivă

Anexa I punctul 6 partea introductivă

Anexa I punctul 6 subpunctul (i)

Anexa I punctul 6 litera (a)

Anexa I punctul 6 subpunctul (ii)

Anexa I punctul 6 litera (b)

Anexa I punctul 6 subpunctul (iii)

Anexa I punctul 6 litera (c)

Anexa I punctul 6 subpunctul (iv)

Anexa I punctul 6 litera (d)

Anexa I punctul 6 subpunctul (v)

Anexa I punctul 6 litera (e)

Anexa I punctul 6 subpunctul (vi)

Anexa I punctul 6 litera (f)

Anexa I punctele 7-15

Anexa I punctele 7-15

Anexa I punctul 16 partea introductivă

Anexa I punctul 16 partea introductivă

Anexa I punctul 16 prima liniuță

Anexa I punctul 16 litera (a)

Anexa I punctul 16 a doua liniuță

Anexa I punctul 16 litera (b)

Anexa I punctele 17-21

Anexa I punctele 17-21

Anexa I punctul 22

Anexa I punctul 24

Anexa I punctul 23

Anexa I punctul 22

Anexa I punctul 24

Anexa I punctul 23

Anexa II punctul 1

Anexa II punctul 1

Anexa II punctul 2 literele (a), (b) și (c)

Anexa II punctul 2 literele (a), (b) și (c)

Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductivă

Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductivă

Anexa II punctul 2 litera (d) prima liniuță

Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (i)

Anexa II punctul 2 litera (d) a doua liniuță

Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (ii)

Anexa II punctul 2 litera (d) a treia liniuță

Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (iii)

Anexa II punctul 2 litera (d) partea finală

Anexa II punctul 2 litera (d) partea finală

Anexa II punctul 2 litera (e)

Anexa II punctul 2 litera (e)

Anexa II punctele 3-12

Anexa II punctele 3-12

Anexa II punctul 13 a prima liniuță

Anexa II punctul 13 litera (a)

Anexa II punctul 13 a doua liniuță

Anexa II punctul 13 litera (b)

Anexa III punctul 1 partea introductivă

Anexa III punctul 1 partea introductivă

Anexa III punctul 1 prima liniuță

Anexa III punctul 1 litera (a)

Anexa III punctul 1 a doua liniuță

Anexa III punctul 1 litera (b)

Anexa III punctul 1 a treia liniuță

Anexa III punctul 1 litera (c)

Anexa III punctul 1 a patra liniuță

Anexa III punctul 1 litera (d)

Anexa III punctul 1 a cincea liniuță

Anexa III punctul 1 litera (e)

Anexa III punctul 1 a șasea liniuță

Anexa III punctul 1 litera (f)

Anexa III punctul 2 partea introductivă

Anexa III punctul 2 partea introductivă

Anexa III punctul 2 prima liniuță

Anexa III punctul 2 litera (a)

Anexa III punctul 2 a doua liniuță

Anexa III punctul 2 litera (b)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță partea introductivă

Anexa III punctul 2 litera (c) partea introductivă

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (a)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (i)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (b)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (ii)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (c)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iii)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (d)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iv)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (e)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (v)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (f)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vi)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (g)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vii)

Anexa III punctul 2 a treia liniuță litera (h)

Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (viii)

Anexa III punctul 3 partea introductivă

Anexa III punctul 3 partea introductivă

Anexa III punctul 3 prima liniuță

Anexa III punctul 3 litera (a)

Anexa III punctul 3 al doilea liniuță

Anexa III punctul 3 litera (b)

Anexa III punctul 3 a treia liniuță

Anexa III punctul 3 litera (c)

Anexa III punctul 3 a patra liniuță

Anexa III punctul 3 litera (d)

Anexa III punctul 3 a cincea liniuță

Anexa III punctul 3 litera (e)

Anexa IV punctul 1 partea introductivă

Anexa IV punctul 1 partea introductivă

Anexa IV punctul 1 prima liniuță

Anexa IV punctul 1 litera (a)

Anexa IV punctul 1 a doilea liniuță

Anexa IV punctul 1 litera (b)

Anexa IV punctul 1 a treia liniuță

Anexa IV punctul 1 litera (c)

Anexa IV punctele 2 și 3

Anexa IV punctele 2 și 3

Anexa IV punctul 4 partea introductivă

Anexa IV punctul 4 primul paragraf partea introductivă

Anexa IV punctul 4 prima liniuță

Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (a)

Anexa IV punctul 4 a doua liniuță

Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (b)

Anexa IV punctul 4 a treia liniuță

Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (c)

Anexa IV punctul 4 partea finală

Anexa IV punctul 5

Anexa IV punctul 5

Anexa IV punctul 6

Anexa IV punctul 6

Anexa IV punctul 7

Anexa IV punctul 7

Anexa IV punctul 8

Anexa V

Anexa VI


Top