Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai 2010 privind taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 440/2010 AL COMISIEI

din 21 mai 2010

privind taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 24 alineatul (2) și articolul 37 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Un producător, importator sau utilizator din aval al unei substanțe dintr-un amestec poate transmite Agenției Europene pentru Produse Chimice, denumită în continuare „agenția”, o cerere de utilizare a unei denumiri chimice alternative.

(2)

Astfel de cereri, conforme cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ar trebui să fie însoțite de plata unei taxe.

(3)

Un producător, importator sau utilizator din aval poate transmite agenției o propunere de armonizare a clasificării și etichetării unei substanțe, cu condiția să nu existe nicio intrare în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 referitoare la clasa de pericol sau diferențiere.

(4)

Astfel de propuneri ar trebui să fie însoțite de plata unei taxe în cazul prevăzut la articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(5)

Nivelul taxelor colectate de agenție, precum și normele pentru plăți ar trebui să fie stabilite.

(6)

Cuantumul taxelor ar trebui să țină seama de activitățile pe care trebuie să le desfășoare agenția în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și ar trebui stabilite la nivelul la care se asigură faptul că venitul provenit din acestea, combinat cu venitul agenției provenit din alte surse în conformitate cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2), este suficient pentru a acoperi costurile serviciilor furnizate.

(7)

În „Small Business Act” pentru Europa (3), Uniunea Europeană a plasat cu fermitate necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare „IMM-uri”) în centrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și locuri de muncă. În mod special, capacitatea Uniunii de a fructifica potențialul de creștere și de inovare al IMM-urilor va fi, prin urmare, decisivă pentru viitoarea prosperitate a Uniunii. Cu toate acestea, sarcina reprezentată de obligațiile de reglementare și administrative ale IMM-urilor este disproporționată prin comparație cu cea suportată de întreprinderile mai mari. Prin urmare, este oportun să se reducă nivelul taxelor pentru IMM-uri.

(8)

Este oportun să se folosească, pentru identificarea IMM-urilor, definițiile stabilite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (4).

(9)

Taxele reduse pentru propunerile de armonizare a clasificării și etichetării ar trebui să fie revizuite în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, în vederea revizuirii sau eliminării lor dacă se consideră necesar.

(10)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând, deoarece posibilitatea de depunere a cererilor de utilizare a unor denumiri chimice alternative și a propunerilor de armonizare a clasificării și etichetării substanțelor la agenție datează din 20 ianuarie 2009, data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în baza articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește nivelurile și normele de plată a taxelor percepute de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, denumită în continuare „agenția”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„IMM” înseamnă o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE;

2.

„întreprindere mijlocie” înseamnă o întreprindere mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE;

3.

„întreprindere mică” înseamnă o întreprindere mică în sensul Recomandării 2003/361/CE;

4.

„microîntreprindere” înseamnă o microîntreprindere în sensul Recomandării 2003/361/CE.

CAPITOLUL II

TAXE

Articolul 3

Taxe pentru cererea de utilizare a unei denumiri chimice alternative

(1)   Agenția percepe o taxă după cum se precizează în anexa I pentru o cerere de utilizare a unei denumiri chimice alternative pentru o substanță în maximum cinci amestecuri în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(2)   Atunci când solicitantul este IMM, agenția percepe o taxă redusă, după cum se precizează în anexa I.

(3)   Pentru utilizarea unei denumiri chimice alternative a unei substanțe în amestecuri suplimentare, în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se percepe o taxă suplimentară pentru până la 10 amestecuri suplimentare și aceeași taxă suplimentară se percepe pentru orice alte 10 amestecuri suplimentare, după cum se precizează în secțiunea 3 a anexei I.

(4)   Data la care agenția încasează taxa percepută pentru o cerere este considerată data primirii cererii.

Articolul 4

Taxe pentru transmiterea de propuneri de armonizare a clasificării și etichetării unei substanțe

(1)   Agenția percepe o taxă după cum se precizează în anexa II pentru transmiterea de propuneri de armonizare a clasificării și etichetării în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(2)   Atunci când partea care transmite propunerea este o IMM, agenția percepe o taxă redusă, după cum se precizează în anexa II.

(3)   Data la care agenția încasează taxa percepută pentru o propunere este considerată data primirii propunerii.

Articolul 5

Reduceri

(1)   O persoană fizică sau juridică ce dorește să fie îndreptățită la o taxă redusă conform articolelor 3 și 4 informează agenția la momentul depunerii cererii.

(2)   Agenția poate solicita, în orice moment, dovada faptului că se îndeplinesc condițiile necesare pentru reducerea taxelor.

(3)   Atunci când o persoană fizică sau juridică ce dorește să fie îndreptățită la o reducere nu poate demonstra că este îndreptățită la o astfel de reducere, agenția percepe taxa întreagă.

Atunci când o persoană fizică sau juridică ce dorește să fie îndreptățită la o reducere a plătit deja o taxă redusă, dar nu poate demonstra că este îndreptățită la o astfel de reducere, agenția percepe diferența față de taxa întreagă.

CAPITOLUL III

PLĂȚI

Articolul 6

Modalități de plată

(1)   Taxele se plătesc în euro.

(2)   Plățile se fac numai după ce agenția a emis o factură.

(3)   Plățile se fac prin transfer bancar în contul agenției.

Articolul 7

Identificarea plății

(1)   Fiecare plată efectuată trebuie să indice numărul facturii în câmpul de referințe.

(2)   Atunci când nu se poate stabili scopul unei plăți, agenția stabilește un termen până la care plătitorul trebuie să îi notifice în scris scopul acelei plăți. Dacă agenția nu primește nicio notificare cu privire la scopul plății înainte de expirarea termenului stabilit, plata nu se consideră valabilă, iar suma respectivă se rambursează plătitorului.

Articolul 8

Data plății

Data la care s-a făcut plata se consideră a fi data la care cuantumul integral al plății este depus în contul deschis în numele agenției.

Articolul 9

Rambursarea sumelor plătite în exces

(1)   Aranjamentele aferente rambursării către plătitor a sumelor plătite în exces pentru o taxă se stabilesc de către directorul executiv al agenției și se publică pe pagina de internet a agenției.

Cu toate acestea, atunci când o sumă plătită în exces este mai mică de 100 EUR și partea în cauză nu a solicitat rambursarea acesteia în mod expres, suma plătită în exces nu se rambursează.

(2)   Nu este posibil să se crediteze sume plătite în exces în vederea unor plăți viitoare către agenție.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 10

Estimarea provizorie

Pentru estimarea cheltuielilor și veniturilor totale pentru exercițiul financiar următor, în conformitate cu articolul 96 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, consiliul de administrație al agenției include o estimare provizorie specifică a veniturilor provenite din taxe, separat de veniturile provenite din subvenții din partea Comunității.

Articolul 11

Revizuiri

(1)   Taxele prevăzute de prezentul regulament se revizuiesc anual în funcție de rata inflației astfel cum a fost măsurată cu ajutorul indicelui european al prețurilor de consum publicat de Eurostat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (5). O primă revizuire se realizează la 1 iunie 2011.

(2)   Reducerea de taxă pentru IMM-uri pentru armonizarea clasificării și etichetării se revizuiește în trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3)   Comisia revizuiește, de asemenea, în mod continuu prezentul regulament, în funcție de informațiile semnificative care devin disponibile cu privire la ipotezele de bază referitoare la anticiparea veniturilor și a cheltuielilor agenției.

(4)   Cel târziu la 1 ianuarie 2013, Comisia revizuiește prezentul regulament în vederea modificării acestuia, dacă este cazul, luând în considerare în mod special costurile agenției.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 mai 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(3)  COM(2008) 394 final.

(4)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(5)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1.


ANEXA I

Taxe pentru cerere în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Secțiunea 1 –   Taxă standard pentru o substanță în maximum cinci amestecuri

4 000 EUR

Secțiunea 2 –   Taxe reduse pentru IMM-uri pentru o substanță în maximum cinci amestecuri

2.1.   Taxă redusă pentru întreprinderi mijlocii

2 800 EUR

2.2.   Taxă redusă pentru întreprinderi mici

1 600 EUR

2.3.   Taxă redusă pentru microîntreprinderi

400 EUR

Secțiunea 3 –   Taxă pentru utilizarea unei denumiri chimice alternative pentru 10 amestecuri suplimentare

3.1.   Taxă standard

500 EUR

3.2.   Taxă redusă pentru întreprinderi mijlocii

350 EUR

3.3.   Taxă redusă pentru întreprinderi mici

200 EUR

3.4.   Taxă redusă pentru microîntreprinderi

100 EUR


ANEXA II

Taxe pentru propunerile înaintate în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Secțiunea 1 –   Taxă standard

12 000 EUR

Secțiunea 2 –   Taxe reduse pentru IMM-uri

2.1.   Taxe reduse pentru întreprinderi mijlocii

8 400 EUR

2.2.   Taxă redusă pentru întreprinderi mici

4 800 EUR

2.3.   Taxă redusă pentru microîntreprinderi

1 200 EUR


Top