EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0407

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

OJ L 118, 12.5.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 195 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/407/oj

12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 407/2010 AL CONSILIULUI

din 11 mai 2010

de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 122 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 122 alineatul (2) din tratat prevede posibilitatea acordării de asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, cauzate de evenimente excepționale situate în afara controlului său.

(2)

Astfel de dificultăți pot fi cauzate de o deteriorare gravă a mediului economic și financiar internațional.

(3)

Criza financiară globală și declinul ecomonic fără precedent care au afectat lumea în ultimii doi ani au adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și au provocat o puternică deteriorare a situației deficitului și datoriei în statele membre.

(4)

Adâncirea crizei financiare a condus la o deteriorare gravă, a condițiilor de împrumut în cazul mai multor state membre, deteriorare care depășește nivelul explicabil pe baza principiilor ecomomice. Netratată în regim de urgență, situația ajunsă în acest stadiu, ar putea constitui o amenințare gravă la adresa stabilității, unității și integrității zonei euro în ansamblul său.

(5)

Pentru a aborda această situație excepțională aflată în afara controlului statelor membre, este necesară instituirea imediată a unui mecanism de stabilizare la nivelul Uniunii în vederea menținerii stabilității financiare în Uniunea Europeană. Un astfel de mecanism ar trebui să permită Uniunii să reacționeze în mod coordonat, rapid și eficace în cazul unor dificultăți acute înregistrate de un anumit stat membru. Activarea acestuia se va desfășura în contextul unui sprijin comun UE/Fondul Monetar Internațional (FMI).

(6)

Ca urmare a implicațiilor lor financiare deosebite, deciziile de acordare a asistenței financiare din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament necesită exercitarea de competențe de executare care ar trebui conferite Consiliului.

(7)

În cazul activării acestui mecanism, ar trebui impuse condiții stricte de politică economică în vederea menținerii sustenabilității finanțelor publice ale statului membru beneficiar și a refacerii capacității sale de autofinanțare de pe piețele financiare.

(8)

Comisia ar trebui să verifice cu regularitate dacă sunt prezente în continuare circumstanțele excepționale care amenință stabilitatea financiară a Uniunii Europene în ansamblul său.

(9)

Mecanismul existent de asistență financiară pe termen mediu pentru statele membre care nu fac parte din zona euro, constituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului (1), ar trebui să rămână în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv și domeniu de aplicare

În vederea menținerii stabilității financiare în Uniunea Europeană, prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile în temeiul cărora poate fi acordată asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care este afectat sau serios amenințat de perturbări economice sau financiare grave, cauzate de evenimente excepționale situate în afara controlului său, luând în considerare posibila aplicare a mecanismului existent de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre care nu fac parte din zona euro, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 332/2002.

Articolul 2

Forma asistenței financiare din partea Uniunii

(1)   În sensul prezentului regulament, asistența financiară din partea Uniunii ia forma unui împrumut sau a unei linii de credit acordate statului membru în cauză.

În acest scop, în conformitate cu o decizie a Consiliului luată în temeiul articolului 3, Comisia este împuternicită în numele Uniunii Europene să contracteze împrumuturi de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare.

(2)   Suma totală a împrumuturilor sau a liniilor de credit acordate statelor membre în temeiul prezentului regulament este limitată la marja disponibilă în cadrul plafonului resurselor proprii pentru creditele de plăți.

Articolul 3

Procedură

(1)   Statul membru care dorește să obțină asistență financiară din partea Uniunii discută cu Comisia, în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE), privind o evaluare a nevoilor sale financiare și prezintă Comisiei și Comitetului economic și financiar un proiect de program de ajustare economică și financiară.

(2)   Asistența financiară din partea Uniunii se acordă printr-o decizie adoptată de Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.

(3)   Decizia de acordare a unui împrumut cuprinde:

(a)

suma, scadența medie, formula de stabilire a prețului, numărul maxim de tranșe și perioada de disponibilitate a asistenței financiare din partea Uniunii, precum și celelalte norme necesare pentru punerea în aplicare a asistenței;

(b)

condițiile generale privind politica economică atașate asistenței financiare din partea Uniunii în vederea restabilirii unei situații economice sau financiare solide în statul membru beneficiar și a refacerii capacității sale de autofinanțare de pe piețele financiare; aceste condiții vor fi stabilite de către Comisie, în consultare cu BCE; și

(c)

o aprobare a programului de ajustare pregătit de statul membru beneficiar în vederea îndeplinirii condițiilor economice atașate asistenței financiare din partea Uniunii.

(4)   Decizia de acordare a unei linii de credit cuprinde:

(a)

suma, comisionul pentru disponibilitatea liniei de credit, formula de stabilire a prețului aplicabilă pentru eliberarea fondurilor și perioada de disponibilitate a asistenței financiare din partea Uniunii, precum și celelalte norme necesare pentru punerea în aplicare a asistenței;

(b)

condițiile generale privind politica economică atașate asistenței financiare din partea Uniunii în vederea restabilirii unei situații economice sau financiare solide în statul membru beneficiar; aceste condiții vor fi stabilite de Comisie, în consultare cu BCE; și;

(c)

o aprobare a programului de ajustare pregătit de statul membru beneficiar în vederea îndeplinirii condițiilor economice atașate asistenței financiare din partea Uniunii.

(5)   Comisia și statul membru beneficiar încheie un Memorandum de înțelegere în care sunt detaliate condițiile generale privind politica economică stabilite de Consiliu. Comisia comunică Memorandumul de înțelegere Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Comisia reexaminează, în consultare cu BCE, condițiile generale privind politica economică menționate la alineatul (3) litera (b) și la alineatul (4) litera (b) cel puțin la intervale de șase luni și discută cu statul membru beneficiar eventualele modificări care ar trebui aduse programului de ajustare al acestuia.

(7)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide cu privire la orice ajustări care trebuie efectuate asupra condițiilor generale inițiale privind politica economică și aprobă programul de ajustare revizuit, pregătit de statul membru beneficiar.

(8)   Dacă are în vedere o finanțare din afara Uniunii, în special de la FMI, supusă unor condiții privind politica economică, statul membru în cauză consultă mai întâi Comisia. Comisia examinează posibilitățile existente în cadrul mecanismului de asistență financiară din partea Uniunii, precum și compatibilitatea condițiilor privind politica economică avute în vedere cu angajamentele luate de statul membru în cauză pentru punerea în aplicare a recomandărilor Consiliului și a deciziilor Consiliului adoptate pe baza articolelor 121, 126 și 136 din TFUE. Comisia informează Comitetul economic și financiar.

Articolul 4

Punerea la dispoziție a împrumutului

(1)   Ca regulă, împrumutul este pus la dispoziție în tranșe.

(2)   Comisia verifică la intervale regulate dacă politica economică a statului membru beneficiar corespunde programului de ajustare al acestuia, precum și condițiilor stabilite de Consiliu în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (b). În acest scop, statul membru în cauză furnizează Comisiei toate informațiile necesare și cooperează pe deplin cu aceasta.

(3)   Pe baza concluziilor stabilite în urma acestor verificări, Comisia decide cu privire la eliberarea în continuare a tranșelor.

Articolul 5

Eliberarea fondurilor

(1)   Statul membru beneficiar informează Comisia cu anticipație în legatură cu intenția de a trage fonduri din linia sa de credit. Decizia menționată la articolul 3 alineatul (4) stabilește norme în acest sens.

(2)   Comisia verifică la intervale regulate dacă politica economică a statului membru beneficiar corespunde programului de ajustare al acestuia, precum și condițiilor stabilite de Consiliu în temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (b). În acest scop, statul membru în cauză furnizează Comisiei toate informațiile necesare și cooperează pe deplin cu aceasta.

(3)   Pe baza concluziilor stabilite în urma acestor verificări, Comisia decide cu privire la eliberarea fondurilor.

Articolul 6

Operațiuni de primire și acordare de împrumut

(1)   Operațiunile de primire și acordare de împrumut menționate la articolul 2 se desfășoară în euro.

(2)   Caracteristicile tranșelor succesive eliberate de Uniune în cadrul mecanismului de asistență financiară se negociază între statul membru beneficiar și Comisie.

(3)   Odată ce Consiliul a decis acordarea unui împrumut, Comisia este autorizată să împrumute de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare la momentul cel mai indicat, între plățile planificate, astfel încât să optimizeze costul finanțării și să-și păstreze reputația ca emitent al Uniunii pe piețe. Fondurile astfel obținute dar care încă nu au fost puse la dispoziție sunt păstrate permanent într-un cont dedicat de lichidități sau de titluri, gestionat în conformitate cu normele aplicabile operațiunilor extrabugetare, și nu pot fi utilizate în alt scop decât acordarea de asistență financiară statelor membre în cadrul prezentului mecanism.

(4)   Comisia ia măsurile necesare în cazul în care un stat membru primește un împrumut care poartă o clauză de rambursare anticipată și decide să exercite această opțiune.

(5)   La solicitarea statului membru beneficiar și în cazul în care circumstanțele permit reducerea ratei dobânzii împrumutului, Comisia poate refinanța împrumutul inițial în totalitate sau parțial sau poate restructura condițiile financiare aferente.

(6)   Comitetul economic și financiar este informat în permanență în legătură cu evoluțiile operațiunilor menționate la alineatul (5).

Articolul 7

Costuri

Costurile care incumbă Uniunii în urma contractării și desfășurării fiecărei operațiuni sunt suportate de statul membru beneficiar.

Articolul 8

Administrarea împrumuturilor

(1)   Comisia stabilește dispozițiile necesare pentru administrarea împrumuturilor împreună cu BCE.

(2)   Statul membru beneficiar deschide un cont special la banca sa centrală națională în vederea gestionării asistenței financiare primite de la Uniune. De asemenea, statul membru respectiv transferă principalul și dobânda datorată aferente împrumutului într-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile lucrătoare TARGET2 înainte de data scadentă.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 27 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Curtea Europeană de Conturi are dreptul de a desfășura în statul membru beneficiar orice controale sau audituri financiare pe care le consideră necesare pentru gestionarea asistenței financiare respective. Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă, au îndeosebi dreptul de a-și trimite personalul propriu, sau reprezentanți autorizați în mod corespunzător, pentru a efectua în statul membru beneficiar orice controale sau audituri tehnice sau financiare pe care le consideră necesare în legătură cu asistența respectivă.

Articolul 9

Revizuire și adaptare

(1)   În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, dacă este cazul, la intervale de șase luni ulterior, Comisia înaintează Comitetului economic și financiar și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și existența în continuare a circumstanțelor speciale care justifică adoptarea acestuia.

(2)   Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere de modificare a prezentului regulament în vederea adaptării posibilității de acordare de asistență financiară fără a se aduce atingere validității deciziilor deja adoptate.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).


Top