Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1284

Regulamentul (UE) nr. 1284/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

OJ L 346, 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 96 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

23.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/26


REGULAMENTUL (UE) NR. 1284/2009 AL CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatele (1) și (2),

având în vedere Poziția comună 2009/788/PESC a Consiliului din 27 octombrie 2009 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/1003/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009,

având în vedere propunerea comună din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei,

întrucât:

(1)

Poziția comună 2009/788/PESC prevede anumite măsuri restrictive împotriva membrilor Consiliului Național pentru Democrație și Dezvoltare (CNDD) și a persoanelor asociate cu aceștia, care sunt responsabile de represiunea violentă din 28 septembrie 2009 sau de impasul politic pe care îl traversează țara.

(2)

Măsurile respective includ înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexa la poziția comună, precum și interdicția furnizării de asistență tehnică și financiară, precum și de alte servicii legate de echipamente militare către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Republica Guineea sau în scopul utilizării în Republica Guineea. Măsurile includ de asemenea interdicția vânzării, a furnizării, a transferului sau a exportului către Republica Guineea de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne.

(3)

Măsurile respective intră sub incidența tratatului și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, se impune adoptarea unui act legislativ la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare în ceea ce privește Uniunea.

(4)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (2) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3).

(5)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acest regulament trebuie să intre în vigoare de îndată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne” înseamnă bunurile enumerate la anexa I;

(b)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere de cunoștințe sau calificări profesionale sau servicii de consultanță; inclusiv forme verbale de asistență;

(c)

„servicii de brokeraj” înseamnă activități ale persoanelor, entităților și parteneriatelor care acționează în calitate de intermediari prin cumpărarea, vânzarea sau facilitarea transferului de bunuri și tehnologii sau prin negocierea sau facilitarea unor tranzacții care implică transferul de bunuri sau tehnologii;

(d)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu limitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de proprietate și de împrumut, cum ar fi acțiunile, certificatele reprezentând valori mobiliare, obligațiunile, biletele la ordin, warantele, obligațiunile negarantate și contractele pentru produse derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(e)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare a fondurilor care ar avea ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, în special gestionarea portofoliilor;

(f)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(g)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune menită să împiedice utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(h)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta.

Articolul 2

Se interzice:

(a)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, care provin sau nu din Uniune, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau oricărui organism din Republica Guineea sau în scopul utilizării în această țară;

(b)

acordarea de asistență tehnică sau servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, pentru echipamentele menționate la litera (a), oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Republica Guineea sau în scopul utilizării în această țară;

(c)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară, în mod direct sau indirect, pentru echipamentele menționate la litera (a), oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Republica Guineea sau în scopul utilizării în această țară;

(d)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor menționate la litera (a), (b) sau (c).

Articolul 3

Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică sau servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, legată de bunurile și tehnologiile incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (4), precum și cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea bunurilor incluse în listă, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Republica Guineea sau în scopul utilizării în această țară;

(b)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară, în mod direct sau indirect, legată de bunurile și tehnologiile incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, inclusiv și în special subvenții, împrumuturi și asigurări de credite pentru export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor bunuri și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Republica Guineea sau cu privire la bunuri sau tehnologii care sunt destinate să fie utilizate în această țară;

(c)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a) și (b).

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolele 2 și 3, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile web enumerate la anexa III, pot autoriza următoarele:

(a)

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, cu condiția de a fi destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau programelor de construcție instituțională ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale Uniunii Europene sau operațiilor de gestionare a crizelor ale Uniunii Europene și ONU;

(b)

acordarea unei finanțări, a unei asistențe financiare și tehnice, a unor servicii de brokeraj și a altor tipuri de servicii pentru echipamentele sau programele și operațiile menționate la litera (a);

(c)

acordarea de finanțare, asistență financiară și tehnică, servicii de brokeraj și alte tipuri de servicii legate de echipamente militare neletale destinate exclusiv uzului umanitar sau de protecție, programelor de construcție instituțională ale ONU și ale Uniunii sau operațiilor Uniunii Europene și ONU de gestionare a crizelor;

(d)

acordarea de finanțare, asistență financiară și tehnică, servicii de brokeraj și alte tipuri de servicii legate de vehicule care nu sunt destinate luptei, care au fost construite sau echipate cu materiale care oferă protecție balistică și care sunt destinate exclusiv folosirii pentru protejarea personalului Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia în Republica Guineea.

(2)   Nu se acordă autorizații pentru activități care au avut deja loc.

Articolul 5

Articolele 2 și 3 nu se aplică îmbrăcămintei de protecție, inclusiv vestele antiglonț și căștile militare, exportate temporar în Republica Guineea de personalul ONU, personalul Uniunii Europene sau al statelor sale membre, reprezentanții mass-media, personalul umanitar și de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat exclusiv pentru propriul lor uz.

Articolul 6

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa II.

(2)   Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate în anexa II, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3)   Anexa II cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 3a din Poziția comună 2009/788/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind membri individuali ai Consiliului Național pentru Democrație și Dezvoltare (CNDD) sau persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu aceștia.

(4)   Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au ca obiect sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 7

Interdicțiile prevăzute la articolul 3 litera (b) și articolul 6 alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca interdicția în cauză.

Articolul 8

(1)   Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente ale statelor membre, menționate pe site-urile web enumerate la anexa III, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce s-a stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

(a)

necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor enumerate în anexa II și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, în special pentru acoperirea cheltuielilor privind plata produselor alimentare, a chiriilor sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, a medicamentelor și a tratamentelor medicale, plata impozitelor, a primelor de asigurare și a utilităților publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe pentru prestarea de servicii pentru păstrarea sau gestionarea curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli neprevăzute, cu condiția ca statul membru să fi notificat tuturor celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specială.

(2)   Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 9

(1)   Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile web enumerate la anexa III, pot autoriza deblocarea sau utilizarea de fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unei măsuri judecătorești, administrative sau arbitrale, adoptate anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul menționat la articolul 6 a fost inclus în anexa II, sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate anterior acelei date;

(b)

fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de măsură sau recunoscute ca valide prin această hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de revendicări;

(c)

măsura sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane, entități sau organism enumerat în anexa II; și

(d)

recunoașterea măsurii sau a hotărârii nu contravine politicii publice din statul membru în cauză.

(2)   Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 10

(1)   Articolul 6 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflat pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează fără întârziere autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2)   Articolul 6 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 3 a fost inclus în anexa II,

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură, plăți sau instrumente financiare să fie înghețate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).

Articolul 11

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a autoriza punerea la dispoziție a acestora, efectuată cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului de conducere sau a angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile sau resursele economice în cauză au fost înghețate din neglijență.

Articolul 12

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de comunicare de informații, de confidențialitate și de secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile sau organismele:

(a)

furnizează de îndată autorităților competente menționate pe site-urile web enumerate la anexa III ale țării în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, în special cu privire la conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 6, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul autorității competente menționate pe site-urile web enumerate la anexa III; precum și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă menționată cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie este comunicată statelor membre în cauză.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 13

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc informațiile utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 14

Anexa II cuprinde, atunci când sunt disponibile, informații privind persoanele fizice incluse pe listă în scopul identificării, într-o măsură suficientă, a persoanelor vizate.

Aceste informații pot cuprinde:

(a)

numele și prenumele, inclusiv pseudonimele și titlurile acestora, după caz;

(b)

data și locul nașterii;

(c)

cetățenia;

(d)

numărul de pașaport și de carte de identitate;

(e)

numărul fiscal și de asigurare socială;

(f)

genul;

(g)

adresa sau alte informații privind situarea acestora;

(h)

funcția sau profesia;

(i)

data desemnării.

Anexa II poate, de asemenea, să includă elementele de identificare menționate anterior privind membrii familiilor persoanelor fizice incluse pe listă, cu condiția ca aceste date să fie necesare într-un caz specific cu scopul exclusiv de a verifica identitatea persoanei fizice în cauză care este inclusă pe listă.

Anexa II cuprinde, de asemenea, motivele includerii pe listă, cum ar fi ocupația.

Articolul 15

(1)   Comisia este autorizată:

(a)

să modifice anexa II pe baza deciziilor luate cu privire la anexa la Poziția comună 2009/788/PESC; precum și

(b)

să modifice anexa III pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

(2)   Comisia prezintă motivele individuale și specifice ale deciziilor adoptate în conformitate cu alineatul (1) litera (a), oferind persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3)   Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și putea exercita atribuțiile care îi revin în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 16

(1)   Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică Comisiei, fără întârziere, aceste norme, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 17

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le identifică pe site-urile web enumerate la anexa III sau prin intermediul acestora.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre informează neîntârziat Comisia în legătură cu autoritățile competente și cu orice modificări ulterioare referitoare la acestea.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte coordonate care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa III.

Articolul 18

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este cetățean al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism care își exercită întreaga activitate sau o parte a acesteia în Uniune.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  JO L 281, 28.10.2009, p. 7.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO C 65, 19.3.2009, p. 1.


ANEXA I

LISTA ECHIPAMENTELOR CARE AR PUTEA FI FOLOSITE PENTRU REPRESIUNE INTERNĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 LITERA (A) ȘI LA ARTICOLUL 2 LITERA (A)

1.

Arme de foc, muniții și accesoriile aferente acestora, după cum urmează:

1.1.

arme de foc nespecificate la ML 1 și ML 2 din Lista comună a UE cuprinzând produsele militare;

1.2.

muniții special proiectate pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 și componente special proiectate pentru acestea;

1.3.

dispozitive de ochire care nu se află sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele militare.

2.

Bombele și grenadele care nu se află sub incidența Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

3.

Vehicule, după cum urmează:

3.1.

vehicule echipate cu un tun de apă, special proiectate sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice;

3.2.

vehicule special proiectate sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacatorilor;

3.3.

vehicule special proiectate sau modificate pentru a înlătura baricadele, inclusiv echipamente pentru construcții prevăzute cu protecție balistică;

3.4.

vehicule concepute special pentru transportul sau transferul prizonierilor sau/și al deținuților;

3.5.

vehicule concepute special pentru desfășurarea barierelor mobile;

3.6.

componente pentru vehiculele menționate la punctele 3.1-3.5, special proiectate în scopul restabilirii ordinii publice.

Nota 1

Nu intră sub incidența prezentului punct vehiculele special proiectate în scopul stingerii incendiilor.

Nota 2

În sensul punctului 3.5, termenul „vehicule” include remorcile.

4.

Substanțe explozive și echipamente aferente, după cum urmează:

4.1.

echipamente și dispozitive special proiectate pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau non-electrice, inclusiv dispozitivele de incendiere, detonatoarele, aprinzătoarele, releele de detonare și fitilurile detonante și componentele acestora, special proiectate; cu excepția celor special proiectate pentru un anumit uz comercial, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcție nu este crearea de explozii (de exemplu dispozitive de umflare a airbagurilor de mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor instalațiilor de stingere a incendiilor);

4.2.

încărcături explozive cu tăiere lineară care nu se află sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele militare;

4.3.

alți explozivi care nu se află sub incidența Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare și substanțele aferente, după cum urmează:

(a)

amatol;

(b)

nitroceluloză (care conține mai mult de 12,5 % azot);

(c)

nitroglicol;

(d)

tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

(e)

clorură de picril;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Echipamente de protecție nespecificate la ML 13 din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, după cum urmează:

5.1.

veste antiglonț care oferă protecție balistică și/sau protecție contra armelor albe;

5.2.

căști care oferă protecție balistică și/sau protecție contra schijelor, căști cu vizor, scuturi de protecție și scuturi balistice.

Notă. Nu se află sub incidența acestui punct:

echipamentele special proiectate pentru activități sportive;

echipamentele special proiectate pentru a răspunde cerințelor de protecție a muncii.

6.

Simulatoare, altele decât cele specificate la ML 14 din Lista comună a UE cuprinzând produsele militare, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc și programe de calculator special concepute pentru acestea.

7.

Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele care se află sub incidența Listei comune a UE cuprinzând produsele militare.

8.

Plasă de sârmă ghimpată.

9.

Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame nu depășesc 10 cm.

10.

Echipamente special proiectate pentru producția articolelor menționate în prezenta listă.

11.

Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor menționate în prezenta listă.


ANEXA II

PERSOANE, ENTITĂȚI ȘI ORGANISME VIZATE LA ARTICOLUL 6

 

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare (data și locul nașterii (d.n. și l.n.), numărul pașaportului (Pas.)/cărții de identitate...)

Motive

1.

Căpitan Moussa Dadis CAMARA

d.n.: 1.1.1964 sau 29.12.1968

Pas.: R0001318

Președinte al CNDD

2.

General de divizie Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

d.n.: 1.1.1946

Pas.: R00009392

Ministrul Securității și Protecției Civile

3.

General Sékouba KONATÉ

d.n.: 1.1.1964

Pas.: R0003405/R0002505

Ministrul Apărării Naționale

4.

Colonel Mathurin BANGOURA

d.n.: 15.11.1962

Pas.: R0003491

Ministrul Telecomunicațiilor și Noilor Tehnologii ale Informației

5.

Locotenent-colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.n.:22.10.1979

Pas.: R0017873

Ministru și secretar permanent al CNDD (destituit din cadrul armatei la 26.1.2009)

6.

Comandant Oumar BALDÉ

d.n.: 26.12.1964

Pas.: R0003076

Membru al CNDD

7.

Comandant Mamadi (alias Mamady) MARA

d.n.: 1.1.1954

Pas.: R0001343

Membru al CNDD

8.

Comandant Almamy CAMARA

d.n.: 17.10.1975

Pas.: R0023013

Membru al CNDD

9.

Locotenent Col. Mamadou Bhoye DIALLO

d.n.: 1.1.1956

Pas.: R0001855

Membru al CNDD

10.

Căpitan Koulako BÉAVOGUI

 

Membru al CNDD

11.

Locotenent-colonel de poliție Kandia (alias Kandja) MARA

Pas.: R0178636

Membru al CNDD

Director al siguranței regionale din Labé

12.

Colonel Sékou MARA

d.n.: 1957

Membru al CNDD

Director adjunct al Poliției Naționale

13.

Morciré CAMARA

d.n.: 1.1.1949

Pas.: R0003216

Membru al CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Membru al CNDD

Director național al vămilor

15.

Colonel Mamadou Korka DIALLO

d.n.: 19.2.1962

Ministrul Comerțului, Industriei și IMM-urilor

16.

Comandant Kelitigui FARO

d.n.: 3.8.1972

Pas.: R0003410

Ministru secretar general al Președinției Republicii

17.

Colonel Fodeba TOURÉ

d.n.: 7.6.1961

Pas.: R0003417 /R0002132

Guvernator al Kindia (fost Ministru al Tineretului, destituit din cadrul armatei la 7.5.2009)

18.

Comandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.n.: 12.5.1966

Membru al CNDD

19.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membru al CNDD

20.

Locotenent Jean-Claude cunoscut sub numele de COPLAN PIVI

d.n.: 1.1.1960

Membru al CNDD

Ministru însărcinat cu securitatea prezidențială

21.

Căpitan Saa Alphonse TOURÉ

d.n.: 3.6.1970

Membru al CNDD

22.

Colonel Moussa KEITA

d.n. 1.1.1966

Membru al CNDD

Ministru secretar permanent al CNDD însărcinat cu relațiile cu instituțiile republicane.

23.

Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membru al CNDD

24.

Comandant Bamou LAMA

 

Membru al CNDD

25.

Dl Mohamed Lamine KABA

 

Membru al CNDD

26.

Căpitan Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membru al CNDD

27.

Comandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membru al CNDD

28.

Comandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.n.: 1.1.1968

Pas.: 7190

Membru al CNDD

Ministru al Președinției însărcinat cu serviciile speciale, lupta antidrog și combaterea marelui banditism

29.

Căpitan Issa CAMARA

d.n.: 1954

Membru al CNDD

Guvernator al Mamou

30.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.n.: 26.2.1957

Pas.: 13683

Membru al CNDD

Ministrul Sănătății și Igienei Publice

31.

Mamady CONDÉ

d.n.: 28.11.1952

Pas.: R0003212

Membru al CNDD

32.

Slt. Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Membru al CNDD

33.

Lt. Col. Aboubacar Biro CONDÉ

d.n.: 15.10.1962

Pas.: 2443/R0004700

Membru al CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Membru al CNDD

35.

Idrissa CHERIF

d.n.: 13.11.1967

Pas.: R0105758

Ministru însărcinat cu comunicarea pe lângă Președinție și Ministerul Apărării

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.n.: 9.12.1960

Pas.: R0020803

Secretar de stat însărcinat cu misiunile, chestiunile strategice și dezvoltarea durabilă

37.

Locotenent Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Asistent personal al Președintelui

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

d.n.: 1.1.1976

Pas.: R0000968

Consilier special al lui Aboubacar Chérif „Toumba” Diakité

39.

Slt. Marcel KOIVOGUI

 

Adjunct al lui Aboubacar Chérif „Toumba” Diakité

40.

Dl Papa Koly KOUROUMA

d.n.: 3.11.1962

Pas.: R11914/R001534

Ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile

41.

Comandant Nouhou THIAM

d.n.: 1960

Pas.: 5180

Inspector General al Forțelor Armate

Purtător de cuvânt al CNDD

42.

Căpitan de poliție Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.n.: 13.5.1971

Pas. de serviciu: R0001204

Atașat la cabinetul Președinției

43.

Dl Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

d.n.: 8.3.1950

Pas.: R0001747

Prim-ministru

44.

Capitan Mamadou SANDÉ

d.n.: 12.12.1969

Pas.: R0003465

Ministru al Președinției însărcinat cu economia și finanțele

45.

Dl Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.n.: 31.12.1961

Pas.: 5938/R00003488

Ministru al Președinției însărcinat cu controlul de stat

46.

Dl Joseph KANDUNO

 

Ministru însărcinat cu auditurile, transparența și buna guvernanță

47.

Dl Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.n.: 4.6.1961

Pas.: R0001767

Ministrul Tineretului, Sporturilor și Promovării Angajării Tinerilor

48.

Colonel Siba LOHALAMOU

d.n.: 1.8.1962

Pas.: R0001376

Ministrul Justiției, „Garde des sceaux”

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.n.: 1.1.1960

Pas.: R0001714

Ministrul Administrării Teritoriului și Afacerilor Politice

50.

Dl Alexandre Cécé LOUA

d.n.: 1.1.1956

Pas.: R0001757 /

pașaport diplomatic: R 0000027

Ministrul Afacerilor Externe și al Guineenilor din Străinătate

51.

Dl Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.n.: 4.10.1968

Pas.: R0001758

Ministrul Minelor și Energiei

52.

Dl Boubacar BARRY

d.n.: 28.5.1964

Pas.: R0003408

Ministru de stat al Președinției însărcinat cu construcțiile, amenajarea teritoriului și patrimoniul construit public

53.

Demba FADIGA

d.n.: 1.1.1952

Pas.: permis de ședere FR365845/365857

Membrul al CNDD, Ambasador extraordinar și plenipotențiar

Însărcinat cu relațiile între CNDD și guvern

54.

Dl Mohamed DIOP

d.n.: 1.1.1963

Pas.: R0001798

Membru du CNDD

Guvernator al Conakry

55.

Sergent Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membru al forțelor de securitate atașate Gărzii prezidențiale « Koundara »

56.

Dl Habib HANN

d.n.: 15.12.1950

Pas.: 341442

Comitetul de audit și de supraveghere a sectoarelor strategice ale statului

57.

Dl Ousmane KABA

 

Comitetul de audit și de supraveghere a sectoarelor strategice ale statului

58.

Dl Alfred MATHOS

 

Comitetul de audit și de supraveghere a sectoarelor strategice ale statului

59.

Căpitan Mandiou DIOUBATÉ

d.n.: 1.1.1960

Pas.: R0003622

Director al Biroului de presă al Președinției

Purtător de cuvânt al CNDD

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

d.n.: 23.4.1968

Pas.: R0004490

Membru al forțelor armate

Director al Serviciilor de Informații și de Investigații din cadrul Ministerului Apărării

61.

Dl Ibrahima Ahmed BARRY

d.n.: 11.11.1961

Pas.: R0048243

Director general al radioteleviziunii guineene

62.

Dl Alhassane BARRY

d.n.: 15.11.1962

Pas.: R0003484

Guvernator al Băncii Centrale

63.

Dl Roda Namatala FAWAZ

d.n.: 6.7.1947

Pas.: R0001977

Om de afaceri având legături cu CNDD și care a sprijinit financiar CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Om de afaceri având legături cu CNDD și care a sprijinit financiar CNDD

65.

Kerfalla CAMARA

 

KPC Președinte director general al Gui. Co. Pres

Om de afaceri având legături cu CNDD și care a sprijinit financiar CNDD

66.

Dl Moustapha ZABATT

d.n.: 6.2.1965

Medic și consilier personal al președintelui

67.

Aly MANET

 

Mișcarea « Dadis Doit Rester »

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Ministrul Muncii, al Reformei Administrative și al Funcției Publice

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Ministrul Informației și Culturii

70.

Boureima CONDÉ

 

Ministrul Agriculturii și Creșterii Animalelor

71.

Mariame SYLLA

 

Ministrul Descentralizării și Dezvoltării locale


ANEXA III

Site-urile web care conțin informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 4, 8, 9, 10 alineatul (1), 12 și 17, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750& LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Telefon +32 22966133 / 2955585

Fax +32 22990873


Top