EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1186

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (Versiune codificată)

OJ L 324, 10.12.2009, p. 23–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 260 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj

10.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 1186/2009 AL CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2009

de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 26, 37 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În absența unei măsuri speciale de derogare adoptată în conformitate cu dispozițiile tratatului, taxele prevăzute prin Tariful vamal comun se aplică tuturor mărfurilor importate în Comunitate. Același lucru este valabil și în cazul prelevărilor agricole și al tuturor impunerilor la import stabilite în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul înțelegerilor specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole.

(3)

Cu toate acestea, în anumite împrejurări bine definite, în care, datorită condițiilor speciale de import al mărfurilor, este absentă necesitatea obișnuită de protecție a economiei, o asemenea impunere nu se justifică.

(4)

Este de dorit ca, în asemenea împrejurări, să se încheie acorduri, așa cum s-a întâmplat în mod tradițional în majoritatea sistemelor de reglementare vamală, pentru a permite ca mărfurile să fie scutite de la aplicarea taxelor la import la care ar trebui supuse în mod normal.

(5)

Asemenea acorduri privind aplicarea scutirilor pot fi rezultatul convențiilor internaționale multilaterale la care toate statele membre sau unele dintre acestea sunt părți contractante. Deși Comunitatea ar trebui să aplice asemenea convenții, aceasta presupune introducerea unor reguli comunitare privind scutirea de la plata taxelor vamale prevăzute, în conformitate cu cerințele Uniunii Vamale, pentru a elimina diferențele privind scopul, domeniul și condițiile de aplicare a scutirilor prevăzute în aceste convenții și pentru a permite tuturor celor interesați să se bucure de aceleași avantaje pe întreg teritoriul Comunității.

(6)

Anumite scutiri aplicate în statele membre sunt rezultatul unor convenții specifice încheiate cu țări terțe sau cu organizații internaționale. Asemenea convenții, prin scopul lor, privesc numai statul membru semnatar. La nivel comunitar, nu pare necesară definirea condițiilor de acordare a unor asemenea scutiri, părând suficientă simpla autorizare a statului membru în cauză de a acorda aceste scutiri atunci când este necesar, printr-o procedură adecvată instituită în acest scop.

(7)

Punerea în aplicare a politicii agricole comune înseamnă posibilitatea de a percepe, în anumite cazuri, taxe la export pentru anumite mărfuri. Prin urmare, este, de asemenea, necesar ca la nivel comunitar să fie specificate cazurile în care se pot acorda scutiri de la plata acestor taxe.

(8)

În interesul clarității juridice, ar trebui enumerate dispozițiile actelor comunitare care cuprind anumite măsuri de scutire care nu sunt afectate de prezentul regulament.

(9)

Prezentul regulament nu exclude aplicarea de către statele membre a interdicțiilor sau a restricțiilor de import sau export care sunt justificate pe motive de moralitate publică, de ordine publică sau de siguranță publică, de protecție a sănătății și a vieții oamenilor, a animalelor sau a plantelor, de protecție a bogățiilor naționale cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății industriale sau comerciale.

(10)

În ceea ce privește scutirile acordate în cadrul sumelor stabilite în euro, ar trebui elaborate reguli de conversie a unor astfel de sume în monede naționale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII

Articolul 1

Prezentul regulament prevede acele cazuri în care, datorită unor împrejurări deosebite, se acordă scutirea de la plata taxelor la import și la export, precum și exceptarea de la măsurile adoptate în temeiul articolului 133 din tratat atunci când mărfurile sunt puse în liberă circulație sau sunt exportate în afara teritoriului vamal al Comunității.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentului regulament:

(a)

„taxe la import” înseamnă taxele vamale și taxele cu efect echivalent, precum și prelevările agricole și alte impuneri la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul înțelegerilor specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole;

(b)

„taxe la export” înseamnă prelevările agricole și alte impuneri la export prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul înțelegerilor specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole;

(c)

„bunuri personale” înseamnă orice fel de proprietate destinată uzului personal al persoanelor în cauză sau necesităților casnice.

„Bunuri personale” reprezintă, în special, următoarele:

(i)

bunuri de uz gospodăresc;

(ii)

biciclete și motociclete, vehicule particulare cu motor și remorcile lor, rulote de camping, bărci de agrement și avioane particulare.

Bunurile de uz gospodăresc destinate cerințelor familiale uzuale, animalele de casă și animalele de călărie, precum și instrumentele portabile utilizate în artele aplicate sau liberale de care persoana respectivă are nevoie în exercitarea ocupației sau profesiei constituie, de asemenea, „bunuri personale”. Bunurile personale nu trebuie să indice, prin natură sau cantitate, faptul că sunt importate în vederea comercializării;

(d)

„bunuri de uz gospodăresc” înseamnă efectele personale, lenjerie de pat, mobilier și echipament destinat uzului personal al persoanelor respective sau satisfacerii necesităților lor gospodărești;

(e)

„produse alcoolice” înseamnă produsele (bere, vinuri, aperitive pe bază de vin sau alcool, rachiuri, lichioruri sau băuturi spirtoase etc.) care sunt încadrate la pozițiile 2203-2208 din Nomenclatura combinată.

(2)   În absența unor dispoziții contrare din prezentul regulament, pentru punerea în aplicare a titlului II, „țară terță” înglobează și părțile din teritoriul statelor membre excluse din teritoriul vamal al Comunității în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (4).

TITLUL II

SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR LA IMPORT

CAPITOLUL I

Bunurile personale aparținând persoanelor fizice care își mută reședința obișnuită dintr-o țară terță în Comunitate

Articolul 3

În conformitate cu articolele 4-11, bunurile personale importate de persoanele fizice care își mută reședința obișnuită dintr-o țară terță pe teritoriul vamal al Comunității sunt admise fără plata taxelor la import.

Articolul 4

Scutirea de taxe vamale se limitează la bunurile personale care:

(a)

cu excepția cazurilor speciale justificate de anumite împrejurări, s-au aflat în posesia și, în cazul bunurilor neconsumabile, în folosința persoanei respective la reședința anterioară cu cel puțin șase luni înainte de încetarea reședinței obișnuite din țara terță de plecare;

(b)

sunt destinate a fi folosite în același scop la noua reședință obișnuită.

Pe lângă aceasta, statele membre pot condiționa scutirea de faptul că bunurile respective au suportat, fie în țara de origine, fie în țara de plecare, taxele vamale și/sau fiscale la care sunt supuse în mod normal.

Articolul 5

(1)   Scutirea poate fi acordată numai persoanelor a căror reședință obișnuită a fost în afara teritoriului vamal al Comunității pe parcursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 12 luni.

(2)   Cu toate acestea, autoritățile competente pot acorda o excepție de la regula prevăzută la alineatul (1), în cazul în care intenția persoanei respective a fost în mod clar aceea de a locui în afara teritoriului vamal al Comunității pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni.

Articolul 6

Nu se acordă scutiri pentru:

(a)

produsele alcoolice;

(b)

tutun sau produsele pe bază de tutun;

(c)

mijloacele de transport comerciale;

(d)

articolele folosite în exercitarea unei ocupații sau profesii, altele decât instrumentele portabile utilizate în artele aplicate sau liberale.

Articolul 7

(1)   Exceptând cazurile speciale, scutirile se acordă numai în cazul bunurilor personale aflate în circulație timp de 12 luni de la data la care persoana respectivă își stabilește reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Comunității.

(2)   Bunurile personale pot fi puse în liberă circulație în mai multe trimiteri separate pe parcursul perioadei menționate la alineatul (1).

Articolul 8

(1)   Bunurile personale admise în regim de scutire de taxe vamale nu pot fi împrumutate, constituite garanție, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără înștiințarea în prealabil a autorităților competente, decât după scurgerea a 12 luni de la data la care a fost acceptată intrarea în liberă circulație.

(2)   Orice împrumut, constituire de garanție, închiriere sau transfer, efectuate înaintea expirării termenului menționat la alineatul (1), atrage după sine plata taxelor la import corespunzătoare asupra bunurilor respective, la nivelul în vigoare la data împrumutului, constituirii garanției, închirierii sau transferului, în funcție de tipul bunurilor și de valoarea în vamă stabilită și acceptată la data respectivă de către autoritățile competente.

Articolul 9

(1)   Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1), se pot acorda scutiri privind bunurile personale intrate în circulație înainte ca persoana respectivă să-și stabilească reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Comunității, cu condiția ca aceasta să se angajeze să-și stabilească reședință obișnuită pe acest teritoriu în termen de șase luni. Un asemenea angajament este însoțit de o garanție, forma și valoarea acesteia urmând a fi stabilite de autoritățile competente.

(2)   În cazul aplicării dispozițiilor alineatului (1), perioada stabilită la articolul 4 litera (a) se calculează de la data la care bunurile personale sunt aduse pe teritoriul vamal al Comunității.

Articolul 10

(1)   Atunci când, datorită angajamentelor profesionale, persoana în cauză părăsește țara unde și-a avut reședință obișnuită fără a-și stabili simultan reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Comunității, având totuși intenția de a face în final acest lucru, autoritățile competente pot autoriza admiterea în regim de scutire de taxe vamale a bunurilor personale pe care persoana în cauză le transferă în acest scop pe teritoriul menționat.

(2)   Admiterea în regim de scutire de taxe vamale a bunurilor personale menționate la alineatul (1) se acordă în conformitate cu condițiile enumerate la articolele 3-8, astfel:

(a)

termenele stabilite la articolul 4 litera (a) și la articolul 7 alineatul (1) se calculează de la data la care bunurile personale sunt aduse pe teritoriul vamal al Comunității;

(b)

termenul menționat la articolul 8 alineatul (l) se calculează de la data la care persoana respectivă își stabilește efectiv reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Comunității.

(3)   Admiterea în regim de scutire de taxe vamale face, de asemenea, obiectul unui angajament din partea persoanei respective cu privire la faptul că își va stabili efectiv reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Comunității într-un termen stabilit de autoritățile competente în funcție de împrejurări. Autoritățile competente pot solicita ca angajamentul să fie însoțit de o garanție, forma și valoarea acesteia urmând a fi stabilite de acestea.

Articolul 11

Autoritățile competente pot deroga de la articolul 4 literele (a) și (b), articolul 6 literele (c) și (d) și articolul 8 atunci când o persoană trebuie să își transfere reședința obișnuită dintr-o țară terță pe teritoriul vamal al Comunității, în urma unor împrejurări politice excepționale.

CAPITOLUL II

Bunuri importate cu ocazia căsătoriei

Articolul 12

(1)   Sub rezerva articolelor 13-16, trusourile și bunurile de uz gospodăresc, indiferent dacă sunt noi sau nu, aparținând unei persoane care își transferă reședința obișnuită dintr-o țară terță pe teritoriul vamal al Comunității cu ocazia căsătoriei, sunt admise fără plata taxelor la import.

(2)   De asemenea, se admit cu scutire de taxe la import, sub aceleași rezerve, cadourile oferite în mod obișnuit cu ocazia unei căsătorii, care sunt primite de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) din partea unor persoane care își au reședința obișnuită într-o țară terță. Cu toate acestea, valoarea fiecărui cadou admisibil cu scutire de taxe nu poate depăși 1 000 EUR.

Articolul 13

Scutirea menționată la articolul 12 poate fi acordată numai persoanelor:

(a)

a căror reședință obișnuită a fost în afara teritoriului vamal al Comunității pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni. Totuși, se pot acorda derogări de la această normă, dacă intenția persoanei respective era în mod clar de a locui în afara teritoriului vamal al Comunității pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni;

(b)

care fac dovada căsătoriei.

Articolul 14

Nu se acordă scutiri pentru produsele alcoolice, tutun sau produsele pe bază de tutun.

Articolul 15

(1)   Cu excepția cazurilor deosebite, se acordă scutiri numai în cazul bunurilor intrate în liberă circulație:

(a)

nu mai devreme de două luni înainte de data fixată pentru căsătorie (în acest caz scutirea este condiționată de depunerea unei garanții corespunzătoare a cărei formă și valoare sunt stabilite de autoritățile competente); și

(b)

nu mai târziu de patru luni de la data căsătoriei.

(2)   Bunurile menționate la articolul 12 pot fi puse în liberă circulație în mai multe transporturi separate în cadrul termenului menționat la alineatul (1) al prezentului articol.

Articolul 16

(1)   Bunurile personale admise cu scutire de taxe vamale în temeiul articolului 12 nu pot fi împrumutate, constituite garanție, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără înștiințarea în prealabil a autorităților competente, decât după scurgerea a 12 luni de la data la care a fost acceptată intrarea în liberă circulație.

(2)   Orice împrumut, constituire de garanție, închiriere sau transfer, efectuate înaintea expirării termenului menționat la alineatul (1), atrage după sine plata taxelor la import corespunzătoare asupra bunurilor respective, la nivelul în vigoare la data împrumutului, constituirii garanției, închirierii sau transferului, în funcție de tipul bunurilor și de valoarea în vamă stabilită și acceptată la data respectivă de către autoritățile competente.

CAPITOLUL III

Bunuri personale dobândite pe cale succesorală

Articolul 17

(1)   Sub rezerva articolelor 18, 19 și 20, bunurile personale dobândite pe cale succesorală de către o persoană fizică cu reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Comunității sunt admise cu scutire de taxe la import.

(2)   În sensul alineatului (1), „bunuri personale” înseamnă toate bunurile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), care constituie patrimoniul persoanei decedate.

Articolul 18

Nu se acordă scutiri de taxe vamale pentru:

(a)

produsele alcoolice;

(b)

tutun și produsele pe bază de tutun;

(c)

mijloacele de transport comerciale;

(d)

articolele folosite în exercitarea unei meserii sau profesii, altele decât instrumentele portabile utilizate în artele aplicate sau liberale, care au fost necesare în exercitarea ocupației sau profesiei persoanei decedate;

(e)

stocurile de materii prime și produse finite și semifinite;

(f)

șeptel și stocurile de produse agricole care depășesc cantitățile destinate cerințelor uzuale ale familiei.

Articolul 19

(1)   Scutirea de taxe vamale se acordă numai bunurilor personale intrate în liberă circulație nu mai târziu de doi ani de la data la care persoana respectivă dobândește dreptul de proprietate (închiderea succesiunii).

Totuși, acest termen poate fi prelungit de către autoritățile competente pe baza unor motive speciale.

(2)   Bunurile personale pot fi importate în mai multe transporturi separate în cadrul termenului menționat la alineatul (1).

Articolul 20

Articolele 17, 18 și 19 se aplică, mutatis mutandis, bunurilor personale dobândite pe cale succesorală de persoanele juridice angajate într-o activitate nonprofit, stabilite pe teritoriul vamal al Comunității.

CAPITOLUL IV

Uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz caznic

Articolul 21

(1)   Uniformele, rechizitele și obiectele de uz casnic reprezentând obiecte uzuale din camerele studenților și aparținând elevilor și studenților care vin să locuiască pe teritoriul vamal al Comunității în vederea studiului și destinate uzului personal pe parcursul perioadei de studiu sunt admise cu scutire de taxe de import.

(2)   În sensul alineatului (1):

(a)

„elev sau student” înseamnă orice persoană înscrisă într-o instituție de învățământ pentru a urma cursurile la zi pe care aceasta le oferă;

(b)

„îmbrăcăminte” înseamnă lenjerie de corp sau așternuturi de pat, precum și articole de îmbrăcăminte, noi sau vechi;

(c)

„rechizite” înseamnă obiecte și instrumente (inclusiv calculatoare și mașini de scris) folosite în mod normal de elevi și studenți în vederea studiilor.

Articolul 22

Scutirea de taxe vamale se acordă cel puțin o dată în fiecare an școlar.

CAPITOLUL V

Trimiteri cu valoare nesemnificativă

Articolul 23

(1)   Se admit cu scutire de taxe la import, sub rezerva articolului 24, transporturile compuse din mărfuri cu o valoare neglijabilă care se expediază direct dintr-o țară terță unui destinatar care se află în Comunitate.

(2)   În sensul alineatului (1), prin „mărfuri cu o valoare neglijabilă” se înțeleg mărfurile a căror valoare intrinsecă nu depășește 150 EUR în total pe transport.

Articolul 24

Scutirea de taxe vamale nu se aplică:

(a)

produselor alcoolice;

(b)

parfumurilor și apelor de toaletă;

(c)

tutunului sau produselor pe bază de tutun.

CAPITOLUL VI

Transporturi adresate de la o persoană particulară la alta

Articolul 25

(1)   Sunt admise cu scutire de taxe de import, sub rezerva articolelor 26 și 27, mărfurile conținute în transporturi adresate dintr-o țară terță de către o persoană particulară unei alte persoane particulare aflate pe teritoriul vamal al Comunității, atâta timp cât este vorba despre importuri fără caracter comercial.

Scutirea prevăzută la prezentul alineat nu se aplică transporturilor provenite din insula Heligoland.

(2)   În sensul alineatului (1), „import fără caracter comercial” înseamnă importul care se referă la transporturile care, în același timp:

(a)

prezintă un caracter ocazional;

(b)

conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor, iar natura sau cantitatea acestor mărfuri nu prezintă nicio intenție de ordin comercial;

(c)

sunt adresate de către expeditor destinatarului fără niciun fel de plată.

Articolul 26

(1)   Scutirea de taxe menționată la articolul 25 alineatul (1) se aplică la o valoare de 45 EUR pe transport, inclusiv valoarea mărfurilor menționate la articolul 27.

(2)   Atunci când valoarea globală a mai multor mărfuri depășește, pe transport, valoarea indicată la alineatul (1), se acordă scutire de taxe până la suma acestei valori pentru mărfurile care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutirea respectivă, dat fiind că valoarea unei mărfi nu se poate fracționa.

Articolul 27

În ceea ce privește mărfurile enumerate în continuare, scutirea de taxe menționată la articolul 25 alineatul (1) se limitează, pe transport, la cantitățile stabilite pentru fiecare dintre acestea:

(a)

produse din tutun:

50 de țigarete;

25 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare);

10 trabucuri;

50 de grame de tutun de fumat; sau

o combinație proporțională a acestor produse diferite;

(b)

alcool și băuturi alcoolice:

băuturi distilate și băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică mai mare de 22 % vol; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol și mai mult: 1 litru; sau

băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau de alcool, tafia, saké sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22 % vol sau mai puțin; vinuri spumante, vinuri licoroase: 1 litru sau o combinație proporțională a acestor produse diferite; și

vinuri ușoare: 2 litri;

(c)

parfumuri: 50 de grame; sau

apă de toaletă: 0,25 litri.

CAPITOLUL VII

Mijloace de producție și alte echipamente importate odată cu transferul de activități dintr-un stat terț în cadrul Comunității

Articolul 28

(1)   Fără a aduce atingere măsurilor în vigoare în statele membre cu privire la politica industrială și comercială și în conformitate cu articolele 29-33, mijloacele de producție și alte echipamente aparținând întreprinderilor care își încetează definitiv activitatea într-o țară terță și se mută pe teritoriul vamal al Comunității pentru a desfășura acolo o activitate similară sunt admise fără plata taxelor la import.

Atunci când întreprinderea transferată este un holding agricol, șeptelul va fi, de asemenea, admis fără plata taxelor la import.

(2)   În sensul alineatului (1), „întreprindere” înseamnă o unitate economică independentă de producție sau din sectorul de servicii.

Articolul 29

Scutirea de taxe vamale se limitează la mijloacele de producție și alte echipamente care:

(a)

cu excepția cazurilor speciale, justificate de anumite circumstanțe, au fost folosite în fapt de întreprindere cu minimum 12 luni înainte de data la care întreprinderea și-a încetat activitatea într-un stat terț din care și-a transferat activitățile;

(b)

sunt destinate acelorași scopuri după transfer;

(c)

sunt adecvate întreprinderii respective prin natura și mărimea lor.

Articolul 30

Nu se acordă scutiri întreprinderilor al căror transfer pe teritoriul vamal al Comunității este rezultatul unei fuziuni sau se face în scopul fuziunii sau preluării de către o întreprindere înființată pe teritoriul vamal al Comunității, fără schimbarea profilului de activitate.

Articolul 31

Nu se acordă scutiri de taxe vamale pentru:

(a)

mijloacele de transport care nu fac parte din categoria instrumentelor de producție sau a sectorului de servicii;

(b)

rezervele de orice fel destinate consumului uman sau hrănirii animalelor;

(c)

combustibilul și rezervele de materii prime sau produse finite și semifinite;

(d)

șeptelul aflat în proprietatea comercianților.

Articolul 32

Cu excepția cazurilor speciale justificate de anumite circumstanțe, scutirea prevăzută la articolul 28 se aplică numai mijloacelor de producție și altor echipamente admise pentru liberă circulație înaintea expirării unei perioade de 12 luni de la data la care întreprinderea și-a încetat activitățile în țara terță de plecare.

Articolul 33

(1)   Mijloacele de producție și alte echipamente admise cu scutire de taxe vamale nu pot fi împrumutate, constituite garanție, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără înștiințarea în prealabil a autorităților competente, decât după scurgerea a 12 luni de la data la care a fost acceptată intrarea în liberă circulație.

Această perioadă poate fi extinsă până la 36 de luni în cazul închirierii sau transferului, atunci când există riscul abuzului.

(2)   Orice împrumut, constituire de garanție, închiriere sau transfer efectuate înainte de expirarea perioadei menționate la alineatul (1) atrage după sine plata taxelor vamale corespunzătoare aferente bunurilor respective, la nivelul aplicabil la data efectuării împrumutului, constituirii garanției, închirierii sau transferului, în funcție de tipul bunurilor și de valoarea în vamă stabilite sau acceptate la acea dată de autoritățile competente.

Articolul 34

Articolele 28-33 se aplică, mutatis mutandis, mijloacelor de producție și altor echipamente aparținând persoanelor angajate într-o profesiune liberală și persoanelor juridice angajate în activitate nonprofit care transferă această activitate dintr-o țară terță pe teritoriul vamal al Comunității.

CAPITOLUL VIII

Produse obținute de fermierii comunitari din proprietățile situate într-o țară terță

Articolul 35

(1)   În conformitate cu articolele 36 și 37, produsele agricole, zootehnice, apicole, horticole și forestiere de pe proprietățile situate într-o țară terță învecinată cu teritoriul vamal al Comunității, exploatate de producătorii agricoli care își desfășoară activitatea principală pe teritoriul vamal sus-menționat și învecinat cu respectiva țară terță, sunt admise cu scutire de taxe la import.

(2)   Pentru a beneficia de dispozițiile alineatului (1), produsele zootehnice trebuie să fie derivate de la animale originare din Comunitate sau care au intrat în liberă circulație pe teritoriul acesteia.

Articolul 36

Scutirea de taxe vamale se limitează la produsele care nu au suferit niciun tratament în afara celui obișnuit în cazul recoltării sau producerii.

Articolul 37

Scutirea de taxe vamale se acordă numai pentru produsele aduse pe teritoriul vamal al Comunității de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

Articolul 38

Articolele 35, 36 și 37 se aplică, mutatis mutandis, produselor rezultate din activitățile de pescuit sau cele ale crescătoriilor de pește desfășurate de către pescarii comunitari în lacurile sau cursurile de apă care formează granița între un stat membru și o țară terță și produselor din activitățile de vânătoare desfășurate de către sportivii comunitari pe aceste lacuri și cursuri de apă.

CAPITOLUL IX

Semințe, îngrășăminte și produse pentru tratamentul solului și al recoltelor importate de producători agricoli din țări terțe pentru a fi folosite pe proprietăți învecinate acelor state

Articolul 39

În conformitate cu articolul 40, semințele, îngrășămintele și produsele pentru tratamentul solului și recoltelor ce urmează a fi folosite pe proprietăți situate pe teritoriul vamal al Comunității învecinat cu o țară terță și exploatate de producători agricoli a căror activitate de bază se desfășoară în respectiva țară terță învecinată cu teritoriul vamal al Comunității sunt admise fără plata taxelor la import.

Articolul 40

(1)   Scutirea de taxe vamale se limitează la cantitățile de semințe, îngrășăminte și alte produse necesare în scopul exploatării proprietății.

(2)   Scutirea de taxe vamale se acordă numai pentru semințe, îngrășăminte și alte produse importate direct pe teritoriul vamal al Comunității de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

(3)   Statele membre pot condiționa acordarea scutirii de tratamentul reciproc.

CAPITOLUL X

Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor

Articolul 41

Bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță sunt admise cu scutire de taxe la import, cu condiția ca astfel de importuri să fie scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul legislației naționale adoptate în conformitate cu Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe (5).

Bunurile importate în teritoriile enumerate la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (6) fac obiectul acelorași dispoziții privind exonerarea de taxe ca și bunurile importate în orice alte părți ale teritoriului statului membru în cauză.

CAPITOLUL XI

Materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice

Articolul 42

Materialele educaționale, științifice și culturale enumerate în anexa I sunt admise cu scutire de taxe la import, indiferent de identitatea destinatarului și de scopul în care vor fi folosite aceste materiale.

Articolul 43

Materialele educaționale, științifice și culturale enumerate în anexa II sunt admise cu scutire de taxe de import, cu condiția ca ele să fie destinate:

(a)

fie organizațiilor sau instituțiilor de învățământ, științifice și culturale de stat;

(b)

fie organizațiilor sau instituțiilor din categoriile specificate în dreptul fiecărui articol din coloana 3 a anexei II, cu condiția ca acestea să fi fost autorizate de către autoritățile competente ale statelor membre să primească asemenea articole scutite de taxe vamale.

Articolul 44

(1)   Se admit cu scutire de taxe la import, sub rezerva articolelor 45-49, instrumentele și aparatele științifice care nu sunt reglementate de articolul 43 și care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale.

(2)   Scutirea de taxe vamale menționată la alineatul (1) se limitează la instrumentele și aparatele științifice care sunt destinate:

(a)

fie instituțiilor publice sau de utilitate publică care au drept principală activitate învățământul sau cercetarea științifică, precum și serviciilor unei instituții publice sau de utilitate publică care au drept principală activitate învățământul sau cercetarea științifică;

(b)

fie instituțiilor cu caracter privat care au drept principală activitate învățământul sau cercetarea științifică, autorizate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de taxe vamale.

Articolul 45

De asemenea, scutirea de taxe vamale menționată la articolul 44 alineatul (1) se aplică:

(a)

pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adaptează instrumentelor sau aparatelor științifice, cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente sau accesorii să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, în cazul în care sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor:

(i)

care au fost admise anterior cu scutire de taxe vamale, imediat ce aceste instrumente sau aparate încă prezintă un caracter științific în momentul în care se solicită scutirea de taxe vamale pentru piesele de schimb, elementele sau accesoriile specifice; sau

(ii)

care ar putea beneficia de scutirea de taxe vamale în momentul în care aceasta se solicită pentru piesele de schimb, elementele sau accesoriile specifice;

(b)

uneltelor folosite pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea instrumentelor sau aparatelor științifice, cu condiția ca aceste unelte să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, dacă sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor:

(i)

care au fost admise anterior cu scutire de taxe vamale, imediat ce aceste instrumente sau aparate încă prezintă un caracter științific în momentul în care se solicită scutirea de taxe pentru unelte; sau

(ii)

care ar putea beneficia de scutirea de taxe vamale în momentul în care aceasta se solicită pentru unelte.

Articolul 46

În sensul aplicării articolelor 44 și 45:

(a)

„instrument sau aparat științific” înseamnă orice instrument sau aparat care, având în vedere caracteristicile tehnice obiective și rezultatele pe care le obține, este exclusiv sau în principal apt de a realiza activități științifice;

(b)

„importate în scopuri necomerciale” se consideră a se aplica aparatelor sau instrumentelor științifice destinate să fie utilizate în scopuri de cercetare științifică sau de învățământ, efectuate fără scop lucrativ.

Articolul 47

În cazul în care este necesar, anumite instrumente sau aparate pot fi excluse de la dreptul la scutire de taxe vamale în conformitate cu procedura menționată la articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, în cazul în care s-a constatat că regimul de scutire de taxe vamale al acestor instrumente sau aparate aduce atingere intereselor industriei comunitare în sectorul de producție în cauză.

Articolul 48

(1)   Obiectele menționate la articolul 43 și instrumentele sau aparatele științifice care au fost admise pentru acordarea scutirii de taxe vamale în condițiile prevăzute la articolele 45, 46 și 47 nu pot face obiectul unui împrumut, unei închirieri sau al unei transmiteri cu titlu oneros sau gratuit fără ca autoritățile competente să fi fost în prealabil informate cu privire la aceasta.

(2)   În caz de împrumut, închiriere sau transmitere către o instituție sau un organism care are dreptul de a beneficia de scutire de taxe vamale în temeiul articolului 43 sau al articolului 44 alineatul (2), scutirea rămâne dobândită cu condiția ca acesta să utilizeze obiectul, instrumentul sau aparatul în scopuri care să dea dreptul la acordarea acestei scutiri.

În celelalte cazuri, realizarea împrumutului, închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a taxelor la import în funcție de nivelul în vigoare la data împrumutului, închirierii sau a transmiterii, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

Articolul 49

(1)   Instituțiile sau organizațiile menționate la articolele 43 și 44, care nu mai îndeplinesc condițiile care le acordă dreptul să beneficieze de scutiri sau care intenționează să folosească articolele admise cu scutire de taxe vamale în alte scopuri decât cele prevăzute la articolele respective, trebuie să informeze autoritățile competente în acest sens.

(2)   Articolele care rămân în posesia instituțiilor sau organizațiilor care nu mai îndeplinesc condițiile care le acordă dreptul de a beneficia de scutire sunt supuse plății taxelor vamale corespunzătoare, la nivelul aplicabil la data încetării acelor condiții, în funcție de natura articolelor și a valorii în vamă stabilite sau acceptate la acea dată de către autoritățile competente.

Articolele folosite de instituțiile sau organizațiile care beneficiază de scutire în alte scopuri decât cele prevăzute la articolele 43 și 44 se supun plății taxelor vamale corespunzătoare, la nivelul aplicabil la data la care sunt întrebuințate în alt scop, în funcție de natura articolelor și a valorii în vamă stabilite sau acceptate la acea dată de către autoritățile competente.

Articolul 50

Articolele 47, 48 și 49 se aplică, mutatis mutandis, produselor menționate la articolul 45.

Articolul 51

(1)   Sunt admise fără plata taxelor la import echipamentele care sunt importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau un organism de cercetare științifică care își are sediul în afara Comunității.

(2)   Scutirea de taxe vamale se acordă cu condiția ca echipamentele:

(a)

să fie destinate utilizării, de către membrii sau reprezentanții unităților și organismelor prevăzute la alineatul (1) sau cu acordul acestora, în cadrul și în limitele acordurilor de cooperare științifică care au ca obiect executarea de programe internaționale de cercetare științifică, în unități de cercetare științifică care își au sediul în Comunitate și sunt desemnate în acest scop de către autoritățile competente ale statelor membre;

(b)

să rămână, în timpul staționării lor pe teritoriul vamal al Comunității, în proprietatea unei persoane fizice sau juridice stabilite în afara acesteia.

(3)   În sensul prezentului articol și al articolului 52:

(a)

„echipamente” înseamnă instrumentele, aparatele, mașinile și accesoriile acestora, inclusiv piesele de schimb și uneltele special concepute pentru întreținere, control, calibrare sau reparare utilizate în scopul cercetării științifice;

(b)

se consideră „importate în scopuri necomerciale” echipamentele destinate utilizării în scopuri de cercetare științifică, efectuată fără scop lucrativ.

Articolul 52

(1)   Echipamentele care au fost admise pentru a beneficia de scutire de taxe vamale în condițiile prevăzute la articolul 51 nu pot face obiectul unui împrumut, al unei închirieri sau al unei transmiteri cu titlu oneros sau gratuit fără ca autoritățile competente să fi fost în prealabil informate cu privire la aceasta.

(2)   În caz de împrumut, închiriere sau transmitere către o unitate sau un organism care poate beneficia în mod justificat de scutire de taxe vamale în temeiul articolului 51, scutirea rămâne dobândită cu condiția ca acesta să utilizeze echipamentul în scopuri care să dea dreptul la acordarea acestei scutiri.

În celelalte cazuri și fără a aduce atingere punerii în aplicare a articolelor 44 și 45, realizarea împrumutului, a închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a taxelor la import în funcție de nivelul în vigoare la data împrumutului, a închirierii sau a transmiterii, în funcție de categoria și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

(3)   Unitățile sau organismele menționate la articolul 51 alineatul (1), care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de scutirea de taxe vamale sau care intenționează să utilizeze echipamentul admis cu scutire de taxe vamale în alte scopuri decât cele prevăzute de articolul menționat anterior, sunt obligate să informeze autoritățile competente cu privire la aceasta.

(4)   Echipamentele utilizate de către unități sau organisme care încetează să îndeplinească condițiile necesare pentru a beneficia de scutirea de taxe vamale se supun punerii în aplicare a taxelor la import relevante, în funcție de nivelul în vigoare la data la care condițiile menționate anterior încetează să mai fie îndeplinite, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

Fără a aduce atingere articolelor 44 și 45, echipamentele utilizate de către unitatea sau de către organismul care beneficiază de scutirea de taxe vamale în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 51 se supun aplicării taxelor la import relevante, în funcție de nivelul în vigoare la data la care sunt destinate unei alte utilizări, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

CAPITOLUL XII

Animale de laborator și substanțe biologice sau chimice utilizate în cercetare

Articolul 53

(1)   Se admit cu scutire de taxe de import:

(a)

animalele pregătite special pentru a fi utilizate în laborator;

(b)

substanțele biologice sau chimice care figurează pe o listă stabilită în conformitate cu procedura menționată la articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și care se importă exclusiv în scopuri necomerciale.

(2)   Scutirea de taxe menționată la alineatul (1) se limitează la animalele și la substanțele biologice sau chimice care sunt destinate fie:

(a)

instituțiilor publice sau de utilitate publică care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică sau serviciilor aparținând unei instituții publice sau de utilitate publică și care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică; sau

(b)

instituțiilor cu caracter privat care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste mărfuri cu scutire de taxe.

(3)   Pot figura pe lista menționată la alineatul (1) litera (b) doar substanțele biologice sau chimice a căror producție echivalentă nu există pe teritoriul vamal al Comunității și a căror specificitate sau grad de puritate le conferă caracterul de substanțe destinate exclusiv sau în principal cercetării științifice.

CAPITOLUL XIII

Substanțe terapeutice de origine umană și reactivi folosiți pentru stabilirea grupei sanguine și a tipului de țesut

Articolul 54

(1)   În conformitate cu articolul 55, sunt admise cu scutire de taxe de import următoarele:

(a)

substanțe terapeutice de origine umană;

(b)

reactivi folosiți pentru stabilirea grupei sanguine;

(c)

reactivi folosiți pentru stabilirea tipului de țesut.

(2)   În sensul alineatului (1):

(a)

„substanțe terapeutice de origine umană” înseamnă sângele uman și derivatele sale (sânge uman întreg, plasmă umană uscată, albumină umană și soluții fixate de proteină umană plasmică, imunoglobină umană și fibrinogen uman);

(b)

„reactivi folosiți pentru stabilirea grupei sanguine” înseamnă toți reactivii, fie umani, animali, vegetali sau de altă origine, folosiți pentru stabilirea grupei sanguine și pentru detectarea incompatibilităților sanguine;

(c)

„reactivi folosiți pentru stabilirea tipului de țesut” înseamnă toți reactivii, fie umani, animali, vegetali sau de altă origine, folosiți pentru determinarea tipurilor de țesut uman.

Articolul 55

Scutirea de taxe vamale se limitează la produse care:

(a)

sunt destinate instituțiilor sau laboratoarelor acreditate de autoritățile competente, pentru a fi folosite exclusiv în scopuri medicale sau științifice necomerciale;

(b)

sunt însoțite de un certificat de conformitate emis de un organ autorizat competent în statul terț de plecare;

(c)

se află în containere care poartă o etichetă specială pentru a le putea identifica.

Articolul 56

Scutirea de taxe vamale include ambalajele speciale esențiale pentru transportul de substanțe terapeutice de origine umană sau reactivi folosiți pentru stabilirea grupei sanguine sau a tipului de țesut, precum și orice solvenți și accesorii necesare pentru utilizarea acestora și care pot fi incluși în transport.

CAPITOLUL XIV

Instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale

Articolul 57

(1)   Se admit cu scutire de taxe la import instrumentele și aparatele destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale care sunt oferite ca donație de către un organism cu caracter caritabil sau filantropic sau de către o persoană privată organismelor de sănătate, serviciilor spitalelor și institutelor de cercetare medicală desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de taxe vamale sau care sunt cumpărate de către aceste organisme de sănătate, spitale sau institute de cercetare medicală exclusiv cu ajutorul fondurilor furnizate de către un organism cu caracter caritabil sau filantropic sau cu ajutorul contribuțiilor voluntare, cu condiția să se stabilească următoarele:

(a)

donația instrumentelor sau aparatelor în cauză să nu ascundă nicio intenție de ordin comercial din partea donatorului; și

(b)

donatorul să nu aibă niciun fel de legătură cu producătorul de instrumente sau aparate pentru care se solicită scutirea de taxe vamale.

(2)   Scutirea de taxe vamale se aplică, de asemenea, în aceleași condiții:

(a)

pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adaptează instrumentelor sau aparatelor menționate la alineatul (1), cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente sau accesorii să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, dacă sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de taxe vamale;

(b)

uneltelor folosite pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea instrumentelor sau aparatelor, cu condiția ca aceste unelte să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, dacă sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de taxe vamale.

Articolul 58

Pentru punerea în aplicare a articolului 57 și, în special, în ceea ce privește instrumentele sau aparatele, precum și organismele beneficiare care sunt avute în vedere, articolele 47, 48 și 49 se aplică mutatis mutandis.

CAPITOLUL XV

Substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor

Articolul 59

Se admit cu scutire de taxe la import transporturile care conțin eșantioane de substanțe de referință autorizate de Organizația Mondială a Sănătății și destinate controlului calității substanțelor utilizate pentru fabricarea medicamentelor și care se adresează destinatarilor desemnați de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi astfel de transporturi cu scutire de taxe.

CAPITOLUL XVI

Produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaționale

Articolul 60

Produsele farmaceutice de uz medical uman sau veterinar pentru persoanele sau animalele care vin din state terțe pentru a participa la evenimente sportive internaționale organizate pe teritoriul vamal al Comunității sunt admise cu scutire de taxe la import în limitele necesare pentru a le satisface necesitățile pe parcursul șederii lor pe acel teritoriu.

CAPITOLUL XVII

Mărfuri pentru organizații de binefacere sau filantropice: articole destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap

A.   De uz general

Articolul 61

(1)   În conformitate cu articolele 63 și 64 și în măsura în care aceasta nu dă naștere la abuzuri sau denaturări majore ale concurenței, sunt admise cu scutire de taxe la import următoarele:

(a)

bunuri indispensabile importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice autorizate de autoritățile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe;

(b)

bunuri de orice tip expediate gratuit de o persoană sau organizație stabilită în afara teritoriului Comunității și fără vreun scop comercial din partea expeditorului către organizații de stat sau alte organizații de binefacere sau filantropice autorizate de autoritățile competente pentru a fi folosite la strângerea de fonduri cu ocazia unor evenimente de binefacere ocazionale în beneficiul persoanelor nevoiașe;

(c)

echipament și materiale de birou expediate gratuit de o persoană sau organizație înființată în afara teritoriului vamal al Comunității, fără vreun scop comercial din partea expeditorului, către organizații de stat sau alte organizații de binefacere sau filantropice autorizate de autoritățile competente pentru a fi folosite exclusiv în scopul satisfacerii nevoilor lor operaționale sau al îndeplinirii obiectivelor lor de binefacere sau filantropice.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), „bunuri indispensabile” înseamnă acele bunuri menite să satisfacă nevoile imediate ale ființelor umane, de exemplu, hrană, medicamente, îmbrăcăminte și așternuturi de pat.

Articolul 62

Nu se acordă scutire de taxe vamale pentru:

(a)

produsele alcoolice;

(b)

tutun și produsele pe bază de tutun;

(c)

cafea și ceai;

(d)

autovehicule, cu excepția ambulanțelor.

Articolul 63

Scutirea de taxe vamale se acordă doar organizațiilor ale căror proceduri contabile permit autorităților competente să le supravegheze operațiunile și care oferă toate garanțiile considerate necesare.

Articolul 64

(1)   Organizațiile care beneficiază de scutire de taxe vamale nu pot împrumuta, închiria sau transfera, contra cost sau gratuit, bunurile și echipamentele menționate la articolul 61 pentru alte scopuri decât cele prezentate la alineatul (1) literele (a) și (b) din articolul respectiv, fără informarea în prealabil a autorităților competente.

(2)   Dacă bunurile și echipamentul sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații îndreptățite să beneficieze de scutire de taxe vamale potrivit articolelor 61 și 63, scutirea continuă să se acorde, cu condiția ca organizația respectivă să utilizeze bunurile și echipamentul în scopul care le conferă dreptul la o astfel de scutire.

În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul sunt supuse plății în avans a taxelor la import, la nivelul aplicabil la data împrumutului, închirierii sau transferului, în funcție de tipul bunurilor sau echipamentului și de valoarea în vamă stabilite sau acceptate la acea dată de către autoritățile competente.

Articolul 65

(1)   Organizațiile prevăzute la articolul 61, care încetează să îndeplinească condițiile care dau dreptul la scutire sau care intenționează să utilizeze bunuri sau echipament admise cu scutire de taxe la import, în alte scopuri decât cele prezentate la articolul respectiv, trebuie să informeze autoritățile competente în acest sens.

(2)   Bunurile sau echipamentele rămase în posesia organizațiilor care nu mai îndeplinesc condițiile care le acordă dreptul de a beneficia de scutire sunt supuse plății taxelor vamale corespunzătoare, la nivelul aplicabil la data încetării acelor condiții, în funcție de natura bunurilor și echipamentelor și a valorii în vamă stabilite sau acceptate la acea dată de către autoritățile competente.

(3)   Bunurile și echipamentul folosite de organizațiile care beneficiază de scutire în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 61 sunt supuse plății taxelor vamale corespunzătoare, la nivelul aplicabil la data la care sunt întrebuințate în alt scop, în funcție de natura bunurilor și echipamentului și a valorii în vamă stabilite sau acceptate la acea dată de către autoritățile competente.

B.   Pentru uzul persoanelor cu handicap

1.   Articole pentru uzul nevăzătorilor

Articolul 66

Articolele special create pentru dezvoltarea educațională, științifică sau culturală a nevăzătorilor, așa cum sunt acestea specificate în anexa III, sunt admise cu scutire de taxe la import.

Articolul 67

(1)   Articolele special create pentru dezvoltarea educațională, științifică sau culturală a nevăzătorilor, așa cum sunt acestea specificate în anexa IV, sunt admise cu scutire de taxe la import, cu condiția să fie importate:

(a)

fie de nevăzătorii înșiși pentru uzul propriu;

(b)

fie de instituții sau organizații implicate în educația sau acordarea de asistență nevăzătorilor, autorizate de autoritățile competente ale statelor membre să primească aceste articole scutite de taxe la import.

(2)   Scutirea la care se face referire la alineatul (1) se aplică la piese de schimb, componente sau accesorii speciale pentru articolele respective, precum și la uneltele folosite pentru întreținerea, verificarea, calibrarea sau repararea acestor articole, cu condiția ca piesele de schimb, componentele, accesoriile și uneltele să fie importate în același timp cu articolele respective sau, dacă sunt importate ulterior, să poată fi identificate ca fiind destinate unor articole acceptate anterior cu scutire de taxe vamale sau care ar avea dreptul la scutire atunci când se solicită scutirea pentru piesele de schimb, componentele sau accesoriile și uneltele respective.

2.   Articole pentru uzul altor persoane cu handicap

Articolul 68

(1)   Sunt admise cu scutire de taxe la import obiecte special concepute pentru educație, utilizare și promovare socială a persoanelor cu handicap fizic sau mintal, altele decât nevăzătorii, atunci când sunt importate:

(a)

fie chiar de către persoanele cu handicap și pentru propriul uz;

(b)

fie de către instituțiile sau organizațiile care au drept principală activitate educația persoanelor cu handicap sau asistența acestora și care sunt desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de taxe vamale.

(2)   Scutirea de taxe menționată la alineatul (1) se aplică pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adaptează obiectelor avute în vedere, precum și uneltelor utilizate pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea obiectelor în cauză, cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente, accesorii sau unelte să fie importate în același timp cu aceste obiecte sau, în cazul în care sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate obiectelor admise anterior cu scutire de taxe vamale sau care ar putea beneficia de scutirea de taxe vamale în momentul în care aceasta este solicitată pentru piesele de schimb, elementele sau accesoriile specifice și uneltele avute în vedere.

Articolul 69

În cazul în care este necesar, anumite obiecte pot fi excluse de la dreptul la scutire de taxe vamale în conformitate cu procedura menționată la articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, în cazul în care s-a constatat că regimul de scutire de taxe vamale al acestor obiecte aduce atingere intereselor industriei comunitare în sectorul de producție în cauză.

3.   Dispoziții comune

Articolul 70

Acordarea directă a scutirii, pentru uz propriu, nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap, după cum este prevăzut la articolul 67 alineatul (1) litera (a) și la articolul 68 alineatul (1) litera (a), se subordonează condiției ca dispozițiile în vigoare în statele membre să permită persoanelor interesate să stabilească starea lor de nevăzători sau de persoane cu handicap care au dreptul să beneficieze de scutirea de taxe vamale.

Articolul 71

(1)   Obiectele importate cu scutire de taxe vamale de către persoanele menționate la articolele 67 și 68 nu pot face obiectul unui împrumut, unei închirieri sau al unei transmiteri, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, fără ca autoritățile competente să fi fost informate în prealabil cu privire la aceasta.

(2)   În caz de împrumut, închiriere sau transmitere către o persoană, instituție sau organism care are dreptul de a beneficia de scutire de taxe vamale în temeiul articolelor 67 și 68, scutirea rămâne dobândită cu condiția ca acesta să utilizeze obiectul în scopuri care să dea dreptul la acordarea acestei scutiri.

În celelalte cazuri, realizarea împrumutului, a închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a taxelor de import în funcție de nivelul în vigoare la data împrumutului, a închirierii sau a transmiterii, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

Articolul 72

(1)   Obiectele importate de către instituțiile sau organizațiile desemnate pentru acordarea scutirii de taxe vamale în condițiile prevăzute la articolele 67 și 68 pot fi împrumutate, închiriate sau transmise, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, de aceste instituții sau organizații fără scop lucrativ nevăzătorilor și altor persoane cu handicap de care acestea se ocupă, fără plata taxelor vamale aferente acestor obiecte.

(2)   Niciun împrumut, nicio închiriere sau transmitere nu se poate efectua în alte condiții decât cele prevăzute la alineatul (1) fără ca autoritățile competente să fi fost informate în prealabil cu privire la aceasta.

Atunci când un asemenea împrumut, o asemenea închiriere sau o asemenea transmitere se efectuează în beneficiul unei persoane, instituții sau organizații care are dreptul de a beneficia de scutire de taxe vamale în temeiul articolului 67 alineatul (1) sau al articolului 68 alineatul (1), scutirea de taxe vamale rămâne dobândită atât timp cât aceștia utilizează obiectul respectiv în scopuri care dau dreptul la acordarea acestei scutiri de taxe vamale.

În celelalte cazuri, realizarea împrumutului, a închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a taxelor vamale în funcție de nivelul în vigoare la data împrumutului, a închirierii sau a transmiterii, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

Articolul 73

(1)   Instituțiile sau organizațiile prevăzute la articolele 67 și 68, care încetează de a mai îndeplini condițiile care le conferă dreptul la scutirea de taxe vamale sau care propun pentru articolele scutite de taxe vamale alte utilizări decât cele specificate în aceste articole, trebuie să informeze autoritățile competente în acest sens.

(2)   Articolele care rămân în posesia instituțiilor sau organizațiilor care încetează de a mai îndeplini condițiile care le dau dreptul la scutire se supun la plata taxelor vamale la nivelul aplicabil la data la care aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

(3)   Articolele folosite de instituții sau organizații care beneficiază de scutire în alte scopuri decât cele prevăzute la articolele 67 și 68 se supun la plata taxelor la import la nivelul aplicabil la data de la care încep să fie folosite în alt scop, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă recunoscută și acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

C.   În folosul victimelor catastrofelor

Articolul 74

(1)   Conform dispozițiilor articolelor 75-80, mărfurile importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice aprobate de autoritățile competente sunt admise cu scutire de plata taxelor la import atunci când urmează:

(a)

a fi distribuite gratuit victimelor catastrofelor care afectează teritoriul unuia sau al mai multor state membre; sau

(b)

a fi disponibilizate gratuit victimelor unor astfel de catastrofe, ele rămânând în proprietatea organizațiilor respective.

(2)   Bunurilor importate pentru a fi puse în liberă circulație de către organizațiile de ajutor umanitar pentru a-și satisface necesitățile pe perioada cât își desfășoară activitatea li se acordă scutirea prevăzută la alineatul (1), în aceleași condiții.

Articolul 75

Nu se acordă scutire de taxe vamale pentru materialele și echipamentul destinat reconstruirii zonelor calamitate.

Articolul 76

Acordarea scutirii de taxe vamale se realizează potrivit unei decizii a Comisiei, care acționează la cererea unui stat sau a mai multor state membre interesate, conform unei proceduri de urgență care atrage după sine consultarea celorlalte state membre. Atunci când este necesar, această decizie stabilește domeniul de aplicare și condițiile în care se acordă scutirea.

Pe perioada cât așteaptă să fie informate despre decizia Comisiei, statele membre afectate de o catastrofă pot autoriza suspendarea oricăror taxe la import care se aplică mărfurilor importate în scopurile descrise la articolul 74, cu condiția ca organizația importatoare să se angajeze la plata unor astfel de taxe vamale în cazul în care nu se aprobă scutirea.

Articolul 77

Scutirea de la plata taxelor vamale se acordă numai organizațiilor ale căror proceduri financiar-contabile permit autorităților competente să le supravegheze activitatea și care oferă toate garanțiile considerate a fi necesare.

Articolul 78

(1)   Organizațiile care beneficiază de scutire nu pot împrumuta, închiria sau transfera, contra cost sau gratuit, bunurile prevăzute la articolul 74 alineatul (1) în alte condiții decât cele stabilite la articolul respectiv, fără informarea în prealabil a autorităților competente în acest sens.

(2)   În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau trasferate unei organizații care are dreptul la scutire în conformitate cu articolul 74, scutirea se acordă în continuare, cu condiția ca aceasta din urmă să folosească bunurile în scopurile care îi conferă dreptul la o astfel de scutire.

În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import la nivelul aplicabil la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

Articolul 79

(1)   După ce nu mai sunt folosite de către victimele unor catastrofe, bunurile prevăzute la articolul 74 alineatul (1) litera (b) nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, decât cu înștiințarea în prealabil a autorităților competente.

(2)   În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care are dreptul să beneficieze de scutire în conformitate cu articolul 74 sau, dacă este cazul, unei organizații care are dreptul să beneficieze de scutire în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (a), scutirea se aplică în continuare, cu condiția ca aceste organizații să le folosească pentru scopurile care le dau dreptul la această scutire.

În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import la nivelul aplicabil la data împrumutului, a închirierii sau a trasferului, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

Articolul 80

(1)   Organizațiile prevăzute la articolul 74 care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire sau care propun pentru bunurile admise cu scutire de taxe vamale alte utilizări decât cele specificate în articolul respectiv trebuie să informeze autoritățile competente în acest sens.

(2)   În cazul bunurilor care rămân în posesia organizațiilor care nu mai îndeplinesc condițiile care le dau dreptul la scutire, atunci când acestea sunt transferate unei alte organizații care are dreptul la reducere în conformitate cu articolul 74 sau, dacă este cazul, unei organizații care are dreptul să beneficieze de reducere în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera (a), scutirea se acordă în continuare, cu condiția ca organizația să folosească bunurile respective în scopurile care le conferă dreptul la această scutire. În alte cazuri, bunurile sunt supuse plății taxelor la import la nivelul aplicabil la data la care aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

(3)   Bunurile folosite de către organizații care beneficiază de scutire pentru alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 74 sunt supuse la plata taxelor la import la nivelul aplicabil la data la care încep să fie folosite în alt scop, în funcție de tipul de bunuri și de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

CAPITOLUL XVIII

Decorații onorifice sau premii

Articolul 81

Atunci când persoanele interesate prezintă dovezi satisfăcătoare autorităților competente și cu condiția ca operațiunile implicate să nu aibă caracter comercial, se admit cu scutire de taxe la import următoarele:

(a)

decorații conferite de guverne ale unor țări terțe unor persoane a căror reședință obișnuită se află pe teritoriul vamal al Comunității;

(b)

cupe, medalii și articole similare de natură simbolică care, după ce au fost conferite într-o țară terță unor persoane a căror reședință obișnuită se află pe teritoriul vamal al Comunității, în semn de recunoștință pentru activități desfășurate în domenii ca, de exemplu, artă, știință, sport sau serviciul public sau ca recunoaștere a meritelor cu ocazia unui anumit eveniment, sunt importate personal pe teritoriul vamal al Comunității de către persoanele respective;

(c)

cupe, medalii și articole similare de natură simbolică, care sunt oferite gratuit de către autorități sau persoane stabilite într-o țară terță pentru a fi prezentate pe teritoriul vamal al Comunității în aceleași scopuri ca cele prevăzute la litera (b);

(d)

recompense, trofee și amintiri cu caracter simbolic și cu valoare mică, destinate a fi distribuite gratuit persoanelor cu reședință obișnuită în țările terțe, cu ocazia congreselor de afaceri sau a altor manifestări similare cu caracter internațional și care nu prezintă prin natura lor, prin valoarea lor unitară și prin alte caracteristici nicio intenție de ordin comercial.

CAPITOLUL XIX

Cadouri primite în contextul relațiilor internaționale

Articolul 82

Fără a aduce atingere, atunci când este cazul, articolului 41 și conform dispozițiilor articolelor 83 și 84, se acordă scutire de taxe vamale pentru bunurile:

(a)

importate pe teritoriul vamal al Comunității de către persoane care au efectuat o vizită oficială într-o țară terță și primite de acestea cadou cu această ocazie de la autoritățile țării gazdă;

(b)

importate pe teritoriul vamal al Comunității de către persoane care efectuează o vizită oficială pe teritoriul vamal al Comunității și care intenționează să le ofere cadou cu acea ocazie autorităților din țara gazdă;

(c)

trimise cadou, în semn de prietenie sau bunăvoință, de către un organism, o autoritate publică sau un grup oficial, care desfășoară o activitate de interes public pe teritoriul unei țări terțe, unui organism public, unei autorități sau unui grup oficial care desfășoară o activitate de interes public pe teritoriul vamal al Comunității și care deține aprobare din partea autorităților competente să primească astfel de articole scutite de plata taxelor vamale.

Articolul 83

Nu se acordă scutire de taxe vamale pentru produsele alcoolice, tutun sau produsele din tutun.

Articolul 84

Se acordă scutire de taxe vamale numai:

(a)

atunci când articolele oferite cadou sunt oferite ocazional;

(b)

atunci când, prin natura, valoarea sau cantitatea lor, ele nu reflectă niciun interes comercial;

(c)

dacă nu sunt folosite în scopuri comerciale.

CAPITOLUL XX

Bunuri folosite de monarhi sau șefi de state

Articolul 85

Următoarele sunt admise cu scutire de taxe la import, în limitele și în condițiile stabilite de autoritățile competente:

(a)

cadouri pentru monarhi aflați la putere și șefi de stat;

(b)

bunuri ce urmează a fi folosite sau consumate de monarhi aflați la putere și de șefi de stat din țări terțe sau persoane care îi reprezintă în mod oficial pe aceștia, pe durata șederii lor pe teritoriul vamal al Comunității. Totuși, scutirea poate fi condiționată de către statul membru în care se realizează importul de existența reciprocității.

Dispozițiile primului paragraf se aplică și persoanelor care se bucură de prerogative la nivel internațional analoge celor de care se bucură monarhii aflați la putere sau șefii de stat.

CAPITOLUL XXI

Bunuri importate în scopul promovării comerțului

A.   Mostre de mărfuri cu valoare nesemnificativă

Articolul 86

(1)   Fără a aduce atingere articolului 90 alineatul (1) litera (a), se admit cu scutire de taxe la import mostrele de mărfuri care au o valoare nesemnificativă și nu pot fi folosite decât pentru a solicita comenzi pentru mărfuri de tipul celor pe care le reprezintă în vederea importării lor pe teritoriul vamal al Comunității.

(2)   Autoritățile competente pot solicita ca anumite articole, pentru a beneficia de scutire de taxe vamale, să fi devenit de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clară și permanentă sau prin alte procedee, cu condiția ca această operațiune să nu le distrugă caracterul de mostre.

(3)   În sensul alineatului (1), „mostre de mărfuri” înseamnă orice articol care reprezintă un tip de marfă al cărui mod de prezentare sau cantitate, pentru mărfuri de același tip, îl exclude de la folosirea sa în alte scopuri decât pentru încercarea de a obține comenzi.

B.   Materiale tipărite și publicitare

Articolul 87

În conformitate cu articolul 88, materialele publicitare tipărite, cum ar fi cataloage, liste de prețuri, instrucțiuni de folosire sau broșuri, sunt admise cu scutire de taxe la import, cu condiția să se refere la:

(a)

mărfuri pentru vânzare sau închiriere; sau

(b)

transport, asigurare comercială sau servicii bancare oferite

de către o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Comunității.

Articolul 88

Scutirea de la plata taxelor la import prevăzută la articolul 87 se limitează la materiale publicitare tipărite care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

materialele tipărite trebuie să prezinte clar numele întreprinderii care produce, vinde sau închiriază marfa sau care oferă serviciile la care se referă;

(b)

fiecare trimitere trebuie să conțină nu mai mult de un document sau un singur exemplar din fiecare document, dacă conține mai multe documente, trimiterile care conțin mai multe exemplare ale aceluiași document pot fi totuși scutite de taxe vamale, cu condiția ca greutatea lor brută să nu depășească un kilogram;

(c)

materialele tipărite nu pot face obiectul unor trimiteri grupate de la același expeditor la același destinatar.

Articolul 89

Articolele pentru scopuri publicitare fără valoare comercială în sine, trimise gratuit de furnizori clienților lor și care, în afară de funcția publicitară, nu pot fi folosite în alt mod, sunt admise, de asemenea, cu scutire de plata taxelor la import.

C.   Produse folosite sau consumate la un târg comercial sau o altă manifestare similară

Articolul 90

(1)   În conformitate cu articolele 91-94, sunt scutite de taxe la import următoarele:

(a)

mici mostre reprezentative de mărfuri fabricate în afara teritoriului vamal al Comunității, destinate unui târg comercial sau altei manifestări similare;

(b)

mărfuri importate numai pentru a fi prezentate sau pentru a prezenta modul de funcționare al unor mașini sau aparate, fabricate în afara teritoriului vamal al Comunității și expuse la un târg comercial sau o altă manifestare similară;

(c)

diverse materiale cu valoare mică, cum ar fi vopsele, lacuri, tapet etc., folosite pentru construirea, echiparea și decorarea standurilor temporare de către reprezentanții unor state terțe la un târg comercial sau un alt eveniment similar, care se distrug prin folosirea lor;

(d)

materiale tipărite, cataloage, prospecte, liste de prețuri, postere publicitare, calendare, ilustrate sau nu, fotografii neînrămate și alte articole furnizate gratuit pentru a face publicitate unor mărfuri fabricate în afara teritoriului vamal al Comunității și expuse la un târg comercial sau o altă manifestare similară.

(2)   În sensul alineatului (1), „târg comercial sau o altă manifestare similară” înseamnă:

(a)

expoziții, târguri, saloane de prezentare și alte manifestări din comerț, industrie, agricultură sau artizanat;

(b)

expoziții și manifestări realizate în principal în scopuri de binefacere;

(c)

expoziții și manifestări realizate în principal în scopuri științifice, tehnice, de artizanat, artistice, educaționale, culturale sau sportive, în scopuri religioase sau manifestări ale unui cult religios, manifestări de activitate sindicală sau turistică, în vederea promovării înțelegerii internaționale;

(d)

reuniuni ale reprezentanților unor organizații internaționale sau organisme colective;

(e)

ceremonii și adunări oficiale sau comemorative,

dar nu și expoziții organizate în scopuri private în magazine comerciale sau incinte pentru vânzarea de mărfuri provenind din țări terțe.

Articolul 91

Scutirea de taxe la import prevăzută la articolul 90 alineatul (1) litera (a) se limitează la mostre care:

(a)

sunt importate fără taxe ca atare din țări terțe sau sunt obținute la expoziții din mărfuri importate în vrac din acele state;

(b)

se distribuie exclusiv gratuit publicului în timpul expoziției pentru folosire sau consum de către persoanele cărora le-au fost oferite;

(c)

pot fi identificate ca mostre publicitare cu valoare unitară mică;

(d)

nu sunt ușor de vândut pe piață și, atunci când este cazul, sunt ambalate în așa fel încât cantitatea din articolul respectiv este mai mică decât cea mai mică cantitate din același articol care se vinde pe piață;

(e)

în cazul produselor alimentare și al băuturilor care nu sunt ambalate așa cum se menționează la litera (d), se consumă pe loc la expoziție;

(f)

ca valoare totală și cantitate sunt adecvate pentru tipul de expoziție, numărul de vizitatori și măsura participării expozantului.

Articolul 92

Scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 90 alineatul (1) litera (b) se limitează la mărfuri care sunt:

(a)

consumate sau distruse la expoziție; și

(b)

adecvate, ca valoare totală și cantitate, pentru tipul de expoziție, numărul de vizitatori și măsura participării expozantului.

Articolul 93

Scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 90 alineatul (1) litera (d) se limitează la materialele tipărite și la articolele pentru scopuri publicitare care:

(a)

sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite publicului la locul unde se realizează expoziția;

(b)

sunt adecvate, ca valoare totală și cantitate, pentru tipul de expoziție, numărul de vizitatori și măsura participării expozantului.

Articolul 94

Scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 90 alineatul (1) literele (a) și (b) nu se acordă pentru:

(a)

produsele alcoolice;

(b)

tutun sau produsele din tutun;

(c)

combustibili, fie solizi, lichizi sau gazoși.

CAPITOLUL XXII

Mărfuri importate în scopul examinării, analizării sau testării

Articolul 95

Potrivit articolelor 96-101, mărfurile care urmează să fie supuse examinării, analizării sau testării pentru a li se determina compoziția, calitatea sau alte caracteristici tehnice, în scopul informării sau al cercetării industriale sau comerciale, sunt admise cu scutire de la plata taxelor la import.

Articolul 96

Fără a aduce atingere articolului 99, scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 95 se acordă numai cu condiția ca mărfurile ce urmează a fi examinate, analizate sau testate să fie consumate complet sau distruse pe durata examinării, analizării sau testării.

Articolul 97

Mărfurile folosite pentru examinare, analizare sau testare, care constituie ele însele operațiuni de promovare a vânzărilor, nu beneficiază de scutire de taxe vamale.

Articolul 98

Scutirea de taxe vamale se acordă numai pentru cantitățile care sunt strict necesare pentru scopul în care sunt importate. Aceste cantități sunt stabilite de autoritățile competente de la caz la caz, luând în considerare scopul menționat.

Articolul 99

(1)   Scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 95 se referă la mărfurile care nu sunt consumate complet sau distruse pe durata examinării, a analizării sau a testării, cu condiția ca produsele rămase, cu acordul și sub supravegherea autorităților competente, să fie:

(a)

distruse complet sau să devină fără valoare comercială la încheierea examinării, a analizării sau a testării; sau

(b)

predate statului fără nicio cheltuială din partea acestuia, acolo unde legislația națională permite acest lucru; sau

(c)

exportate în afara teritoriului vamal al Comunității, în împrejurări bine justificate.

(2)   În sensul alineatului (1), „produsele rămase” înseamnă produsele care rezultă în urma examinării, a analizării sau a testării sau mărfuri care nu sunt folosite efectiv.

Articolul 100

Cu excepția situațiilor în care se aplică articolul 99 alineatul (1), produsele rămase după terminarea examinărilor, a analizelor sau a testelor prevăzute la articolul 95 se supun la plata taxelor la import la nivelul aplicabil la data încheierii examinărilor, a analizelor sau a testelor, în funcție de tipul mărfii și de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

Cu toate acestea, partea interesată poate, cu acordul și sub supravegherea autorităților competente, să transforme produsele rămase sub formă de deșeuri sau resturi. În acest caz, taxele la import vor fi cele care se aplică unor asemenea deșeuri sau resturi la momentul transformării.

Articolul 101

Perioada în care trebuie efectuate examinările, analizele sau testele și în care trebuie îndeplinite formalitățile administrative pentru a se asigura folosirea bunurilor pentru scopurile avute în vedere se stabilește de către autoritățile competente.

CAPITOLUL XXIII

Trimiterile adresate organizațiilor care protejează dreptul de autor sau drepturile de brevete industriale și comerciale

Articolul 102

Mărcile înregistrate, modelele sau desenele și suportul material al acestora, precum și cererile de brevete de invenție sau altele asemenea, care trebuie prezentate organismelor competente în domeniul protecției drepturilor de autor sau a drepturilor de brevete industriale și comerciale, sunt admise cu scutire de la plata taxelor la import.

CAPITOLUL XXIV

Literatura turistică informativă

Articolul 103

Fără a aduce atingere articolelor 42-50, sunt admise cu scutire de la plata taxelor la import următoarele:

(a)

documentație (pliante, broșuri, cărți, reviste, ghiduri, postere înrămate sau nu, fotografii neînrămate și fotografii mărite, hărți ilustrate sau nu, folii transparente pentru lipit pe geamuri și calendare ilustrate) destinată distribuției gratuite și care are ca scop principal încurajarea publicului să viziteze țări străine, în special pentru a participa la reuniuni sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase, comerciale sau profesionale, cu condiția ca această literatură să nu conțină mai mult de 25 % materiale private de publicitate comercială, cu excepția tuturor reclamelor comerciale private pentru firmele din Comunitate, și ca natura sa generală publicitară să fie evidentă;

(b)

liste și anuare hoteliere străine publicate de agenții de turism străine sau sub auspiciile acestora și orare ale serviciilor de transport străine, cu condiția ca acest gen de literatură să fie destinat distribuției gratuite și să nu conțină mai mult de 25 % materiale private de publicitate, cu excepția tuturor reclamelor comerciale private pentru firmele din Comunitate, și ca natura sa generală publicitară să fie evidentă;

(c)

materialul de referință furnizat reprezentanților acreditați sau corespondenților numiți de către agențiile de turism străine și care nu este destinat distribuției, respectiv anuare, liste telefonice sau de numere de telex, liste hoteliere, cataloage de târguri, specimene de produse artizanale fără valoare semnificativă, precum și literatură cu privire la muzee, universități, stațiuni balneoclimaterice și alte instituții similare.

CAPITOLUL XXV

Documente și articole diverse

Articolul 104

Sunt admise cu scutire de plata taxelor la import următoarele:

(a)

documente trimise gratuit serviciilor publice ale statelor membre;

(b)

publicațiile guvernelor străine și publicațiile oficiale ale organismelor internaționale, destinate distribuției gratuite;

(c)

buletinele de vot pentru alegerile organizate de organisme înființate în țări terțe;

(d)

obiecte ce urmează a fi prezentate ca dovadă sau în alte scopuri similare la tribunale sau alte agenții oficiale ale statelor membre;

(e)

specimene de semnătură și circulare tipărite referitoare la semnăturile trimise ca parte a schimburilor obișnuite de informații între serviciile publice sau instituțiile bancare;

(f)

materiale oficiale tipărite trimise băncilor centrale ale statelor membre;

(g)

rapoarte, declarații, note, prospecte, cereri și alte documente alcătuite de companii înregistrate într-o țară terță și trimise purtătorilor sau celor care au subscris pentru titluri de valoare emise de astfel de firme;

(h)

mijloace de informare în masă înregistrate (cartele perforate, înregistrări sonore, microfilme etc.), folosite pentru transmiterea de informații trimise gratuit destinatarului, atât timp cât admiterea cu scutire de taxe vamale nu duce la abuzuri sau la denaturări majore ale regulilor concurenței;

(i)

dosare, arhive, formulare tipărite și alte documente folosite la reuniuni internaționale, conferințe sau congrese și rapoarte privind astfel de întruniri;

(j)

planuri, desene tehnice, copii de desene, descrieri și alte documente similare importate în vederea obținerii sau onorării comenzilor în țări terțe sau a participării la un concurs desfășurat pe teritoriul vamal al Comunității;

(k)

documente ce urmează a fi folosite pentru verificările realizate pe teritoriul Comunității de către instituții înființate în țări terțe;

(l)

formulare tipărite ce urmează a fi folosite ca documente oficiale în mișcarea internațională a vehiculelor sau mărfurilor, în cadrul convențiilor internaționale;

(m)

formulare tipărite, etichete, bilete și alte documente similare trimise de întreprinderi de transport sau de întreprinderi din industria hotelieră dintr-o țară terță agențiilor de turism înființate pe teritoriul vamal al Comunității;

(n)

formulare tipărite și bilete, conosamente, scrisori de trăsură și alte documente comerciale sau de birou care au fost folosite;

(o)

formulare oficiale tipărite dintr-un stat terț sau de la autorități internaționale și material tipărit care respectă standardele internaționale trimise, în vederea distribuirii, de către asociațiile dintr-o țară terță asociațiilor corespondente care își au sediul pe teritoriul vamal al Comunității;

(p)

fotografii, diapozitive și matrițe pentru fotografii, cu sau fără titlu de capitol, trimise agențiilor de presă sau editorilor de ziare sau reviste;

(q)

timbre fiscale și similare care atestă achitarea taxelor în țări terțe.

CAPITOLUL XXVI

Materiale auxiliare pentru stivuirea și protejarea mărfurilor pe durata transportului acestora

Articolul 105

Diversele materiale cum ar fi sfoara, paiele, pânza, hârtia și cartonul, lemnul și materialele plastice care se folosesc pentru stivuire și protejare – inclusiv protejare împotriva căldurii – a mărfurilor pe durata transportului acestora dintr-o țară terță pe teritoriul vamal al Comunității, care în mod normal nu sunt refolosibile, sunt admise cu scutire de la plata taxelor la import.

CAPITOLUL XXVII

Așternuturile de paie, furajele și hrana pentru animale pe durata transportului acestora

Articolul 106

Așternuturile de paie, furajele și hrana pentru animale de orice tip încărcată în mijloacele de transport folosite pentru a transporta animale dintr-o țară terță pe teritoriul vamal al Comunității, cu scopul de a fi distribuite respectivelor animale pe durata călătoriei, sunt admise cu scutire de la plata taxelor la import.

CAPITOLUL XXVIII

Carburanți și lubrifianți la bordul vehiculelor cu motor terestre și în containerele cu destinații speciale

Articolul 107

(1)   Sub rezerva articolelor 108, 109 și 110:

(a)

carburantul conținut în rezervoarele normale:

ale autovehiculelor pentru turism, ale autovehiculelor utilitare și ale motocicletelor;

ale containerelor cu destinații speciale care intră pe teritoriul vamal al Comunității;

(b)

carburantul conținut în rezervoarele portabile de la bordul autovehiculelor pentru turism și al motocicletelor, în limita a zece litri pe vehicul și fără a aduce atingere dispozițiilor naționale în materie privind deținerea și transportul de carburant,

se admit cu scutire de taxe la import.

(2)   În sensul alineatului (1):

(a)

„autovehicul utilitar” înseamnă orice autovehicul rutier cu motor (inclusiv tractoarele cu sau fără remorcă) care, în funcție de tipul de construcție și echipament, are capacitatea și este destinat să transporte, cu sau fără plată:

mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul;

mărfuri;

precum și orice autovehicul rutier cu destinație specială, alta decât transportul propriu-zis;

(b)

„autovehicul pentru turism” înseamnă orice autovehicul care nu corespunde criteriilor definite la litera (a);

(c)

„rezervoare standard” înseamnă:

rezervoarele fixate permanent de către constructor pe toate autovehiculele de același tip cu autovehiculul în cauză și a căror adaptare permanentă permite utilizarea directă a carburantului, atât pentru tracțiunea autovehiculelor, cât și, după caz, pentru funcționarea, în cursul transportului, a sistemelor de refrigerare și a altor sisteme;

rezervoarele cu gaz adaptate pe autovehicule cu motor care permit utilizarea directă a gazului ca și carburant, precum și rezervoarele adaptate celorlalte sisteme cu care poate fi echipat vehiculul;

rezervoarele fixate permanent de către constructor pe toate containerele de același tip cu containerul în cauză și a căror adaptare permanentă permite utilizarea directă a carburantului pentru funcționarea, în cursul transportului, a sistemelor de refrigerare și a altor sisteme cu care sunt echipate containerele cu destinații speciale;

(d)

„containere cu destinații speciale” înseamnă orice container echipat cu dispozitive special adaptate pentru sistemele de refrigerare, de oxigenare, de izolare termică sau alte sisteme.

Articolul 108

În ceea ce privește carburantul conținut în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare și ale containerelor cu destinații speciale, statele membre pot limita punerea în aplicare a scutirii de taxe la 200 litri pe vehicul, pe container cu destinații speciale și pe călătorie.

Articolul 109

(1)   Statele membre pot limita cantitatea de combustibil admis cu scutire de taxe vamale în cazul:

(a)

autovehiculelor comerciale angajate în transportul internațional în interiorul zonei lor de frontieră la o adâncime maximă de 25 km în linie dreaptă, cu condiția ca astfel de călătorii să fie făcute de persoane domiciliate în zona de frontieră;

(b)

autovehiculelor private aparținând persoanelor cu reședința în zona de frontieră.

(2)   În scopul aplicării dispozițiilor alineatului (1), „zona de frontieră” înseamnă, fără a aduce atingere convențiilor existente în acest sens, o zonă care se întinde în linie dreaptă nu mai mult de 15 kilometri de la frontieră. Districtele administrative locale, al căror teritoriu se află parțial în zona respectivă, sunt de asemenea considerate a face parte din zona de frontieră. Statele membre pot acorda exceptări de la aceasta.

Articolul 110

(1)   Combustibilul admis fără plata taxelor la import în conformitate cu articolele 107, 108 și 109 nu poate fi folosit într-un alt vehicul decât cel în care a fost importat și nu poate fi scos din vehiculul respectiv și stocat, cu excepția cazului în care sunt necesare reparații la vehiculul respectiv, nici nu poate fi transferat, contra cost sau gratuit, de către persoana care beneficiază de scutire.

(2)   Nerespectarea dispozițiilor alineatului (1) duce la aplicarea taxelor la import pentru produsele respective la nivelul în vigoare la data unei astfel de nerespectări, în funcție de tipul mărfii și de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autoritățile competente.

Articolul 111

Scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 107 se aplică de asemenea lubrifianților aflați în autovehicule și care sunt necesari pentru funcționarea normală a acestora pe durata călătoriei respective.

CAPITOLUL XXIX

Materialele pentru construcția, întreținerea sau ornamentarea monumentelor funerare sau a cimitirelor victimelor de război

Articolul 112

Mărfurile de orice categorie, importate de organizații autorizate în acest scop de către autoritățile competente, ce urmează a fi folosite pentru construcția, întreținerea sau ornamentarea cimitirelor și a mormintelor sau a monumentelor funerare ale victimelor de război din țări terțe care sunt înmormântate pe teritoriul vamal al Comunității sunt admise fără plata taxelor la import.

CAPITOLUL XXX

Sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale

Articolul 113

Sunt admise fără plata taxelor la import următoarele:

(a)

sicrie conținând trupuri și urne conținând cenușa unor persoane decedate, precum și flori, coroane și alte obiecte ornamentale care le însoțesc în mod normal;

(b)

flori, coroane și alte obiecte ornamentale aduse de persoane domiciliate în state terțe, care participă la o înmormântare sau care vin pentru a decora morminte de pe teritoriul vamal al Comunității, cu condiția ca aceste importuri să nu denote, prin natura sau cantitatea lor, vreun interes comercial.

TITLUL III

SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR LA EXPORT

CAPITOLUL I

Trimiteri cu valoare nesemnificativă

Articolul 114

Trimiterile expediate destinatarului prin scrisoare sau colet poștal și care conțin bunuri de o valoare totală care nu depășește 10 EUR pot fi exportate cu scutire de plata taxelor la export.

CAPITOLUL II

Animale domestice exportate cu ocazia transferului de activități agricole din Comunitate într-o țară terță

Articolul 115

(1)   Animalele domestice care formează șeptelul unei întreprinderi agricole care a încetat să funcționeze pe teritoriul vamal al Comunității și își transferă activitățile într-o țară terță pot fi exportate fără plata taxelor la export.

(2)   Scutirea de taxe vamale prevăzută la alineatul (1) se limitează la un număr de animale domestice adecvat naturii și dimensiunilor întreprinderii agricole.

CAPITOLUL III

Produse obținute de producătorii agricoli care își desfășoară activitatea pe proprietăți aflate în Comunitate

Articolul 116

(1)   Produsele agricole sau animaliere obținute în teritoriul vamal al Comunității pe proprietăți învecinate cu o țară terță, conduse, în calitate de proprietari sau concesionari, de persoane a căror întreprindere principală se află într-o țară terță învecinată teritoriului vamal al Comunității, se pot exporta fără plata taxelor la export.

(2)   Pentru a beneficia de dispozițiile alineatului (1), produsele obținute de la animalele domestice trebuie să fie derivate de la animale care sunt originare din țara terță respectivă sau să satisfacă cerințele pentru libera circulație acolo.

Articolul 117

Scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 116 alineatul (1) se limitează la produsele care nu au suferit niciun tratament, cu excepția celor care urmează în mod normal după recoltarea sau producerea lor.

Articolul 118

Scutirea de taxe vamale se acordă numai pentru produse aduse în respectiva țară terță de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

CAPITOLUL IV

Semințe exportate de producătorii agricoli pentru folosirea pe proprietăți situate în țări terțe

Articolul 119

Semințele destinate folosirii pe proprietăți situate într-o țară terță învecinată teritoriului vamal al Comunității și conduse, în calitate de proprietari sau concesionari, de persoane a căror întreprindere principală se află pe respectivul teritoriu vamal în imediata vecinătate a țării terțe respective se pot exporta cu scutire de plata taxelor la export.

Articolul 120

Scutirea de taxe vamale prevăzută la articolul 119 se limitează la cantitățile de semințe necesare pentru funcționarea proprietății.

Scutirea se acordă numai pentru semințele exportate direct de pe teritoriul vamal al Comunității de către producătorul agricol sau în numele acestuia.

CAPITOLUL V

Furajele și hrana care însoțesc animalele pe durata exportului acestora

Articolul 121

Orice tip de furaje și hrană pentru animale încărcate la bordul mijloacelor de transport folosite pentru transportul de animale de pe teritoriul vamal al Comunității într-o țară terță cu scopul de a fi distribuite animalelor pe durata călătoriei se pot exporta fără plata taxelor la export.

TITLUL IV

DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE

Articolul 122

(1)   În conformitate cu alineatul (2), titlul II se aplică atât mărfurilor declarate pentru libera circulație, provenind direct din țări terțe, cât și mărfurilor declarate pentru liberă circulație după ce au fost plasate sub un alt regim vamal.

(2)   Cazurile în care admiterea de scutire de taxe vamale nu poate fi permisă pentru mărfurile declarate pentru libera circulație după ce au fost plasate sub un alt regim vamal se stabilesc potrivit procedurii menționate la articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(3)   De asemenea, bunurile care pot fi importate cu scutire de la plata taxelor, în conformitate cu prezentul regulament, nu fac obiectul restricțiilor cantitative aplicate în temeiul măsurilor adoptate în temeiul articolului 133 din tratat.

Articolul 123

Atunci când scutirea de la plata taxelor la import se acordă cu condiția ca mărfurile să fie folosite într-un anumit mod de către destinatar, scutirea respectivă se acordă numai de către autoritățile competente din statele membre pe al cărui teritoriu mărfurile amintite sunt folosite în acel mod.

Articolul 124

Autoritățile competente ale statelor membre iau măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când scutirea de la plata taxelor la import s-a acordat cu condiția ca mărfurile să fie folosite într-un anumit mod, mărfurile puse în liberă circulație nu pot fi folosite în alte scopuri fără achitarea taxelor la import, dacă această alternativă nu aduce atingere condițiilor prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 125

Atunci când aceeași persoană îndeplinește cumulativ condițiile cerute pentru acordarea scutirii de taxele la import și la export potrivit unor dispoziții diferite cuprinse în prezentul regulament, dispozițiile respective se aplică concomitent.

Articolul 126

Atunci când prezentul regulament precizează că acordarea scutirii se face cu condiția îndeplinirii anumitor condiții, la cererea autorităților vamale, persoana interesată trebuie să facă dovada că aceste condiții au fost îndeplinite.

Articolul 127

În cazul în care importul sau exportul au fost acordate în regim de scutire de taxe vamale în limitele unei sume stabilite în euro, statele membre pot rotunji, în plus sau în minus, suma la care s-a ajuns, prin convertirea sumei respective în moneda națională.

Statele membre au, de asemenea, posibilitatea de a menține neschimbată contravaloarea în moneda națională a sumei stabilite în euro în cazul în care, în cursul adaptării anuale prevăzute la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, convertirea acestei sume duce, înaintea rotunjirii prevăzute la primul paragraf, la o modificare a contravalorii exprimate în moneda națională cu mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

Articolul 128

(1)   Nimic din conținutul acestui regulament nu împiedică statele membre să acorde:

(a)

scutire conform Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961, Convenției de la Viena privind relațiile consulare din 24 aprilie 1963 sau altor convenții consulare sau Convenției de la New York din 16 decembrie 1969 privind misiunile speciale;

(b)

scutire conform privilegiilor obișnuite acordate în virtutea acordurilor internaționale sau acordurilor privind stabilirea sediilor la care sunt parte contractantă fie o țară terță, fie o organizație internațională, inclusiv scutirea acordată cu ocazia întrunirilor internaționale;

(c)

scutire conform privilegiilor și imunităților în contextul acordurilor internaționale încheiate de către toate statele membre și înființarea unui institut cultural sau științific sau a unei organizații conform dreptului internațional;

(d)

scutire conform privilegiilor și imunităților obișnuite acordate în contextul acordurilor de cooperare culturală, științifică sau tehnică încheiate cu țări terțe;

(e)

scutire specială introdusă conform acordurilor încheiate cu țări terțe, care prevăd măsuri comune pentru protecția persoanelor sau a mediului înconjurător;

(f)

scutire specială introdusă conform acordurilor încheiate cu țări terțe învecinate, justificată prin natura micului trafic de frontieră cu statele respective;

(g)

scutiri de taxe acordate în cadrul acordurilor încheiate pe bază de reciprocitate, cu țări terțe părți ale Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago 1944) pentru punerea în aplicare a practicilor recomandate 4.42 și 4.44 din anexa 9 la această convenție (a opta ediție – iulie 1980).

(2)   Atunci când o convenție internațională care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menționate la alineatul (1), la care un stat membru dorește să adere, prevede acordarea unei scutiri, respectivul stat membru prezintă Comisiei o cerere pentru aplicarea unei astfel de scutiri, furnizând Comisiei toate informațiile necesare.

Se ia o decizie cu privire la o astfel de cerere în conformitate cu procedura menționate la articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(3)   Furnizarea de informații în conformitate cu alineatul (2) nu este necesară atunci când convenția internațională respectivă prevede acordarea unei scutiri care nu depășește limitele stabilite în dreptul comunitar.

Articolul 129

(1)   Statele membre notifică Comisia cu privire la dispozițiile vamale cuprinse în convențiile și acordurile internaționale de tipul celor menționate la articolul 128 alineatul (1) literele (b), (c), (d), (e), (f) și (g) și la articolul 128 alineatul (3), încheiate după 26 aprilie 1983.

(2)   Comisia înaintează celorlalte state membre textele convențiilor și acordurilor care i-au fost notificate în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 130

Prezentul regulament nu se opune menținerii:

(a)

de către Grecia a statutului special acordat muntelui Athos, după cum garantează articolul 105 din Constituția elenă;

(b)

de către Spania și Franța, până la intrarea în vigoare a unui regim care să reglementeze relațiile comerciale între Comunitate și Andorra, a scutirilor de taxe care rezultă din convențiile din 13 iulie 1867 și, respectiv, din 22 și 23 noiembrie 1867 între aceste țări și Andorra;

(c)

de către statele membre, și în limita a 210 EUR, a scutirii, dacă este cazul, pe care au acordat-o la 1 ianuarie 1983 marinarilor din marina comercială implicați în călătorii internaționale;

(d)

de către Regatul Unit a scutirilor la importul de bunuri destinate utilizării de către forțele sale armate sau personalul civil auxiliar sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, prevăzute în Tratatul de constituire a Republicii Cipru din 16 august 1960.

Articolul 131

(1)   Până la stabilirea unor dispoziții comunitare în domeniul în cauză, statele membre pot să acorde scutiri de taxe speciale forțelor armate care, fără a servi sub drapelul lor, sunt staționate pe teritoriul lor în conformitate cu acordurile internaționale.

(2)   Până la stabilirea unor dispoziții comunitare în domeniul în cauză, prezentul regulament nu se opune menținerii de către statele membre a scutirilor de taxe acordate muncitorilor care revin în țară după ce au trăit în afara teritoriului vamal al Comunității timp de cel puțin șase luni, datorită activității lor profesionale.

Articolul 132

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere:

(a)

Regulamentului (CEE) nr. 2913/92;

(b)

dispozițiilor în vigoare privind magaziile vapoarelor, avioanelor și trenurilor internaționale;

(c)

dispozițiilor privind scutirile de taxe vamale introduse prin alte acte comunitare.

Articolul 133

Regulamentul (CEE) nr. 918/83, astfel cum a fost modificat prin actele enumerate în anexa V, se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 134

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  Avizul din 24 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(3)  A se vedea anexa V.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 346, 29.12.2007, p. 6.

(6)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.


ANEXA I

A.   Cărți, publicații și documente

Cod NC

Denumirea mărfurilor

3705

Plăci fotografice și filme expuse și developate, altele decât filmele cinematografice:

ex 3705 90 10

Microfilme care conțin cărți, albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau de colorat pentru copii, cărți și caiete de exerciții pentru uz școlar, culegeri de cuvinte încrucișate, ziare și periodice și documente sau rapoarte cu caracter necomercial și ilustrate izolate, pagini imprimate și probe reproduse pentru producția de cărți

ex 3705 10 00

Filme pentru reproducere, pentru producția de cărți

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau de colorat, pentru copii

4905

Hărți și lucrări cartografice de orice fel, inclusiv hărți de perete, planuri topografice și globuri, imprimate:

Altele:

ex 4905 99 00

– –

Altele:

Hărți de interes pentru domenii științifice, cum ar fi: geologia, zoologia, botanica, mineralogia, paleontologia, arheologia, etnologia, meteorologia, climatologia și geofizica

ex 4906 00 00

Planuri și desene de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale și reproducerile acestora

4911

Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii:

4911 10

Imprimate publicitare, cataloage comerciale și similare:

ex 4911 10 90

– –

Altele:

Cataloage de cărți și publicații, oferite spre vânzare de către o editură sau o librărie stabilită în afara Comunităților Europene

Cataloage de filme, înregistrări sau orice alt material vizual și audio cu caracter educațional, științific sau cultural

Afișe pentru promovarea turismului și publicații turistice (broșuri, ghiduri, orare, pliante și publicații similare), ilustrate sau nu, inclusiv cele care sunt editate de întreprinderi private, destinate să încurajeze publicul să efectueze călătorii în afara Comunităților Europene, inclusiv microcopii ale acestora

Material publicitar de informare bibliografică destinat distribuirii gratuite (1)

Altele:

4911 99 00

– –

Altele:

Ilustrații izolate, pagini imprimate și probe reproduse, pentru producția de cărți, inclusiv microcopii ale acestora (1)

Microreproduceri de cărți, de albume sau de cărți cu ilustrații și de cărți de desenat sau de colorat pentru copii, cărți și caiete de exerciții pentru uz școlar, culegeri de cuvinte încrucișate, ziare și periodice și documente sau rapoarte cu caracter necomercial (1)

Publicații invitații pentru efectuarea de studii în afara Comunităților Europene, inclusiv microcopii ale acestora (1)

Diagrame meteorologice și geofizice

9023 00

Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (în învățământ sau la expoziții, de exemplu), improprii altor utilizări:

ex 9023 00 80

Altele

Hărți în relief de interes pentru domenii științifice cum ar fi: geologia, zoologia, botanica, mineralogia, paleontologia, arheologia, etnologia, meteorologia, climatologia și geofizica

B.   Materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific sau cultural

Articole prevăzute în anexa II partea A produse de Organizația Națiunilor Unite sau una dintre instituțiile sale specializate.


(1)  Scutirea nu se aplică articolelor în care publicitatea depășește 25 % din suprafață. În cazul publicațiilor și afișelor de promovare a turismului, acest procent se aplică doar pentru materialele publicitare comerciale private.


ANEXA II

A.   Materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific sau cultural

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Instituțiile sau organizațiile beneficiare

3704 00

Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane și textile fotografice, expuse, dar nedevelopate:

Toate organizațiile (inclusiv organizațiile de radiodifuziune sau de televiziune), instituțiile sau asociațiile aprobate de către autoritățile competente din statele membre în scopul primirii acestor bunuri în regim de scutire de la plata taxelor de import.

ex 3704 00 10

Plăci, pelicule și filme:

Filme cinematografice, pozitive, cu caracter educațional, științific sau cultural

 

ex 3705

Plăci și pelicule fotografice, expuse și developate, altele decât filmele cinematografice

Cu caracter educațional, științific sau cultural

 

3706

Filme cinematografice, impresionate și developate, cu sau fără sunet sau doar cu sunet:

 

3706 10

De 35 mm sau mai mult:

– –

Altele:

 

ex 3706 10 99

– – –

Alte pozitive:

Filme de actualități (cu sau fără sunet) care prezintă evenimente curente la momentul importului și care sunt importate, în scopul reproducerii, în limita a două copii pentru fiecare subiect

Filme de arhivă (cu sau fără sunet) destinate să însoțească filmele de actualitate

Filme recreative destinate în special copiilor și tinerilor

Alte filme, cu caracter educațional, științific sau cultural

 

3706 90

Altele:

– –

Altele:

– – –

Alte pozitive:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Filme de arhivă (cu sau fără sunet) destinate să însoțească filmele de actualitate

Filme recreative destinate în special copiilor și tinerilor

Filme de actualități (cu sau fără sunet) care prezintă evenimente curente la momentul importului și care sunt importate, în scopul reproducerii, în limita a două copii pentru fiecare subiect

Alte filme, cu caracter educațional, științific sau cultural

 

4911

Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii:

Altele:

 

ex 4911 99 00

– –

Altele:

Microhărți sau alte suporturi utilizate de către serviciile de informare și de documentare prin intermediul calculatorului cu caracter educațional, științific sau cultural

Tabele de perete destinate exclusiv demonstrațiilor și învățământului

 

ex 8523

Discuri, benzi, instrumente de stocare în stare solidă și nonvolatile, „smart cards”și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau a altor fenomene, înregistrate sau nu, inclusiv matrițele și formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la capitolul 37:

Cu caracter educațional, științific sau cultural

 

ex 9023 00

Instrumente, aparate și modele concepute pentru demonstrații (de exemplu, în învățământ sau la expoziții), improprii altor utilizări:

Modele, machete și tabele de perete cu caracter educațional, științific sau cultural destinate exclusiv demonstrațiilor și învățământului

Machete sau modele vizuale pentru vizualizarea conceptelor abstracte cum ar fi structura moleculară sau formule matematice

 

Diverse

Holograme pentru proiecție laser

Jocuri multimedia

Materiale pentru învățământ asistat de calculator, care includ materiale de prezentare, însoțite de materialele imprimate corespunzătoare

 

B.   Obiecte de colecție și obiecte de artă cu caracter educațional, științific sau cultural

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Instituțiile sau organizațiile beneficiare

Diverse

Obiecte de colecție și obiecte de artă care nu sunt destinate vânzării

Muzee, galerii și alte unități aprobate de către autoritățile competente din statele membre în scopul primirii acestor obiecte în regim de scutire de la plata taxelor de import.


ANEXA III

Cod NC

Denumirea mărfurilor

4911

Alte imprimate, inclusiv imagini și fotografii:

4911 10

Imprimate publicitare, cataloage comerciale și similare:

ex 4911 10 90

– –

Altele:

În Relief Pentru Nevăzători șI Pentru Cei ParțIal Nevăzători

Altele:

ex 4911 91 00

– –

Imagini, desene și fotografii:

În relief pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

ex 4911 99 00

– –

Altele:

În relief pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători


ANEXA IV

Cod NC

Denumirea mărfurilor

4802

Hârtii și cartoane necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice și hârtii și cartoane pentru cartele neperforate sau benzi de perforat, în rulouri sau foi dreptunghiulare (inclusiv pătrate), de orice mărime, altele decât hârtiile prevăzute la pozițiile 4801 sau 4803; hârtii și cartoane fabricate manual:

Alte hârtii și cartoane, fără fibre, obținute printr-un procedeu mecanic sau mecano-chimic sau pentru care astfel de fibre reprezintă cel mult 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase:

ex 4802 55

– –

De o greutate de minimun 40 g/m2, dar care nu depășește 150 g/m2, în suluri:

Hârtie tip Braille

ex 4802 56

– –

De o greutate de minimum 40 g/m2, dar care nu depășește150 g/m2, în foi, cu o latură care nu depășește 435 mm și cealaltă care nu depășește 297 mm în stare nepliată

Hârtie tip Braille

ex 4802 57 00

– –

Altele, de o greutate de minimum 40 g/m2, dar care nu depășește150 g/m2

Hârtie tip Braille

ex 4802 58

– –

De o greutate care depășește 150 g/m2:

Hârtie tip Braille

Alte hârtii și cartoane, din care cel mult 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase este constituită din fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau mecano-chimic:

ex 4802 61

– –

suluri

ex 4802 61 80

– – –

Altele

Hârtie tip Braille

ex 4802 62 00

– –

În foi cu o latură care nu depășește 435 mm și cealaltă care nu depășește 297 mm în stare nepliată

Hârtie tip Braille

ex 4802 69 00

– –

Altele

Hârtie tip Braille

4805

Alte hârtii și cartoane necretate, în rulouri sau foi, fără alte prelucrări sau transformări decât cele specificate la nota 3 la prezentul capitol:

Altele

ex 4805 91 00

– –

De o greutate maximă de 150 g/m2:

Hârtie tip Braille

ex 4805 92 00

– –

De o greutate mai mare decât 150 g/m2 și mai mică de 225 g/m2

Hârtie tip Braille

4805 93

– –

De o greutate de minimum 225 g/m2:

ex 4805 93 80

– – –

Altele:

Hârtie tip Braille

4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și pat de fibre celulozice decupate, de anumite dimensiuni sau forme; alte articole din pastă de hârtie, hârtie, carton, vată de celuloză sau pânze din fibre celulozice:

Alte hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice:

4823 90

Altele:

ex 4823 90 40

– –

Hârtii și cartoane, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice:

Hârtie tip Braille

ex 6602 00 00

Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și articole similare

Bastoane albe pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

ex 8469

Mașini de scris și mașini pentru prelucrarea textelor:

Adaptate utilizării de către nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

ex 8471

Mașini automate de prelucrare a informațiilor și părți ale acestora; cititori magnetici sau optici, mașini pentru transpunerea informațiilor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor informații, nedenumite și necuprinse în altă parte:

Echipament destinat producției mecanizate de materiale în limbaj Braille și de înregistrări pentru nevăzători

ex 8519

Aparate de înregistrare de sunet sau de redare de sunet:

Electrofoane și cititoare de casete special concepute sau adaptate nevoilor nevăzătorilor și celor parțial nevăzători

ex 8523

Discuri, benzi, instrumente de stocare în stare solidă și nonvolatile, „smart cards”și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau a altor fenomene, înregistrate sau nu, inclusiv matrițele și formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la capitolul 37:

Cărți pe suport audio

Benzi magnetice și casete destinate fabricării de cărți în limbaj Braille și de cărți pe suport audio

9013

Dispozitive cu cristale lichide care nu constituie articole reluate mai detaliat la alte poziții; lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, nedenumite și necuprinse în altă parte ale acestui capitol

ex 9013 80

Alte dispozitive, aparate și instrumente:

Dispozitive pentru mărirea imaginii televizate pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

9021

Articole și aparate de ortopedie, inclusiv centuri și bandaje medico-chirurgicale și cârje; atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi; articole și aparate de proteză; aparate pentru facilitarea auzului la surzi și alte aparate care se poartă, se duc în mână sau care se implantează în organism, pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate:

9021 90

Altele:

ex 9021 90 90

– –

Altele:

Aparate electronice de orientare sau de detectare a obstacolelor pentru nevăzători sau pentru cei parțial nevăzători

Dispozitive pentru mărirea imaginii televizate pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

Mașini de citit electronice pentru nevăzători sau pentru cei parțial nevăzători

9023 00

Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (în învățământ sau la expoziții, de exemplu) care sunt improprii altor utilizări:

ex 9023 00 80

Altele:

Auxiliare pedagogice și aparate special concepute pentru uzul nevăzătorilor sau al celor parțial nevăzători

ex 9102

Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și ceasuri similare (inclusiv cronometrele de aceleași tipuri), altele decât cele prevăzute la poziția 9101:

Ceasuri tip Braille cu cutii din materiale altele decât metalele prețioase

9504

Articole pentru jocuri de societate, inclusiv jocurile cu motor sau cu mecanisme de mișcare, jocuri de biliard, mese speciale pentru jocurile de cazino și jocurile de popice automate (de exemplu bowling):

9504 90

Altele:

ex 9504 90 90

– –

Altele:

Table de joc și accesorii adaptate uzului nevăzătorilor sau al celor parțial nevăzători

Diverse

Toate obiectele special concepute pentru dezvoltarea educațională, științifică sau culturală a nevăzătorilor și a celor parțial nevăzători


ANEXA V

REGULAMENTUL ABROGAT ŞI LISTA MODIFICĂRILOR ULTERIOARE

Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului

(JO L 105, 23.4.1983, p. 1)

 

Actul de aderare din 1985, anexa I punctul I.1 litera (e) și punctul I.17

(JO L 302, 15.11.1985, p. 139)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3822/85 al Consiliului

(JO L 370, 31.12.1985, p. 22)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3691/87 al Comisiei

(JO L 347, 11.12.1987, p. 8)

 

Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 al Consiliului

(JO L 123, 17.5.1988, p. 2)

Numai articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 4235/88 al Consiliului

(JO L 373, 31.12.1988, p. 1)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3357/91 al Consiliului

(JO L 318, 20.11.1991, p. 3)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului

(JO L 302, 19.10.1992, p. 1)

Numai articolul 252 alineatul (1)

Regulamentul (CE) nr. 355/94 al Consiliului

(JO L 46, 18.2.1994, p. 5)

 

Actul de aderare din 1994, anexa I punctul XIII A.I.3

(JO C 241, 29.8.1994, p. 274)

 

Regulamentul (CE) nr. 1671/2000 al Consiliului

(JO L 193, 29.7.2000, p. 11)

 

Actul de aderare din 2003, anexa la Protocolul 3 punctul 3 din partea întâi

(JO L 236, 23.9.2003, p. 940)

 

Regulamentul (CE) nr. 274/2008 al Consiliului

(JO L 85, 27.3.2008, p. 1)

 


ANEXA VI

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Regulamentul (CEE) nr. 918/83

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b)

Articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) al doilea paragraf fraza introductivă

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) al doilea paragraf fraza introductivă

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) al doilea paragraf punctul (i)

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) al doilea paragraf punctul (ii)

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) al treilea paragraf

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) literele (d) și (e)

Articolul 2 alineatul (1) literele (d) și (e)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4 primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6 primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 6 al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 15 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 14 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (a)

Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (b)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 25

Articolul 21

Articolul 26

Articolul 22

Articolul 27 primul paragraf

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 27 al doilea paragraf

Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 28

Articolul 24

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 25 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 29 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 25 alineatul (2) litera (a)

Articolul 29 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 25 alineatul (2) litera (b)

Articolul 29 alineatul (2) a treia liniuță

Articolul 25 alineatul (2) litera (c)

Articolul 30 primul paragraf

Articolul 26 alineatul (1)

Articolul 30 al doilea paragraf

Articolul 26 alineatul (2)

Articolul 31

Articolul 27

Articolul 32

Articolul 28

Articolul 33

Articolul 29

Articolul 34

Articolul 30

Articolul 35

Articolul 31

Articolul 36

Articolul 32

Articolul 37

Articolul 33

Articolul 38

Articolul 34

Articolul 39

Articolul 35

Articolul 40

Articolul 36

Articolul 41

Articolul 37

Articolul 42

Articolul 38

Articolul 43

Articolul 39

Articolul 44

Articolul 40

Articolul 45

Articolul 41

Articolul 50

Articolul 42

Articolul 51 cuvintele introductive

Articolul 43 cuvintele introductive

Articolul 51 prima liniuță

Articolul 43 litera (a)

Articolul 51 a doua liniuță

Articolul 43 litera (b)

Articolul 52 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (1)

Articolul 52 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 44 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 52 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 44 alineatul (2) litera (a)

Articolul 52 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 44 alineatul (2) litera (b)

Articolul 53 cuvintele introductive

Articolul 45 cuvintele introductive

Articolul 53 litera (a) cuvintele introductive

Articolul 45 litera (a) cuvintele introductive

Articolul 53 litera (a) prima liniuță

Articolul 45 litera (a) punctul (i)

Articolul 53 litera (a) a doua liniuță

Articolul 45 litera (a) punctul (ii)

Articolul 53 litera (b) cuvintele introductive

Articolul 45 litera (b) cuvintele introductive

Articolul 53 litera (b) prima liniuță

Articolul 45 litera (b) punctul (i)

Articolul 53 litera (b) a doua liniuță

Articolul 45 litera (b) punctul (ii)

Articolul 54 cuvintele introductive

Articolul 46 cuvintele introductive

Articolul 54 prima liniuță

Articolul 46 litera (a)

Articolul 54 a doua liniuță

Articolul 46 litera (b)

Articolul 56

Articolul 47

Articolul 57

Articolul 48

Articolul 58

Articolul 49

Articolul 59

Articolul 50

Articolul 59a alineatele (1) și (2)

Articolul 51 alineatele (1) și (2)

Articolul 59a alineatul (3) cuvintele introductive

Articolul 51 alineatul (3) cuvintele introductive

Articolul 59a alineatul (3) prima liniuță

Articolul 51 alineatul (3) litera (a)

Articolul 59a alineatul (3) a doua liniuță

Articolul 51 alineatul (3) litera (b)

Articolul 59b

Articolul 52

Articolul 60 alineatul (1)

Articolul 53 alineatul (1)

Articolul 60 alineatul (2) fraza introductivă

Articolul 53 alineatul (2) fraza introductivă

Articolul 60 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 53 alineatul (2) litera (a)

Articolul 60 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 53 alineatul (2) litera (b)

Articolul 60 alineatul (3)

Articolul 53 alineatul (3)

Articolul 61 alineatul (1)

Articolul 54 alineatul (1)

Articolul 61 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 54 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 61 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 54 alineatul (2) litera (a)

Articolul 61 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 54 alineatul (2) litera (b)

Articolul 61 alineatul (2) a treia liniuță

Articolul 54 alineatul (2) litera (c)

Articolul 62

Articolul 55

Articolul 63

Articolul 56

Articolul 63a

Articolul 57

Articolul 63b

Articolul 58

Articolul 63c

Articolul 59

Articolul 64

Articolul 60

Articolul 65

Articolul 61

Articolul 66

Articolul 62

Articolul 67

Articolul 63

Articolul 68

Articolul 64

Articolul 69

Articolul 65

Articolul 70

Articolul 66

Articolul 71 primul paragraf fraza introductivă

Articolul 67 alineatul (1) teză introductivă

Articolul 71 primul paragraf prima liniuță

Articolul 67 alineatul (1) litera (a)

Articolul 71 primul paragraf a doua liniuță

Articolul 67 alineatul (1) litera (b)

Articolul 71 al doilea paragraf

Articolul 67 alineatul (2)

Articolul 72 alineatul (1) teză introductivă

Articolul 68 alineatul (1) teză introductivă

Articolul 72 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 68 alineatul (1) litera (a)

Articolul 72 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 68 alineatul (1) litera (b)

Articolul 72 alineatul (2)

Articolul 68 alineatul (2)

Articolul 73

Articolul 69

Articolul 75

Articolul 70

Articolul 76

Articolul 71

Articolul 77

Articolul 72

Articolul 78

Articolul 73

Articolul 79

Articolul 74

Articolul 80

Articolul 75

Articolul 81

Articolul 76

Articolul 82

Articolul 77

Articolul 83

Articolul 78

Articolul 84

Articolul 79

Articolul 85

Articolul 80

Articolul 86

Articolul 81

Articolul 87

Articolul 82

Articolul 88

Articolul 83

Articolul 89 cuvintele introductive

Articolul 84 cuvintele introductive

Articolul 89 prima liniuță

Articolul 84 litera (a)

Articolul 89 a doua liniuță

Articolul 84 litera (b)

Articolul 89 a treia liniuță

Articolul 84 litera (c)

Articolul 90

Articolul 85

Articolul 91

Articolul 86

Articolul 92

Articolul 87

Articolul 93

Articolul 88

Articolul 94

Articolul 89

Articolul 95

Articolul 90

Articolul 96

Articolul 91

Articolul 97

Articolul 92

Articolul 98

Articolul 93

Articolul 99

Articolul 94

Articolul 100

Articolul 95

Articolul 101

Articolul 96

Articolul 102

Articolul 97

Articolul 103

Articolul 98

Articolul 104 alineatul (1) teză introductivă

Articolul 99 alineatul (1) teză introductivă

Articolul 104 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 99 alineatul (1) litera (a)

Articolul 104 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 99 alineatul (1) litera (b)

Articolul 104 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 99 alineatul (1) litera (c)

Articolul 104 alineatul (2)

Articolul 99 alineatul (2)

Articolul 105

Articolul 100

Articolul 106

Articolul 101

Articolul 107

Articolul 102

Articolul 108

Articolul 103

Articolul 109

Articolul 104

Articolul 110

Articolul 105

Articolul 111

Articolul 106

Articolul 112

Articolul 107

Articolul 113

Articolul 108

Articolul 114

Articolul 109 alineatul (1)

Articolul 109 alineatul (2)

Articolul 115 primul paragraf

Articolul 110 alineatul (1)

Articolul 115 al doilea paragraf

Articolul 110 alineatul (2)

Articolul 116

Articolul 111

Articolul 117

Articolul 112

Articolul 118 alineatul (1)

Articolul 113

Articolul 119

Articolul 114

Articolul 120

Articolul 115

Articolul 121

Articolul 116

Articolul 122

Articolul 117

Articolul 123

Articolul 118

Articolul 124

Articolul 119

Articolul 125

Articolul 120

Articolul 126

Articolul 121

Articolul 127

Articolul 122

Articolul 128

Articolul 123

Articolul 129

Articolul 124

Articolul 130

Articolul 125

Articolul 131

Articolul 126

Articolul 132

Articolul 127

Articolul 133

Articolul 128

Articolul 134

Articolul 129

Articolul 135

Articolul 130

Articolul 136

Articolul 131

Articolul 139

Articolul 132

Articolul 140

Articolul 144

Articolul 133

Articolul 145

Articolul 134

Anexele I-IV

Anexele I-IV

Anexa V

Anexa VI


Top