Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0828

Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009 de stabilire, pentru anii de piață 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziția tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferențiale

OJ L 240, 11.9.2009, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 233 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/828/oj

11.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 828/2009 AL COMISIEI

din 10 septembrie 2009

de stabilire, pentru anii de piață 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziția tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferențiale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 156 coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (2), în special articolul 9 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (3), în special articolul 11 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 elimină, de la 1 octombrie 2009, taxele la import aplicate produselor încadrate la poziția tarifară 1701 pentru regiunile și statele enumerate în anexa I la respectivul regulament. Dacă importurile ating însă pragul dublu indicat la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, acest regim preferențial poate fi suspendat în cazul regiunilor sau statelor enumerate în anexa I la respectivul regulament, care nu sunt statele cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008. În conformitate cu articolul 9 alineatul (2), trebuie stabilit un prag regional de salvgardare.

(2)

Articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008 suspendă în totalitate, începând cu 1 octombrie 2009, taxele din Tariful vamal comun aplicabile produselor încadrate la poziția tarifară 1701 în cazul țărilor care, în conformitate cu anexa I la respectivul regulament, beneficiază de regimul special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate.

(3)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008, pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2009 și 30 septembrie 2015, importurile de produse încadrate la poziția tarifară 1701 necesită o licență de import.

(4)

Pentru a simplifica procedura de acordare a licențelor, fiecare număr de referință trebuie să corespundă unei țări enumerate în anexa I la prezentul regulament. Pentru a evita cererile frauduloase, această listă trebuie să se limiteze la țările identificate drept exportatori de zahăr actuali sau potențiali către Uniunea Europeană. Orice țară care nu este enumerată în prezent în anexa I la prezentul regulament, dar care este enumerată în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 sau în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008, este eligibilă pentru includerea în anexa I la prezentul regulament. În acest scop, respectiva țară trebuie să solicite Comisiei includerea în lista din anexa I la prezentul regulament.

(5)

Este oportun ca Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) să se aplice licențelor de import eliberate în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care acesta conține dispoziții contrare.

(6)

Pentru a asigura tratamentul uniform și echitabil al tuturor operatorilor, trebuie stabilită perioada în care se pot depune cererile de licență și se pot elibera licențe.

(7)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5), operatorii trebuie să prezinte statelor membre în care sunt înregistrați ca plătitori de TVA dovada că au desfășurat activități de comerț cu zahăr într-o anumită perioadă. Cu toate acestea, operatorilor autorizați în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (6) trebuie să li se permită participarea la comerțul cu zahăr preferențial.

(8)

Zahărul importat pentru rafinare necesită o monitorizare specifică din partea statelor membre. Prin urmare, operatorii trebuie să specifice, din momentul depunerii cererii de licență de import, dacă zahărul importat este destinat rafinării sau nu.

(9)

Pentru a evita specula sau comerțul cu licențe de import și pentru a avea garanția că solicitantul are relații comerciale cu țara terță exportatoare, cererile de licențe de import trebuie să fie însoțite de un document de export eliberat de o autoritate competentă a țării terțe exportatoare, pentru o cantitate egală cu cea indicată în licența de import.

(10)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008 și cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, importatorul trebuie să se angajeze să achiziționeze produsele încadrate la codul NC 1701 la un preț de minimum 90 % din prețul de referință (la nivelul c.i.f.) prevăzut la articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(11)

În cazul în care cantitățile indicate în cererile de licențe de import le depășesc pe cele prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, eliberarea de licențe de către statele membre trebuie să facă obiectul aplicării unui coeficient de alocare care urmează să fie fixat de Comisie în mod asemănător cu cel prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1301/2006. În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, respectivul coeficient trebuie calculat la nivel regional.

(12)

Articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 amplifică posibilitatea depășirii cantităților prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007. Prin urmare, Comisia trebuie să elaboreze un raport cu privire la aplicarea mecanismului de salvgardare tranzitoriu pentru zahăr și, după caz, să prezinte propuneri adecvate. Este necesar ca raportul să includă o prezentare generală a fluxurilor de import din primii ani de piață în care se aplică prezentul regulament, să analizeze evoluția viitoare a schimburilor comerciale și să evalueze orice posibil risc de depășire și cantitățile aferente acesteia.

(13)

Pragurile stabilite pentru gestionarea mecanismului de salvgardare tranzitoriu aplicabil zahărului se bazează pe importurile dintr-un anumit an de piață. Prin urmare, licențele de import trebuie să fie valabile între 1 octombrie și 30 septembrie.

(14)

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 limitează avantajul eliminării taxelor la import la importatorii care plătesc un preț de minimum 90 % din prețul de referință la nivelul c.i.f. În comerțul internațional, contractele de acest fel implică responsabilitatea integrală a importatorului de zahăr începând cu data încărcării. În cazul licențelor valabile până la 30 septembrie pentru care zahărul a fost încărcat cel târziu la 15 septembrie, orice mici întârzieri în lanțul logistic, diferite de cazurile de forță majoră, ar putea avea ca rezultat efectuarea importurilor fizice după data de 30 septembrie. Pentru a evita riscul achitării întregii taxe la import, de 419 EUR pe tonă, și al reținerii garanției, trebuie să se acorde importatorilor posibilitatea de a importa zahărul încărcat cel târziu până la data de 15 septembrie a unui an de piață pe baza unei licențe de import eliberate pentru respectivul an de piață. Prin urmare, este necesar ca statele membre să extindă perioada de valabilitate a licenței de import dacă importatorul prezintă dovada că zahărul a fost încărcat până cel târziu la 15 septembrie.

(15)

Distincția care se face între „zahărul destinat rafinării” și „zahărul care nu este destinat rafinării” nu are legătură cu distincția care se face între zahărul alb și cel brut definite în partea II punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Prin urmare, trebuie identificate codurile NC autorizate pentru importurile din cadrul fiecărei grupe de licențe de import.

(16)

În scopul asigurării bunei gestionări a acordurilor, Comisia trebuie să primească informațiile pertinente în timp util.

(17)

Articolul 153 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 restricționează, pe parcursul primelor trei luni ale fiecărui an de piață și până la limitele menționate la articolul 153 alineatul (1) din respectivul regulament, eliberarea licențelor de import la rafinăriile cu activitate permanentă. În această perioadă, numai rafinăriilor cu activitate permanentă trebuie să li se permită să depună cereri de licențe de import pentru zahăr destinat rafinării. Respectivele licențe trebuie să fie valabile până la sfârșitul anului de piață pentru care au fost eliberate.

(18)

Îndeplinirea obligației de rafinare a zahărului trebuie verificată de statele membre. Dacă nu poate prezenta o dovadă în acest sens, titularul inițial al licenței de import trebuie să plătească o penalizare.

(19)

Pentru toate cantitățile de zahăr importat rafinate de un operator autorizat trebuie să existe o licență de import pentru zahăr destinat rafinării. Cantitățile pentru care nu poate fi prezentată o astfel de dovadă trebuie să facă obiectul unei penalizări.

(20)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește, pentru anii de comercializare 2009/2010-2014/2015, normele aplicabile importurilor de produse încadrate la poziția tarifară 1701 menționate la:

(a)

articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007;

(b)

articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008.

(2)   Importurile provenite din țări terțe care sunt țări cel mai puțin dezvoltate (LDC) enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008, indiferent dacă fac parte din grupul statelor din Africa, Caraibe și Pacific (țările ACP) sau nu (țările NON-ACP), sunt scutite de taxe vamale și de contingente și poartă numerele de referință indicate în partea I din anexa I la prezentul regulament.

(3)   Importurile provenite din țările ACP care nu sunt țări cel mai puțin dezvoltate (NON-LDC) enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 sunt scutite de taxe vamale în funcție de mecanismul de salvgardare tranzitoriu aplicabil zahărului conform dispozițiilor menționate la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 și poartă numerele de referință indicate în partea II din anexa I la prezentul regulament.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, în partea II din anexa I la prezentul regulament se stabilește, pentru fiecare an de piață, un prag regional de salvgardare.

(4)   Orice țară enumerată în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 sau în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 este eligibilă pentru includerea în anexa I la prezentul regulament. În acest scop, respectiva țară trebuie să solicite Comisiei includerea în lista din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

„greutate propriu-zisă” înseamnă greutatea zahărului în stare naturală;

(b)

„rafinare” înseamnă prelucrarea zaharurilor brute în zaharuri albe, astfel cum sunt definite în partea II punctele 1 și 2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și orice operațiune tehnică echivalentă aplicată zahărului alb în vrac.

CAPITOLUL II

LICENȚE DE IMPORT

Articolul 3

Aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 376/2008

Sub rezerva existenței unor dispoziții contrare în prezentul regulament, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 376/2008.

Articolul 4

Cererile de licențe de import și licențele de import

(1)   Cererile de licențe de import se depun săptămânal, de luni până vineri, începând cu a doua zi de luni din septembrie, înainte de anul de piață pentru care sunt valabile.

Nu se pot depune cereri începând de vineri, 11 decembrie 2009, ora 1 p.m. (ora Bruxelles-ului), până vineri, 1 ianuarie 2010, ora 1 p.m. (ora Bruxelles-ului).

(2)   Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 se aplică mutatis mutandis. Cu toate acestea, prezentarea dovezii prevăzute la articolul menționat poate să nu fie impusă în cazul operatorilor autorizați în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006.

(3)   Cererile de licențe de import și licențele de import conțin următoarele mențiuni:

(a)

în căsuța 8: țara de origine (una dintre țările enumerate în anexa I la prezentul regulament). Mențiunea „da” se marchează cu un X;

(b)

în căsuța 16, un singur cod NC format din opt cifre;

(c)

în căsuțele 17 și 18: cantitatea de zahăr, exprimată în echivalent zahăr alb;

(d)

în căsuța 20:

(i)

„zahăr destinat rafinării” sau „zahăr care nu este destinat rafinării”;

(ii)

cel puțin una dintre mențiunile enumerate în anexa V partea A;

(iii)

anul de piață la care se referă;

(e)

în căsuța 24: cel puțin una dintre mențiunile enumerate în anexa V partea B.

(4)   Cererile de licențe de import sunt însoțite de:

(a)

dovada că solicitantul a constituit o garanție de 20 EUR pe tonă din cantitatea de zahăr indicată în căsuța 17 a licenței;

(b)

licențele de export în original eliberate de autoritățile competente din țara terță exportatoare, în conformitate cu modelul din anexa III, pentru o cantitate egală cu cea menționată în cererile de licență;

(c)

în cazul zahărului destinat rafinării, angajamentul solicitantului de a rafina cantitățile de zahăr în cauză înainte de sfârșitul celei de a treia luni următoare celei în care expiră respectiva licență de import;

(d)

pentru anii de piață 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, angajamentul solicitantului de a achiziționa zahărul la un preț de minimum 90 % din prețul de referință (la nivelul c.i.f.) prevăzut la articolul 8 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru anul de piață corespunzător, precum și un document referitor la tranzacție, obligatoriu din punct de vedere juridic, care să fie semnat atât de cumpărător, cât și de furnizor.

Licențele de export menționate la litera (b) pot fi înlocuite de copii certificate, eliberate de autoritățile competente din țara terță exportatoare, ale dovezii originii prevăzute la articolul 14 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 pentru țările enumerate în anexa I la regulamentul menționat sau la articolele 67-97 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (7) pentru țările care nu sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, dar care apar pe lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008.

(5)   Licențele de export în original menționate la alineatul (4) litera (b) sau copiile certificate menționate la alineatul (4) al doilea paragraf sunt păstrate de autoritatea competentă a statului membru.

(6)   În cazul în care se constată că un document prezentat de un solicitant în conformitate cu alineatul (4) conține informații false și dacă respectivele informații sunt hotărâtoare pentru atribuirea licențelor de import cu regim preferențial, autoritățile competente ale statelor membre exclud solicitantul în cauză din sistemul cererilor de licență pentru anul de piață în curs și pentru cel următor, cu excepția cazului în care solicitantul prezintă o dovadă, admisă de autoritatea competentă, că acest lucru nu s-a întâmplat din neglijența sa gravă sau că s-a întâmplat din cauza unei situații de forță majoră sau a unei greșeli evidente.

Articolul 5

Mecanismul de salvgardare tranzitoriu aplicabil zahărului

(1)   În cazul în care totalul cantităților indicate în cererile de licență pentru numerele de referință cuprinse între 09.4231 și 09.4247 depășește 3,5 milioane de tone, iar totalul cantităților indicate în cererile de licență pentru numerele de referință cuprinse între 09.4241 și 09.4247 depășește cantitatea menționată în anexa II pentru respectivul an de piață, Comisia fixează un coeficient de alocare pentru numerele de referință cuprinse între 09.4241 și 09.4247, pe care statele membre trebuie să îl aplice cantităților care fac obiectul fiecărei cereri pentru aceste numere de referință.

Coeficientul de alocare pentru un număr de referință se calculează proporțional cu cantitatea disponibilă în cadrul pragului regional de salvgardare pentru respectivul număr de referință și an de piață.

În cazul în care, după ce se aplică coeficienții de alocare cererilor săptămânale, cantitatea indicată în cererile de licență pentru numerele de referință cuprinse între 09.4231 și 09.4247 este mai mică de 3,5 milioane de tone sau cantitatea indicată în cererile de licență pentru numerele de referință cuprinse între 09.4241 și 09.4247 este mai mică decât cantitatea menționată în anexa II pentru respectivul an de piață, cea mai mare dintre diferențe se distribuie între numerele de referință cuprinse între 09.4241 și 09.4247, cu un coeficient de alocare mai mic de 100 %, proporțional cu cantitatea săptămânală nealocată pentru numărul de referință în cauză. Pentru numerele de referință menționate, coeficientul de alocare se recalculează ținându-se seama de această creștere a alocării.

Algoritmul utilizat la calculul coeficientului de alocare figurează în anexa IV.

(2)   În cazul în care coeficienții de alocare se fixează în temeiul alineatului (1), Comisia suspendă depunerea cererilor de licență până la sfârșitul anului de piață pentru numerele de referință pentru care s-a atins pragul regional de salvgardare. Comisia retrage însă această suspendare și acceptă din nou cereri atunci când, conform notificărilor menționate la articolul 9 alineatul (3), devin disponibile noi cantități.

(3)   Până la 31 martie 2013, Comisia prezintă un raport cu privire la funcționarea mecanismului de salvgardare tranzitoriu aplicabil zahărului și, după caz, face propuneri adecvate. Raportul trebuie să ia în considerare fluxurile comerțului cu zahăr din țările terțe menționate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 6

Eliberarea licențelor de import

(1)   În zilele de joi sau, cel târziu, vineri ale fiecărei săptămâni, statele membre eliberează licențe pentru cererile depuse în cursul săptămânii precedente și notificate în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatul (1), ținând seama, dacă este cazul, de coeficientul de alocare fixat de Comisie în conformitate cu articolul 5 alineatul (1).

Nu se eliberează licențe de import pentru cantitățile care nu au fost notificate.

(2)   Licențele sunt valabile începând cu data eliberării sau de la data de 1 octombrie a anului de piață pentru care sunt eliberate, în funcție de care dintre acestea survine mai târziu.

Licențele sunt valabile până la sfârșitul celei de-a treia luni următoare datei la care devin valabile, fără să depășească data de 30 septembrie a anului de piață pentru care sunt eliberate.

Articolul 7

Prelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de import

În cazul licențelor de import a căror valabilitate expiră la data de 30 septembrie a unui anumit an de piață și la cererea titularului licenței de import, organismul competent al statului membru emitent prelungește perioada de valabilitate a respectivei licențe de import până la 31 octombrie, dacă titularul prezintă o dovadă, precum conosamentul, acceptată de organismul competent al statului membru emitent, că zahărul a fost încărcat până cel târziu la data de 15 septembrie a respectivului an de piață. Statele membre notifică Comisia în acest sens cel târziu în prima zi lucrătoare din săptămâna următoare prelungirii valabilității.

Articolul 8

Punerea în liberă circulație

Licențele de import care conțin în căsuța 20 mențiunea „zahăr destinat rafinării” se pot utiliza pentru importul produselor cu codurile NC 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 sau 1701 99 90.

Licențele de import care conțin în căsuța 20 mențiunea „zahăr care nu este destinat rafinării” se pot utiliza pentru importul produselor cu codurile NC 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 sau 1701 99 90.

Articolul 9

Notificarea Comisiei

(1)   Statele membre trebuie să transmită Comisiei, de vineri, ora 1 p.m. (ora Bruxelles-ului) până lunea următoare la ora 6 p.m. (ora Bruxelles-ului), cantitățile de zahăr pentru care au fost depuse cereri de licențe de import în conformitate cu articolul 4, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”.

(2)   Statele membre trebuie să transmită Comisiei, de vineri, ora 1 p.m. (ora Bruxelles-ului) până lunea următoare la ora 6 p.m. (ora Bruxelles-ului), cantitățile de zahăr pentru care au fost eliberate, începând cu joia precedentă, licențe de import în conformitate cu articolul 6, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”.

(3)   Statele membre trebuie să transmită Comisiei, de vineri ora 1 p.m. (ora Bruxelles-ului) până lunea următoare la ora 6 p.m. (ora Bruxelles-ului), cantitățile care fac obiectul unor licențe de import neutilizate sau utilizate parțial și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cele pentru care au fost eliberate respectivele licențe, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”.

(4)   Cantitățile menționate la alineatele (1), (2) și (3) se defalchează în funcție de numărul de referință, țara de origine, codul NC din opt cifre, anul de piață vizat, precum și în funcție de tipul de zahăr implicat, destinat rafinării sau nu. Acestea se exprimă în kilograme echivalent zahăr alb.

(5)   Statele membre trebuie să notifice Comisiei, înainte de 1 martie și în raport cu anul de piață precedent, cantitățile de zahăr care au fost rafinate efectiv, defalcate în funcție de numărul de referință și țara de origine și exprimate în kilograme greutate propriu-zisă și în echivalent zahăr alb.

(6)   Notificările se transmit pe cale electronică în conformitate cu modelele și metodele puse la dispoziția statelor membre de către Comisie.

(7)   Statele membre trebuie să transmită informații privind cantitățile de produse puse în liberă circulație în conformitate cu articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisie.

CAPITOLUL III

NECESARUL TRADIȚIONAL DE APROVIZIONARE

Articolul 10

Regimul rafinăriilor cu activitate permanentă

(1)   Numai rafinăriile cu activitate permanentă pot depune cereri de licențe de import pentru zahăr destinat rafinării a căror perioadă de valabilitate să înceapă în primele trei luni ale fiecărui an de piață. Prin derogare de la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf, aceste licențe sunt valabile până la sfârșitul anului de piață pentru care sunt eliberate.

(2)   În cazul în care, înainte de data de 1 ianuarie a fiecărui an de piață, cererile de licențe de import pentru zahăr destinat rafinării referitoare la respectivul an de piață vizează cantități egale cu sau mai mari decât totalul cantităților menționate la articolul 153 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, Comisia informează statele membre că s-a atins, la nivel comunitar, limita necesarului tradițional de aprovizionare pentru respectivul an de piață.

Începând cu data acestei notificări, primul paragraf nu se mai aplică în cazul anului de piață vizat.

Articolul 11

Dovada rafinării și penalizări

(1)   Fiecare titular inițial de licență de import pentru zahăr destinat rafinării are obligația ca, în termen de șase luni de la expirarea valabilității respectivei licențe de import, să prezinte statului membru emitent o dovadă, considerată admisibilă de respectivul stat membru, a faptului că rafinarea a avut loc în perioada stabilită la articolul 4 alineatul (4) litera (c).

Dacă nu se prezintă această dovadă, solicitantul achită, până la data de 1 iunie următoare anului de piață vizat, o sumă egală cu 500 EUR pe tonă pentru cantitățile de zahăr în cauză, fiind exceptate cazurile în care există motive excepționale de forță majoră.

(2)   Producătorii de zahăr autorizați în conformitate cu articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 trebuie să declare autorității competente din statul membru, până la data de 1 martie următoare anului de piață vizat, cantitățile de zahăr pe care le-au rafinat în respectivul an de piață, precizând:

(a)

cantitățile de zahăr corespunzătoare licențelor de import pentru zahăr destinat rafinării;

(b)

cantitățile de zahăr produse în Comunitate, precizând datele de referință ale întreprinderii desemnate care a produs zahărul;

(c)

celelalte cantități de zahăr, precizând proveniența acestora.

Producătorii achită, până la data de 1 iunie următoare anului de piață vizat, o sumă egală cu 500 EUR pe tonă pentru cantitățile de zahăr menționate la primul paragraf litera (c), pentru care nu pot prezenta o dovadă, considerată admisibilă de statul membru, a faptului că au fost rafinate, fiind exceptate cazurile în care există motive excepționale de forță majoră.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 30 septembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 178, 1.7.2006, p. 39.

(7)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXA I

NUMERE DE REFERINȚĂ

Partea I:   Țări cel mai puțin dezvoltate

Indicativ grup

Țară terță

Număr de referință

NON-ACP-LDC (țări cel mai puțin dezvoltate din afara grupului ACP)

Bangladesh

Cambodgia

Laos

Nepal

09.4221

ACP-LDC (țări cel mai puțin dezvoltate din grupul ACP)

Benin

Republica Democratică Congo

Etiopia

Madagascar

Malawi

Mozambic

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Zambia

09.4231


Partea II:   Țări, altele decât țările cel mai puțin dezvoltate

Regiune

Țară terță

Număr de referință

Prag regional de salvgardare

2009/2010

(tone echivalent zahăr alb)

Prag regional de salvgardare

2010/2011

(tone echivalent zahăr alb)

Prag regional de salvgardare

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tone echivalent zahăr alb)

Africa Centrală-NON-LDC

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Africa de Vest- NON-LDC

Côte d’Ivoire

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

SADC-NON-LDC

Swaziland

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

CAO-NON-LDC

Kenya

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

AES-NON-LDC

Mauritius

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

PACIFIC-NON-LDC

Fiji

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

CARIFORUM-NON-LDC

Barbados

Belize

Republica Dominicană

Guyana

Jamaica

Trinidad și Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


ANEXA II

2009/2010

(tone echivalent zahăr alb)

2010/2011

(tone echivalent zahăr alb)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tone echivalent zahăr alb)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


ANEXA III

Modelul de licență de export menționat la articolul 4 alineatul (4) litera (b)

Image


ANEXA IV

I.   Definiții

TACPLDC= cerere săptămânală cumulată a țărilor ACP_LDC (țări cel mai puțin dezvoltate din grupul ACP) (număr de referință 09.4231)

N= număr de referință pentru țările ACP-NON-LDC (țări din grupul ACP, altele decât țările cel mai puțin dezvoltate) (de la 09.4241 până la 09.4247)

RSTN= prag regional de salvgardare pentru numărul de referință N

WAN= cerere săptămânală pentru numărul de referință N

CWAN= cereri săptămânale cumulate pentru numărul de referință N, fără ultima comunicare

ACN= coeficient de alocare pentru numărul de referință N

RESQ= cantitate reziduală de distribuit după aplicarea ACN

RESQN= cantitate reziduală pentru numărul de referință N

II.   Calculul coeficientului de alocare menționat la articolul 5 alineatul (1)

II.1.

Pentru fiecare N:

ACN = [(RSTN – CWAN)/WAN * 100] %

Dacă ACN este negativ, ACN este stabilit la 0 %

Dacă ACN este cel puțin egal cu 100 %, atunci ACN este stabilit la 100 %

II.2.

Dacă

[(TACPLDC + Σ (CWAN + ACN * WAN) pentru toate regiunile cu un RST] este sub 3,5 milioane de tone

SAU

Σ [(CWAN + ACN * WAN) pentru toate regiunile cu un RST] este mai mică decât RST

Atunci:

RESQ = valoarea cea mai mare dintre

3,5 milioane de tone – {TACPDLC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) pentru toate regiunile cu un RST]

și

RST – Σ [(CWAN + ACN * WAN) pentru toate regiunile cu un RST]

Atunci când ACN este mai mic de 100 %:

RESQN = RESQ * {[(1 – ACN) * WAN]/(Σ {[(1 – ACN) * WAN] for reference numbers with ACN < 100 %)}}

„ACN nou” = [(„ACN vechi” * WAN) + RESQN]/WAN


ANEXA V

A.   Mențiuni vizate de articolul 4 alineatul (3) litera (d) punctul (ii):

:

în limba bulgară

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

în limba spaniolă

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

în limba cehă

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

în limba daneză

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

în limba germană

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

în limba estonă

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

în limba greacă

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

în limba engleză

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

în limba franceză

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

în limba italiană

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

în limba letonă

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

în limba lituaniană

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

în limba maghiară

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

în limba malteză

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

în limba olandeză

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

în limba polonă

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

în limba portugheză

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

în limba română

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

în limba slovacă

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

în limba slovenă

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

în limba finlandeză

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

în limba suedeză

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   Mențiuni vizate de articolul 4 alineatul (3) litera (e):

:

în limba bulgară

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

în limba spaniolă

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

în limba cehă

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

în limba daneză

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

în limba germană

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

în limba estonă

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

în limba greacă

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

în limba engleză

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

în limba franceză

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

în limba italiană

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

în limba letonă

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

în limba lituaniană

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

în limba maghiară

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

în limba malteză

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

în limba olandeză

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

în limba polonă

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

în limba portugheză

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

în limba română

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

în limba slovacă

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

în limba slovenă

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

în limba finlandeză

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

în limba suedeză

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009


Top