Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1102

Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 75–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 170 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; abrogat prin 32017R0852

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1102/oj

14.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/75


REGULAMENTUL (CE) NR. 1102/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2008

privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1), precum și articolul 133 din tratat, în ceea ce privește articolul 1 din prezentul regulament,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Emisiile de mercur reprezintă o amenințare globală, care justifică o acțiune la nivel local, regional, național și mondial.

(2)

În conformitate cu comunicarea Comisiei prezentată Consiliului și Parlamentului European intitulată „Strategia comunitară privind mercurul”, precum și cu concluziile Consiliului din 24 iunie 2005 și cu rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2006 (3) privind strategia respectivă, este necesar să se reducă riscul de expunere la mercur pentru oameni și pentru mediu.

(3)

Măsurile luate la nivel comunitar trebuie considerate ca parte a efortului global de reducere a riscului de expunere la mercur, în special în cadrul Programului privind mercurul elaborat de Programul pentru mediu al Organizației Națiunilor Unite.

(4)

Închiderea minelor de mercur din Comunitate a generat probleme sociale și de mediu. Sprijinirea proiectelor și a altor inițiative prin intermediul mecanismului de finanțare disponibil ar trebui să continue, pentru a permite zonelor afectate să găsească soluții viabile pentru aspectele legate de mediu, de ocuparea forței de muncă și de activitățile economice la nivel local.

(5)

Ar trebui interzis exportul din Comunitate de mercur metalic, minereu de cinabru, clorură de mercur (I), oxid de mercur (II) și amestecuri de mercur metalic cu alte substanțe, inclusiv aliaje de mercur, cu o concentrație de mercur de cel puțin 95 % procent de masă pentru a reduce în mod semnificativ oferta mondială de mercur.

(6)

Interzicerea exportului va avea ca rezultat cantități considerabile de excedent de mercur în Comunitate, a cărui reintrare pe piață nu ar trebui permisă. Prin urmare, ar trebui asigurată depozitarea în condiții de siguranță a acestui mercur în cadrul Comunității.

(7)

Pentru a prevedea posibilități de depozitare în condiții de siguranță a mercurului metalic care este considerat deșeu, este necesară derogarea de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (4) pentru anumite tipuri de depozite și declararea criteriilor prevăzute în secțiunea 2.4 a anexei la Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa II la Directiva 1999/31/CE (5) ca fiind inaplicabile pentru depozitarea temporară cu posibilitate de recuperare a mercurului metalic pe o perioadă mai mare de un an, în instalații supraterane destinate acestui scop și echipate în mod corespunzător.

(8)

Celelalte dispoziții ale Directivei 1999/31/CE ar trebui să se aplice tuturor instalațiilor de depozitare pentru mercurul metalic care este considerat deșeu. Aceasta include și cerința enunțată la articolul 8 litera (a) punctul (iv) din directiva respectivă, conform căreia solicitantul unei autorizații trebuie să ia măsuri adecvate, prin intermediul unor garanții financiare sau echivalente, pentru a se asigura că obligațiile (inclusiv perioada posttratare) care decurg din autorizația eliberată sunt îndeplinite și că procedurile de închidere sunt respectate. De asemenea, Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (6) se aplică acestor instalații de depozitare.

(9)

În cazul depozitării temporare a mercurului metalic, pe o perioadă mai mare de un an, în instalații supraterane destinate acestui scop și echipate în mod corespunzător, ar trebui să se aplice Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (7).

(10)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (8). Cu toate acestea, pentru a permite o depozitare corespunzătoare a mercurului metalic în Comunitate, autoritățile competente de destinație și de expediere ar trebui să nu ridice obiecții în privința transporturilor de mercur metalic, care este considerat deșeu în baza articolului 11 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament. Se observă că, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din respectivul regulament, articolul 11 alineatul (1) litera (a) nu se aplică în cazul deșeurilor periculoase produse într-un stat membru care a făcut livrarea într-o cantitate totală pe an atât de mică încât instituirea de instalații noi și specializate de depozitare în respectivul stat membru s-ar dovedi neeconomică.

(11)

Pentru a asigura o depozitare sigură pentru sănătatea umană și pentru mediu, evaluarea siguranței pentru depozitarea subterană prevăzută în Decizia 2003/33/CE ar trebui să fie completată cu cerințe specifice și ar trebui să fie aplicabilă și depozitării nonsubterane. Nu ar trebui permisă nicio operațiune de eliminare finală înainte de adoptarea cerințelor speciale și a criteriilor de aprobare. Condițiile de depozitare în mine de sare sau în formațiuni de rocă dură subterane, adaptate pentru depozitarea mercurului metalic, ar trebui să respecte în special principiile de protejare a pânzei freatice de scurgerile de mercur metalic, de prevenire a emisiilor de vapori de mercur, de impermeabilitate la substanțe gazoase sau lichide din împrejurimi și – în cazul depozitării permanente – de încapsulare strictă a deșeurilor la sfârșitul procesului de deformare a minelor. Aceste criterii ar trebui să fie introduse în anexele la Directiva 1999/31/CE cu ocazia modificării acestora în sensul prezentului regulament.

(12)

Condițiile de depozitare supraterană ar trebui să respecte în special principiile de reversibilitate a depozitării, de protejare a mercurului de acțiunea apelor pluviale, de impermeabilitate către sol și de prevenire a emisiilor de vapori de mercur. Aceste criterii ar trebui să fie introduse în anexele la Directiva 1999/31/CE, cu ocazia modificării acestora în sensul prezentului regulament. Depozitarea supraterană a mercurului metalic ar trebui să fie considerată o soluție temporară.

(13)

Industria clorosodică ar trebui să trimită toate datele relevante cu privire la eliminarea celulelor cu catod de mercur din instalațiile sale Comisiei și autorităților competente din statele membre respective, în scopul facilitării respectării acestui regulament. Sectoarele industriale care obțin mercur prin purificarea gazelor naturale sau ca produs secundar din industria minieră neferoasă și din operațiile de topire ar trebui să furnizeze, de asemenea, date relevante Comisiei și autorităților competente din statele membre respective. Comisia ar trebui să pună aceste informații la dispoziția publicului.

(14)

Statele membre ar trebui să prezinte informații privind autorizațiile emise pentru instalațiile de depozitare, precum și privind aplicarea prezentului regulament și efectele acestuia asupra pieței, pentru a permite evaluarea acestuia în timp util. Importatorii, exportatorii și operatorii ar trebui să pună la dispoziție informațiile privind transferul și utilizarea mercurului metalic, a minereului de cinabru, a clorurii de mercur (I), a oxidului de mercur (II) și a amestecurilor de mercur metalic cu alte substanțe, inclusiv aliaje de mercur, cu o concentrație de mercur de cel puțin 95 % procent de masă.

(15)

Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile persoanelor fizice și juridice în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(16)

Este necesară organizarea unui schimb de informații cu părțile interesate relevante pentru a evalua eventuala nevoie pentru măsuri suplimentare cu privire la exportul, importul și depozitarea mercurului metalic și a compușilor de mercur, precum și a produselor care conțin mercur, fără a aduce atingere dispozițiilor din tratat privind concurența, în special articolului 81.

(17)

Comisia și statele membre ar trebui să încurajeze acordarea de asistență tehnică țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cu economii în tranziție, în special asistență care să faciliteze trecerea la tehnologii alternative care nu utilizează mercur și eliminarea treptată a utilizării și evacuării mercurului și a compușilor mercurului.

(18)

În prezent se desfășoară activități de cercetare cu privire la depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic, inclusiv cu privire la diferitele tehnici de stabilizare sau la alte metode de imobilizare a mercurului. Comisia ar trebui să examineze în mod prioritar aceste activități de cercetare și să prezinte un raport în cel mai scurt timp. Aceste informații sunt importante deoarece vor reprezenta un temei solid pentru revizuirea prezentului regulament în vederea atingerii obiectivelor sale.

(19)

Comisia ar trebui să ia în considerare aceste informații în momentul prezentării unui raport de evaluare, pentru a identifica eventualele necesități de modificare a prezentului regulament.

(20)

Comisia ar trebui, de asemenea, să urmărească evoluțiile pe plan internațional privind cererea și oferta de mercur, în special negocierile multilaterale, și să prezinte un raport cu privire la acestea pentru a permite evaluarea coerenței strategiei globale.

(21)

Măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament referitoare la depozitarea temporară a mercurului metalic în anumite instalații de depozitare enumerate în cuprinsul prezentului act ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Directiva 1999/31/CE, luând în considerare relația directă dintre prezentul regulament și directiva menționată.

(22)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv reducerea expunerii la mercur prin interzicerea exportului și obligația de depozitare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere impactul asupra circulației mărfurilor și asupra funcționării pieței interne, precum și natura transfrontalieră a poluării cu mercur, poate fi, prin urmare, realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Începând cu data de 15 martie 2011 se interzice exportul din Comunitate al mercurului metalic (Hg, CAS RN 7439-97-6), al minereului de cinabru, al clorurii de mercur (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1), al oxidului de mercur (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2) și al amestecurilor de mercur metalic cu alte substanțe, inclusiv aliaje de mercur, cu o concentrație de mercur de cel puțin 95 % procent de masă.

(2)   Interdicția nu se aplică exporturilor de compuși menționați la alineatul (1) utilizați pentru cercetare și dezvoltare, în scopuri medicale sau de analiză.

(3)   Începând cu data de 15 martie 2011 se interzice amestecarea mercurului metalic cu alte substanțe cu singurul scop de a exporta mercur metalic.

Articolul 2

Începând cu data de 15 martie 2011 următoarele substanțe se consideră deșeu și se depozitează în conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (9), în condiții de siguranță pentru sănătatea umană și pentru mediu:

(a)

mercurul metalic care nu se mai folosește în industria clorosodică;

(b)

mercurul metalic obținut din purificarea gazului natural;

(c)

mercurul metalic obținut ca produs din industria minieră neferoasă și din operațiile de topire; și

(d)

mercurul metalic extras din minereu de cinabru în Comunitate după 15 martie 2011.

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, mercurul metalic care este considerat deșeu poate, în condiții de izolare corespunzătoare:

(a)

să fie depozitat temporar, pe o durată mai mare de un an, sau să fie depozitat permanent (operațiunile de eliminare D 15 sau D 12 definite în anexa II A la Directiva 2006/12/CE), în mine de sare adaptate pentru depozitarea mercurului metalic sau în formațiuni de rocă dură, adânci, subterane, care să ofere un nivel de siguranță și izolare echivalent cu cel al minelor de sare menționate; sau

(b)

să fie depozitat temporar (operațiunea de eliminare D 15 definită în anexa II A la Directiva 2006/12/CE), pe o durată mai mare de un an, în instalații supraterane destinate și echipate pentru depozitarea temporară a mercurului metalic. În acest caz, nu se aplică criteriile stabilite la secțiunea 2.4 din anexa la Decizia 2003/33/CE.

Celelalte prevederi ale Directivei 1999/31/CE și ale Deciziei 2003/33/CE se aplică situațiilor de la literele (a) și (b).

(2)   Directiva 96/82/CE se aplică instalațiilor care sunt menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol.

Articolul 4

(1)   Evaluarea de siguranță care urmează a fi efectuată în conformitate cu Decizia 2003/33/CE pentru depozitarea mercurului metalic în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament garantează că sunt acoperite riscurile specifice generate de natura și de comportamentul pe termen lung ale mercurului metalic, precum și de izolarea acestuia.

(2)   Autorizația menționată la articolele 8 și 9 din Directiva 1999/31/CE pentru instalațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul regulament include cerințe referitoare la inspecțiile vizuale periodice ale recipientelor, precum și la instalarea de echipament corespunzător pentru detectarea vaporilor, în vederea detectării oricărei scurgeri.

(3)   Cerințele pentru instalațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul regulament, precum și criteriile de acceptare a mercurului metalic, care determină modificări în anexele I, II și III la Directiva 1999/31/CE, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din respectiva directivă. Comisia formulează o propunere corespunzătoare cât mai curând posibil și cel târziu până la 1 ianuarie 2010, luând în considerare rezultatul schimbului de informații organizat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și raportul referitor la cercetările privind opțiunile de depozitare în condiții de siguranță prezentat în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

Orice operațiune de eliminare finală (operațiunea de eliminare D 12 definită în anexa II A la Directiva 2006/12/CE) privind mercurul metalic este permisă numai după adoptarea modificării anexelor I, II și III la Directiva 1999/31/CE.

Articolul 5

(1)   Statele membre înaintează Comisiei o copie a oricărei autorizații emise pentru o instalație desemnată să depoziteze permanent sau temporar mercur metalic (operațiunile de eliminare D 15 sau D 12 definite în anexa II A la Directiva 2006/12/CE), însoțită de evaluarea de siguranță prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)   Până la 1 iulie 2012, statele membre informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și cu privire la efectele acestuia asupra pieței pe teritoriul lor. La solicitarea Comisiei, statele membre prezintă respectivele informații înainte de data menționată.

(3)   Până la 1 iulie 2012, importatorii, exportatorii și operatorii din cadrul activităților prevăzute la articolul 2, după caz, trimit Comisiei și autorităților competente următoarele informații:

(a)

cantitățile, prețurile, țara de origine și țara de destinație, precum și utilizarea prevăzută pentru mercurul metalic introdus în Comunitate;

(b)

cantitățile, țara de origine și țara de destinație a mercurului metalic considerat deșeu și care este comercializat transfrontalier în Comunitate.

Articolul 6

(1)   Întreprinderile vizate care își desfășoară activitatea în industria clorosodică transmit Comisiei și autorităților competente din respectivele state membre următoarele date cu privire la eliminarea mercurului într-un anumit an:

(a)

estimarea cât mai exactă a cantității totale de mercur aflate încă în uz în celula clorosodică;

(b)

cantitatea totală de mercur depozitată în instalație;

(c)

cantitatea de deșeu de mercur trimisă la fiecare instalație de depozitare temporară sau permanentă, locația și datele de contact ale acestor instalații.

(2)   Întreprinderile vizate care își desfășoară activitatea în sectoarele industriale care obțin mercur prin purificarea gazelor naturale sau ca produs secundar din industria minieră neferoasă și din operațiile de topire transmit Comisiei și autorităților competente din respectivele state membre următoarele date cu privire la mercurul obținut într-un anumit an:

(a)

cantitatea de mercur obținută;

(b)

cantitatea de mercur trimisă la fiecare instalație de depozitare temporară sau permanentă, locația și datele de contact ale acestor instalații.

(3)   Întreprinderile respective transmit datele menționate la alineatele (1) și (2), după caz, pentru prima dată până la 4 decembrie 2009, iar ulterior, în fiecare an, până la data de 31 mai.

(4)   Comisia pune la dispoziția publicului informațiile menționate la alineatul (3), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (10).

Articolul 7

Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică normele respective Comisiei până la 4 decembrie 2009 și comunică acesteia, fără întârziere, orice modificări ulterioare privind aceste norme.

Articolul 8

(1)   Comisia organizează un schimb de informații între statele membre și părțile interesate relevante până la 1 ianuarie 2010. Acest schimb de informații analizează, în special, necesitatea:

(a)

de a extinde interdicția de export la alți compuși ai mercurului, la amestecuri cu un conținut mai redus de mercur și la produsele care conțin mercur, în special termometre, barometre și sfigmomanometre;

(b)

de a interzice importul de mercur metalic, de compuși ai mercurului și de produse care conțin mercur;

(c)

de a extinde obligația de depozitare la mercurul metalic provenind din alte surse;

(d)

de a impune termene privind depozitarea temporară a mercurului metalic.

Acest schimb de informații are în vedere, de asemenea, cercetările privind opțiunile de depozitare în condiții de siguranță.

Comisia organizează schimburi de informații suplimentare după ce devin disponibile noi informații relevante.

(2)   Comisia monitorizează activitățile curente de cercetare privind opțiunile de eliminare în condiții de siguranță, care includ solidificarea mercurului metalic. Până la 1 ianuarie 2010, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Pe baza acestui raport, Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere de revizuire a prezentului regulament cât mai curând posibil și cel târziu până la 15 martie 2013.

(3)   Comisia evaluează punerea în aplicare și efectele asupra pieței ale prezentului regulament în Comunitate, ținând seama de informațiile menționate la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol și la articolele 5 și 6.

(4)   Cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 martie 2013, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o propunere de revizuire a prezentului regulament care să reflecte și să evalueze rezultatul schimbului de informații menționat la alineatul (1) și al evaluării menționate la alineatul (3), precum și raportul menționat la alineatul (2).

(5)   Până la 1 iulie 2010, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresul înregistrat în activitățile și în negocierile multilaterale privind mercurul, evaluând în special compatibilitatea calendarului și a domeniului de aplicare al măsurilor specificate în prezentul regulament cu evoluțiile de pe plan internațional.

Articolul 9

Statele membre pot să mențină, până la 15 martie 2011, măsurile naționale de limitare a exportului de mercur metalic, minereu de cinabru, clorură de mercur (I), oxid de mercur (II) și amestecuri de mercur metalic cu alte substanțe, inclusiv aliaje de mercur, cu o concentrație de mercur de cel puțin 95 % procent de masă, adoptate în conformitate cu legislația comunitară înainte de 22 octombrie 2008.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 22 octombrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 168, 20.7.2007, p. 44.

(2)  Avizul Parlamentului European din 20 iunie 2007 (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 209), Poziția comună a Consiliului din 20 decembrie 2007 (JO C 52 E, 26.2.2008, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 21 mai 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008.

(3)  JO C 291 E, 30.11.2006, p. 128.

(4)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(5)  JO L 11, 16.1.2003, p. 27.

(6)  JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

(7)  JO L 10, 14.1.1997, p. 13.

(8)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(9)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(10)  JO L 264, 25.9.2006, p. 13.


Top