EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0751

2008/751/CE: Decizia Comisiei din 18 septembrie 2008 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Madagascar în ceea ce privește conservele de ton și fileul de ton [notificată cu numărul C(2008) 5097]

OJ L 255, 23.9.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/751/oj

23.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/31


DECIZIA COMISIEI

din 18 septembrie 2008

de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Madagascar în ceea ce privește conservele de ton și fileul de ton

[notificată cu numărul C(2008) 5097]

(2008/751/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (1), în special articolul 36 alineatul (4) din anexa II,

întrucât:

(1)

La 26 mai 2008, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, Madagascar a solicitat o derogare pentru o perioadă de 6 luni de la regulile de origine prevăzute în anexa menționată. Solicitarea vizează o cantitate totală de 2 000 de tone de conserve de ton și 500 de tone de file de ton, produse înscrise la poziția 1604 din SA. Această solicitare se justifică prin scăderea capturilor și a rezervei de ton crud originar în Oceanul Indian.

(2)

Conform informațiilor furnizate de Madagascar, capturile de ton crud originar au fost neobișnuit de reduse în primele patru luni ale anului 2008, chiar în comparație cu variațiile sezoniere normale, și au determinat o scădere a producției de conserve de ton. Ca urmare a acestei situații anormale, Madagascar se află în imposibilitatea de a respecta, pentru o anumită perioadă, regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(3)

Pentru a garanta faptul că Madagascar poate continua să exporte în Comunitatea Europeană, în urma expirării Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia (2), pe de altă parte, este necesar să se acorde o nouă derogare.

(4)

Pentru a asigura o tranziție fără dificultăți de la Acordul de parteneriat ACP-CE la Acordul interimar de parteneriat economic AES (statele din Africa de Est și de Sud)-UE, se impune acordarea unei noi derogări cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2008.

(5)

Având în vedere importurile în cauză, o derogare temporară de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 nu ar cauza prejudicii grave unui sector economic al Comunității, sub rezerva respectării anumitor condiții referitoare la cantități, supraveghere și durată.

(6)

Prin urmare, se justifică acordarea unei derogări temporare în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (a) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(7)

Madagascar va beneficia de o derogare automată de la regulile de origine privind conservele de ton și fileul de ton înscrise la poziția 1604 din SA, în conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din Protocolul privind originea anexat la Acordul interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între statele din Africa de Est și de Sud (AES), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (Acordul interimar de parteneriat AES-UE), în momentul în care Acordul respectiv intră în vigoare sau se aplică provizoriu.

(8)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, regulile de origine prevăzute în anexa II la respectivul regulament și derogările de la aceste reguli urmează să fie înlocuite cu regulile prevăzute în Acordul interimar de parteneriat AES-UE, a cărui intrare în vigoare sau aplicare provizorie este prevăzută pentru 2008. Prin urmare, este necesar ca derogarea să se aplice până la 31 decembrie 2008, conform solicitării formulate de Madagascar, în condițiile în care Acordul interimar de parteneriat AES-UE nu intră în vigoare sau nu se aplică provizoriu până la această dată.

(9)

În conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din Protocolul privind originea anexat la Acordul interimar de parteneriat AES-UE, derogarea automată de la regulile de origine este limitată la o cotă anuală de 8 000 de tone de conserve de ton și de 2 000 de tone de file de ton pentru țările care au parafat Acordul interimar de parteneriat economic AES-UE (Comore, Mauritius, Madagascar, Seychelles și Zimbabwe). Mauritius și Seychelles au solicitat deja o derogare temporară în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007. Ar fi inoportun ca derogările acordate în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 să depășească cota anuală acordată regiunii AES în temeiul Acordului interimar de parteneriat AES-UE.

(10)

În consecință, se impune acordarea unei derogări Republicii Madagascar pentru 2 000 de tone de conserve de ton și 500 de tone de file de ton pentru o perioadă de un an.

(11)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3) prevede norme de gestionare a contingentelor tarifare. Pentru a asigura o gestionare eficientă, în contextul unei strânse cooperări între autoritățile din Madagascar, autoritățile vamale ale statelor membre și Comisie, este necesar ca aceste norme să se aplice mutatis mutandis cantităților importate în temeiul derogării acordate prin prezenta decizie.

(12)

Pentru a permite o monitorizare mai eficientă a operațiunii de derogare, este necesar ca autoritățile din Madagascar să comunice în mod regulat Comisiei informații în legătură cu certificatele de circulație EUR.1 eliberate.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 și în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (a) din respectiva anexă, conservele de ton și fileul de ton înscrise la poziția 1604 din SA, fabricate din materii prime neoriginare, se consideră ca fiind originare din Madagascar, în conformitate cu dispozițiile articolelor 2-6 din prezenta decizie.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor și cantităților stabilite în anexă care sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității provenind din Madagascar în perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008.

Articolul 3

Cantitățile prevăzute în anexa la prezenta decizie se gestionează în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Autoritățile vamale din Madagascar iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative la exporturile produselor menționate la articolul 1.

În acest sens, toate certificatele de circulație EUR.1 eliberate pentru produsele respective trebuie să conțină o trimitere la prezenta decizie.

Autoritățile competente din Madagascar transmit Comisiei, în fiecare trimestru, o declarație a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de circulație EUR.1, în conformitate cu prezenta decizie, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Rubrica 7 a certificatelor EUR.1, eliberate în temeiul prezentei decizii, conține următoarea mențiune:

„Derogation — Decision 2008/751/EC”.

Articolul 6

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Prezenta decizie se aplică până când regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 se vor înlocui cu cele anexate la orice acord cu Madagascar, atunci când acel acord fie este aplicat provizoriu, fie intră în vigoare, luându-se în considerare data cea mai apropiată, dar prezenta decizie nu se va aplica în nici un caz după 31 decembrie 2008.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 septembrie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 317, 15.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

MADAGASCAR

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada

Cantități

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve de ton (1)

1.1.2008-31.12.2008

2 000 de tone

09.1646

1604 14 16

File de ton

1.1.2008-31.12.2008

500 de tone


(1)  Sub orice formă de ambalare, dacă produsul se consideră ca fiind conservat în sensul poziției 1604 din SA.


Top