Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1566

Regulamentul (CE) nr. 1566/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție

OJ L 340, 22.12.2007, p. 46–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2008; abrogat prin 32008R1077

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1566/oj

22.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 340/46


REGULAMENTUL (CE) NR. 1566/2007 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Articolul 22 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului (2) prevede că activitățile care se încadrează în politica comună în domeniul pescuitului sunt permise doar cu condiția înregistrării și notificării fără întârziere, de către comandant, a informațiilor privind activitățile de pescuit, inclusiv debarcările și transbordările, și cu condiția punerii acestor înregistrări la dispoziția autorităților.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului, obligația de înregistrare și transmitere prin mijloace electronice a jurnalului de bord, a declarației de debarcare și a datelor privind transbordarea revine comandanților navelor de pescuit cu lungimea totală mai mare de 24 metri, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare, precum și comandanților navelor de pescuit cu lungimea totală mai mare de 15 metri, în termen de 42 de luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare.

(3)

Comunicarea zilnică a datelor cu privire la activitățile de pescuit creează premisele creșterii semnificative a eficienței și eficacității operațiunilor de monitorizare, control și supraveghere atât pe mare, cât și pe uscat.

(4)

Articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (3) prevede obligația comandanților navelor de pescuit comunitare de a ține un jurnal de bord al activităților de pescuit.

(5)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului, comandantul oricărei nave comunitare de pescuit cu lungimea totală de minimum 10 metri sau reprezentantul acestuia transmite, după fiecare deplasare și în termen de 48 de ore de la debarcare, o declarație autorităților competente ale statului membru în care are loc debarcarea.

(6)

Articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului stipulează că centrele de vânzare prin licitație publică sau alte entități sau persoane autorizate de către statele membre, care sunt responsabile de prima punere în vânzare a produselor pescărești, înaintează, la prima vânzare, o notă de vânzare autorităților competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc prima punere în vânzare.

(7)

Articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului stipulează, de asemenea, că, în cazul în care prima punere în vânzare nu are loc în statul membru în care produsele pescărești au fost debarcate, statul membru responsabil de monitorizarea primei puneri în vânzare ia toate măsurile pentru a se asigura că o copie a notei de vânzare este înaintată cât mai curând posibil autorităților responsabile de monitorizarea debarcării produselor.

(8)

Articolul 19 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului impune statelor membre crearea de baze de date informatice și instituirea unui sistem de validare care să includă, în special, posibilitatea efectuării de controale încrucișate și a verificării exactității acestor date.

(9)

Articolele 19b și 19e din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului prevăd obligația comandanților navelor de pescuit comunitare să întocmească rapoarte privind efortul de pescuit și să le înregistreze în jurnalul de bord.

(10)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (4) prevede obligația comandantului unei nave de pescuit comunitare care deține un permis de pescuit de mare largă să înregistreze în jurnalul de bord sau într-un formular prevăzut de statul membru de pavilion informațiile referitoare la caracteristicile uneltelor de pescuit și la activitățile de pescuit.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (5) prevede punerea în execuție de planuri de desfășurare comune.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică:

(a)

navelor de pescuit comunitare cu o lungime totală mai mare de 24 metri, de la 1 ianuarie 2010;

(b)

navelor de pescuit comunitare cu o lungime totală mai mare de 15 metri, de la 1 iulie 2011;

(c)

cumpărătorilor înregistrați, centrelor de vânzare prin licitație publică sau altor entități sau persoane autorizate de către statele membre, responsabile de prima punere în vânzare a produselor pescărești și care au o cifră de afaceri anuală corespunzătoare activităților de primă punere în vânzare a acestora mai mare de 400 000 EUR, de la 1 ianuarie 2009.

(2)   Fără a se aduce atingere alineatului (1) litera (a), prezentul regulament se aplică de la o dată anterioară datei de 1 ianuarie 2010 navelor comunitare cu o lungime totală mai mare de 24 metri aflate sub pavilionul unui anumit stat membru, dacă se prevede astfel de către respectivul stat.

(3)   Fără a se aduce atingere alineatului (1) litera (b), prezentul regulament se aplică de la o dată anterioară datei de 1 iulie 2011 navelor comunitare aflate sub pavilionul unui anumit stat membru și care au o lungime totală mai mare de 15 metri, dacă se prevede astfel de către acel stat.

(4)   Fără a se aduce atingere datelor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), un stat membru poate decide să aplice prezentul regulament navelor cu o lungime mai mică sau egală cu 15 metri aflate sub pavilionul său, înaintea acelor date, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1966/2006.

(5)   Statele membre pot încheia acorduri bilaterale privind utilizarea sistemelor de transmitere electronică de către navele aflate sub pavilioanele lor în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor, cu condiția ca navele să respecte totalitatea dispozițiilor stabilite prin prezentul regulament.

(6)   Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit comunitare indiferent de apele sau portul în care desfășoară activități de pescuit.

(7)   Prezentul regulament nu se aplică navelor de pescuit comunitare utilizate exclusiv pentru exploatarea acvaculturii.

Articolul 2

Lista operatorilor și a navelor

(1)   Fiecare stat membru întocmește o listă a cumpărătorilor înregistrați, a centrelor de vânzare prin licitație publică sau a altor entități sau persoane cărora le-a acordat autorizație și care sunt responsabile de prima punere în vânzare a produselor pescărești, cu o cifră de afaceri anuală mai mare de 400 000 EUR. Primul an de referință este 2007, iar lista se actualizează la data de 1 ianuarie a anului curent (anul n) pe baza cifrei de afaceri anuale mai mari de 400 000 EUR din anul n–2. Lista respectivă se publică pe un site Internet oficial al statului membru. Lista respectivă se publică pe un site Internet oficial al statului membru.

(2)   Fiecare stat membru întocmește și actualizează periodic listele navelor de pescuit comunitare aflate sub pavilionul său cărora li se aplică dispozițiile prezentului regulament, conform articolului 1 alineatele (2), (3), (4) și (5). Listele se publică pe un site Internet oficial al statului membru în formatul stabilit în urma consultărilor dintre statele membre și Comisie.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„activitate de pescuit” desemnează toate activitățile legate de localizarea peștelui, lansarea, fixarea și tractarea uneltelor de pescuit, cât și scoaterea capturilor din uneltele de pescuit;

(b)

„plan de desfășurare comun” desemnează un plan care stabilește aranjamentele operaționale pentru desfășurarea mijloacelor de control și inspecție aflate la dispoziție.

CAPITOLUL II

TRANSMITERE ELECTRONICĂ A DATELOR

Articolul 4

Informații care trebuie transmise de comandanții navelor sau de reprezentanții acestora

(1)   Comandanții navelor de pescuit comunitare transmit autorităților competente din statul de pavilion jurnalul de bord și datele legate de transbordare, prin mijloace electronice.

(2)   Comandanții navelor de pescuit comunitare sau reprezentanții acestora transmit autorităților competente din statul de pavilion datele din declarația de debarcare, prin mijloace electronice.

(3)   Atunci când o navă de pescuit comunitară debarcă captura într-un alt stat membru decât statul de pavilion, după primirea datelor din declarația de debarcare, autoritățile competente din statele membre de pavilion le transmit imediat, prin mijloace electronice, autorităților competente din statul membru în care a fost debarcată captura.

(4)   În cazul în care acest lucru este solicitat de normele comunitare, comandanții navelor de pescuit comunitare transmit autorităților competente din statul membru de pavilion, prin mijloace electronice, o notificare prealabilă cu privire la intrarea în port, în termenul prevăzut de normele respective.

(5)   Atunci când o navă intenționează să intre într-un port în alt stat membru decât staul membru de pavilion, autoritățile competente din statul membru de pavilion, după primirea notificării prealabile, o transmit, prin mijloace electronice, autorităților competente din statul membru de coastă respectiv.

Articolul 5

Informații care trebuie transmise de entitățile sau persoanele responsabile de prima punere în vânzare sau preluare

(1)   Cumpărătorii înregistrați, centrele de vânzare prin licitație publică sau alte entități sau persoane autorizate de către statele membre, responsabile de prima punere în vânzare a produselor pescărești, transmit informațiile care trebuie înregistrate într-o notă de vânzare, prin mijloace electronice, autorităților competente din statul membru pe al cărui teritoriu are loc prima punere în vânzare.

(2)   Atunci când prima punere în vânzare are loc într-un stat membru, altul decât statul membru de pavilion, autoritățile competente din statul membru în care are loc prima punere în vânzare iau toate măsurile, la primirea informațiilor relevante, ca o copie a datelor din nota de vânzare să fie transmisă, prin mijloace electronice, autorităților competente din statul membru de pavilion.

(3)   În cazul în care prima punere în vânzare a produselor pescărești nu are loc în statul membru în care acestea au fost debarcate, statul membru în care are loc prima punere în vânzare ia toate măsurile, imediat după primirea informațiilor relevante, ca o copie a datelor din nota de vânzare să fie transmisă, prin mijloace electronice, următoarelor autorități:

(a)

autorităților competente din statul membru în care au fost debarcate produsele pescărești; și

(b)

autorităților competente din statul membru sub pavilionul căruia se află nava care a debarcat produsele pescărești.

(4)   Titularul declarației de preluare transmite autorităților competente din statul membru pe al cărui teritoriu are loc preluarea efectivă, prin mijloace electronice, informațiile care trebuie înregistrate în declarațiile de preluare.

Articolul 6

Frecvența transmiterii datelor

(1)   Comandantul transmite informațiile din jurnalul de bord electronic autorităților competente din statul membru de pavilion cel puțin o dată pe zi, cel mai târziu la ora 24.00, chiar și în situația în care în ziua respectivă nu au existat capturi. De asemenea, comandantul transmite aceste date:

(a)

la solicitarea autorității competente a statului membru de pavilion;

(b)

imediat după încheierea ultimei activități de pescuit;

(c)

înainte de intrarea în port;

(d)

atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(e)

în situațiile stabilite de legislația comunitară sau de către statul de pavilion.

(2)   Comandantul poate transmite corecturi la jurnalul de bord electronic și la declarațiile de transbordare până în momentul ultimei transmisiuni efectuate la încheierea campaniei de pescuit și înainte de intrarea în port. Toate datele inițiale din jurnalul de bord electronic și corecturile aduse acestuia se păstrează de către autoritățile competente din statul membru de pavilion.

(3)   Comandantul sau reprezentanții acestuia transmit declarația de debarcare, prin mijloace electronice, imediat după întocmirea acesteia.

(4)   Imediat după transbordare, comandantul navei donoare și cel al navei receptoare transmit datele privind transbordarea, prin mijloace electronice.

(5)   Comandantul păstrează o copie a informațiilor la care se face referire la alineatul (1) la bordul navei de pescuit pe întreaga durată a fiecărei campanii de pescuit, până în momentul depunerii declarației de debarcare.

Articolul 7

Formatul pentru transmiterea datelor de la nave către autoritățile competente din statele de pavilion

Fiecare stat membru decide asupra formatului utilizat pentru transmiterea, către autoritățile competente, a datelor de la navele aflate sub pavilionul său.

Articolul 8

Mesaje de răspuns

Fiecare stat membru se asigură că navele care pescuiesc sub pavilionul său primesc, după fiecare transmitere de date din jurnalul de bord sau de date privind transbordarea ori debarcarea, un mesaj de răspuns. Mesajul de răspuns conține, de asemenea, o confirmare de primire.

CAPITOLUL III

SCUTIRI

Articolul 9

Scutiri

(1)   Un stat membru poate scuti comandanții navelor de sub pavilionul său de obligațiile menționate la articolul 4 alineatul (1), atunci când aceștia efectuează campanii de pescuit cu o durată mai mică sau egală cu 24 de ore în apele sale teritoriale sau aflate sub jurisdicția sa, cu condiția debarcării capturii pe teritoriul respectivului stat membru de pavilion.

(2)   Comandanții navelor comunitare sunt scutiți de obligația de a completa un jurnal de bord, declarații de debarcare sau de transbordare în format hârtie.

(3)   Comandanții navelor comunitare sau reprezentanții acestora care debarcă captura într-un alt stat membru decât statul membru de pavilion sunt scutiți de la obligația de a depune o declarație de debarcare în format hârtie pe lângă autoritățile din statul membru costier respectiv.

(4)   Statele membre pot încheia acorduri bilaterale privind utilizarea sistemelor de transmitere electronică a datelor de către navele care pescuiesc sub pavilioanele lor în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor. Navele care intră în sfera de aplicare a unor astfel de acorduri sunt scutite de la obligația de a ține un jurnal de bord în format hârtie pentru pescuitul în apele acelor state membre.

(5)   Comandanții navelor comunitare care înregistrează în jurnalele de bord electronice informații cu privire la efortul de pescuit în temeiul articolului 19b din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 sunt scutiți de obligația de a transmite rapoarte prin telex, VMS, fax, telefon sau radio.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIONAREA SISTEMELOR ELECTRONICE DE ÎNREGISTRARE ȘI RAPORTARE

Articolul 10

Dispoziții care trebuie aplicate în caz de defecțiuni tehnice sau întrerupere a funcționării sistemelor electronice de înregistrare și raportare a datelor

(1)   În caz de defecțiuni tehnice sau întrerupere a funcționării sistemelor electronice de înregistrare și raportare a datelor, comandantul, proprietarul navei sau reprezentanții acestora comunică autorităților competente din statul membru de pavilion, o dată pe zi, cel mai târziu la ora 24.00, chiar și în situația în care în ziua respectivă nu au existat capturi, jurnalul de bord, declarația de debarcare și datele privind transbordarea, utilizând modalitatea stabilită de către respectivul stat membru de pavilion:

(a)

la solicitarea autorității competente a statului de pavilion;

(b)

imediat după încheierea ultimei activități de pescuit;

(c)

înainte de intrarea în port;

(d)

atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(e)

în situațiile stabilite de legislația comunitară sau de către statul de pavilion.

(2)   Autoritățile competente din statul membru de pavilion actualizează jurnalul de bord electronic imediat după primirea datelor la care se face referire la alineatul (1).

(3)   În cazul unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului electronic de înregistrare și raportare a datelor, navele de pescuit comunitare nu pot părăsi portul înainte de remedierea defecțiunilor, confirmată de către autoritățile competente din statul membru de pavilion, sau înainte de a primi o altfel de autorizare de părăsire a portului de la autoritățile competente din statul membru de pavilion. Statul membru de pavilion notifică statul membru costier imediat ce a autorizat o navă aflată sub pavilionul său să plece dintr-un port aflat în statul membru costier.

Articolul 11

Nerecepționarea datelor

(1)   În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru de pavilion nu au primit datele transmise în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2), acestea notifică acest lucru, cât mai curând posibil, comandantului sau proprietarului navei, ori reprezentantului acestora. Dacă, în ceea ce privește o anumită navă, o astfel de situație apare de mai mult de trei ori într-o perioadă de un an, statul membru de pavilion ia măsuri de verificare a sistemului electronic de raportare în cauză. Statul membru în cauză procedează la investigarea chestiunii, pentru a stabili motivul pentru care nu s-au primit datele.

(2)   În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru de pavilion nu au primit datele transmise în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2), iar ultimele date primite prin Sistemul de Monitorizare a Navelor indicau poziția navei în apele unui stat membru costier, acestea notifică fără întârziere autoritățile competente din respectivul stat membru costier.

(3)   Comandantul sau proprietarul navei, ori reprezentantul acestora trimit datele pentru a care s-a primit o astfel de notificare conform alineatului (1) autorităților competente din statul membru de pavilion, imediat după primirea notificării.

Articolul 12

Deficiențe privind accesarea datelor

(1)   Atunci când autoritățile competente dintr-un stat membru costier remarcă în apele sale teritoriale o navă aflată sub pavilionul unui alt stat membru și în situația în care respectivele autorități nu pot accesa datele menționate la articolul 15, acestea solicită statului membru de pavilion să le asigure accesul la datele respective.

(2)   În cazul în care nu li se asigură accesul menționat la alineatul (1) în termen de patru ore de la solicitare, statul membru costier notifică statul membru de pavilion. La primirea notificării, statul membru de pavilion are obligația de a transmite fără întârziere statului membru costier datele solicitate, prin orice mijloace electronice aflate la dispoziție.

(3)   În cazul în care statul membru nu primește datele menționate la alineatul (2), comandantul sau proprietarul navei, ori reprezentantul acestora trimit datele și o copie a mesajului de răspuns menționat la articolul 8 autorităților competente din statul membru costier la cererea acestora și prin orice mijloace electronice disponibile.

(4)   În cazul în care comandantul sau proprietarul navei, ori reprezentantul acestora nu pot furniza autorităților competente din statul membru costier o copie a mesajului de răspuns menționat la articolul 8, activitățile de pescuit ale navei respective în apele costiere ale statul membru costier sunt interzise până în momentul în care comandantul sau reprezentantul acestuia furnizează autorităților o copie a mesajului sau a informațiilor la care se face referire la articolul 6 alineatul (1).

Articolul 13

Date privind funcționarea sistemului electronic de raportare

(1)   Statele membre mențin baze de date privind funcționarea sistemelor electronice de raportare proprii. Acestea conțin cel puțin următoarele informații:

(a)

lista navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor ale căror sisteme electronice de raportare au suferit defecțiuni tehnice sau au avut întreruperi în funcționare;

(b)

numărul transmisiunilor electronice de jurnale de bord primite pe zi și media numărului de transmisiuni primite de la fiecare navă în parte, defalcate pe fiecare stat membru de pavilion;

(c)

numărul de declarații de debarcare, de declarații de transbordare, de declarații de preluare și de note de vânzare primite, defalcate pe fiecare stat membru de pavilion.

(2)   Statele membre trimit Comisiei, la solicitarea acesteia, sinteze ale informațiilor cu privire la funcționarea sistemelor electronice de raportare, în formatul și la intervalele de timp care urmează să fie hotărâte în urma consultărilor dintre statele membre și aceasta.

CAPITOLUL V

SCHIMBUL DE DATE ȘI ACCESUL LA DATE

Articolul 14

Formatul pentru schimburile de informații între statele membre

(1)   Schimbul de informații dintre statele membre are loc în formatul stabilit în anexă, care are la bază limbajul XML (extensible mark-up language).

(2)   Corecturile la informațiile menționate la alineatul (1) trebuie să fie identificate cu precizie.

(3)   Atunci când un stat membru primește informații pe cale electronică de la un alt stat membru, acesta trebuie să se asigure că se emite un mesaj de răspuns către autoritățile competente din acel stat membru care trimite respectivele informații. Mesajul de răspuns conține, de asemenea, o confirmare de primire.

(4)   Elementele de date din anexă pe care comandanții trebuie să le înregistreze obligatoriu în jurnalul de bord conform normelor comunitare sunt, de asemenea, obligatorii în schimburile dintre statele membre.

Articolul 15

Accesul la date

(1)   Statele membre de pavilion se asigură că statele membre costiere au acces online, în timp real, la jurnalele de bord electronice și la datele din declarațiile de debarcare ale navelor aflate sub pavilionul lor, atunci când respectivele nave efectuează activități de pescuit în apele teritoriale sau în apele aflate sub jurisdicția statelor membre costiere respective.

(2)   Datele menționate la alineatul (1) cuprind cel puțin datele de la ultima plecare din port până în momentul terminării debarcării capturii. Datele aferente campaniilor de pescuit din cele 12 luni anterioare sunt făcute publice la cerere.

(3)   Comandantul unei nave de pescuit comunitare are acces sigur 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la informațiile din jurnalul de bord electronic stocate în baza de date a statului membru de pavilion.

(4)   Un stat membru costier conferă unei nave de patrulare a altui stat membru care efectuează operațiuni de patrulare în contextul unui plan de desfășurare comun acces online la baza sa de date cuprinzând jurnalele de bord.

Articolul 16

Schimbul de date între statele membre

(1)   Accesul la datele prevăzute la articolul 15 alineatul (1) se face prin intermediul unei conexiuni Internet sigure, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

(2)   Statele membre își transmit reciproc informațiile de natură tehnică relevante pentru a garanta accesul reciproc la jurnalele de bord electronice.

(3)   Statele membre:

(a)

se asigură că datele primite conform prezentului regulament sunt stocate în siguranță în baze de date computerizate și iau toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea datelor la prelucrarea acestora;

(b)

iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja aceste date împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

Articolul 17

Autoritatea unică

(1)   În fiecare stat membru, o singură autoritate este responsabilă de transmiterea, primirea, administrarea și procesarea datelor la care se face referire în prezentul regulament.

(2)   Statele membre își transmit reciproc liste cu denumirile și datele de contact ale autorităților menționate la alineatul (1) și informează Comisia în legătură cu acestea.

(3)   Orice modificare a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2) se comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament întră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 409, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(3)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(4)  JO L 351, 28.12.2002, p. 6. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2269/2004 (JO L 396, 31.12.2004, p. 1).

(5)  JO L 128, 21.5.2005, p. 1.


ANEXĂ

FORMATUL PENTRU SCHIMBUL ELECTRONIC DE INFORMAȚII

Elementele de date de pe pagina de gardă

Elemente de date

Cod

Descriere și conținut

Începutul/încheierea înregistrării

Începutul înregistrării

SR

Marcaj de indicare a începutului jurnalului de bord, a declarației privind nota de vânzare sau a mesajului de răspuns

Subelemente

Adresă

AD

Destinația: Cod de țară ISO alfa-3

Expeditor

FR

Țara care transmite datele (cod de țară ISO format din 3 litere)

Tipul mesajului

TM

Codul alfabetic corespunzător tipului de mesaj (LOG, SAL, RET sau COR)

Stare

RS

Indică starea mesajului/raportului primit, fie ACK („recepționat”) sau NAK („nerecepționat”)

Cod eroare

RE

Coduri numerice de indicare a erorilor în ceea ce privește mesajele/rapoartele primite

(101 – mesaj nedescifrabil, 102 – valoarea sau mărimea datelor depășește limitele autorizate, 104 – date obligatorii lipsă, 106 – sursa datelor neautorizată, 150 – eroare de secvență, 151 – data/ora se află în viitor, 250 – încercare de renotificare a unei nave, 251 – nava nu este notificată, 302 – transbordare înainte de captura la intrare, 303 – captura la ieșire înainte de captura la intrare, 304 – nu s-a primit nicio poziție, 350 – poziție fără captura la intrare)

Numărul de înregistrare

RN

Numărul de serie de retransmisie a mesajului de către statul membru de pavilion (pe bază anuală)

Data înregistrării

RD

Data retransmisiei mesajului/raportului (AAAALLZZ)

Ora înregistrării

RT

Ora retransmisiei mesajului/raportului (HHMM în UTC)


Elementele de date din jurnalul de bord

Elemente de date

Cod

Descriere și conținut

Început/încheiere jurnal de bord

Începutul declarației în jurnalul de bord

LOG

Marcaj de indicare a începutului declarației în jurnalul de bord (conține atributul RC, XR, IR, NA, VO, MA sau TN și elementul DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN sau RTP)

Elemente principale

Declarația de plecare

DEP

Marcaj de indicare a plecării din port la începerea campaniei de pescuit (conține atributele DA, TI și PO)

Declarația de revenire în port

RTP

Marcaj de indicare a revenirii în port la încheierea campaniei de pescuit (conține atributele DA, TI și PO)

Declarația de captură

CAT

Marcaj de indicare a începutului unei declarații de captură (conține atributele DA, TI, FO și DU și subelementele POS, GEA sau SPE)

Declarația de transbordare

TRA

Marcaj de indicare a începutului unei declarații de transbordare (conține atributele DA, TI, TT, TF, TC și FC și subelementele SPE)

Declarația de debarcare

LAN

Marcaj de indicare a începutului unei declarații de debarcare (conține atributele DA, TI, și PO și subelementele POS și SPE)

Declarația de efort de pescuit: Intrarea în zonă

ENT

Marcaj de indicare a începutului unei declarații privind intrarea în zona de efort (conține atributele DA, TI și subelementele POS, SPE)

Declarația de efort de pescuit: Ieșirea din zonă

EXI

Marcaj de indicare a începutului unei declarații privind ieșirea din zona de efort (conține atributele DA, TI și subelementele POS, SPE)

Declarația de efort de pescuit: Traversarea unei zone

CRO

Marcaj de indicare a începutului unei declarații privind traversarea unei zone de efort (conține elementele ENT și EXI)

Declarația de efort de pescuit: Pescuitul transzonal

TRZ

Marcaj de indicare a începutului unei declarații privind pescuitul transzonal într-o zonă de efort (conține elementele ENT și EXI)

Subelemente

Subdeclarația cu privire la specii

SPE

Marcaj care conține detalii cu privire la specii (conține atributele SN, WT sau WL sau WS, NF și subelementele PRO)

Subdeclarația cu privire la procesare

PRO

Marcaj care conține detalii cu privire la procesarea peștelui [conține atributele PR, CF și TY sau DIS (capturi aruncate înapoi în mare)]

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Marcaj care conține informații detaliate cu privire la localizarea navei de pescuit (conține atributul ZO și pentru efortul de pescuit: atributele LA și LO)

Subdeclarația cu privire la uneltele de pescuit

GEA

Marcaj care conține informații detaliate cu privire la uneltele de pescuit utilizate în timpul unei activități de pescuit (conține atributele GE, ME, GD și GL conform cerințelor declarației de efort). Pentru DSS conține NH, IT, FO și FD

Atribute

Numărul campaniei

TN

Numărul campaniilor de pescuit din anul curent (001-999)

Data

DA

Data transmisiei (AAALLZZ)

Ora

TI

Ora transmisiei (HHMM în UTC)

Identificarea principală a navei

RC

Indicativul radio internațional al navei

Identificarea externă a navei

XR

Numărul de înmatriculare de pe corpul navei

Identificarea navei (CFR)

IR

Numărul din registrul flotei comunitare

Numele navei

NA

Numele navei

Numele proprietarului navei

VO

Numele proprietarului navei

Numele comandantului

MA

Numele comandantului

Numele portului

PO

Codul portului [codul de 2 litere al țării (cod de țară ISO alfa-3) + codul de 3 litere al portului]. De exemplu, pentru Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL sau Vigo – ESVGO)

Activitățile de pescuit

FO

Numărul activităților de pescuit (traulări) într-o perioadă de 24 de ore

Durata pescuitului

DU

Durata activității de pescuit în minute

Poziția: Latitudine

LA

Latitudinea exprimată în grade și minute (N/S GGMM)

Poziția: Longitudine

LO

Longitudinea exprimată în grade și minute (N/S GGMM)

Zona de pescuit

ZO

Cea mai mică zonă statistică (subarie, diviziune, subdiviziune etc.) prevăzută de clasamentul zonelor principale de pescuit al FAO [sau ICES] [de exemplu, 27.3.24 (sau III24) pentru subdiviziunea ICES 24 din Marea Baltică, 21.1F (sau 1F) pentru diviziunea NAFO etc.]

Denumirea uneltelor de pescuit

GE

Codul alfabetic în conformitate cu „Clasificarea statistică a standardelor internaționale privind uneltele de pescuit” a FAO

Dimensiunea ochiurilor plaselor de pescuit

ME

Dimensiunea ochiurilor plaselor (în milimetri)

Înălțimea uneltelor de pescuit

GD

Înălțimea uneltelor de pescuit (în metri)

Lungimea uneltelor de pescuit

GL

Lungimea uneltelor de pescuit (în metri)

Denumirea speciilor

SN

Denumirea speciilor capturate (cod format din 3 litere al FAO)

Greutatea peștelui

WT

Greutatea peștelui (în kilograme)

Numărul de exemplare

NF

Numărul de exemplare capturate (atunci când cota este alocată în număr de exemplare, cum ar fi în cazul somonului)

Factorul de conversie

CF

Factorii de conversie a greutății peștelui și a produselor pescărești debarcate în echivalent greutate vie

Greutatea peștelui debarcat

WL

Greutatea produsului din declarația de debarcare

Prezentarea peștelui

PR

Codul alfabetic pentru prezentarea produsului (modalitatea de procesare a peștelui)

(WHL – pește întreg, GUT – eviscerat, GUH eviscerat + decapitat, GUG – eviscerat și fără branhii, GUL – eviscerat cu ficat, GTF eviscerat, fără coadă și înotătoare, GUS – eviscerat, decapitat, fără piele, FIL – filetat, FIS – filetat + fără piele, FSB – filetat cu piele + oase, FSP – filetat, fără piele, cu ischion, HEA – decapitat, WNG – cu aripioare, WNG + SKI – cu aripioare + fără piele, SKI – fără piele, DIS – aruncat înapoi în mare)

Tipul de ambalaj de procesare

TY

Codul format din 3 litere (CRT = cutii carton, BOX = cutii, BGS = pungi, BLC = blocuri)

Transbordare: nava receptoare

TT

Indicativul radio internațional al navei receptoare

Transbordare: nava (donoare)

TF

Indicativul radio internațional al navei donoare

Transbordare: statul de pavilion al navei receptoare

TC

Statul de pavilion al navei care primește transbordarea (cod de țară ISO format din 3 litere)

Transbordare: statul de pavilion al navei donoare

FC

Statul de pavilion al navei donoare (cod de țară ISO format din 3 litere)

Coduri suplimentare pentru pescuitul în larg

Numărul mediu de cârlige utilizate la paragate

NH

Numărul mediu de cârlige utilizate pe fiecare paragată

Timpul de scufundare

IT

Timpul total în care uneltele de pescuit au fost scufundate (timp de pescuit) într-o perioadă de 24 de ore

Activitățile de pescuit

FO

Numărul de activități de pescuit (traulări pentru plase și unelte de pescuit remorcate sau aruncări de paragate) într-o perioadă de 24 de ore

Adâncimea de pescuit

FD

Distanța dintre fundul mării și suprafața apei


Elemente de date din notele de vânzare

Elemente de date

Cod

Descriere și conținut

Începutul/încheierea unui element de notă de vânzare

Începutul declarației de notă de vânzare

SAL

Marcaj de indicare a începutului unei declarații de notă de vânzare [conține atributele XR (RC, IR), NA, VO și MA și subelementele SIF sau TOV]

Elemente principale

Informații din nota de vânzare

SIF

Marcaj care conține detalii de vânzare (conține atributele DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN și TD și subelementele SIT)

Informații privind preluarea

TOV

Marcaj care conține detalii din declarația de preluare (conține atributele DA, TI, SL, NS, NB, CN și TD subelementele SIT)

Subelemente

Articol de vânzare

SIT

Marcaj care conține detalii cu privire la un articol din cadrul unei vânzări (conține atributele FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD și ZO și subelementele SPE, POS și PRO)

Subdeclarația cu privire la specii

SPE

Marcaj care conține detalii cu privire la specii (conține atributele SN, WT sau WL sau WS și MZ și subelementele PRO)

Subdeclarația cu privire la procesare

PRO

Marcaj care conține detalii cu privire la procesarea peștelui (conține atributele PR, CF și TY)

Atribute

Data

DA

Data vânzării (AAALLZZ)

Ora

TI

Ora vânzării (HHMM în UTC)

Locul vânzării

SL

Codul portului sau denumirea locului vânzării (în cazul în care aceasta nu are loc în port)

Țara de vânzare

SC

Țara în care are loc vânzarea (cod de țară ISO format din 3 litere)

Identificarea principală a navei

RC

Indicativul radio internațional al navei

Identificarea externă a navei

XR

Numărul de înmatriculare de pe corpul navei care a debarcat captura

Identificarea navei (CFR)

IR

Numărul din registrul flotei comunitare

Numele navei

NA

Numele navei care a debarcat captura

Numele proprietarului sau al comandantului navei

VO

Numele proprietarului sau al comandantului navei

Numele vânzătorului

NS

Numele centrului de vânzare prin licitație, al altui organism sau al altei persoane care vinde peștele

Numele cumpărătorului

NB

Numele centrului de vânzare prin licitație, al altui organism sau persoană care cumpără peștele

Numărul de referință al contractului de vânzare

CN

Numărul de referință al contractului de vânzare

Referința documentului de transport

TD

Referința documentului de transport sau a documentului T 2 M [articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93]

Data debarcării

DL

Data debarcării (AAAALLZZ)

Numele portului

PO

Codul portului [codul de 2 litere al țării (cod de țară ISO alfa-3) + codul de 3 litere al portului]. De exemplu, pentru Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL sau Vigo – ESVGO)

Denumirea speciilor

SN

Denumirea speciilor capturate (cod format din 3 litere al FAO)

Zona geografică de origine

ZO

Conform clasamentului zonelor principale de pescuit al FAO de exemplu 27.3.24 [sau III24] pentru subdiviziunea ICES 24 din Marea Baltică, 21.1F [sau 1F] pentru diviziunea 21.1F NAFO etc.

Țara căreia i-a fost alocată cota

QC

Cod de țară ISO alfa-3 al navei care debarcă pește recepționat prin transbordare, în cazul în care statul de pavilion al navei donoare este diferit de cel al navei receptoare

Greutatea peștelui vândut

WS

Greutatea peștelui vândut (în kilograme)

Clasa de dimensiuni a peștelui

SF

Dimensiunea peștelui (1-8; o dimensiune sau kg, g, cm, mm sau număr de exemplare per kg, după caz)

Clasa de prospețime a peștelui

FF

Clasa de prospețime a peștelui (Extra, A, B, E)

Dimensiunea minimă a peștelui

MZ

Dimensiunea minimă a peștelui (în milimetri)

Factorul de conversie

CF

Factorii de conversie a greutății peștelui și a produselor pescărești debarcate în echivalent greutate vie

Prezentarea peștelui

PR

Codul alfabetic pentru prezentarea produsului (modalitatea de procesare a peștelui)

(WHL – pește întreg, GUT – eviscerat, GUH eviscerat + decapitat, GUG – eviscerat și fără branhii, GUL – eviscerat cu ficat, GTF eviscerat, fără coadă și înotătoare, GUS – eviscerat, decapitat, fără piele, FIL – filetat, FIS – filetat + fără piele, FSB – filetat cu piele + oase, FSP – filetat, fără piele, cu ischion, HEA – decapitat, WNG – cu aripioare, WNG + SKI – cu aripioare + fără piele, SKI – fără piele)

Tipul de ambalaj de procesare

TY

Codul format din 3 litere (CRT = cutii carton, BOX = cutii, BGS = pungi, BLC = blocuri)

Prețul peștelui

FP

Prețul pe kg (moneda tranzacției/kg)

Destinația produsului

PD

Coduri pentru consum uman, reportare, utilizări industriale


Top