Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0018

Directiva 2007/18/CE a Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind excluderea sau includerea anumitor instituții din sfera de aplicare și tratamentul expunerilor față de băncile de dezvoltare multilaterală (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 87, 28.3.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 931–934 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/18/oj

28.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/9


DIRECTIVA 2007/18/CE A COMISIEI

din 27 martie 2007

de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind excluderea sau includerea anumitor instituții din sfera de aplicare și tratamentul expunerilor față de băncile de dezvoltare multilaterală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (1), în special articolul 150 alineatul (1) literele (d) și (l),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Directiva 2006/48/CE enumeră acele instituții care sunt excluse în mod explicit din sfera de aplicare a directivei.

(2)

Ministerul danez al Afacerilor Economice și Industriei a solicitat retragerea Dansk Landbrugs Realkreditfond de pe lista menționată la articolul 2 din Directiva 2006/48/CE. O reexaminare a statutului juridic și a structurii specifice a Dansk Landbrugs Realkreditfond justifică suprimarea acesteia de la articolul 2 din Directiva 2006/48/CE. Ministerul danez al Afacerilor Economice și Industriei a mai solicitat înlocuirea numelui Danmarks Skibskreditfond cu Danmarks Skibskredit A/S, având în vedere modificarea denumirii instituției în cauză.

(3)

În anexa VI partea 1 punctul 20 la Directiva 2006/48/CE sunt enumerate expunerile față de băncile de dezvoltare multilaterală cărora ar trebui să li se atribuie o ponderare a riscului de 0 %.

(4)

Banca Mondială, în numele Facilității internaționale de finanțare în favoarea imunizării (International Finance Facility for Immunisation – IFFIm), a solicitat includerea celei din urmă în lista din anexa VI partea 1 punctul 20 la Directiva 2006/48/CE.

(5)

Facilitatea internațională de finanțare în favoarea imunizării este un nou tip de instituție internațională de finanțare a dezvoltării. Are o bază financiară formată din angajamente de plată obligatorii din punct de vedere juridic (subvenții), garantate de guvernele statelor donatoare. Fondurile împrumutate prin Facilitatea internațională de finanțare în favoarea imunizării pe piețele internaționale de capital vor finanța programele de imunizare în 70 dintre cele mai sărace țări din lume. IFFIm va acționa asemeni unei bănci față de Alianța mondială pentru vaccine și imunizare (Global Alliance for Vaccines and Immunization – GAVI), asigurând fondurile ce vor fi deblocate sub formă de subvenții pentru programele de imunizare din țările în curs de dezvoltare care întrunesc condițiile pentru acordarea acestora. IFFIm va subcontracta principalele sale două activități entităților multinaționale existente: finanțarea, gestiunea financiară și gestiunea riscurilor vor fi încredințate Băncii Mondiale, iar activitățile de secretariat și de gestionare a programelor vor fi asigurate de GAVI.

(6)

IFFIm are un profil de risc echivalent cu cel al băncilor multilaterale de dezvoltare enumerate în anexa VI partea 1 punctul 20 la Directiva 2006/48/CE, putând fi, astfel, inclusă pe lista din anexa VI partea 1 punctul 20 și putând beneficia de ponderarea de 0 % a riscului, menționată în dispoziția respectivă.

(7)

Banca Islamică de Dezvoltare (IsDB) a solicitat să fie inclusă pe lista din anexa VI partea 1 punctul 20 la Directiva 2006/48/CE.

(8)

Banca Islamică de Dezvoltare a fost fondată de guvernele a 29 de țări cu populații predominant musulmane, pentru a favoriza dezvoltarea economică și progresul social în statele membre și în comunitățile musulmane, atât individual, cât și în mod solidar, în conformitate cu legile „sharia”. Banca Islamică de Dezvoltare poate întreprinde orice activitate care servește acest scop. Acordul menționează în mod explicit exemple precum investițiile în capitaluri, împrumuturile, finanțarea comerțului și asistența tehnică.

(9)

Banca Islamică de Dezvoltare are un profil de risc echivalent cu cel al băncilor multilaterale de dezvoltare enumerate în anexa VI partea 1 punctul 20 la Directiva 2006/48/CE. De aceea, această bancă poate fi inclusă pe lista din anexa VI partea 1 punctul 20 și, astfel, poate beneficia de ponderarea de 0 % a riscului, menționată în dispoziția respectivă.

(10)

Prin urmare, Directiva 2006/48/CE trebuie modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului bancar european,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/48/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, textul de la a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

în Danemarca, «Dansk Eksportfinansieringsfond», «Danmarks Skibskredit A/S» și «KommuneKredit»;”.

2.

La anexa VI partea 1, punctul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„20.

Expunerilor față de următoarele bănci multilaterale de dezvoltare li se aplică o ponderare a riscului de 0 %:

(a)

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

(b)

Societatea Financiară Internațională;

(c)

Banca Interamericană de Dezvoltare;

(d)

Banca Asiatică de Dezvoltare;

(e)

Banca Africană de Dezvoltare;

(f)

Consiliul Băncii Europene de Dezvoltare;

(g)

Banca Nordică de Investiții;

(h)

Banca de Dezvoltare din Caraibe;

(i)

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

(j)

Banca Europeană de Investiții;

(k)

Fondul European de Investiții;

(l)

Agenția pentru Garantarea Investițiilor Multilaterale;

(m)

Facilitatea internațională de finanțare în favoarea imunizării; și

(n)

Banca Islamică de Dezvoltare.”

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 30 septembrie 2007. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Acestea aplică dispozițiile în cauză de la 1 octombrie 2007.

În cazul în care statele membre adoptă aceste dispoziții, ele trebuie să cuprindă o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de stipulare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor esențiale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.


Top