Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0010

Directiva 2007/10/CE a Comisiei din 21 februarie 2007 de modificare a anexei II la Directiva 92/119/CEE a Consiliului privind măsurile ce trebuie luate în interiorul unei zone de protecție ca urmare a apariției bolii veziculoase a porcului (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/24


DIRECTIVA 2007/10/CE A COMISIEI

din 21 februarie 2007

de modificare a anexei II la Directiva 92/119/CEE a Consiliului privind măsurile ce trebuie luate în interiorul unei zone de protecţie ca urmare a apariţiei bolii veziculoase a porcului

(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor generale comunitare de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (1), în special articolul 24 alineatul (2),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (2), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 92/119 CEE stabileşte măsuri de combatere a unor boli la animale. Anexa II la această directivă prevede dispoziţii speciale pentru boala veziculoasă a porcului.

(2)

Directivele 72/461/CEE (3) şi 80/215/CEE (4) ale Consiliului fiind abrogate cu efect de la 1 ianuarie 2006, trimiterile la aceste directive cuprinse în Directiva 92/119/CEE ar trebui înlocuite cu trimiteri la anexele II şi III la Directiva 2002/99/CE.

(3)

Este necesar să se prevadă o soluţie specifică cu privire la marcarea cărnii şi la utilizarea ulterioară a acesteia, precum şi la destinaţia produselor transformate, atunci când situaţia sanitară cu privire la boala veziculoasă a porcului permite acest lucru, cu condiţia ca aceasta să fie realizată în aşa fel încât să nu se aducă atingere gradului de protecţie contra bolii veziculoase a porcului de către comerţul intracomunitar sau internaţional.

(4)

Anumite state membre au informat Comisia că marca de identificare prevăzută în anexa II la Directiva 2002/99/CE este acceptată cu dificultate de către operatorii şi clienţii acestei industrii. În consecinţă, este adecvat să se prevadă o marcă de identificare alternativă pe care statele membre pot decide să o aplice. Cu toate acestea, pentru buna desfăşurare a controalelor, este important ca statele membre să informeze în prealabil Comisia, dacă acestea decid să aplice o marcă de identificare alternativă, în cazul unei izbucniri a bolii veziculoase a porcului.

(5)

Marca de identificare alternativă prevăzută de această directivă ar trebui să se distingă în mod clar de alte mărci de identificare aplicabile cărnii de porc, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (5) sau cu Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispoziţiilor tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004 (6).

(6)

Spre deosebire de dispoziţiile generale de la articolul 13 al Directivei 92/119/CEE, dispoziţiile speciale pentru boala veziculoasă a porcului din anexa II la această directivă nu prevăd o autorizaţie pentru a transfera animalele dintr-o exploataţie din interiorul zonei de protecţie în cazul în care interzicerea transferului este menţinută mai mult de 30 de zile din cauza apariţiei de noi cazuri de boală. Este necesar să se prevadă o astfel de derogare pentru exploataţiile în care ţinerea animalelor pentru perioade mai mari de 30 de zile ar crea probleme.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Partea 7 a anexei II la Directiva 92/119/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (g) se înlocuieşte cu următorul text:

„(g)

carnea provenită de la porcinele menţionate la litera (f) punctul (i):

(i)

nu face obiectul comerţului intracomunitar şi internaţional şi poartă marca de sănătate pentru carnea proaspătă prevăzută în anexa II la Directiva 2002/99/CE a Consiliului (7);

(ii)

este obţinută, tranşată, transportată şi depozitată separat de carnea destinată comerţului intracomunitar şi internaţional şi este utilizată în aşa fel încât să se evite introducerea acesteia în produsele din carne destinate comerţului intracomunitar şi internaţional, în afară de cazul în care aceasta a fost supusă tratamentului prevăzut în anexa III la Directiva 2002/99/CE;

(b)

se adaugă litera (h) după cum urmează:

„(h)

(i)

prin derogare de la litera (g), pentru carnea provenind de la porcinele menţionate la litera (f) punctul (i), statele membre pot să decidă să utilizeze o altă marcă de identificare decât marca specială de identificare prevăzută în anexa II la Directiva 2002/99CE, cu condiţia ca aceasta să se distingă în mod clar de alte mărci de identificare aplicabile cărnii de porc, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (8) sau cu Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei (9).

Statele membre care decid să utilizeze marca de identificare alternativă informează Comisia în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală;

(ii)

pentru finalitatea de la punctul (i), marca de identificare trebuie să fie lizibilă şi indelebilă, semnele grafice să fie uşor de citit şi expuse în mod clar. Marca de identificare trebuie să aibă următoarea formă şi să conţină următoarele indicaţii:

Image

XY reprezintă codul ţării respective prevăzut la punctul 6 al părţii B din secţiunea I a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

1234 reprezintă numărul de autorizaţie al unităţii menţionate la punctul 7 al părţii B din secţiunea I a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

2.

Se adaugă următorul punct 5:

„5.

Dacă interdicţiile prevăzute la punctul 2 litera (f) sunt menţinute mai mult de 30 de zile în urma apariţiei altor cazuri de boală şi, ca urmare, apar probleme legate de ţinerea animalelor, autoritatea competentă poate, pe baza unei cereri a proprietarului prin care se explică motivele acesteia şi cu condiţia ca medicul veterinar oficial să verifice starea de fapt, să autorizeze transferul porcinelor dintr-o exploataţie din interiorul zonei de protecţie. Punctul 2 literele (f) şi (h) se aplică mutatis mutandis”.

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2008. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între aceste dispoziţii şi prezenta directivă.

În cazul în care statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 62, 15.3.1993, p. 69. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 302, 31.12.1972, p. 24. Directivă abrogată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33).

(4)  JO L 47, 21.2.1980, p. 4. Directivă abrogată prin Directiva 2004/41/CE.

(5)  JO L 139, 30.4.2004 p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Comisiei (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 338, 22.12.2005, p. 83.

(7)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.”;

(8)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55; corectat în JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(9)  JO L 338, 22.12.2005, p. 83.”


Top