EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/CE: Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 1547] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogat prin 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/9


DECIZIA COMISIEI

din 17 aprilie 2007

privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului

[notificată cu numărul C(2007) 1547]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/275/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 4 alineatul (5),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (2), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Directiva 91/496/CEE prevede efectuarea, de către statele membre, a unor controale veterinare pentru animalele provenite din țări terțe introduse în Comunitate, în conformitate cu directiva respectivă.

(2)

Directiva 97/78/CE prevede controale veterinare pentru anumite produse de origine animală și anumite produse vegetale introduse în Comunitate din țări terțe.

(3)

Decizia 2002/349/CE a Comisiei din 26 aprilie 2002 de stabilire a listei produselor ce trebuie examinate la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directiva 97/78/CE a Consiliului (4) prevede că produsele de origine animală enumerate în decizia respectivă sunt supuse controalelor veterinare la punctele de control la frontieră, în conformitate cu Directiva 97/78/CE.

(4)

Deoarece controalele veterinare la punctele de control la frontieră sunt efectuate în strânsă cooperare cu autoritățile vamale, ar trebui să se utilizeze o listă a produselor care fac trimitere la Nomenclatura Combinată („NC”) prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (5) ca primă bază de selectare a partidelor de mărfuri. Listele produselor din Decizia 2002/349/CE trebuie, așadar, să fie înlocuite cu lista din anexa I a prezentei decizii.

(5)

Din motive de raționalitate a legislației comunitare, ar trebui ca lista din anexa I la prezenta decizie să includă și animalele introduse în Comunitate din țări terțe.

(6)

Cu scopul de a facilita controalele efectuate de autoritățile competente la punctele de control la frontieră, lista din anexa I la prezenta decizie ar trebui să furnizeze o descriere cât mai exactă a animalelor și a produselor care sunt supuse controalelor veterinare în conformitate cu Directiva 97/78/CE. În plus, pentru anumite coduri NC, prezenta decizie furnizează numai o mică parte din produsele care intră sub incidența capitolului sau a rubricii relevante și care sunt supuse controalelor veterinare. În asemenea cazuri, a treia coloană din anexa I la prezenta decizie ar trebui să facă trimitere la codul NC aplicabil și să dea detalii cu privire la produsele care ar trebui să se supună controalelor veterinare.

(7)

Decizia 2002/349/CE prevede că produsele alimentare compuse care conțin numai un procentaj limitat de produse de origine animală continuă să se supună reglementărilor naționale.

(8)

Cu toate acestea, pentru a evita diferențele de interpretare între statele membre, care conduc la denaturări ale comerțului și la potențiale riscuri privind sănătatea animalelor, normele privind produsele compuse care pot fi scutite de la controalele veterinare în conformitate cu Directiva 97/78/CE trebuie să se stabilească la nivel comunitar.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (6) include definiții ale anumitor produse. Din motive de consecvență a legislației comunitare, ar trebui să se ia în considerare definițiile din prezenta decizie.

(10)

Există diferențe în riscul legat de sănătatea animală asociat cu importurile de diverse tipuri de produse de origine animală în Comunitate. În consecință, prezenta decizie ar trebui să prevadă că toate produsele compuse care conțin produse din carne ar trebui să se supună controalelor veterinare, în timp ce criterii diferite ar trebui să se aplice produselor compuse care conțin alte produse de origine animală pe baza necesității de a avea norme armonizate la nivel comunitar.

(11)

Anumite produse compuse sunt tratate în timpul fabricației, ceea ce reduce potențialul risc legat de sănătatea animalelor existent pentru asemenea produse. Prin urmare, aspectul, perioada de valabilitate și caracteristicile fizice ar trebui folosite ca trăsături distinctive de recunoaștere pentru autoritățile competente care trebuie să ia o decizie cu privire la necesitatea supunerii produselor compuse unor controale veterinare.

(12)

Din motive de consecvență a controalelor veterinare la punctele de control la frontieră asupra produselor compuse introduse în Comunitate, ar trebui să se stabilească și o listă a anumitor alimente și produse compuse care pot fi scutite de controalele veterinare prevăzute în Directiva 97/78/CE.

(13)

Din motive de coerență a legislației comunitare, ar trebui ca Decizia 2002/349/CE să se abroge și să se înlocuiască cu prezenta decizie.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta decizie stabilește reguli privind animalele și produsele introduse în Comunitate, care sunt supuse controalelor veterinare la punctele de control la frontieră, în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„produs compus”: produs alimentar destinat consumului uman care conține atât produse prelucrate de origine animală, cât și produse de origine vegetală și le include pe cele la care prelucrarea produsului de bază este parte integrantă a producerii produsului finit;

(b)

„produse din carne”: produse astfel cum au fost definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 la punctul 7.1 al anexei I;

(c)

„produse prelucrate”: produsele prelucrate enumerate în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 la punctul 7 al anexei I;

(d)

„produse lactate”: produse astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 la punctul 7.2 al anexei I.

Articolul 3

Controalele veterinare ale animalelor și produselor enumerate în anexa I

(1)   Animalele și produsele enumerate în anexa I la prezenta decizie se supun controalelor veterinare la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE.

(2)   Prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere controalelor la produsele compuse necesare pentru a asigura conformitatea cu cerințele comunitare privind sănătatea publică.

(3)   Alegerea inițială a produselor pentru controalele veterinare efectuată pe baza Nomenclaturii Combinate din coloana 1 a anexei se califică prin trimitere la textul concret sau legislația veterinară menționată în coloana 3.

Articolul 4

Produsele compuse supuse controalelor veterinare

Următoarele produse compuse se supun controalelor veterinare:

(a)

produse compuse care conțin produs prelucrat din carne;

(b)

produse compuse a căror substanță conține jumătate sau mai mult din orice produs prelucrat de origine animală, altul decât un produs prelucrat din carne;

(c)

produse compuse care nu conțin nici un produs prelucrat din carne și mai puțin de jumătate din substanța lor conține produs prelucrat din lapte, în cazul în care produsele finite nu respectă cerințele articolului 6.

Articolul 5

Certificatul de însoțire a produselor compuse supuse controalelor veterinare

Produsele compuse care conțin produs prelucrat din carne sunt însoțite, la introducerea în Comunitate, de certificatul relevant pentru produse din carne stabilit de legislația comunitară, indiferent de orice alt produs conținut de origine animală.

Produsele compuse la care se face referire în articolul 4 litera (b) și litera (c) care conțin produs prelucrat din lapte sunt însoțite, la introducerea în Comunitate, de certificatul relevant stabilit de legislația comunitară.

Produsele compuse care conțin numai produse de origine animală, prelucrate din pește sau din ouă, sunt însoțite, la introducerea în Comunitate, de certificatul relevant stabilit de legislația comunitară sau de un document comercial, dacă nu este necesar un asemenea certificat.

Articolul 6

Derogarea pentru anumite produse și alimente compuse

(1)   Prin derogare de la articolul 3, următoarele produse sau alimente compuse destinate consumului uman, care nu conțin produse din carne, nu se supun controalelor veterinare:

(a)

produsele compuse a căror substanță conține, până la jumătate din cantitatea sa, orice alt produs prelucrat, cu condiția ca asemenea produse să fie:

(i)

produse cu o perioadă de valabilitate la temperatura ambiantă sau produse care să fi trecut, în cursul fabricației lor, printr-un proces complet de prelucrare sau tratare termică a întregii lor substanțe, astfel încât orice produs brut să fie denaturat;

(ii)

identificate clar ca fiind destinate consumului uman;

(iii)

ambalate etanș sau sigilate în recipiente curate;

(iv)

însoțite de un document comercial și etichetate într-o limbă oficială a unui stat membru, astfel încât documentul și etichetarea împreună să furnizeze informații cu privire la natura, cantitatea și numărul de ambalaje ale produsului compus, țara de origine, producătorul și ingredientul;

(b)

produsele compuse sau alimentele enumerate în anexa II.

(2)   Cu toate acestea, orice produs din lapte inclus în produsele compuse va proveni numai din și va fi tratat astfel cum este prevăzut în țările enumerate în anexa I la Decizia 2004/438/CE a Comisiei (7).

Articolul 7

Abrogarea

Decizia 2002/349/CE se abrogă.

Articolul 8

Aplicabilitatea

Prezenta decizie se aplică în termen de o lună de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Adresele

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 121, 8.5.2002, p. 6.

(5)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 301/2007 (JO L 81, 22.3.2007, p. 11).

(6)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 154, 30.4.2004, p. 72.


ANEXA I

LISTA DE ANIMALE ȘI PRODUSE SUPUSE CONTROALELOR VETERINARE MENȚIONATE ÎN ARTICOLUL 3

Această listă prezintă animalele și produsele în conformitate cu nomenclatura mărfurilor în vigoare în Comunitate pentru a facilita selectarea partidelor de mărfuri care trebuie supuse controalelor veterinare la punctele de control la frontieră

Observații:

1.   Coloana 1:

În cazul în care se folosește un cod din patru cifre: cu excepția cazului în care nu se specifică altfel, toate produsele prefixate cu sau cuprinse de aceste patru cifre trebuie să fie puse la dispoziția autorității competente pentru efectuarea unor controale veterinare.

În cazul în care numai anumite produse sub orice cod trebuie să fie examinate prin controale veterinare și nu există nici o subdiviziune specifică a acestui cod în nomenclatura mărfurilor, codul este marcat prin Ex (de exemplu, Ex30 02: control veterinar necesar numai pentru material provenit de la animale și nu pentru întreaga rubrică).

Cifrele aflate între paranteze în coloana 1 nu se introduc în sistemul TRACES creat prin Decizia 2004/292/CE a Comisiei din 30 martie 2004 privind introducerea sistemului TRACES și de modificare a Deciziei 92/486/CEE (1).

2.   Coloana 2:

Descrierea mărfurilor este astfel cum este stabilită în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87. Pentru mai multe explicații cu privire la domeniul exact de aplicare a Tarifului Vamal Comun, a se consulta ultima modificare a anexei respective.

N.B.: Informații suplimentare privind produsele cuprinse în diversele capitole și rubrici sunt furnizate prin notele explicative la Sistemul Armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor sau se pot afla din notele explicative la Nomenclatura Combinată privind codurile din Nomenclatura Combinată (NC).

3.   Coloana 3: Această coloană furnizează detalii cu privire la produsele acoperite.

În unele cazuri, există anumite animale vii (precum reptile, amfibieni, insecte, viermi sau alte nevertebrate) sau produse de origine animală trimise la veterinarul oficial, pentru care nu sunt stabilite condiții armonizate de sănătate a animalelor pentru importuri în Comunitate și, prin urmare, nu există un certificat de import armonizat. Condițiile de import pentru toate animalele vii nedenumite altundeva intră sub incidența Directivei 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (2), dar în cazul unor anumite animale se aplică normele naționale privind documentația necesară de însoțire a partidelor de mărfuri. Veterinarii oficiali trebuie să examineze partidele de mărfuri și să elibereze un Document Veterinar Comun de Intrare (DVCI) corespunzător pentru a indica faptul că s-a efectuat un control și că animalele pot fi eliberate pentru libera circulație.

În anumite cazuri, în ceea ce privește subprodusele de origine animală reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (3), întregul domeniu de aplicare a legislației comunitare privind produsele derivate sau prelucrate nu este definită în mod exact. Controalele veterinare trebuie să fie efectuate la produsele care sunt prelucrate, dar sunt încă în esență produs brut vrac care urmează să fie prelucrat suplimentar înainte de a fi prezentat consumatorului final.

În aceste cazuri, veterinarul oficial de la punctele de control la frontieră trebuie să specifice dacă un anumit produs derivat este prelucrat în așa fel încât nu intră în controalele veterinare prevăzute de legislația comunitară.

TABEL

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, formularea descrierii produselor din coloana 2 se va considera ca având doar valoare indicativă, domeniul său de aplicare fiind stabilit, în contextul acestei anexe, de sfera codurilor NC, astfel cum există acestea la momentul adoptării deciziei actuale.

În cazul în care, în acest tabel, se menționează coduri NC ex, domeniul de acoperire se stabilește prin aplicarea codului NC și descrierea aferentă, luate împreună.


Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

Capitolul 1:   

Animale vii

0101

Cai, asini, catâri și catârce vii

Toate

0102

Bovine vii

Toate

0103

Porcine vii

Toate

0104 10

Ovine vii

Toate

0104 20

Caprine vii

Toate

0105

Păsări vii, adică păsări din specia Gallus domesticus, rațe, gâște, curcani și bibilici

Toate

0106

Alte animale vii

Toate

Rubrica include următoarele animale domestice sau sălbatice:

A.

Mamifere

1.

Primate

2.

Balene, delfini și delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacea); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia)

3.

Altele (precum reni, pisici, câini, lei, tigri, urși, elefanți, cămile, zebre, iepuri de casă, iepuri de câmp, cervide, antilope, capre neagre, vulpi, nurci și alte animale pentru fermele de creștere a animalelor de blană)

B.

Reptile (inclusiv șerpi și țestoase)

C.

Păsări:

1.

Păsări de pradă

2.

Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacadu)

3.

Altele (precum potârnichi, fazani, prepelițe, sitari, becațe, porumbei, cocoși de munte, ortolani, rațe sălbatice, gâște sălbatice, sturzi, mierle, ciocârlii, cinteze, pițigoi, păsări colibri, păuni, lebede și alte păsări nedenumite la rubrica 01.05).

D.

Altele, precum albinele (fie că sunt sau nu sunt transportate în cutii sau stupi), alte insecte, broaște.

Rubrica 0106 exclude animalele care fac parte din circuri, menajerii sau alte spectacole ambulante de animale similare (rubrica 95.08)

0106 11

Primate

Toate

0106 12

Balene, delfini și delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacea); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia).

Toate

0106 19

Altele

Iepuri domestici și mamifere altele decât cele care fac parte din 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 and 0106 12. Include câinii și pisicile.

0106 20

Reptile (inclusiv șerpi și țestoase).

Toate

0106 31

Păsări: Păsări de pradă.

Toate

0106 32

Păsări: Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacadu).

Toate

0106 39

Altele

Include: păsări, altele decât cele care intră sub incidența rubricilor 0105, 0106 31 și 0106 32, inclusiv porumbei.

0106 90 00

Altele

Toate celelalte animale vii necuprinse altundeva, altele decât mamifere, păsări și reptile. Broaștele vii fie pentru vivarii, cu scopul de a fi păstrate în viață, fie pentru a fi sacrificate pentru consum uman sunt cuprinse la această poziție.

Capitolul 2:   

Carne și organe comestibile

 

Acest capitol nu cuprinde:

(a)

produse din felurile descrise la rubricile 0201 până la 0208 sau 0210 improprii sau necorespunzătoare pentru consum uman;

(b)

intestine, vezici sau stomacuri de animale (rubrica 0504) sau sânge de animale (rubrica 0511 sau 3002);

(c)

grăsimi animale, altele decât produsele de la rubrica 0209 (capitolul 15).

0201

Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

Toate

0202

Carne de bovine congelată

Toate

0203

Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate

0204

Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate

0205 00

Carne de cal (cabalină), asin, catâr sau catârcă proaspătă, refrigerată sau congelată.

Toate

0206

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, asini, catâri sau catârce proaspătă, refrigerată sau congelată.

Toate

0207

Carne și organe comestibile de păsări de la rubrica 0105 proaspătă, refrigerată sau congelată.

Toate

0208

Alte cărnuri și organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate.

Exclude: materie primă nedestinată consumului uman.

Aceasta include oase și alte materii pentru producția de gelatină sau colagen pentru consum uman.

0208 10

De iepure de casă sau iepure de câmp

Toate

0208 20 (00)

Picioare de broască

Toate

0208 30

De primate

Toate

0208 40

De balenă, delfin și delfin brun (mamifere din ordinul Cetacea); de lamantin și dugong (mamifere din ordinul Sirenia).

Toate

0208 50 (00)

De reptile (inclusiv șerpi și țestoase).

Toate

0208 90

Altele: de porumbel domestic, de vânat, altul decât de iepure de casă sau iepure de câmp.

Include carne de prepeliță, carne de focă, ren sau orice alte specii de mamifere.

0209 00

Slănină de porc fără carne slabă și grăsime de pasăre, netopită sau nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, sărată, în saramură, uscată sau afumată.

Include atât grăsimea, cât și grăsimile prelucrate.

0210

Carne și organe comestibile sărate, în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră comestibilă de carne sau de organe.

Toate: include carne, produse din carne și oase pentru consum uman și alte produse de origine animală.

Proteina animală prelucrată, care include jumările pentru consum uman, este cuprinsă în acest capitol. Include urechi de porc uscate pentru consum uman.

Cârnații sunt incluși la rubrica 1601.

Capitolul 3:   

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Acest capitol nu cuprinde:

(a)

mamiferele de la rubrica 0106;

(b)

carnea de mamifere de la rubrica 0106 (rubrica 0208 sau 0210);

(c)

pești (inclusiv ficat, icre și lapți de pește) sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice moarte și improprii sau necorespunzătoare pentru consum uman, din cauza speciei sau stării lor (capitolul 5); făină, pudră și pelete de pește sau de crustacee, moluște sau nevertebrate acvatice improprii pentru consum uman (rubrica 2301); sau

(d)

icre negre (caviar) sau înlocuitori de icre negre preparați din icre de pește (rubrica 1604).

 

 

Acest capitol include atât pești vii pentru creștere și reproducție, pești ornamentali vii, cât și pești vii sau crustacee vii transportați în viață, dar importați pentru consum uman.

 

 

Toate produse din această secțiune se supun controalelor veterinare.

0301

Pești vii

Toate: include păstrăvi, anghile, crapi sau orice alte specii sau orice pești importați pentru creștere sau reproducție.

Peștii vii importați pentru consum uman imediat sunt tratați, în sensul controalelor veterinare, ca și când ar fi produse.

Include peștii ornamentali de la rubrica 0301 10.

0302

Pește proaspăt sau refrigerat, excluzând fileurile de pește și alte cărnuri de pește de la rubrica 0304*.

Toate

0302 70

Ficat, icre și lapți

 

0303

Pește congelat, excluzând fileurile de pește și alte cărnuri de pește de la rubrica 0304.

Toate: include: somoni de Pacific, dar excluzând ficat, icre și lapți; somon „sockeye” (somon roșu); alte salmonide, excluzând ficat, icre și lapți; păstrăvi, somoni de Atlantic; și toți ceilalți pești.

0304

Fileuri de pește și alte cărnuri de pește (fie că sunt sau nu tocate) proaspete, refrigerate sau congelate.

 

0305

Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, fie că este preparat înainte sau

în timpul procesului de afumare; făină, pudră și pelete de pește, adecvate pentru consum uman.

Toate: include alte produse din pește precum făina, pudra și peletele adecvate pentru consum uman, preparate din pește, crustacee sau alte nevertebrate acvatice.

0306

Crustacee, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură;

crustacee, în cochilie, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, chiar refrigerate,

congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și pelete de crustacee, adecvate pentru consum uman.

Toate: crustaceele vii importate pentru consum uman imediat sunt considerate și tratate, în sensul controalelor veterinare, ca și când ar fi produse.

0307

Moluște, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură;

nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate;

uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele, adecvate pentru consum uman.

Toate:

Aceasta include stridiile Bonamia Ostreae și Martelia refringens, precum și moluște și nevertebrate acvatice care se poate să fi fost preparate și mai apoi refrigerate sau congelate.

Moluștele vii importate pentru consum uman imediat sunt considerate și tratate, în sensul controalelor veterinare, ca și când ar fi produse.

Aceasta include carne de melci de diferite specii.

0307 60 00

Melci, alții decât melcii de mare.

Include gastropode terestre din speciile Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum, precum și specii din familia Achatinidae.

Include melci vii pentru consum uman imediat, precum și carne de melc pentru consum uman.

Include melci ușor semipreparați sau semiprocesați.

0307 91 00

Nevertebrate acvatice vii, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete sau refrigerate.

Toate

0307 99 90

Altele: acest cod include făină, pudră și pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele, adecvate pentru consum uman.

Toate: include carne de pește pentru consum uman.

Capitolul 4:   

Produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite sau necuprinse altundeva

1.

Expresia „lapte” înseamnă lapte integral sau lapte parțial sau complet degresat.

2.

În sensul poziției 0405:

(a)

termenul „unt” înseamnă unt natural, unt din zer sau unt „recombinat” (proaspăt, sărat sau rânced, inclusiv unt la cutie) provenind numai din lapte, al cărui conținut în grăsimi din lapte este de minimum 80 %, dar de maximum 95 % în greutate, având un conținut maxim de substanțe solide, altele decât grăsimile, din lapte de 2 % în greutate și un conținut maxim de apă de 16 % în greutate. Untul nu are adăugate emulsifiante, dar poate conține clorură de sodiu, coloranți alimentari, săruri de neutralizare și culturi de bacterii lactice inofensive;

(b)

expresia „pastă din lapte pentru tartine” se înțelege emulsia de tip „apă în ulei” care poate fi întinsă pe tartine, care conține ca grăsimi numai grăsimi din lapte și al cărei conținut de grăsimi din lapte este de minimum 39 %, dar nu depășește 80 % în greutate.

3.

Produsele obținute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grăsimi din lapte se clasifică ca brânzeturi, la rubrica 0406, cu condiția ca acestea să aibă următoarele trei caracteristici:

(a)

să aibă un conținut de grăsimi din lapte de minimum 5 %, calculat la greutate sau substanță uscată;

(b)

să aibă un conținut de substanță uscată, calculat la greutate, de minimum 70 %, dar maximum 85 %; și

(c)

să aibă o formă sau să li se poată da o formă.

4.

Acest capitol nu cuprinde:

(a)

produsele obținute din zer care conțin în greutate peste 95 % lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată la substanța uscată (rubrica 1702); și

(b)

albuminele (inclusiv concentratele de două sau mai multe proteine din zer, conținând, în greutate calculată la substanța uscată, peste 80 % proteine din zer) (rubrica 3502) sau globulinele (rubrica 3504).

0401

Lapte și smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori.

Toate: laptele include lapte crud, pasteurizat sau tratat termic.

Include fracțiuni de lapte.

Laptele pentru hrana animalelor este inclus la rubrica 2309.

0402

Lapte și smântână, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori.

Toate

0403

Lapte bătut, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate sau cu adaos de fructe, alune sau cacao.

Toate

Include smântână, unt și lapte aromatizat, gelificat, congelat și fermentat, precum și lapte concentrat pentru consum uman.

Înghețata este inclusă la rubrica 2105.

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse altundeva.

Toate

0405

Unt și alte grăsimi și uleiuri provenind din lapte; pastă din lapte pentru tartine.

Toate: include pastele din lapte pentru tartine.

0406

Brânzeturi și cașuri

Toate

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau preparate.

Toate: include ouă pentru clocit și ouă fără agenți patogeni specifici (SPF – Specific Pathogen Free), precum și ouă pentru consum uman.

Include ouă tip „100 year old eggs”.

Albumina din ouă improprie pentru consumul uman este inclusă la rubrica 3502.

0408

Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri de ou proaspete, uscate, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, modelate, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori.

Toate: această poziție include produse din ouă, tratate termic sau nu.

Această poziție cuprinde ouăle întregi, fără coajă, și gălbenușurile de ou ale tuturor păsărilor. Produsele de la această poziție pot fi proaspete, uscate, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, modelate (de exemplu, „ouă lungi” cilindrice), congelate sau altfel conservate. Toate acestea intră sub incidența poziției, chiar dacă au sau nu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori și chiar dacă sunt folosite ca aliment sau în scopuri industriale (de exemplu, în tăbăcărie).

Această poziție nu cuprinde:

(a)

ulei din gălbenuș de ou (rubrica 15.06);

(b)

preparate din ouă care conțin mirodenii, condimente sau alți aditivi (rubrica 21.06);

(c)

lecitină (rubrica 29.23);

(d)

albuș de ou separat (albumină din ouă) (rubrica 35.02).

0409 00 00

Miere naturală

Toate

Această poziție cuprinde mierea produsă de albine (Apis Mellifera) sau de alte insecte, centrifugată sau în fagure sau conținând bucăți de fagure, cu condiția să nu aibă adăugat nici zahăr, nici o altă substanță. Asemenea miere poate fi desemnată prin sursa florală, origine sau culoare.

Rubrica exclude mierea artificială și amestecurile de miere naturală cu miere artificială (rubrica 17.02).

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite sau necuprinse altundeva.

Toate

Această poziție include lăptișorul de matcă și propolisul, precum și oasele sau alte materii provenite de la animale pentru consum uman.

Insectele sau ouăle de insecte pentru consum uman sunt incluse la această poziție.

Această poziție 0410 00 00 cuprinde produsele de origine animală adecvate pentru consum uman, nedenumite sau necuprinse altundeva în Nomenclatura Combinată. Aceasta include:

(a)

ouă de broască țestoasă;

(b)

cuiburi de Salangane („cuiburi de păsări”).

Rubrica 0410 00 00exclude sângele de animale, comestibil sau nu, lichid sau uscat (rubrica 05.11 sau 30.02)

Capitolul 5:   

Produse de origine animală, nedenumite sau necuprinse altundeva

 

 

Cerințele suplimentare de selectare pentru anumite produse din acest capitol sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul VIII (lână, păr, păr de porc, pene și părți de pene).

1.

Acest capitol nu cuprinde:

(a)

produse comestibile (altele decât intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau părți din acestea, precum și sânge de animale lichid sau uscat);

(b)

piei netăbăcite sau piei tăbăcite (inclusiv piei cu blană), altele decât mărfurile de la rubrica 0505 și resturi și deșeuri similare de piei brute sau piei tăbăcite de la rubrica 0511 (capitolul 41 sau 43);

(c)

materiale textile de la animale, altele decât părul de cal și deșeurile de păr de cal (secțiunea XI); sau

(d)

mănunchiuri sau smocuri pregătite pentru fabricarea măturilor sau a periilor (rubrica 9603).

2.

În întreaga nomenclatură, colții de elefant, hipopotam, morsă, narval și porc mistreț, coarnele de rinocer și dinții tuturor animalelor sunt privite ca fiind „fildeș”.

3.

În întreaga nomenclatură, expresia „păr de cal” înseamnă păr din coama sau coada cabalinelor sau a bovinelor.

0502 10 00

Păr de porc sau de mistreț; deșeuri din aceste sorturi de păr.

Păr de porc neprelucrat înseamnă păr de porc care nu a fost spălat în fabrică, a fost obținut din tăbăcire sau a fost tratat printr-o altă metodă pentru a se asigura că nu rămân agenți patogeni.

0503 00 00

Păr de cal și deșeuri de păr de cal.

Toate tipurile de păr de la acest cod trebuie să fie anunțate autorității veterinare competente. Poate fi necesară dovada situației speciei și a tratamentului primit.

Rubrica 0503 exclude părul care a trecut printr-un proces de toarcere sau este înnodat cap la cap. Acest cod include nu numai părul de cal neprelucrat, ci și păr de cal care a fost spălat, vopsit, decolorat, încrețit sau altfel pregătit.

0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale (altele decât de pești), întregi sau părți din acestea, proaspete, refrigerate, congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate.

Toate: include stomacuri, vezici și intestine curățate, sărate, uscate sau încălzite provenite de la bovine, porcine, ovine, caprine sau păsări de curte.

0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu pene sau puf, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu) și puf, cel mult spălate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării; pudră și deșeuri de pene sau de părți de pene.

Toate – excluzând penele decorative tratate, penele tratate purtate de călători pentru uz personal sau partide de mărfuri de pene tratate expediate unor persoane private în scopuri neindustriale.

Rubrica 0505 le cuprinde pe cele netratate, precum și pe cele tratate după cum urmează: doar spălate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării, dar nu altfel prelucrate sau montate.

 

 

Pene de felul celor folosite pentru umplut; și puf, pene neprelucrate sau alte pene.

0506

Oase și coarne neprelucrate, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pudră și deșeuri din aceste produse.

Include oase pentru producerea gelatinei sau a colagenului, dacă provin de la carcase care au fost sacrificate pentru consum uman și făină de oase pentru consum uman.

Cerințele de selectare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul X (oase și produse din oase etc.).

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, oase și fanoane de balenă, coarne, coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, neprelucrate sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pudră și deșeuri din aceste produse.

Cerințele de selectare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul VII.

Include trofeele de vânătoare tratate de la păsări și mamifere copitate, constând exclusiv din oase, coarne, copite, gheare, coarne de cerb, dinți, piei netăbăcite sau piei tăbăcite, provenite din țări terțe.

ex 0510 00 00

Ambră cenușie, castoreum, zibetă și mosc, cantaride, bilă, uscate sau neuscate.

Glande și alte produse animaliere folosite în prepararea produselor farmaceutice proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu.

Cerințele de selectare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul XI, Subproduse animale pentru fabricarea hranei pentru animale, inclusiv hrană pentru animalele de companie, și pentru produsele farmaceutice și alte produse tehnice.

Glandele, alte produse animaliere și bila sunt cuprinse în acest cod.

Glandele și produsele uscate sunt cuprinse la rubrica 3501.

0511

Produse animaliere nedenumite sau necuprinse altundeva; animale moarte de la capitolul 1 sau 3, improprii pentru consum uman.

Include materialul genetic (spermă și embrioni de origine animală, cum ar fi de la speciile bovine, ovine, caprine, cabaline și porcine).

Include și subproduse animale de categoriile 1 și 2.

0511 10 00

Spermă de bovine

 

0511 91

Produse de pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la capitolul 3.

Toate: include icre de pește pentru clocit: și animale moarte. Include subproduse animale pentru fabricarea de hrană pentru animalele de companie și pentru produsele farmaceutice sau alte produse tehnice.

0511 99 (10)

Tendoane; resturi și deșeuri similare de piei brute și piei tăbăcite.

Toate

0511 99 90

Altele

Toate: embrionii, ovulele, sperma și materialul genetic necuprins la 0511 10 și cele ale unor specii, altele decât bovine, sunt incluse la această poziție.

Include subproduse animale pentru fabricarea hranei pentru animalele de companie sau a altor produse tehnologice.

Include produse apicole pentru uz în apicultură.

Include și animalele moarte de la capitolul 1 (câini și pisici).

Include material ale cărui caracteristici esențiale nu au fost modificate, precum și sânge de animale comestibil, care nu provine de la pești, pentru consum uman.

Capitolul 12:   

Semințe și fructe oleaginoase, semințe și fructe diverse: plante industriale sau medicinale; paie și furaje

 

 

Numai anumite produse vegetale se supun controalelor veterinare.

ex 1213 00 00

Paie și teci de cereale brute, chiar tocate, măcinate,

presate sau sub formă de pelete

Include numai fân și paie.

ex 1214 (90)

Nap, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, sub formă de pelete sau nu:

Altele.

Include numai fân și paie.

Capitolul 15:   

Grăsimi sau uleiuri animale și produsele disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

1.

Acest capitol nu cuprinde:

(a)

grăsimea de porc sau de pui de la rubrica 0209;

(b)

untul, grăsimile și uleiul de cacao (rubrica 1804);

(c)

preparate comestibile care conțin mai mult de 15 %, în greutate, din produsele de la rubrica 0405 (în general, capitolul 21);

(d)

jumările (rubrica 2301) sau reziduurile de la rubricile 2304-2306.

2.

Rubrica 1518 nu cuprinde grăsimile sau uleiurile sau fracțiunile lor, doar denaturate, care sunt clasificate la rubrica corespunzătoare grăsimilor și uleiurilor nedenaturate și fracțiunilor lor.

3.

Pasta de neutralizare, reziduurile sau zațurile de uleiuri, reziduurile de stearină, reziduurile de glicerină și reziduurile de lanolină sunt incluse la rubrica 1522.

 

 

Toate uleiurile provenite de la animale.

Cerințele suplimentare de selectare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 după cum urmează:

anexa VII capitolul IV; grăsimi topite și uleiuri de pește;

anexa VIII capitolul XII; grăsimi topite din categoria 2; materii pentru aplicații oleochimice;

anexa VIII capitolul XIII; derivați din grăsimi.

Derivații din grăsimi includ produse de primă procesare derivate din grăsimi și uleiuri atunci când sunt în stare pură, produse printr-o metodă stabilită în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VI capitolul III. Derivații amestecați cu alte materii nu sunt incluși.

1501 00

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la rubricile 0209 sau 1503.

Toate

1502 00

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la rubrica 1503.

Toate

1503 00

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate.

Toate

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic.

Uleiuri de pește – și uleiuri de la mamifere marine.

Diverse preparate comestibile sunt cuprinse în capitolul 21.

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic.

Grăsimi sau uleiuri nescindate, precum și fracțiunile lor inițiale produse printr-o metodă stabilită în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VI capitolul III.

Derivații amestecați cu alte materii nu sunt incluși.

Rubrica 1516 cuprinde grăsimile și uleiurile animale și vegetale, care au suferit o transformare chimică specifică de tipul menționat mai jos, dar care nu au fost preparate altfel.

Rubrica cuprinde și fracțiunile tratate similar ale grăsimilor și uleiurilor animale sau vegetale.

Hidrogenarea, care se realizează prin aducerea produselor în contact cu hidrogen pur la o temperatură și presiune corespunzătoare în prezența unui catalizator (de obicei, nichel fin divizat), crește punctele de topire ale grăsimilor și sporește consistența uleiurilor, transformând gliceridele nesaturate în gliceride saturate cu puncte de topire mai ridicate.

1516 10

Grăsimi și uleiuri animale și vegetale și fracțiunile lor, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel.

Numai grăsimi și uleiuri animale. Derivații amestecați cu alte materii nu sunt incluși în controalele veterinare.

În scopuri veterinare, derivații din grăsimi includ produse de primă procesare derivate din grăsimi și uleiuri animale atunci când sunt în stare pură, produse printr-o metodă stabilită în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VI capitolul III.

ex 1518 00

Grăsimi și uleiuri animale și vegetale și fracțiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, exclusiv cele de la rubrica 1516; amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, nedenumite sau necuprinse altundeva.

Numai grăsimi și uleiuri animale.

Numai grăsimi topite.

Derivații din grăsimi produși printr-o metodă stabilită în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VI capitolul III.

Derivații amestecați cu alte materii nu sunt incluși.

1518 00 (91)

Grăsimi și uleiuri animale și vegetale și fracțiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, exclusiv cele de la rubrica 1516.

Numai grăsimi și uleiuri animale.

Cerințele de selectare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul XIII (pentru derivați din grăsimi) și anexa VIII capitolul XII pentru grăsimi topite din categoria 2 materii pentru aplicații oleochimice.

1518 00 (95)

Amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de uleiuri animale sau vegetale și din fracțiunile lor.

Preparatele din grăsimi și uleiuri provenite de la animale.

1521 90 (91)

Ceară de albine brută și de alte insecte, chiar rafinată.

Ceară de albine pentru aplicații tehnice.

Cerințele suplimentare de selectare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul IX – Produse apicole.

1521 90 (99)

Altele.

Produse apicole pentru aplicații în apicultură.

Cerințele suplimentare de selectare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul IX – Produse apicole. Produsele apicole, altele decât produsele apicole pentru apicultură, trebuie să fie incluse la codul 0511 99„Altele”.

Capitolul 16:   

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

1.

Acest capitol nu cuprinde carnea, organele, peștii, crustaceele, moluștele sau alte nevertebrate acvatice preparate sau conservate prin procesul specificat în capitolul 2 sau 3 sau la rubrica 0504.

2.

Preparatele alimentare sunt incluse în acest capitol, cu condiția ca acestea să conțină, în greutate, cel puțin 20 % cârnați, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau orice combinație a acestora. În cazurile în care preparatul conține două sau mai multe produse din cele menționate mai sus, acesta este clasificat la rubrica din capitolul 16 corespunzătoare componentei sau componentelor care predomină în greutate. Aceste prevederi nu se aplică produselor umplute de la rubrica 1902 și nici preparatelor de la rubricile 2103 sau 2104.

 

 

Acest capitol include produse compuse care conțin produs animalier prelucrat.

1601 00

Cârnați și produse similare din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse.

Include carnea conservată sub diverse forme.

1602

Alte preparate sau conserve din carne, din organe sau din sânge.

Include carnea conservată sub diverse forme.

1603 00

Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice.

Toate: include surimi, proteină de pește sub formă de gel, refrigerate sau congelate.

1604

Preparate sau conserve din pește; icre negre (caviar) și înlocuitorii preparați din icre de pește; pești, întregi sau bucăți, exclusiv pești tocați.

Toate: preparate culinare gătite sau semipreparate care conțin moluște sau pești.

Include conservele de pește și de icre negre (caviar) ambalate în recipiente etanșe.

Produsele din pește amestecate cu paste făinoase sunt incluse la rubrica 1902.

1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate.

Toate. Melcii preparați complet sau semipreparați se includ la această poziție.

Include conservele de crustacee sau de alte nevertebrate acvatice.

Capitolul 17:   

Zaharuri și produse zaharoase

 

Acest capitol nu include zaharurile chimic pure, altele decât zaharoza, lactoza, maltoza, glucoza și fructoza.

 

1702 11 00

Lactoza și siropul de lactoză care conțin în greutate minimum 99 % lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată la substanța uscată.

 

Capitolul 19:   

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon sau de lapte; produse de patiserie

Acest capitol nu cuprinde, cu excepția produselor umplute de la rubrica 1902, preparatele alimentare care conțin în greutate minimum 20 % cârnați, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau orice combinație a acestora (capitolul 16).

 

 

Acest capitol include produse compuse care conțin produse animaliere prelucrate.

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse altundeva; preparate alimentare din produsele de la rubricile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse altundeva.

Preparatele culinare sunt incluse în capitolele 16 și 21.

ex 1902

Paste făinoase, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau

chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi,

ravioli, caneloni; cușcuș, preparat sau nepreparat.

Include preparate culinare gătite sau semipreparate care conțin produse animale.

1902 20 (10)

Care conțin în greutate minimum 20 % pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice.

Toate

1902 20 (30)

Care conțin în greutate minimum 20 % cârnați și alte produse similare, carne și organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice fel sau origine.

Toate

1902 20 (91)

Gătite

Toate

1902 20 (99)

Altele (alte paste făinoase umplute, negătite).

Toate

ex 1905

Produse de patiserie

Include toate preparatele care conțin carne.

Capitolul 20:   

Preparate din legume, din fructe, din alune sau din alte părți de plante

Acest capitol nu cuprinde preparatele alimentare care conțin, în greutate, minimum 20 % cârnați, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau orice combinație a acestora (capitolul 16).

ex 2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la rubrica 2006.

Acest capitol include produse compuse care conțin produs animalier prelucrat.

Include toate preparatele care conțin carne.

ex 2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la rubrica 2006.

Include toate preparatele care conțin carne.

Capitolul 21:   

Preparate alimentare diverse

1.

Acest capitol nu cuprinde preparatele alimentare, altele decât produsele descrise la rubrica 2103 sau 2104, care conțin, în greutate, minimum 20 % cârnați, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau orice alte combinații ale acestora (capitolul 16).

2.

În sensul poziției 2104, expresia preparate alimentare compuse omogenizate înseamnă preparatele care constau într-un amestec fin omogenizat a două sau mai multor ingrediente de bază precum peștele, carnea, legumele sau fructele, oferite spre vânzare cu amănuntul ca hrană pentru nou-născuți sau pentru diete, în recipiente cu un conținut a cărui greutate netă să nu depășească 250 g. În aplicarea acestei definiții, nu se ține cont de cantitățile mici de orice ingrediente care pot fi adăugate amestecului pentru condimentare, conservare sau în alte scopuri. Asemenea preparate pot conține o cantitate mică de părți de ingrediente vizibile.

 

 

Acest capitol include produse compuse care conțin produs animalier prelucrat.

ex 2103 (90 90)

Sosuri și preparate pentru sosuri; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină de muștar și muștar preparat.

Altele

Include toate preparatele care conțin carne.

ex 2104

Supe, ciorbe și supe cremă și preparate pentru acestea; preparate alimentare compuse omogenizate.

Include preparatele care conțin carne sau produse de origine animală în conformitate cu prezenta decizie.

ex 2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă înghețată, comestibile, cu sau fără cacao.

Include preparatele care conțin lapte prelucrat în conformitate cu prezenta decizie.

ex 2106

Preparate alimentare nedenumite sau necuprinse altundeva.

Include preparatele care conțin carne sau produse de origine animală în conformitate cu prezenta decizie.

ex 2106 10

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate.

Include preparatele care conțin produse de origine animală în conformitate cu prezenta decizie.

2106 90 (10)

Brânzeturi topite

Toate

2106 90 (98)

Altele

Include preparatele care conțin carne sau produse de origine animală în conformitate cu prezenta decizie.

Capitolul 23:   

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; furaje preparate pentru animale

Rubrica 2309 include produse de felul celor folosite pentru hrana animalelor, nedenumite sau necuprinse altundeva, obținute din procesarea materialelor vegetale sau animale într-o asemenea măsură încât acestea și-au pierdut caracteristicile esențiale ale materiei inițiale, altele decât deșeurile vegetale, reziduurile vegetale și subprodusele rezultate în urma acestei procesări.

2301

Făină, prafuri și pelete din carne sau organe, din pește sau crustacee, din moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii pentru consumul uman; jumări.

Include: proteină animală prelucrată nedestinată consumului uman.

Carne și praf de oase, praf de pene, jumări uscate, nici unele destinate consumului uman.

Cerințele de selectare pentru proteina animală prelucrată sunt cele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VII capitolul II.

ex 2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor.

Include hrana pentru animalele de companie, produse de ros pentru câini și amestecuri de prafuri.

Cerințele de selectare pentru hrana animalelor de companie și pentru produsele de ros pentru câini sunt cele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul II.

2309 10

Hrana pentru câini și pisici, oferită spre vânzare cu amănuntul.

Toate

2309 90

Altele

Această poziție include produsele care conțin substanțe solubile din pește sau mamifere marine, produse din lapte sau alți carbohidrați.

Include colastra și laptele lichid nedestinat consumului uman și produsele care conțin lapte nedestinate consumului uman.

2309 90 (99)

Altele

Include produse din ouă nedestinate consumului uman și alte produse prelucrate de origine animală nedestinate consumului uman.

Produse pentru hrana animalelor, inclusiv amestecuri de prafuri (precum cele de copite și coarne etc.).

Cerințele de selectare pentru produsele din ouă sunt cele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VII capitolul X.

Capitolul 28:   

Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

ex 2835

Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu.

Numai anumiți fosfați de calciu se supun controalelor.

2835 (25)

Hidrogenortofosfat de calciu („fosfat dicalcic”).

Cerințele de selectare pentru fosfatul dicalcic sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VII capitolul VIII.

2835 (26)

Alți fosfați de calciu.

Cerințele de selectare pentru fosfatul tricalcic sunt cele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VII capitolul VIII.

Capitolul 30:   

Produse farmaceutice

 

 

Produsele medicinale finite nu sunt cuprinse în legislația veterinară pentru importuri. Sunt incluse produsele intermediare derivate din materii din categoria 3 și destinate utilizărilor tehnice în aparatura medicală, diagnosticarea in vitro, reactanții de laborator și cosmeticele.

3001

Glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din secrețiile acestora; heparina și sărurile acesteia; alte substanțe de origine umană sau animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite sau necuprinse altundeva.

Include: Numai material provenit de la animale.

Consultați cerințele de selectare din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002:

anexa VIII capitolul IV sânge și produse din sânge pentru produse tehnice, exclusiv serul de cal, și anexa VIII capitolul XI subproduse animale pentru fabricarea hranei animalelor, inclusiv a hranei pentru animalele de companie și a produselor tehnice, exceptând produsele intermediare astfel cum este prevăzut la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2007/2006 al Comisiei (4).

3001 (10)

Glande și alte organe uscate, pulverizate sau nepulverizate.

Numai produse de origine animală.

3001 (20 90)

Extracte de glande sau de alte organe sau din secrețiile lor.

Numai produse de origine animală.

ex 3002

Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alți constituenți ai sângelui și produse imunologice modificate, chiar obținute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzând drojdiile) și produse similare.

Numai produse de origine animală.

3002 (10 10)

Antiseruri, alți constituenți ai sângelui și produse imunologice modificate, chiar obținute pe cale biotehnologică.

Numai antiseruri de origine animală.

Exclude produsele medicinale și finite preparate pentru consumatorul final.

La rubrica 3002, cerințele de selectare sunt cele pentru subprodusele animale cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 9 în:

anexa VII capitolul III (produse din sânge);

anexa VIII capitolul IV (sânge și produse din sânge pentru produse tehnice);

anexa VIII capitolul V (ser de cal).

3002 (10 99)

Hemoglobina, globulinele din sânge și globulinele din ser: Altele.

Numai material provenit de la animale.

3002 (90 30)

Sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare.

 

ex 3002 (90 50)

Culturi de microorganisme.

Agenți patogeni și culturi de agenți patogeni.

ex 3002 (90 90)

Altele

Agenți patogeni și culturi de agenți patogeni.

Capitolul 31:   

Îngrășăminte

 

 

Acest capitol nu cuprinde sângele animal de la rubrica 0511.

ex 3101 00 00

Îngrășăminte de origine animală, chiar amestecate între ele sau tratate chimic; îngrășăminte obținute prin amestecarea sau tratarea chimică a produselor de origine animală sau vegetală.

Numai produse provenite de la animale sub o formă neamestecată. Include gunoi de grajd, dar exclude amestecurile de gunoi de grajd cu substanțe chimice și îngrășămintele artificiale.

Cerințele de selectare pentru gunoi de grajd, gunoi de grajd prelucrat sau produse din gunoi de grajd prelucrat sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul III.

Capitolul 35:   

Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon modificate; cleiuri; enzime

ex 3501

Cazeina, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină.

Cazeină pentru consum uman sau pentru hrana animalelor.

Cerințele de selectare pentru lapte, produse pe bază de lapte și colostră nedestinate consumului uman sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

ex 3502

Albuminele (inclusiv concentratele de două sau mai multe proteine din zer, conținând, în greutate calculată la substanța uscată, peste 80 % proteine din zer), albuminați și alți derivați din albumine.

Include produse derivate din ouă și derivate din lapte, destinate sau nedestinate consumului uman (inclusiv pentru hrana animalelor), astfel cum se specifică mai jos.

Produsele din ouă, produsele lactate și produsele prelucrate pentru consum uman sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 anexa I.

Cerințele de selectare pentru produsele din ouă nedestinate consumului uman sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VII capitolul X; iar cele pentru lapte, produse pe bază de lapte și colostră nedestinate consumului uman sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VII capitolul V.

ex 3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește; alte cleiuri de origine animală, excluzând cleiurile de cazeină de la rubrica 3501.

Gelatină pentru consum uman și pentru industria alimentară.

Gelatinele de la rubrica 9602 (capsule goale) sunt excluse de la controalele veterinare.

Cerințele de selectare pentru gelatinele și proteinele hidrolizate nedestinate consumului uman sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VII capitolul VI.

ex 3504 00 00

Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite sau necuprinse altundeva; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom.

Colagen și proteine hidrolizate.

Cerințele de selectare pentru gelatinele și proteinele hidrolizate sunt stabilite în Regulamentul nr. 1774/2002 anexa VII capitolul VI.

Include produse de colagen pe bază de proteine derivate din piei netăbăcite, piei tăbăcite și tendoane de animale, inclusiv oase în cazul porcinelor, păsărilor de curte și peștilor.

Include proteine hidrolizate constând în polipeptide, peptide sau aminoacizi și combinații ale acestora, obținute prin hidroliza subproduselor animale.

Include toate subprodusele din lapte pentru consumul uman.

ex 3507

Enzime; enzime preparate nedenumite sau necuprinse altundeva.

Cheagul și concentratele sale pentru consumul uman.

3507 10 00

Cheagul și concentratele sale.

 

Capitolul 41:   

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite

 

 

Piei netăbăcite și tăbăcite de mamifere copitate și păsări numai la rubricile 4101, 4102, 4103.

Cerințele suplimentare de selectare pentru pieile netăbăcite și tăbăcite de mamifere copitate sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul VI.

4101

Piei brute și tăbăcite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, chiar epilate sau spălțuite).

Controalele veterinare se aplică numai pieilor brute proaspete, refrigerate sau tratate:

Include piei brute uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un proces, altul decât tăbăcirea.

4102

Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate), chiar cu lână sau spălțuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) a acestui capitol.

Se aplică numai pieilor brute proaspete, refrigerate sau tratate.

Include piei brute uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un proces, altul decât tăbăcirea.

4103

Alte piei brute și tăbăcite (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate și nici altfel preparate), chiar epilate sau spălțuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (b) sau (c) a acestui capitol.

Include numai pieile brute proaspete, refrigerate sau tratate.

Include pieile brute și tăbăcite de păsări sau pești și posibil trofeele de vânătoare.

Capitolul 42:   

Obiecte din piele, articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, genți și produse similare; produse din intestine de animale (altele decât intestine de vierme de mătase)

1.

Acest capitol nu cuprinde (printre alte produse) următoarele articole de interes veterinar:

(a)

catguturi chirurgicale sterile sau ligaturi sterile similare pentru suturi (rubrica 3006);

(b)

corzi, piei tăbăcite pentru tobe sau instrumente similare sau alte părți ale instrumentelor muzicale (rubrica 9209).

4205 00 00

Alte articole din piele naturală sau reconstituită.

Include material pentru fabricarea produselor de ros pentru câini.

ex 4206

Articole din intestine (altele decât cele de la viermii de mătase), din bășici, din vezici sau din tendoane.

Include și material pentru fabricarea produselor de ros pentru câini.

Capitolul 43:   

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

1.

În întreaga nomenclatură combinată, trimiterile la „blănuri”, altele decât pieile cu blană brute de la rubrica 4301, se aplică pieilor netăbăcite și tăbăcite ale tuturor animalelor care au fost tăbăcite sau finisate cu lână pe ele.

2.

Acest capitol nu cuprinde:

(a)

pieile de păsări sau părți din pieile de păsări, cu penele sau puful lor (rubrica 0505 sau 6701);

(b)

pieile brute sau pieile tăbăcite, cu păr sau lână pe ele, de la capitolul 41 [a se vedea nota 1 litera (c) a acelui capitol].

ex 4301

Blănuri brute (inclusiv capete, cozi, labe și alte părți utilizabile în blănărie), altele decât pieile brute și pieile tăbăcite de la rubrica 4101, 4102 sau 4103.

Numai de păsări sau mamifere copitate.

4301 (30 00)

De miei, următoarele: astrahan, „breitschwanz”, caracul, persan și similar, de miei de India, de China, de Mongolia sau de Tibet, întregi, cu sau fără capete, cozi sau labe.

Cerințele suplimentare de selectare pentru pieile netăbăcite și tăbăcite de mamifere copitate sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul VI.

4301 (80 80)

Altele

Numai de păsări sau mamifere copitate.

4301 (90 00)

Capete, cozi, labe și alte părți sau bucăți utilizabile în blănărie.

 

Capitolul 51:   

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

(a)

„Lână” înseamnă fibra fină produsă de oi sau miei.

(b)

„Păr fin de animale” înseamnă părul de alpaca, lamă, vicună, cămilă, iac, angora, capră tibetană, capră de Cașmir sau caprine similare (dar nu caprine obișnuite), iepure (inclusiv iepure de Angora), iepure de câmp, castor, nutria sau bizam.

(c)

„Păr grosier de animale” înseamnă părul animalelor nemenționate mai sus, excluzând părul pentru fabricarea periilor (rubrica 0502) și părul de cal (rubrica 0503).

 

 

Pentru rubricile 5101-5103. Cerințele suplimentare de selectare pentru lână, păr de porc, pene și părți de pene sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul VIII.

„Neprelucrat” are definiția corespunzătoare produsului relevant din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa I.

5101

Lână necardată sau nepieptănată.

Lână neprelucrată

5102

Păr fin sau grosier de animale, necardat sau nepieptănat.

Păr neprelucrat

ex 5103

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de animale, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturilor.

Lână neprelucrată

5103 (10 10)

Deșeuri de la pieptănarea lânii necarbonizate.

Lână neprelucrată

Capitolul 95:   

Jucării, jocuri și articole pentru sport; părți și accesorii ale acestora

ex 9508

Manejuri, balansoare, standuri de tir și alte atracții de genul celor pentru bâlciuri; circuri ambulante și menajerii ambulante; teatre ambulante.

Circuri și menajerii cu animale vii.

9508 10

Circuri ambulante și menajerii ambulante.

Circuri și menajerii cu animale vii.

Capitolul 97:   

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

ex 9705 00 00

Colecții și specimene pentru colecții de zoologie, de botanică, de mineralogie, de anatomie sau care prezintă un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic.

Numai produse provenite de la animale.

Cerințele suplimentare de selectare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 anexa VIII capitolul VII.

Exclude trofeele de vânătoare de la mamifere copitate sau păsări, care au suferit un tratament taxidermic complet, care le asigură conservarea la temperaturile ambiante, precum și trofeele de vânătoare de la alte specii decât mamiferele copitate și păsările (tratate sau netratate).


(1)  JO L 94, 31.3.2004, p. 63.

(2)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(4)  JO L 379, 28.12.2006, p. 98.


ANEXA II

Produse alimentare nesupuse controalelor veterinare în baza Directivei 97/78/CE în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) al prezentei decizii.

 

Biscuiți

 

Pâine

 

Prăjituri

 

Ciocolată

 

Dulciuri (inclusiv bomboane)

 

Capsule de gelatină neumplute

 

Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici de produs animalier, precum și cele care includ glucozamină, condroitină sau chitosan.

 

Extracte de carne și concentrate de carne.

 

Măsline umplute cu pește.

 

Paste făinoase și fidea neamestecate sau neumplute cu produs din carne.

 

Supe, ciorbe și arome ambalate pentru consumatorul final, care conțin extracte de carne, concentrate de carne, grăsimi animale sau ulei, pudră sau extract de pește.


Top