Help Print this page 

Document 32006R1781

Title and reference
Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduriText cu relevanță pentru SEE.
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrogat şi înlocuit prin 32015R0847
OJ L 345, 8.12.2006, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009 P. 64 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009 P. 64 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 131 - 139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1781/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză, suedeză, islandeză, norvegiană
Dates
  • Date of document: 15/11/2006
  • Date of effect: 28/12/2006; intrare în vigoare data publicării + 20 a se vedea articolul 20
  • Date of effect: 01/01/2007; Punere în aplicare a se vedea articolul 20
  • Date of end of validity: 25/06/2015; abrogat şi înlocuit prin 32015R0847
Miscellaneous information
  • Author: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene
  • Form: Regulament
  • Additional information: extinderea aplicării pentru SEE prin 22007D0087, COD 2005/0138, relevanţă pentru SEE
Relationship between documents
Text

19/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

64


32006R1781


L 345/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1781/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2006

cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Fluxul de bani murdari prin transferuri de fonduri poate deteriora stabilitatea și reputația sectorului financiar și astfel poate amenința piața internă. Terorismul zdruncină însăși temelia societății noastre. Soliditatea, integritatea și stabilitatea sistemului transferurilor de fonduri și încrederea de ansamblu în sistemul financiar ar putea fi grav compromise de demersurile infractorilor și ale complicilor acestora fie de a ascunde originea veniturilor rezultate din activități infracționale, fie de a transfera fonduri în scopuri teroriste.

(2)

Pentru a facilita activitățile lor infracționale, cei care efectuează spălarea banilor și cei care finanțează terorismul ar putea încerca să profite de libera circulație a capitalurilor care implică o zonă financiară integrată, dacă nu se adoptă anumite măsuri de coordonare la nivel comunitar. Prin amploarea sa, intervenția Comunității ar trebui să garanteze transpunerea uniformă, în întreaga Uniune Europeană, a Recomandării speciale VII privind transferurile electronice (RS VII) a Grupului Internațional de Acțiune Financiară (GAFI), instituit la Paris cu ocazia reuniunii la nivel înalt a G7 din 1989 și, în special, să asigure că nu există nici o discriminare între plățile din cadrul unui stat membru și plățile transfrontaliere între state membre. Acțiunea necoordonată a statelor membre individuale în domeniul transferurilor de fonduri transfrontaliere ar putea să aibă un impact semnificativ asupra bunei funcționări a sistemelor de plată la nivelul UE și, prin urmare, ar putea aduce atingere pieței interne în domeniul serviciilor financiare.

(3)

În urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Consiliul European extraordinar din 21 septembrie 2001 a reafirmat că lupta împotriva terorismului este un obiectiv prioritar al Uniunii Europene. Consiliul European a aprobat un plan de acțiune care vizează sporirea cooperării polițienești și judiciare, dezvoltarea instrumentelor juridice internaționale de combatere a terorismului, prevenirea finanțării activităților teroriste, întărirea securității traficului aerian și o mai mare consecvență între toate politicile relevante. Acest plan de acțiune a fost revizuit de către Consiliul European ca urmare a atentatelor teroriste din 11 martie 2004 de la Madrid și, în prezent, abordează în mod expres necesitatea de a asigura adaptarea cadrului legislativ creat de Comunitate pentru combaterea terorismului și îmbunătățirea cooperării judiciare, în funcție de cele nouă recomandări speciale împotriva finanțării terorismului adoptate de GAFI.

(4)

Pentru a preveni finanțarea terorismului, au fost adoptate măsuri vizând înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane, grupuri și entități, în special Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (3) și Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului (4). În același scop au fost luate măsuri de protejare a sistemului financiar împotriva transmiterii de fonduri și de resurse financiare în scopuri teroriste. Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) conține un număr de măsuri care vizează combaterea exploatării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Cu toate acestea, măsurile menționate nu sunt suficiente pentru a împiedica, pe deplin, teroriștii și alți infractori să aibă acces la sistemele de plată și să le utilizeze pentru a-și transfera fondurile.

(5)

Pentru a încuraja o abordare coerentă la nivel internațional în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, acțiunile comunitare ulterioare ar trebui să țină seama de evoluțiile la acest nivel, respectiv de cele nouă recomandări speciale împotriva finanțării terorismului adoptate de GAFI, în special RS VII și nota explicativă revizuită pentru punerea sa în aplicare.

(6)

Trasabilitatea completă a transferurilor de fonduri poate reprezenta un instrument extrem de important și valoros în materie de prevenire, cercetare și descoperire a activităților de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Prin urmare, pentru a asigura transmiterea corespunzătoare a informațiilor cu privire la plătitor pe parcursul lanțului de plăți, este oportun să se prevadă un sistem care să impună prestatorilor de servicii de plată obligația de a se asigura că transferurile de fonduri sunt însoțite de informații exacte și utile cu privire la plătitor.

(7)

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6). De exemplu, informațiile colectate și păstrate în scopurile prezentului regulament nu ar trebui utilizate în scopuri comerciale.

(8)

Persoanele a căror activitate se limitează la transformarea documentelor pe suport de hârtie în documente electronice și care acționează în temeiul unui contract încheiat cu un prestator de servicii de plată nu intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentului regulament; același lucru este valabil și pentru orice persoană fizică sau juridică care doar furnizează prestatorilor de servicii de plată un sistem de mesagerie sau alte sisteme de suport pentru transmiterea fondurilor sau sisteme de compensare și decontare.

(9)

Este oportun să se excludă din domeniul de aplicare al prezentului regulament transferurile de fonduri care reprezintă un risc redus de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Aceste excluderi ar trebui să vizeze cărțile de credit sau de debit, retragerile de la bancomate, debitările directe, cecurile trunchiate, plata impozitelor, amenzilor sau a altor taxe și transferurile de fonduri pentru care atât plătitorul, cât și beneficiarul sunt prestatori de servicii de plată care acționează în nume propriu. În plus, pentru a ține seama de caracteristicile speciale ale sistemelor de plată naționale, statele membre să prevadă derogări pentru viramentele electronice de tip poștal, cu condiția să fie întotdeauna posibilă urmărirea transferului de fonduri până la plătitor. În cazul în care statele membre au aplicat derogarea privind banii electronici prevăzută de Directiva 2005/60/CE, aceasta ar trebui să se aplice în cadrul prezentului regulament, cu condiția ca valoarea tranzacției să nu depășească 1 000 EUR.

(10)

Derogarea privind banii electronici, în sensul Directivei 2000/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), reglementează banii electronici, indiferent dacă emitentul acestora beneficiază sau nu de o exonerare în temeiul articolului 8 din directiva respectivă.

(11)

Pentru a nu afecta eficiența sistemelor de plată, ar trebui să se facă o distincție între cerințele de verificare pentru transferurile de fonduri efectuate dintr-un cont și cerințele pentru transferurile care nu sunt efectuate dintr-un cont. Pentru a se atinge un echilibru între riscul de încurajare a tranzacțiilor ilegale prin aplicarea unor cerințe de identificare prea stricte, pe de o parte, și posibila amenințare teroristă reprezentată de transferurile mici de fonduri, pe de altă parte, în cazul transferurilor de fonduri care nu sunt efectuate dintr-un cont, obligația de verificare a exactității informațiilor cu privire la plătitor ar trebui să se aplice numai transferurilor de fonduri individuale care depășesc suma de 1 000 EUR, fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute de Directiva 2005/60/CE. Pentru transferurile de fonduri efectuate dintr-un cont, prestatorii de servicii de plată nu au obligația de a verifica informațiile cu privire la plătitor la fiecare transfer de fonduri, în cazul în care cerințele prevăzute de Directiva 2005/60/CE au fost îndeplinite.

(12)

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru juridic pentru plățile efectuate pe piața internă”, este suficient să se prevadă că transferurile de fonduri în interiorul Comunității trebuie să fie însoțite de informații simplificate cu privire la plătitor.

(13)

Pentru a permite autorităților din țările terțe competente în domeniul combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului să descopere sursa fondurilor folosite în aceste scopuri, transferurile de fonduri efectuate din Comunitate în afara acesteia ar trebui să fie însoțite de informații complete cu privire la plătitor. Autorităților respective ar trebui să li se permită accesul la informații complete cu privire la plătitor numai în scopul prevenirii, investigării și descoperirii cazurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

(14)

Pentru ca transferurile de fonduri ale unui singur plătitor către mai mulți beneficiari să poată fi realizate fără costuri inutile sub forma unor loturi de transferuri individuale din Comunitate în afara acesteia, ar trebui să se prevadă ca aceste transferuri să fie însoțite numai de numărul de cont al plătitorului sau de un identificator unic, cu condiția ca lotul să conțină informații complete cu privire la plătitor.

(15)

Pentru a verifica dacă transferurile de fonduri sunt însoțite efectiv de informațiile necesare cu privire la plătitor și pentru a facilita identificarea operațiunilor suspecte, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului ar trebui să dispună de proceduri interne eficiente pentru a detecta dacă lipsesc informații cu privire la plătitor.

(16)

Având în vedere posibila amenințare de finanțare a terorismului pe care ar putea să o prezinte transferurile anonime, este oportun ca prestatorul de servicii de plată al beneficiarului să aibă dreptul de a evita sau remedia astfel de situații atunci când constată că informațiile cu privire la plătitor lipsesc sau sunt incomplete. În acest sens, ar trebui să se permită o anumită flexibilitate, în funcție de risc, în ceea ce privește amploarea informațiilor cu privire la plătitor. În plus, prestatorul de servicii de plată al plătitorului ar trebui să fie în continuare responsabil cu furnizarea unor informații exacte și complete. În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului este situat în afara teritoriului Comunității, ar trebui să se aplice obligații sporite de vigilență față de clienți, în conformitate cu Directiva 2005/60/CE, în ceea ce privește relațiile transfrontaliere ale instituției bancare corespondente cu respectivul prestator de servicii de plată.

(17)

În cazul în care autoritățile naționale competente emit orientări privind obligația fie de a respinge toate transferurile care provin de la un prestator de servicii de plată care omite în mod regulat să furnizeze informațiile solicitate cu privire la plătitor, fie de a stabili, atunci când este cazul, restrângerea sau încetarea relației comerciale cu prestatorul de servicii de plată, aceste orientări ar trebui să se bazeze, inter alia, pe convergența celor mai bune practici și, în plus, să țină seama de faptul că nota explicativă revizuită a GAFI privind RS VII permite țărilor terțe să stabilească un prag de 1 000 EUR sau de 1 000 USD pentru obligația de a transmite informații cu privire la plătitor, fără a aduce atingere obiectivului de combatere eficientă a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(18)

În orice caz, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului ar trebui să dea dovadă de o vigilență deosebită, analizând riscul, atunci când constată că informațiile cu privire la plătitor lipsesc sau sunt incomplete și ar trebui să declare operațiunile suspecte autorităților competente în conformitate cu obligațiile de raportare prevăzute de Directiva 2005/60/CE, precum și cu măsurile naționale de punere în aplicare.

(19)

Dispozițiile privind transferurile de fonduri pentru care informațiile cu privire la plătitor lipsesc sau sunt incomplete se aplică fără a aduce atingere oricărei obligații care revine prestatorilor de servicii de plată de suspendare și/sau de respingere a transferurilor de fonduri care încalcă dispoziții de drept civil, administrativ sau penal.

(20)

Până la înlăturarea limitărilor tehnice care pot împiedica un prestator de servicii de plată intermediară să își îndeplinească obligația de a transmite toate informațiile primite cu privire la plătitor, prestatorii respectivi ar trebui să păstreze informațiile respective. Aceste limitări tehnice ar trebui să fie eliminate de îndată ce sistemele de plată sunt aliniate.

(21)

Dat fiind faptul că în cadrul cercetărilor penale este posibil ca informațiile solicitate sau persoanele implicate să nu fie identificate timp de mai multe luni sau chiar ani, după efectuarea transferului inițial de fonduri, prestatorii de servicii de plată ar trebui să păstreze informațiile cu privire la plătitor în vederea prevenirii, investigării și descoperii activităților de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Această perioadă ar trebui limitată.

(22)

Pentru a garanta promptitudinea acțiunii în cadrul combaterii terorismului, prestatorii de servicii de plată ar trebui să răspundă rapid la cererile de informații cu privire la plătitor care le sunt adresate de către autoritățile competente în domeniul combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului din statele membre în care sunt situați.

(23)

Numărul de zile lucrătoare în statul membru al prestatorului de servicii de plată al plătitorului determină numărul de zile necesare pentru a răspunde cererilor de informații cu privire la plătitor.

(24)

Având în vedere importanța combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, statele membre ar trebui să instituie, în legislația lor națională, sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare, aplicabile în cazul nerespectării prezentului regulament.

(25)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (9).

(26)

Un anumit număr de țări și teritorii care nu fac parte din teritoriul Comunității au o uniune monetară cu un stat membru, fac parte din zona monetară a unui stat membru sau au semnat o convenție monetară cu Comunitatea Europeană reprezentată de un stat membru și au prestatori de servicii de plată care participă direct sau indirect la sistemele de plată și decontare ale statului membru respectiv. Pentru a evita ca aplicarea prezentului regulament la transferurile de fonduri între statele membre respective și aceste țări sau teritorii să aibă un efect negativ semnificativ asupra economiei acestor țări sau teritorii, este necesar să se prevadă posibilitatea ca aceste transferuri de fonduri să fie considerate transferuri de fonduri în interiorul statelor membre respective.

(27)

Pentru a nu descuraja donațiile în scopuri caritabile, este oportun ca statele membre să fie autorizate să excepteze prestatorii de servicii de plată situați pe teritoriul lor de la obligația de a colecta, verifica, înregistra sau trimite informații cu privire la plătitor pentru transferurile de fonduri de până la maximum 150 EUR, efectuate pe teritoriul statului membru respectiv. De asemenea, este oportun ca această opțiune să fie condiționată de îndeplinirea anumitor cerințe de către organizația fără, pentru a permite statelor membre să se asigure că teroriștii nu abuzează de această derogare pentru a acoperi sau facilita finanțarea activităților lor.

(28)

Având în vedere că obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre și că, prin urmare, ținând seama de dimensiunile sau efectele prezentului regulament, acestea pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut în același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(29)

Pentru a stabili o abordare coerentă în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, principalele dispoziții ale prezentului regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca și dispozițiile în domeniu adoptate la nivel internațional,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

OBIECT, DEFINIȚII ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește normele privind informațiile cu privire la plătitor care trebuie să însoțească transferurile de fonduri, în scopul prevenirii, cercetării și descoperirii activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„finanțarea terorismului” înseamnă furnizarea sau colectarea de fonduri în sensul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE;

2.

„spălarea banilor” înseamnă orice acțiune care, în cazul în care este săvârșită cu intenție, este considerată spălare a banilor în sensul articolului 1 alineatul (2) sau (3) din Directiva 2005/60/CE;

3.

„plătitor” înseamnă o persoană fizică sau juridică titulară a unui cont și care autorizează un transfer de fonduri din contul respectiv sau, în cazul în care nu există un cont, o persoană fizică sau juridică care solicită efectuarea unui transfer de fonduri;

4.

„beneficiar” înseamnă o persoană fizică sau juridică care este destinatarul final prevăzut al fondurilor transferate;

5.

„prestator de servicii de plată” înseamnă o persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională cuprinde furnizarea serviciilor de transfer de fonduri;

6.

„prestator intermediar de servicii de plată” înseamnă un prestator de servicii de plată care nu este nici cel al plătitorului, nici cel al beneficiarului și care participă la realizarea transferului de fonduri;

7.

„transfer de fonduri” înseamnă orice operațiune efectuată pe cale electronică în numele unui plătitor prin intermediul unui prestator de servicii de plată pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul sunt sau nu aceeași persoană;

8.

„transfer pe baza unui fișier de grup” înseamnă mai multe transferuri de fonduri individuale grupate în vederea transmiterii;

9.

„identificator unic” înseamnă o combinație de litere, numere sau simboluri, stabilită de către prestatorul de servicii de plată în conformitate cu protocoalele sistemului de plată și decontare sau ale sistemului de mesagerie utilizat pentru efectuarea transferului de fonduri.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică transferurilor de fonduri, în orice monedă, care sunt transmise sau primite de către un prestator de servicii de plată stabilit în Comunitate.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică transferurilor de fonduri efectuate utilizând o carte de credit sau de debit, cu condiția ca:

(a)

beneficiarul să fi încheiat un acord cu prestatorul de servicii de plată care să permită plata pentru furnizarea de bunuri și servicii

și

(b)

aceste transferuri de fonduri să fie însoțite de un identificator unic care să permită urmărirea tranzacției până la plătitor.

(3)   În cazul în care un stat membru alege să aplice derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (5) litera (d) din Directiva 2005/60/CE, prezentul regulament nu se aplică transferurilor de fonduri efectuate prin bani electronici, care intră sub incidența acestei derogări, cu excepția cazului în care valoarea tranzacției depășește 1 000 EUR.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (3), prezentul regulament nu se aplică transferurilor de fonduri realizate prin intermediul telefonului mobil sau al altor dispozitive digitale sau legate de tehnologia informației (IT), în cazul în care astfel de transferuri sunt preplătite și nu depășesc 150 EUR.

(5)   Prezentul regulament nu se aplică transferurilor de fonduri realizate prin intermediul telefonului mobil sau al altor dispozitive digitale sau legate de tehnologia informației (IT), în cazul în care astfel de transferuri sunt plătite ulterior și îndeplinesc toate condițiile următoare:

(a)

beneficiarul a încheiat un acord cu prestatorul de servicii de plată care permite plata aferentă furnizării de bunuri și servicii;

(b)

transferul de fonduri este însoțit de un identificator unic care permite urmărirea tranzacției până la plătitor

și

(c)

prestatorul de servicii de plată este supus obligațiilor prevăzute de Directiva 2005/60/CE.

(6)   Statele membre pot decide să nu aplice prezentul regulament transferurilor de fonduri efectuate în cadrul statului membru în cauză către un cont beneficiar care permite plata pentru furnizarea de bunuri sau de servicii, în cazul în care:

(a)

prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este supus obligațiilor prevăzute de Directiva 2005/60/CE;

(b)

prestatorul de servicii de plată al beneficiarului poate, printr-un număr unic de referință, să urmărească tranzacția, prin intermediul beneficiarului, până la persoana fizică sau juridică ce a efectuat transferul de fonduri în cadrul unui acord încheiat cu beneficiarul în scopul furnizării de bunuri sau servicii

și

(c)

valoarea tranzacției este mai mică sau egală cu 1 000 EUR.

Statele membre care utilizează această derogare informează Comisia în acest sens.

(7)   Prezentul regulament nu se aplică transferurilor de fonduri:

(a)

în care plătitorul retrage numerar din contul său propriu;

(b)

pentru care există o autorizație de debit direct între cele două părți, care permite efectuarea între ele a plăților prin intermediul conturilor, cu condiția ca transferul de fonduri să fie însoțit de un identificator unic pentru a permite urmărirea tranzacției până la persoana fizică sau juridică plătitoare;

(c)

efectuate prin cecuri trunchiate;

(d)

pentru plata impozitelor, amenzilor și a altor taxe către autoritățile publice în interiorul unui stat membru;

(e)

în care atât plătitorul, cât și beneficiarul sunt prestatori de servicii de plată care acționează în nume propriu.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI DE SERVICII DE PLATĂ AL PLĂTITORULUI

Articolul 4

Informații complete cu privire la plătitor

(1)   Informațiile complete cu privire la plătitor constau în nume, adresă și număr de cont al acestuia.

(2)   Adresa plătitorului poate fi înlocuită cu data și locul nașterii, numărul de identificare al clientului sau numărul național de identitate.

(3)   În lipsa numărului de cont al plătitorului, prestatorul de servicii de plată al acestuia îl înlocuiește cu un identificator unic care permite urmărirea tranzacției până la plătitor.

Articolul 5

Informații care însoțesc transferurile de fonduri și păstrarea datelor

(1)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că transferurile de fonduri sunt însoțite de informații complete cu privire la plătitor.

(2)   Înainte de a transfera fondurile, prestatorul de servicii de plată al plătitorului verifică informațiile complete cu privire la plătitor, pe bază de documente, date sau informații obținute dintr-o sursă fiabilă și independentă.

(3)   În cazul transferurilor de fonduri efectuate dintr-un cont, se poate considera că verificarea a avut loc:

(a)

dacă identitatea unui plătitor a fost verificată la deschiderea contului și informațiile obținute cu această ocazie au fost păstrate în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 30 litera (a) din Directiva 2005/60/CE

sau

(b)

dacă plătitorul intră sub incidența articolului 9 alineatul (6) din Directiva 2005/60/CE.

(4)   Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 7 litera (c) din Directiva 2005/60/CE, în cazul transferurilor de fonduri care nu sunt efectuate dintr-un cont, prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu verifică informațiile cu privire la plătitor decât în cazul în care suma este mai mare de 1 000 EUR, cu excepția cazului în care tranzacția este efectuată prin mai multe operațiuni care par a fi corelate și depășesc împreună 1 000 EUR.

(5)   Prestatorul de servicii de plată al plătitorului păstrează timp de cinci ani informațiile complete cu privire la plătitor care însoțesc transferurile de fonduri.

Articolul 6

Transferurile de fonduri în interiorul Comunității

(1)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), transferurile de fonduri pentru care atât prestatorul de servicii de plată al plătitorului, cât și prestatorul de servicii de plată al beneficiarului sunt situați în Comunitate trebuie să fie însoțite numai de numărul de cont al plătitorului sau de un identificator unic care permite urmărirea tranzacției până la plătitor.

(2)   Cu toate acestea, la cererea prestatorului de servicii de plată al beneficiarului, prestatorul de servicii de plată al plătitorului pune la dispoziția prestatorului de servicii de plată al beneficiarului informațiile complete cu privire la plătitor, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea cererii respective.

Articolul 7

Transferuri de fonduri efectuate din Comunitate în afara acesteia

(1)   Transferurile de fonduri destinate unui beneficiar al cărui prestator de servicii de plată este situat în afara Comunității trebuie să fie însoțite de informații complete cu privire la plătitor.

(2)   În cazul transferurilor pe baza unui fișier de grup efectuate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată sunt situați în afara Comunității, alineatul (1) nu se aplică transferurilor individuale grupate aici, cu condiția ca fișierul de grup să cuprindă informații complete cu privire la plătitor și ca transferurile individuale să fie însoțite de numărul de cont al plătitorului sau de un identificator unic.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI DE SERVICII DE PLATĂ AL BENEFICIARULUI

Articolul 8

Descoperirea informațiilor lipsă cu privire la plătitor

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului are obligația de a descoperi dacă, în cadrul sistemului de mesagerie sau de plată și decontare utilizat pentru efectuarea unui transfer de fonduri, câmpurile privind informațiile cu privire la plătitor au fost completate folosind caractere sau elemente compatibile cu sistemul respectiv de mesagerie, de plată sau decontare. Prestatorul în cauză trebuie să dispună de proceduri eficiente pentru a descoperi dacă lipsesc următoarele informații cu privire la plătitor:

(a)

în cazul transferurilor de fonduri pentru care prestatorul de servicii de plată al plătitorului este situat în Comunitate, informațiile obligatorii în temeiul articolului 6;

(b)

în cazul transferurilor de fonduri pentru care prestatorul de servicii de plată al plătitorului este situat în afara Comunității, informații complete cu privire la plătitor astfel cum sunt menționate la articolul 4 sau, dacă este cazul, informațiile obligatorii în temeiul articolului 13

și

(c)

în cazul transferurilor pe baza unui fișier de grup pentru care prestatorul de servicii de plată al plătitorului este situat în afara Comunității, informații complete cu privire la plătitor prevăzute la articolul 4, numai la transferul, pe baza unui fișier de grup, dar nu și la transferurile individuale grupate în fișierul respectiv.

Articolul 9

Transferurile de fonduri pentru care informațiile cu privire la plătitor lipsesc sau sunt incomplete

(1)   În cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului constată, la primirea transferului de fonduri, că informațiile cu privire la plătitor solicitate în temeiul prezentului regulament lipsesc sau sunt incomplete, acesta respinge transferul sau solicită informații complete cu privire la plătitor. În toate cazurile, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului respectă orice act cu putere de lege sau act administrativ privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului, în special Regulamentele (CE) nr. 2580/2001 și (CE) nr. 881/2002 și Directiva 2005/60/CE, precum și toate măsurile naționale de punere în aplicare.

(2)   În cazul în care un prestator de servicii de plată omite în mod regulat să furnizeze informațiile obligatorii cu privire la plătitor, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului ia măsuri care pot consta, mai întâi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene, înainte fie de a respinge orice transfer nou de fonduri care provine de la acest prestator de servicii de plată, fie de a decide, dacă este cazul, să restrângă sau să încheie relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului raportează acest lucru autorităților responsabile de combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului.

Articolul 10

Evaluarea riscurilor

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului consideră că informațiile lipsă sau incomplete cu privire la plătitor reprezintă un factor care trebuie luat în considerare în aprecierea caracterului potențial suspect al transferului de fonduri sau al tuturor operațiunilor legate de acest transfer și, atunci când este cazul, în aprecierea necesității de a declara acest transfer autorităților responsabile de combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului, în conformitate cu obligațiile prevăzute la capitolul III din Directiva 2005/60/CE.

Articolul 11

Păstrarea datelor

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului păstrează timp de cinci ani toate informațiile primite cu privire la plătitor.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE PRESTATORILOR INTERMEDIARI DE SERVICII DE PLATĂ

Articolul 12

Păstrarea informațiilor cu privire la plătitor care însoțesc transferul

Prestatorii intermediari de servicii de plată se asigură că toate informațiile primite cu privire la plătitor care însoțesc un transfer de fonduri sunt păstrate cu acest transfer.

Articolul 13

Limitări tehnice

(1)   Prezentul articol se aplică în cazurile în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului este situat în afara Comunității, iar prestatorul intermediar de servicii de plată este situat în Comunitate.

(2)   Cu excepția cazului în care prestatorul intermediar de servicii de plată constată, la primirea transferului de fonduri, că informațiile solicitate cu privire la plătitor în temeiul prezentului regulament lipsesc sau sunt incomplete, acesta poate utiliza, pentru a efectua transferurile de fonduri către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului, un sistem de plată cu limitări tehnice care nu permite ca transferul de fonduri să fie însoțit de informațiile cu privire la plătitor.

(3)   Atunci când prestatorul intermediar de servicii de plată constată, la primirea transferului de fonduri, că informațiile solicitate cu privire la plătitor în temeiul prezentului regulament lipsesc sau sunt incomplete, acesta utilizează un sistem de plată cu limitări tehnice numai în cazul în care poate informa prestatorul de servicii de plată al beneficiarului cu privire la acest lucru, fie în cadrul unui sistem de mesagerie sau plată care prevedere comunicarea acestui fapt, fie printr-o altă procedură, cu condiția ca modul de comunicare să fie acceptat sau convenit între cei doi prestatori de servicii de plată.

(4)   Atunci când utilizează un sistem de plată cu limitări tehnice, prestatorul intermediar de servicii de plată pune la dispoziția prestatorului de servicii de plată al beneficiarului, la cererea acestuia din urmă și în termen de trei zile lucrătoare de la primirea cererii, toate informațiile primite cu privire la plătitor, indiferent dacă aceste informații sunt complete sau nu.

(5)   În cazurile menționate la alineatele (2) și (3), prestatorul intermediar de servicii de plată păstrează toate informațiile primite timp de cinci ani.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚII GENERALE ȘI COMPETENȚE DE EXECUTARE

Articolul 14

Obligații de cooperare

Orice prestator de servicii de plată răspunde, în mod exhaustiv și fără întârziere, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația națională a statului membru în care se află, cererilor care îi sunt adresate de către autoritățile competente în domeniul combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului din statul membru respectiv și care se referă la informațiile cu privire la plătitor care însoțesc transferurile de fonduri și informațiile corespondente păstrate.

Fără a aduce atingere dreptului penal național și protecției drepturilor fundamentale, autoritățile respective pot să folosească astfel de informații numai în scopul prevenirii, cercetării și descoperirii activităților de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Articolul 15

Sancțiuni și monitorizare

(1)   Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Acestea se aplică de la 15 decembrie 2007.

(2)   Statele membre notifică regimul prevăzut la alineatul (1), precum și autoritățile competente pentru aplicarea acestuia Comisiei până la 14 decembrie 2007; statele membre notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară referitoare la acesta.

(3)   Statele membre impun autorităților competente obligația de a exercita o supraveghere eficientă și de a lua măsurile necesare pentru a garanta respectarea cerințelor prezentului regulament.

Articolul 16

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului instituit prin Directiva 2005/60/CE, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 și cu condiția ca măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu această procedură să nu modifice dispozițiile esențiale ale prezentului regulament.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

CAPITOLUL VI

DEROGĂRI

Articolul 17

Acorduri cu teritoriile sau țările care nu fac parte din teritoriul Comunității

(1)   Comisia poate autoriza un stat membru să încheie acorduri care conțin derogări de la prezentul regulament, în temeiul dispozițiilor naționale, cu o țară sau un teritoriu care nu face parte din teritoriul Comunității, astfel cum este definit în conformitate cu articolul 299 din tratat, pentru a permite ca transferurile de fonduri între această țară sau teritoriu și statul membru respectiv să fie considerate transferuri de fonduri în interiorul statului membru în cauză.

Un astfel de acord poate fi autorizat numai în cazul în care:

(a)

țara sau teritoriul respectiv este legat de statul membru respectiv printr-o uniune monetară, face parte din zona monetară a acestui stat membru sau a semnat o convenție monetară cu Comunitatea reprezentată de un stat membru;

(b)

prestatorii de servicii de plată din țara sau teritoriul respectiv participă, direct sau indirect, la sistemele de plată și decontare ale statului membru respectiv

și

(c)

țara sau teritoriul respectiv impune prestatorilor de servicii de plată aflați sub jurisdicția sa aplicarea acelorași norme ca cele instituite prin prezentul regulament.

(2)   Orice stat membru care dorește să încheie un acord astfel cum se menționează la alineatul (1) adresează o cerere în acest sens Comisiei, furnizând acesteia toate informațiile necesare.

Imediat după primirea de către Comisie a cererii unui stat membru, transferurile de fonduri între acest stat membru și țara sau teritoriul respectiv sunt considerate în mod provizoriu transferuri de fonduri în interiorul statului membru respectiv, până la adoptarea unei decizii în conformitate cu procedura prevăzută la prezentul articol.

În cazul în care consideră că nu dispune de toate informațiile necesare, Comisia contactează statul membru respectiv în termen de două luni de la primirea cererii acestuia, precizând informațiile suplimentare solicitate.

Atunci când dispune de toate informațiile pe care le consideră necesare pentru a evalua cererea, Comisia notifică acest lucru statului membru solicitant în termen de o lună și transmite cererea celorlalte state membre.

(3)   În termen de trei luni de la notificarea menționată la alineatul (2) paragraful al patrulea, Comisia stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2), dacă autorizează sau nu statul membru respectiv să încheie acordul menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

În toate cazurile, Comisia adoptă decizia menționată la primul paragraf în termen de optsprezece luni de la primirea unei cereri.

Articolul 18

Transferuri de fonduri către organizații fără scop lucrativ de pe teritoriul unui stat membru

(1)   Orice stat membru poate să excepteze prestatorii de servicii de plată situați pe teritoriul său de la obligațiile prevăzute la articolul 5 pentru transferurile de fonduri destinate unor organizații fără scop lucrativ care exercită activități în scop caritabil, religios, cultural, educativ, social, științific sau fratern, cu condiția ca aceste organizații să fie supuse unor obligații de informare și de audit extern sau supravegherii de către o autoritate publică sau un organism de autoreglementare recunoscut în temeiul dreptului național și ca aceste transferuri de fonduri să fie limitate la o sumă maximă de 150 EUR pentru fiecare transfer și să fie efectuate exclusiv în cadrul teritoriului statului membru respectiv.

(2)   Statele membre care recurg la prezentul articol comunică măsurile adoptate în aplicarea opțiunii prevăzute la alineatul (1) Comisiei, inclusiv o listă a organizațiilor care intră sub incidența derogării, numele persoanelor fizice care exercită controlul final al organizațiilor și precizări privind modul de actualizare a listei. Aceste informații sunt puse și la dispoziția autorităților responsabile de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

(3)   O listă actualizată a organizațiilor care intră sub incidența derogării este comunicată de statul membru în cauză prestatorilor de servicii de plată care își exercită activitatea pe teritoriul acestuia.

Articolul 19

Clauza de revizuire

(1)   Până la 28 decembrie 2011, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind o evaluare economică și juridică completă a aplicării prezentului regulament, însoțită de propuneri pentru modificarea sau abrogarea sa, dacă este cazul.

(2)   Acest raport se referă în special la:

(a)

aplicarea articolului 3 în ceea ce privește experiența dobândită în urma eventualei utilizări abuzive a monedei electronice, astfel cum se definește la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2000/46/CE sau a noilor modalități de plată care ar putea fi dezvoltate în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. În cazul în care există riscul unui astfel de abuz, Comisia prezintă o propunere de modificare a prezentului regulament;

(b)

aplicarea articolului 13 în ceea ce privește limitările tehnice care pot împiedica transmiterea, către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului, a informațiilor complete cu privire la plătitor. În cazul în care aceste limitări tehnice ar putea fi depășite ținând seama de noile evoluții din sectorul plăților și de costurile conexe care revin prestatorilor de servicii de plată, Comisia prezintă o propunere de modificare a prezentului regulament.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar în orice caz nu înainte de 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elemente sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 noiembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 336, 31.12.2005, p. 109.

(2)  Avizul Parlamentului European emis la 6 iulie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului adoptată la 7 noiembrie 2006.

(3)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1461/2006 al Comisiei (JO L 272, 3.10.2006, p. 11).

(4)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisiei (JO L 280, 12.10.2006, p. 12).

(5)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(6)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 275, 27.10.2000, p. 39.

(8)  Regulament astfel cum a fost rectificat în JO L 344, 28.12.2001, p. 13.

(9)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).


Top