Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0388

Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaia

OJ L 270M , 29.9.2006, p. 288–291 (MT)
OJ L 65, 7.3.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 180 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 180 - 183
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; abrogat prin 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/388/oj

04/Volumul 8

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

180


32006R0388


L 065/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 388/2006 AL CONSILIULUI

din 23 februarie 2006

de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Consultanța științifică recentă din partea Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) a indicat faptul că stocul de limbă de mare din diviziunile ICES VIIIa și VIIIb a fost supus unor niveluri de mortalitate din pescuit care au erodat cantitățile de pești adulți din mare, astfel încât aceste stocuri riscă să nu se mai poată reface prin reproducție, fiind amenințate de epuizare.

(2)

De asemenea, ar trebui luate măsuri pentru instituirea unui plan multianual de gestionare a stocului de limbă de mare din Golful Biscaia în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (2).

(3)

Obiectivul planului este de a asigura o exploatare a limbii de mare din Golful Biscaia care să ofere condiții durabile economice, de mediu și sociale.

(4)

Pentru a realiza acest obiectiv, Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 cere Comunității, inter alia, să aplice principiul precauției în luarea măsurilor destinate protejării și conservării stocului, să prevadă exploatarea sa durabilă și să minimizeze impactul pescuitului asupra ecosistemelor marine. Comunitatea ar trebui să urmărească o punere în aplicare treptată a unei abordări bazate pe ecosistem a gestionării pescuitului și ar trebui să contribuie la activități eficiente de pescuit în cadrul unei industrii piscicole viabile din punct de vedere economic și competitive, oferind un nivel de trai echitabil celor care depind de pescuitul limbii de mare din Golful Biscaia și ținând seama de interesele consumatorilor.

(5)

Pentru a atinge acest obiectiv, ratele de mortalitate din pescuit trebuie controlate, astfel încât să fie foarte probabil ca acestea să fie reduse de la an la an.

(6)

Acest control al ratelor mortalității din pescuit poate fi realizat prin adoptarea unei metode corespunzătoare de stabilire a nivelului capturii totale admisibile (TAC) pentru stocul în cauză, precum și a unui sistem prin care eforturile de pescuit pentru acest stoc să fie limitate la un nivel la care depășirea TAC să fie improbabilă.

(7)

Comitetul Științific, Tehnic și Economic în domeniul pescuitului a recomandat ca biomasa de precauție pentru stocul de limbă de mare din Golful Biscaia să fie de 13 000 de tone.

(8)

Stocul de limbă de mare din Golful Biscaia este aproape de nivelurile biomasei de precauție, iar atingerea acestor niveluri pe termen scurt nu necesită aplicarea unui sistem complet de gestionare a efortului. Cu toate acestea, este oportun să se stabilească măsuri de limitare a capacității totale a principalelor flote care pescuiesc acest stoc, în vederea reducerii în timp a acestei capacități, asigurându-se refacerea resursei și prevenirea creșterilor viitoare ale efortului.

(9)

Trebuie incluse măsuri de control, pe lângă cele stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (3), pentru a asigura conformitatea cu măsurile stabilite de prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI OBIECTIVE

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament instituie un plan multianual de exploatare durabilă a stocului de limbă de mare care trăiește în Golful Biscaia (denumită în continuare limbă de mare din Golful Biscaia).

(2)   În sensul prezentului regulament, prin „Golful Biscaia” se înțelege zona marină delimitată de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Marine (ICES) ca reprezentând diviziunile VIIIa și VIIIb.

Articolul 2

Obiectivul planului de gestionare

(1)   Planul urmărește să aducă biomasa stocului de reproducere al limbii de mare din Golful Biscaia deasupra nivelului de precauție de 13 000 de tone în 2008 sau înainte și, după aceea, să-i asigure exploatarea durabilă.

(2)   Acest obiectiv este atins prin reducerea treptată a ratei mortalității din pescuit a stocului.

Articolul 3

Măsuri legislative și stabilirea anuală a TAC

(1)   După ce biomasa stocului de reproducere este evaluată de ICES ca fiind egală sau mai ridicată decât nivelul de precauție de 13 000 de tone, Consiliul decide prin majoritate calificată, în baza unei propuneri a Comisiei:

(a)

o rată pe termen lung a mortalității din pescuit și

(b)

o rată de reducere a ratei mortalității din pescuit, pentru a fi aplicată până la atingerea ratei țintă a mortalității din pescuit stabilită la litera (a).

(2)   În fiecare an, Consiliul decide cu majoritate calificată, în baza unei propuneri a Comisiei, TAC pentru anul următor pentru limba de mare din Golful Biscaia.

CAPITOLUL II

CAPTURĂ TOTALĂ ADMISIBILĂ

Articolul 4

Procedură de stabilire a TAC

(1)   Atunci când biomasa stocului de reproducere a limbii de mare din Golful Biscaia este estimată de Comitetul Științific, Tehnic și Economic în domeniul pescuitului (CSTEP), ținând seama de cel mai recent raport al ICES, ca fiind sub 13 000 de tone, Consiliul decide o TAC care, în conformitate cu estimarea CSTEP, nu depășește un nivel de capturi care va duce la o reducere cu 10 % a ratei mortalității din pescuit în anul aplicării sale în comparație cu rata mortalității din pescuit estimată pentru anul precedent.

(2)   Atunci când biomasa stocului de reproducere a limbii de mare din Golful Biscaia a fost estimată de CSTEP, ținând seama de cel mai recent raport al ICES, ca fiind egală sau mai mare de 13 000 de tone, Consiliul decide o TAC ce este stabilită la un nivel de capturi care, în conformitate cu estimarea CSTEP, este valoarea mai mare dintre:

(a)

acea TAC a cărei aplicare este în conformitate cu reducerea ratei mortalității din pescuit care a fost hotărâtă de Consiliu în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b);

(b)

acea TAC a cărei aplicare va conduce la rata țintă a mortalității din pescuit care a fost hotărâtă de Consiliu în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a).

(3)   Atunci când aplicarea alineatului (1) sau (2) din prezentul articol ar duce la o TAC ce depășește nivelul TAC din anul precedent cu peste 15 %, Consiliul adoptă o TAC mai mare cu peste 15 % decât nivelul TAC al acelui an.

(4)   Atunci când aplicarea alineatului (1) sau (2) ar duce la o TAC mai mică cu peste 15 % decât nivelul TAC din anul precedent, Consiliul adoptă o TAC mai mică cu peste 15 % decât nivelul TAC al acelui an.

CAPITOLUL III

LIMITAREA EFORTULUI DE PESCUIT

Articolul 5

Permis de pescuit special pentru limba de mare din Golful Biscaia

(1)   Statele membre se asigură că activitățile de pescuit ale navelor ce arborează pavilionul lor și sunt înmatriculate pe teritoriul lor, care conduc la capturi și la păstrarea la bord a peste 2 000 kg de limbă de mare în diviziunile ICES VIIIa și VIIIb în fiecare an calendaristic, sunt supuse unui permis de pescuit pentru limba de mare din Golful Biscaia. Acest permis este un permis de pescuit special emis în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului din 27 iunie 1994 de stabilire a dispozițiilor generale privind permisele de pescuit speciale (4).

(2)   În cadrul diviziunilor ICES VIIIa și VIIIb este interzis să se captureze și să se păstreze la bord, să se transbordeze sau să se debarce orice cantitate de limbă de mare de peste 100 kg la fiecare ieșire în larg, cu excepția cazului în care nava în cauză deține un permis de pescuit pentru limba de mare din Golful Biscaia.

(3)   Fiecare stat membru calculează capacitatea agregată, în tone brute, a navelor sale care în 2002, 2003 sau 2004 au debarcat peste 2 000 kg de limbă de mare din Golful Biscaia. Această valoare este comunicată Comisiei.

(4)   La cererea scrisă a Comisiei, statele membre transmit, în termen de 30 de zile, documentația înregistrărilor capturilor realizate de navele cărora li s-au acordat permise de pescuit limbă de mare din Golful Biscaia.

(5)   În fiecare an, statele membre calculează capacitatea agregată, în tone brute, a navelor ce dețin un permis de pescuit pentru limba de mare din Golful Biscaia care, de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, au fost supuse unei încetări permanente a activității de pescuit cu ajutor de stat în temeiul dispozițiilor articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2792/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 de definire a modalităților și condițiilor pentru acțiuni structurale ale Comunității în sectorul pescuitului (5).

(6)   Fiecare stat membru emite navelor sale permise de pescuit pentru limbă de mare din Golful Biscaia numai în cazul în care capacitatea agregată a acestor nave nu depășește diferența dintre capacitatea agregată determinată în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol și capacitatea navelor supuse încetării permanente a activității de pescuit determinată în conformitate cu alineatul (5).

(7)   Prin derogare de la alineatul (6), atunci când Comisia a decis, pe baza rapoartelor științifice ale CSTEP, că a fost atinsă rata țintă a mortalității din pescuit definită la articolul 3 alineatul (1), fiecare stat membru emite navelor sale permise de pescuit pentru limbă de mare din Golful Biscaia numai în cazul în care capacitatea agregată a acestor nave nu depășește capacitatea agregată a navelor ce dețin permise de pescuit pentru limbă de mare din Golful Biscaia în anul anterior.

(8)   Permisele de pescuit pentru limbă de mare din Golful Biscaia sunt valabile pentru o perioadă de un an calendaristic și nu se emit permise de pescuit noi în cursul campaniei de pescuit.

(9)   Prin derogare de la alineatul (8) din prezentul articol, pot fi emise permise noi, cu condiția ca permisele să fie retrase simultan de la una sau mai multe nave de același tonaj brut agregat ca cel al navei sau navelor ce primesc permisele noi.

Articolul 6

Procedură alternativă de gestionare a efortului

(1)   Prin derogare de la articolul 5, un stat membru al cărui contingent pentru limba de mare din Golful Biscaia este mai mic de 10 % din TAC poate pune în aplicare o metodă diferită de gestionare a efortului. Această metodă stabilește un nivel de referință al efortului de pescuit egal cu efortul de pescuit desfășurat în anul 2005. Statele membre în cauză se asigură că efortul de pescuit nu depășește nivelul de referință în 2006 și în anii următori.

(2)   Unui stat membru care face uz de derogarea de la alineatul (1) i se poate cere de către Comisie să prezinte un raport privind punerea în aplicare a oricărei metode diferite de gestionare a efortului. Comisia va comunica acest raport tuturor celorlalte state membre.

(3)   În sensul alineatului (1), efortul de pescuit este măsurat ca suma, în orice an calendaristic, a produsului, calculat pe fiecare navă relevantă, dintre puterea instalată a motorului, măsurată în kW, și numărul de zile în care a pescuit în zonă.

(4)   În 2009 și în fiecare al treilea an succesiv, Consiliul decide cu majoritate calificată și în baza unei propuneri a Comisiei cu privire la revizuirea nivelurilor de referință stabilite în conformitate cu alineatul (1). Aceste revizuiri urmăresc să asigure o alocare corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

(5)   La cererea unui stat membru, efortul de pescuit maxim anual fixat în conformitate cu alineatul (1) poate fi ajustat de Comisie pentru a permite statului membru să exploateze pe deplin posibilitățile sale de pescuit pentru limba de mare din Golful Biscaia. Cererea este însoțită de informații cu privire la disponibilitatea contingentelor și la efort. Deciziile sunt luate de Comisie în termen de șase săptămâni de la primirea cererii, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

CAPITOLUL IV

MONITORIZARE, INSPECȚie Și supraveghere

Articolul 7

Marjă de toleranță

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei din 22 septembrie 1983 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre (6), marja permisă de toleranță, la estimarea cantităților, în kilograme greutate vie de limbă de mare din Golful Biscaia păstrată la bordul navelor este de 8 % din cifra jurnalului de bord. Se aplică factorul de conversie adoptat de statul membru al cărui pavilion îl arborează nava.

Articolul 8

Cântărirea cantităților debarcate

Autoritățile competente ale unui stat membru se asigură că orice cantitate de limbă de mare comună capturată în Golful Biscaia ce depășește 300 kg este cântărită utilizând cântare din săli de licitație înainte de vânzare.

Articolul 9

Notificare prealabilă

Comandantul unei nave de pescuit comunitare care a fost prezentă în Golful Biscaia și care dorește să transbordeze orice cantitate de limbă de mare păstrată la bord sau să debarce orice cantitate de limbă de mare într-un port sau loc de debarcare dintr-o țară terță furnizează autorităților competente ale statului membru de pavilion următoarele informații, cel puțin cu 24 de ore înaintea transbordării sau debarcării într-o țară terță:

(a)

numele portului sau locului de debarcare;

(b)

ora estimată de sosire în acel port sau loc de debarcare;

(c)

cantitățile în kilograme greutate vie din toate speciile din care s-au păstrat la bord mai mult de 50 kg.

Notificarea poate să fie efectuată și de un reprezentant al comandantului navei de pescuit.

Articolul 10

Arimarea separată a limbii de mare comune

(1)   Este interzis să se păstreze la bordul unei nave de pescuit comunitare în vreun recipient individual vreo cantitate de limbă de mare comună amestecată cu orice alte specii de organisme marine.

(2)   Comandanții navelor de pescuit comunitare acordă asistență inspectorilor statelor membre, permițând controlul încrucișat al cantităților declarate în jurnalul de bord și al capturilor de limbă de mare comună care sunt păstrate la bord.

Articolul 11

Transportul limbii de mare comune

(1)   Autoritățile competente ale unui stat membru pot cere ca orice cantitate de limbă de mare ce depășește 300 kg, capturată în oricare dintre zonele geografice prevăzute la articolul 1 și debarcată prima dată în acest stat membru, să fie cântărită înainte de a fi transportată în altă parte din portul primei debarcări.

(2)   Prin derogare de la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, cantitățile de limbă de mare comună ce depășesc 300 kg care sunt transportate în alt loc decât cel de debarcare sau de import sunt însoțite de o copie a uneia dintre declarațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din regulament privind cantitățile de limbă de mare transportate. Exonerarea prevăzută la articolul 13 alineatul (4) litera (b) din regulament nu se aplică.

CAPITOLUL V

URMĂRIRE

Articolul 12

Evaluarea măsurilor de gestionare

Comisia cere recomandarea științifică a CSTEP cu privire la progresul realizat în direcția țintei planului de gestionare în al treilea an de aplicare a prezentului regulament și în fiecare al treilea an succesiv de aplicare a prezentului regulament. Comisia propune, atunci când este cazul, măsurile relevante, iar Consiliul decide cu majoritate calificată asupra măsurilor alternative necesare pentru atingerea țintei detaliate la articolul 2.

Articolul 13

Împrejurări speciale

În cazul în care CSTEP indică faptul că dimensiunea stocului de reproducere al limbii de mare din Golful Biscaia suferă de o reducere a capacității reproductive, Consiliul decide cu majoritate calificată, în baza unei propuneri a Comisiei, cu privire la o TAC mai scăzută decât cea prevăzută la articolul 4.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GEHRER


(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 768/2005 (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).

(4)  JO L 171, 6.7.1994, p. 7.

(5)  JO L 337, 30.12.1999, p. 10. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 485/2005 (JO L 81, 30.3.2005, p. 1).

(6)  JO L 276, 10.10.1983, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1804/2005 (JO L 290, 4.11.2005, p. 10).


Top