Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0138

Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată, în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic

OJ L 384, 29.12.2006, p. 92–93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 541–542 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 246 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/138/oj

09/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

134


32006L0138


L 384/92

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/138/CE A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2006

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată, în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1)

Regimul temporar privind taxa pe valoarea adăugată prevăzut de Directiva 77/388/CEE (1), aplicabil pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune și anumite servicii furnizate electronic, a fost extins până la 31 decembrie 2006 prin Directiva 2006/58/CE a Consiliului din 27 iunie 2006 de modificare a Directivei 2002/38/CE a Consiliului în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului privind taxa pe valoare adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic (2).

(2)

Încă nu a fost posibilă adoptarea unor dispoziții privind locul de prestare a serviciilor și privind un mecanism electronic mai general. Având în vedere că cadrul legislativ și elementele de fapt care au justificat prelungirea până la 31 decembrie 2006 nu s-au schimbat și pentru a evita o neaplicare temporară a regimului taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune și anumite servicii furnizate electronic, regimul menționat anterior ar trebui să rămână în vigoare până la 31 decembrie 2008.

(3)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată, care a reformat Directiva 77/388/CEE, ar trebui să fie modificată în consecință.

(4)

Având în vedere urgența problemei și pentru a evita vidul legislativ, este imperativ să se prevadă o excepție pentru perioada de șase săptămâni menționată la punctul (I)3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatele de instituire a Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 56, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Alineatul (1) literele (j) și (k) și alineatul (2) se aplică până la 31 decembrie 2008.”;

2.

la articolul 57, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) se aplică până la 31 decembrie 2008.”;

3.

la articolul 59, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Până la 31 decembrie 2008, statele membre aplică articolul 58 litera (b) serviciilor de radiodifuziune și televiziune, prevăzute la articolul 56 alineatul (1) litera (j), furnizate persoanelor neimpozabile stabilite într-un stat membru sau care își au domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru, de către o persoană plătitoare de impozit care și-a stabilit sediul activității sale economice sau dispune de o unitate fixă în afara Comunității de unde furnizează serviciile, sau care, în absența unui astfel de sediu sau a unei unități fixe, își are domiciliul sau reședința obișnuită în afara Comunității.”;

4.

articolul 357 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 357

Prezentul capitol se aplică până la 31 decembrie 2008.”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive începând cu 1 ianuarie 2007. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  A Șasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1). Directivă abrogată prin Directiva 2006/112/CE (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 174, 28.6.2006, p. 5.


Top