Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CEText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

05/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

205


32006L0015


L 038/36

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/15/CE A COMISIEI

din 7 februarie 2006

de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/24/CE a Consiliului din 24 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (1) și, în special, articolul 3 alineatul (2) al acesteia,

având în vedere avizul Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 98/24/CE, Comisia trebuie să propună obiective europene sub forma unor valori limită orientative de expunere profesională (VLOEP) pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor chimice, care urmează să fie stabilite la nivel comunitar.

(2)

În îndeplinirea acestei sarcini, Comisia este asistată de Comitetul științific în materie de limite de expunere profesională la agenți chimici (CSLEP), instituit prin Decizia 95/320/CE a Comisiei (2).

(3)

Valorile limită orientative de expunere profesională sunt valori neobligatorii legate de sănătate, care decurg din cele mai recente date științifice și care țin seama de tehnicile de măsurare disponibile. Valorile indică nivelurile pragurilor de expunere sub care anumite substanțe nu ar trebui să aibă nici un efect dăunător asupra sănătății. Aceste valori sunt necesare angajatorului pentru a stabili și a evalua riscurile, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 98/24/CE.

(4)

Pentru orice agent chimic pentru care s-a stabilit o valoare limită orientativă de expunere profesională la nivel comunitar, statele membre au obligația de a stabili o valoare limită de expunere profesională națională, ținând seama de valoarea limită comunitară, dar îi pot stabili caracterul în conformitate cu legislația și practica naționale.

(5)

Valorile limită orientative de expunere profesională trebuie privite ca un element important al abordării globale care urmărește să asigure protecția sănătății lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de produse chimice periculoase.

(6)

Rezultatele strategiilor de evaluare a riscurilor și de reducere a riscurilor elaborate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (3) privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente prevăd fixarea sau revizuirea limitelor de expunere profesională pentru mai multe substanțe.

(7)

O primă, apoi o a doua listă de valori limită orientative de expunere profesională au fost stabilite prin directivele 91/322/CEE (4) și 96/94/CE (5) ale Comisiei pe baza dispozițiilor Directivei 80/1107/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1980 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă (6).

(8)

Directiva 80/1107/CEE a fost abrogată la 5 mai 2001 prin Directiva 98/24/CE.

(9)

Directiva 98/24/CE prevedea ca directivele 91/322/CEE și 96/94/CE să rămână în vigoare.

(10)

Directiva 96/94/CE a fost abrogată la 31 decembrie 2001 prin Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (7).

(11)

Pe baza evaluării celor mai recente date științifice, este necesară revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională stabilite prin Directiva 91/322/CEE.

(12)

În conformitate cu articolul 3 din Directiva 98/24/CE, CSLEP a evaluat în total 33 de substanțe, prevăzute în anexa la prezenta directivă. Din aceste 33 de substanțe, 17 figurau deja în anexa la Directiva 91/322/CEE. Pentru 4 dintre aceste substanțe, CSLEP recomandă stabilirea unor noi valori limită orientative, iar pentru celelalte 13, menținerea valorilor limită anterioare. Prin urmare, cele 17 substanțe prevăzute de acum în anexa la prezenta directivă trebuie eliminate din anexa la Directiva 91/322/CEE, în timp ce celelalte 10 sunt în continuare prevăzute în anexa la Directiva 91/322/CEE.

(13)

Zece substanțe trebuie să fie menționate în continuare în anexa la Directiva 91/322/CEE. Pentru nouă dintre ele, CSLEP nu a recomandat încă o valoare limită orientativă de expunere profesională, iar pentru substanța rămasă se așteaptă noi date științifice în viitorul apropiat, care vor fi prezentate CSLEP spre examinare.

(14)

Lista prevăzută în anexa la prezenta directivă cuprinde, de asemenea, șaisprezece substanțe pentru care CSLEP a recomandat valori limită orientative de expunere profesională, ca urmare a unei evaluări a celor mai recente date științifice privind efectele asupra sănătății lucrătorilor și în funcție de tehnicile de măsurare disponibile, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 98/24/CE.

(15)

Una dintre aceste șaisprezece substanțe, monoclorbenzenul, a fost inclusă în anexa la Directiva 2000/39/CE. CSLEP a revizuit VLOEP pe baza datelor științifice recente și a recomandat stabilirea unei noi valori limită orientative. Prin urmare, este necesară eliminarea acestei substanțe din anexa la Directiva 2000/39/CE, ținând seama de faptul că este acum inclusă în anexa la prezenta directivă.

(16)

De asemenea, pentru anumite substanțe, este necesară stabilirea unor valori limită de expunere profesională pe termen scurt, pentru a lua în considerare efectele legate de o expunere pe termen scurt.

(17)

Pentru anumite substanțe, este necesar să se ia, de asemenea, în considerare posibilitatea penetrării prin piele, pentru a garanta cel mai bun nivel posibil de protecție.

(18)

Prezenta directivă trebuie să constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne.

(19)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 17 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (8).

(20)

Prin urmare, Directiva 91/322/CEE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În aplicarea Directivei 98/24/CE, o a doua listă de valori limită orientative comunitare de expunere profesională se stabilește pentru agenții chimici prevăzuți în anexă.

Articolul 2

Statele membre stabilesc valori limită de expunere profesională naționale pentru agenții chimici enumerați în anexă, ținând seama de valorile comunitare.

Articolul 3

Trimiterea la următoarele substanțe: nicotină, acid formic, metanol, acetonitril, nitrobenzen, rezorcinol, dietilamină, dioxid de carbon, acid oxalic, cianamidă, pentaoxid de difosfor, pentasulfură de difosfor, brom, pentaclorură de fosfor, piretru, bariu (compuși solubili ai Ba) și argint (compuși solubili ai Ag), precum și valoarea limită orientativă a acestora se elimină din anexa la Directiva 91/322/CEE.

Trimiterea la clorbenzen se elimină din anexa la Directiva 2000/39/CE.

Articolul 4

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult douăzeci și opt de luni de la data intrării sale în vigoare.

Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte, precum și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 februarie 2006.

Pentru Comisie

Vladimír ŠPIDLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.

(2)  JO L 188, 9.8.1995, p. 14.

(3)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 177, 5.7.1991, p. 22.

(5)  JO L 338, 28.12.1996, p. 86.

(6)  JO L 327, 3.12.1980, p. 8.

(7)  JO L 142, 16.6.2000, p. 47.

(8)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.


ANEXĂ

VALORI LIMITĂ ORIENTATIVE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

EINECS (1)

CAS (2)

Denumirea agentului

Valori limită

Observație (3)

8 ore (4)

Termen scurt (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nicotină

0,5

Piele

200-579-1

64-18-6

Acid formic

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanol

260

200

Piele

200-830-5

75-00-3

Cloretan

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitril

70

40

Piele

201-142-8

78-78-4

Izopenzan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzen

1

0,2

Piele

203-585-2

108-46-3

Rezorcinol

45

10

Piele

203-625-9

108-88-3

Toluen

192

50

384

100

Piele

203-628-5

108-90-7

Monoclorbenzen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietilamină

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Hexan

72

20

203-806-2

110-82-7

Ciclohexan

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolină

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metoxietoxi)-etanol

50,1

10

Piele

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butoxietoxi)-etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Dioxid de carbon

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanol

2,5

1

7,6

3

Piele

205-634-3

144-62-7

Acid oxalic

1

206-992-3

420-04-2

Cianamidă

1

0,58

Piele

207-343-7

463-82-1

Neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Pentaoxid de difosfor

1

215-242-4

1314-80-3

Pentasulfură de difosfor

1

231-131-3

 

Argint (compuși solubili de Ag)

0,01

Bariu (compuși solubili de Ba)

0,5

Crom metal, compuși anorganici ai cromului (II) și compuși anorganici ai cromului (insolubili) (III)

2

 

231-714-2

7697-37-2

Acid nitric

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Clor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfină

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Piretru (după eliminarea lactonelor sensibilizante)

1

233-060-3

10026-13-8

Pentaclorură de fosfor

1


(1)  EINECS: Inventarul european al substanțelor (chimice) existente introduse pe piață.

(2)  CAS: Chemical Abstract Service – număr de înregistrare.

(3)  Mențiunea „piele” care însoțește valoarea limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

(4)  Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp.

(5)  Valoare limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(6)  mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa.

(7)  ppm: părți pe milion și pe volum de aer (ml/m3).


Top