EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0035

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție

OJ L 156, 25.6.2003, p. 17–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 8 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 8 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 48 - 55

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/35/oj

15/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

8


32003L0035


L 156/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 mai 2003

de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4), având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 15 ianuarie 2003,

întrucât:

(1)

Legislația comunitară în domeniul mediului are ca scop conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului și protejarea sănătății umane.

(2)

Legislația comunitară în domeniul mediului include dispoziții privind adoptarea de către autoritățile publice și de către alte organisme a unor decizii care pot avea un efect semnificativ asupra mediului, precum și asupra sănătății și bunăstării personale.

(3)

Participarea eficientă a publicului la luarea deciziilor îi permite acestuia să își exprime, iar factorilor de decizie să țină seama de opiniile și de preocupările care ar putea fi relevante în ceea ce privește deciziile în cauză, conducând astfel la o mai mare responsabilitate și transparență în procesul de luare a deciziilor și contribuind la conștientizarea de către public a aspectelor de mediu și la câștigarea de sprijin pentru deciziile adoptate.

(4)

Participarea, inclusiv participarea prin intermediul asociațiilor, a organizațiilor și al grupurilor, în special al organizațiilor nonguvernamentale care promovează protecția mediului, ar trebui încurajată în mod adecvat, inclusiv, inter alia, prin promovarea educației publicului privind mediul ambiant.

(5)

La 25 iunie 1998, Comunitatea a semnat Convenția CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în aspecte de mediu (Convenția de la Aarhus). Legislația comunitară ar trebui aliniată în mod adecvat la convenția menționată anterior în vederea ratificării acesteia de către Comunitate.

(6)

Printre obiectivele Convenției de la Aarhus se numără dorința de a garanta drepturile de participare a publicului la luarea deciziilor cu privire la aspecte de mediu pentru a contribui la protejarea dreptului fiecăruia de a trăi într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării personale.

(7)

Articolul 6 din Convenția de la Aarhus prevede participarea publicului la deciziile privind activitățile specifice menționate în anexa I la convenție și la deciziile privind activitățile care nu figurează în anexa în cauză, dar care pot avea un efect semnificativ asupra mediului.

(8)

Articolul 7 din Convenția de la Aarhus prevede participarea publicului la planurile și programele legate de mediu.

(9)

Articolul 9 alineatele (2) și (4) din Convenția de la Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau alte proceduri pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură l deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor articolului 6 din convenție privind participarea publicului.

(10)

Ar trebui să se prevadă dispoziții pentru anumite directive din domeniul mediului care le impun statelor membre să prezinte planuri și programe privind mediul, dar care nu conțin suficiente dispoziții privind participarea publicului, astfel încât să se asigure o participare a publicului în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Aarhus, în special cu articolul 7. Alte acte din legislația comunitară relevantă prevăd deja participarea publicului la elaborarea planurilor și a programelor și, în viitor, criterii de participare a publicului în conformitate cu Convenția de la Aarhus vor fi incluse în legislația relevantă chiar de la început.

(11)

Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (5) și Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (6) ar trebui modificate pentru a se asigura deplina lor compatibilitate cu dispozițiile Convenției de la Aarhus, în special cu articolul 6 și articolul 9 alineatul (2) și alineatul (4).

(12)

Întrucât obiectivul acțiunii preconizate, și anume contribuția la punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din Convenția de la Aarhus, nu poate fi îndeplinit de statele membre într-o proporție suficientă și, de aceea, datorită scalei și efectelor acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este stabilit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat anterior, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a îndeplini acest obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentei directive este de a contribui la punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din Convenția de la Aarhus, în special prin:

(a)

instituirea participării publicului în urma elaborării anumitor planuri și programe privind mediul;

(b)

îmbunătățirea participării publicului și instituirea de dispoziții privind accesul la justiție prin Directivele 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului.

Articolul 2

Participarea publicului la planuri și programe

(1)   În sensul prezentului articol, „publicul” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația sau practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea.

(2)   Statele membre se asigură că publicul beneficiază de la început de șanse efective de participare la pregătirea și modificarea sau revizuirea planurilor sau a programelor care urmează să fie elaborate în conformitate cu dispozițiile din anexa I.

În acest scop, statele membre se asigură că:

(a)

publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, asupra oricăror propuneri de astfel de planuri sau programe sau de modificare sau revizuire a acestora, și că sunt puse la dispoziția publicului informațiile relevante privind astfel de propuneri, inclusiv inter alia informațiile privind dreptul de participare la luarea deciziilor și privind autoritatea competentă căreia îi pot fi prezentate observații sau întrebări;

(b)

publicul are dreptul de a-și exprima observațiile și opiniile atunci când toate opțiunile sunt posibile, înainte de adoptarea deciziilor privind planurile și programele;

(c)

rezultatele participării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor în cauză;

(d)

după examinarea observațiilor și a opiniilor exprimate de către public, autoritatea competentă depune toate eforturile rezonabile în vederea informării publicului cu privire la deciziile adoptate și la motivele și considerațiile pe care se bazează acestea, incluzând informații privind procesul de participare a publicului.

(3)   Statele membre identifică publicul îndreptățit să participe în sensul alineatului (2), inclusiv organizațiile nonguvernamentale relevante care îndeplinesc cerințele impuse în legislația internă, precum cele care promovează protecția mediului.

Statele membre stabilesc normele de participare a publicului în temeiul prezentului articol astfel încât să îi permită publicului o pregătire și o participare eficientă.

Se prevăd termene rezonabile care să asigure suficient timp pentru fiecare etapă de participare a publicului prevăzută de prezentul articol.

(4)   Prezentul articol nu se aplică planurilor și programelor elaborate exclusiv în scopul de a deservi apărarea națională sau care sunt adoptate în caz de urgențe civile.

(5)   Prezentul articol nu se aplică planurilor și programelor prevăzute în anexa I pentru care se realizează o procedură de participare a publicului în conformitate cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (7) sau cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acțiune în domeniul strategiei apelor (8).

Articolul 3

Modificarea Directivei 85/337/CEE

Directiva 85/337/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatul (2), se adaugă următoarele definiții:

„«publicul»: una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația sau practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea;

«publicul interesat»: publicul afectat sau care ar putea fi afectat de sau care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului menționate la articolul 2 alineatul (2); în sensul prezentei definiții, se consideră că sunt interesate organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc toate cerințele prevăzute în legislația internă;”;

2.

la articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă legislația internă prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care servesc unor obiective de siguranță națională în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte adverse asupra acestor scopuri.”;

3.

la articolul 2 alineatul (3), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

evaluează în ce măsură ar fi potrivită o altă formă de evaluare;

(b)

pun la dispoziția publicului interesat informațiile obținute prin alte forme de evaluare menționate la litera (a), informațiile privind decizia de scutire și motivele acordării acesteia.”;

4.

la articolul 6, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul alineat:

„(2)   Publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, dacă acestea sunt disponibile, cu privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a deciziilor privind mediul menționată la articolul 2 alineatul (2) și de îndată ce informațiile pot fi furnizate în limite rezonabile:

(a)

cererea de autorizare;

(b)

faptul că proiectul este supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și, după caz, faptul că se aplică articolul 7;

(c)

datele privind autoritățile competente responsabile de luare a deciziei, cele de la care pot fi obținute informații relevante, cele cărora le pot fi prezentate observații sau întrebări și detalii privind termenele pentru transmiterea observațiilor și a întrebărilor;

(d)

natura deciziilor posibile sau, în cazul în care există, a proiectului de decizie;

(e)

o precizare privind disponibilitatea informațiilor colectate în conformitate cu articolul 5;

(f)

o precizare a orelor și a locurilor în care și a mijloacelor prin care vor fi oferite informațiile relevante;

(g)

detalii privind sistemele de participare a publicului instituite în conformitate cu alineatul (5) al prezentului articol.

(3)   Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziția publicului interesat, în termene rezonabile:

(a)

orice informații colectate în conformitate cu articolul 5;

(b)

în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și îndrumări emise pentru autoritatea sau autoritățile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol;

(c)

în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul public la informații privind mediul (9), alte informații decât cele menționate la articolul 2 al prezentului articol care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu articolul 8 și care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol.

(4)   Publicului interesat trebuie să i se ofere de la început ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul prevăzute la articolul 2 alineatul (2) și, în acest scop, trebuie să aibă dreptul de a exprima observații și opinii destinate autorității sau autorităților competente atunci când toate opțiunile sunt posibile și înainte de luarea unei decizii asupra cererii de autorizare.

(5)   Normele de informare a publicului (de exemplu lipirea unor afișe pe o anumită rază sau publicarea în ziarele locale) și de consultare a publicului interesat (de exemplu prin depunerea de materiale în scris sau prin anchete publice) se stabilesc de către statele membre.

(6)   Trebuie prevăzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care să permită suficient timp pentru informarea publicului și să permită publicului interesat să se pregătească și să participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul sub rezerva dispozițiilor al prezentului articol.

5.

articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   În cazul în care un stat membru are cunoștință de faptul că este posibil ca un proiect să aibă efecte semnificative asupra mediului din alt stat membru sau în cazul în care un stat membru care este posibil să fie afectat în mod semnificativ solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează să fie realizat proiectul trimite statului membru afectat cât mai repede posibil și cel târziu atunci când informează propriul său public, inter alia:

(a)

o descriere a proiectului, însoțită de informațiile disponibile privind posibilul impact transfrontalier al acestuia;

(b)

informații privind natura deciziei care ar putea fi adoptată

și îi acordă celuilalt stat membru un termen rezonabil pe parcursul căruia acesta să precizeze dacă dorește să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2), putând include informațiile menționate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   În cazul în care un stat membru care primește informații în temeiul alineatului (1) precizează faptul că intenționează să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2), statul membru pe al cărui teritoriu se intenționează derularea proiectului trimite statului membru afectat, în cazul în care încă nu a făcut acest lucru, informațiile solicitate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) literele (a) și (b).”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Normele de punere în aplicare a prezentului articol pot fi stabilite de statele membre în cauză și sunt de asemenea natură încât să îi permită publicului interesat de pe teritoriul statului membru afectat să participe efectiv la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menționate la articolul 2 alineatul (2) privind proiectul.”;

6.

articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   La adoptarea unei decizii privind acordarea sau refuzul acordului cu privire la dezvoltare, autoritatea sau autoritățile competente informează publicul în acest sens în conformitate cu procedurile adecvate și pune la dispoziția publicului următoarele informații:

conținutul deciziei și orice condiții anexate acesteia;

după examinarea preocupărilor și a opiniilor exprimate de către publicul interesat, principalele motive și considerații pe care se bazează decizia, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului;

în cazul în care este necesar, o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, în cazul în care este posibil, de compensare a efectelor adverse cele mai importante.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritatea sau autoritățile competente informează orice stat membru care a fost consultat în conformitate cu articolul 7, transmițându-i informațiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

Statele membre consultate se asigură ca informațiile să fie în mod adecvat puse la dispoziția publicului interesat pe teritoriile lor.”;

7.

se inserează următorul articol:

„Articolul 10a

Statele membre se asigură, în conformitate cu sistemul legislativ intern aplicabil, că membrii publicului interesat:

(a)

care au un interes suficient sau

(b)

care pretind încălcarea unui drept, atunci când procedurile de drept administrativ al unui stat membru impun această condiție preliminară

au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau unui organism independent sau imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.

Statele membre stabilesc stadiul în care pot fi contestate deciziile, acțiunile sau omisiunile.

Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda un acces amplu la justiție a publicului interesat. În acest sens, interesul oricărei organizații nonguvernamentale care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) este considerat suficient în sensul literei (a) a prezentului articol. Se consideră că aceste organizații au drepturi care pot fi încălcate în sensul literei (b) a prezentului articol.

Dispozițiile prezentului articol nu exclud posibilitatea unei căi de atac prealabile pe lângă o autoritate administrativă și nu afectează obligația de epuizare a tuturor căilor de atac administrative înainte de a recurge la procedurile de atac judiciare, atunci când legislația internă prevede o astfel de obligație.

Orice astfel de procedură trebuie să fie corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost care să nu fie prohibitiv.

Pentru creșterea eficienței dispozițiilor prezentului articol, statele membre se asigură că informațiile practice privind accesul la căile de atac administrative și judiciare sunt puse la dispoziția publicului.”;

8.

la anexa I se adaugă următorul punct:

„22.

Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă în cazul în care o astfel de modificare sau extindere îndeplinește limitele prevăzute, după caz, în prezenta anexă.”;

9.

la anexa II nr. 13 primul alineat, la sfârșit se adaugă următoarele:

„(modificare sau extindere care nu este inclusă în anexa I)”.

Articolul 4

Modificarea Directivei 96/61/CE

Directiva 96/61/CE se modifică după cum urmează:

1.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 10 litera (b) se adaugă următoarea teză:

„În sensul acestei definiții, orice modificare sau extindere a unei operațiuni este considerată substanțială atunci când o astfel de modificare sau extindere îndeplinește limitele prevăzute, după caz, în anexa I.”;

(b)

se adaugă următoarele puncte:

„13.

«public» înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația sau practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea;

14.

«public interesat» înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat de sau care este interesat de procedurile de adoptare a unei decizii privind emiterea sau actualizarea unui permis sau a condițiilor de acordare a unui permis; în sensul prezentei definiții, se consideră că sunt interesate organizațiile nonguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de legislația internă;”;

2.

la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următoarea liniuță:

„—

principalele alternative, atunci când există, prezentate de solicitant în rezumat.”;

3.

articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că publicul în cauză beneficiază de șanse timpurii și efective de a participa la procedura:

de emitere a permiselor pentru instalații noi;

de emitere a unui permis pentru orice modificare substanțială în funcționarea unei instalații;

de actualizare a unui permis sau a condițiilor unui permis pentru o instalație în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) prima liniuță.

Procedura prevăzută în anexa V se aplică în scopul acestei participări.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   După luarea unei decizii, autoritatea competentă informează publicul în conformitate cu procedurile adecvate și pune la dispoziția publicului următoarele informații:

(a)

conținutul deciziei, inclusiv o copie a permisului și a oricăror condiții și actualizări ulterioare și

(b)

după examinarea observațiilor și a opiniilor exprimate de către public, motivele și considerațiile pe care se bazează decizia, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului.”;

4.

se inserează următorul articol:

„Articolul 15a

Accesul la justiție

Statele membre se asigură, în conformitate cu sistemul legislativ intern aplicabil, că membrii publicului interesat:

(a)

care au un interes suficient sau

(b)

care pretind încălcarea unui drept, atunci când dispozițiile de procedură administrativă ale unui stat membru impun această condiție preliminară

au acces la o cale de atac în fața unei instanțe sau a unui organism independent sau imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.

Statele membre stabilesc etapele în care pot fi contestate deciziile, acțiunile sau omisiunile.

Statele membre stabilesc ceea ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda publicului interesat un acces larg la justiție. În acest sens, interesul oricărei organizații nonguvernamentale care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (14) este considerat suficient în sensul literei (a) a prezentului articol. Se consideră că aceste organizații au drepturi care pot fi încălcate în sensul literei (b) a prezentului articol.

Prezentul articol nu exclude posibilitatea unei căi de atac prealabile în fața unei autorități administrative și nu aduce atingere obligației de a epuiza toate căile de atac administrative înainte de a iniția o cale de atac judiciară, atunci când legislația internă prevede această obligație.

Orice astfel de procedură trebuie să fie corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost care nu este prohibitiv.

Pentru creșterea eficienței dispozițiilor prezentului articol, statele membre se asigură că informațiile practice privind accesul la procedurile de atac administrative și judiciare sunt puse la dispoziția publicului.”;

5.

articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care un stat membru are cunoștință de faptul că este posibil ca funcționarea unei instalații să aibă efecte negative semnificative asupra mediului din alt stat membru sau în cazul în care un stat membru care este posibil să fie afectat în mod semnificativ solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu a fost depusă cererea de acordare a permisului în conformitate cu articolul 4 sau articolul 12 alineatul (2) transmite celuilalt stat membru orice informații solicitate sau puse la dispoziție în conformitate cu anexa V în același timp în care acestea sunt puse la dispoziția resortisanților săi. Aceste informații servesc drept bază a oricărei consultări necesare în cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state membre pe baze de reciprocitate și de echivalență.”;

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„(3)   Rezultatele oricăror consultări în temeiul alineatelor (1) și (2) trebuie luate în considerare de către autoritatea competentă la luarea unei decizii cu privire la cererea de autorizare.

(4)   Autoritatea competentă informează orice stat membru care a fost consultat în conformitate cu alineatul (1) asupra deciziei adoptate cu privire la cererea de autorizare și îi transmite informațiile menționate la articolul 15 alineatul (5). Statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a se asigura punerea la dispoziția publicului interesat a informațiilor respective pe teritoriul său.”;

6.

se adaugă o anexă V, în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 5

Raportarea și reexaminarea

Până la 25 iunie 2009, Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea și eficiența prezentei directive. În vederea integrării suplimentare a cerințelor de protecție a mediului, în conformitate cu articolul 6 din tratat și ținând seama de experiența acumulată în aplicarea prezentei directive în statele membre, raportul menționat anterior este însoțit de propuneri de modificare a prezentei directive, după caz. În special, Comisia are în vedere posibilitatea extinderii domeniului de aplicare a prezentei directive la alte planuri și programe legate de mediu.

Articolul 6

Punerea în aplicare

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 25 iunie 2005. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 8

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 154 E, 29.5.2001, p. 123.

(2)  JO C 221, 7.8.2001, p. 65.

(3)  JO C 357, 14.12.2001, p. 58.

(4)  Avizul Parlamentului European din 23 octombrie 2001 (JO C 112, 9.5.2002, p. 125 (E)], poziția comună a Consiliului din 25 aprilie 2002 (JO C 170 E, 16.7.2002, p. 22) și Decizia Parlamentului European din 5 septembrie 2002 (încă nepublicată în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 30 ianuarie 2003 și Decizia Consiliului din 4 martie 2003.

(5)  JO L 175, 5.7.1985, p. 40, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/11/CE (JO L 73, 14.3.1997, p. 5).

(6)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26.

(7)  JO L 197, 21.7.2001, p. 30.

(8)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

(9)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.”;


ANEXA I

DISPOZIȚII PRIVIND ELABORAREA PLANURILOR ȘI A PROGRAMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

(a)

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (1).

(b)

Articolul 6 din Directiva 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind bateriile și acumulatorii care conțin anumite substanțe periculoase (2).

(c)

Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrați din surse agricole (3).

(d)

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (4).

(e)

Articolul 14 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile din ambalaje (5).

(f)

Articolul 8 alineatul (3) din Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului ambiant (6).


(1)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/350/CE a Comisiei (JO L 135, 6.6.1996, p. 32).

(2)  JO L 78, 26.3.1991, p. 38, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p. 1).

(3)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(4)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28).

(5)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(6)  JO L 296, 21.11.1996, p. 55.


ANEXA II

La Directiva 96/61/CE, se adaugă următoarea anexă:

„ANEXA V

Participarea publicului la luarea deciziilor

1.   Publicul este informat (prin anunțuri publice sau prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, în cazul în care sunt disponibile) cu privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a unei decizii sau de îndată ce pot fi furnizate informații în limite rezonabile:

(a)

cererea de acordare a unui permis sau, după caz, propunerea de actualizare a unui permis sau a condițiilor de acordare a unui permis în conformitate cu articolul 15 alineatul (1), inclusiv descrierea elementelor menționate la articolul 6 alineatul (1);

(b)

după caz, faptul că o decizie face obiectul unei evaluări a impactului național sau transfrontalier asupra mediului sau al consultărilor între statele membre în conformitate cu articolul 17;

(c)

detalii privind autoritățile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obținute informații relevante, cele cărora le pot fi prezentate observații sau întrebări și detalii privind termenele pentru transmiterea observațiilor și a întrebărilor;

(d)

natura posibilelor decizii sau, în cazul în care acesta există, proiectul de decizie;

(e)

după caz, detalii privind propunerea de actualizare a unui permis sau a condițiilor de acordare a unui permis;

(f)

o precizare a orelor și a locurilor în care sau a mijloacelor prin care vor fi oferite informațiile relevante;

(g)

detalii privind sistemele de participare a publicului și de consultare instituite în conformitate cu punctul (5).

2.   Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziția publicului interesat în termene rezonabile:

(a)

în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și îndrumări emise pentru autoritatea sau autoritățile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu punctul 1;

(b)

în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul public la informații privind mediul (1), alte informații decât cele menționate la punctul 1 care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu articolul 8 și care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu punctul 1.

3.   Publicul interesat trebuie să aibă dreptul de a-i transmite autorității competente observațiile și opiniile sale înainte de adoptarea unei decizii.

4.   Rezultatele consultării efectuate în conformitate cu prezenta anexă trebuie luate în considerare în mod corespunzător la luarea deciziei.

5.   Modalitățile detaliate de informare a publicului (de exemplu lipirea unor afișe pe o anumită rază sau publicarea în ziarele locale) și de consultare a publicului interesat (de exemplu prin depunerea de materiale în scris sau prin anchete publice) se stabilesc de către statele membre. Trebuie prevăzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care să permită suficient timp pentru informarea publicului și pentru ca publicul interesat să se pregătească și să participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul în conformitate cu dispozițiile din prezenta anexă.


(1)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.”


Top