Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2246

Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț și desene și modele industriale) pentru înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare

OJ L 341, 17.12.2002, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 40 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 40 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 29 - 34

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2246/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

40


32002R2246


L 341/54

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2246/2002 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2002

privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț și desene și modele industriale) pentru înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele comunitare (1), în special articolul 107,

întrucât:

(1)

Având în vedere articolul 139 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 (3), care, în conformitate cu articolul 97 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se aplică și prezentului regulament, sumele corespunzătoare taxelor ar trebui fixate la un nivel care să asigure că veniturile din această sursă sunt, în principiu, suficiente pentru echilibrarea bugetului Oficiului.

(2)

De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele comunitare (4) prevede condițiile în care taxele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sunt plătite Oficiului.

(3)

Pentru a asigura flexibilitatea necesară, președintele Oficiului ar trebui să fie abilitat să fixeze, în anumite condiții, tarifele percepute de oficiu pentru eventualele servicii prestate, precum și tarifele de acces la bazele de date ale Oficiului și pentru punerea la dispoziție, în formă lizibilă electronic, a conținutului acestor baze de date și să fixeze tarife pentru comercializarea publicațiilor Oficiului.

(4)

Pentru a facilita plata taxelor și a tarifelor, președintele ar trebui abilitat să autorizeze modalități de plată suplimentare celor prevăzute explicit de prezentul regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește sumele și modalitățile de plată pentru următoarele:

(a)

taxe care urmează a fi plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț și desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul”) prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și de Regulamentul (CE) nr. 2245/2002;

(b)

tarifele stabilite de președintele Oficiului în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2).

Articolul 2

Taxele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și de Regulamentul (CE) nr. 2245/2002

Taxele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și de Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 care urmează a fi plătite Oficiului sunt stabilite în anexă.

Articolul 3

Tarifele stabilite de președinte

(1)   Președintele stabilește tarifele care urmează a fi plătite pentru serviciile prestate de oficiu, altele decât cele specificate în anexă.

(2)   Președintele stabilește tarifele de comercializare a Buletinului desenelor sau modelelor comunitare și a altor publicații editate de oficiu.

(3)   Tarifele sunt stabilite în euro.

(4)   Tarifele stabilite de președinte în conformitate cu alineatele (1) și (2) se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 4

Scadența taxelor și a tarifelor

(1)   Taxele și tarifele a căror scadență nu este precizată în Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau în Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 sunt scadente de la data depunerii cererii pentru serviciile pentru care se percepe taxa sau tariful.

(2)   Președintele poate decide să nu condiționeze prestarea serviciilor prevăzute la alineatul (1) de plata în avans a taxelor sau a tarifelor corespunzătoare.

Articolul 5

Plata taxelor și a tarifelor

(1)   Taxele și tarifele datorate Oficiului trebuie plătite în euro prin:

(a)

vărsământ sau transfer într-un cont bancar al Oficiului;

(b)

remitere sau trimitere de cecuri emise pe numele Oficiului;

(c)

plată în numerar.

(2)   Președintele poate stabili modalități de plată altele decât cele prevăzute la alineatul (1), în special plata prin intermediul conturilor curente deschise de oficiu. Modalitățile de plată astfel stabilite sunt publicate în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 6

Informații cu privire la plată

(1)   Orice plată efectuată trebuie să menționeze numele persoanei care a efectuat plata și datele necesare pentru a permite Oficiului să identifice rapid obiectul plății. În special, trebuie furnizate următoarele informații:

(a)

în cazul plății taxei de înregistrare, obiectul plății, adică „taxă de înregistrare” și, după caz, referința furnizată de solicitant în cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar;

(b)

în cazul plății taxei de publicare, obiectul plății, adică „taxă de publicare” și, după caz, referința furnizată de solicitant în cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar;

(c)

în cazul plății taxei de publicare în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, obiectul plății, adică „taxă de publicare” și numărul de înregistrare;

(d)

în cazul plății taxei de amânare a publicării, obiectul plății, adică „taxă de amânare” și, după caz, referința furnizată de solicitant în cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar;

(e)

în cazul plății taxei de anulare, numărul de înregistrare și numele titularului desenului sau modelului comunitar înregistrat la care se referă cererea de anulare și obiectul plății, adică „taxă de anulare”.

(2)   În cazul în care obiectul plății nu poate fi identificat rapid, Oficiul solicită persoanei care a efectuat plata să notifice în scris obiectul plății într-un termen stabilit de oficiu. În cazul în care plătitorul nu dă curs solicitării în timp util, se consideră că plata nu a fost efectuată. Suma achitată se rambursează.

Articolul 7

Data la care plata se consideră efectuată

(1)   Data la care se consideră că a fost efectuată orice plată către oficiu este următoarea:

(a)

în cazurile care fac obiectul articolului 5 alineatul (1) litera (a), data la care suma intră efectiv în contul bancar al Oficiului;

(b)

în cazurile care fac obiectul articolului 5 alineatul (1) litera (b), data primirii cecului de către oficiu, sub rezerva încasării cecului;

(c)

în cazurile care fac obiectul articolului 5 alineatul (1) litera (c), data de primire a cuantumului plății în numerar.

(2)   Atunci când președintele autorizează, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), plata taxelor prin alte modalități decât cele prevăzute la articolul 5 alineatul (1), acesta stabilește și data la care astfel de plăți se consideră a fi efectuate.

(3)   Atunci când, în conformitate cu alineatele (1) și (2), plata taxei nu se consideră a fi efectuată decât după expirarea termenului de scadență, termenul se consideră respectat în cazul în care se poate dovedi Oficiului că persoana care a efectuat plata:

(a)

într-un stat membru, în perioada în care plata ar fi trebuit efectuată:

(i)

a efectuat plata printr-o instituție bancară sau

(ii)

a dat unei instituții bancare un ordin de transfer, în timp util, al sumei de plată sau

(iii)

a depus la un oficiu poștal sau a expediat o scrisoare pe adresa Oficiului conținând un cec în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d), sub rezerva încasării cecului, și

(b)

a plătit o suprataxă egală cu 10 % din taxa sau taxele datorate, dar în nici un caz mai mare de 200 EUR.

Nu se plătește suprataxă în cazul în care una dintre condițiile enumerate la litera (a) este îndeplinită în cel mult 10 zile înainte de expirarea termenului de plată.

(4)   Oficiul poate solicita persoanei care a efectuat plata să facă dovada datei la care una dintre condițiile enunțate la alineatul (3) litera (a) a fost îndeplinită și, după caz, să plătească suprataxa prevăzută la alineatul (3) litera (b), într-un termen stabilit de acesta. În cazul în care persoana nu dă curs solicitării Oficiului sau în cazul în care dovezile furnizate sunt insuficiente sau suprataxa impusă nu este achitată la timp, se consideră că termenul de plată nu a fost respectat.

Articolul 8

Plată insuficientă

(1)   În principiu, un termen de plată se consideră respectat doar în cazul în care taxa datorată este achitată integral în termenul prevăzut. În cazul în care taxa nu este achitată integral, suma plătită se rambursează după expirarea termenului de plată.

(2)   Cu toate acestea, în măsura posibilului înainte de scadența termenului de plată, Oficiul poate permite persoanei care efectuează plata să achite suma lipsă sau, atunci când se consideră justificat, să renunțe la sume mici neachitate fără a aduce atingere drepturilor persoanei care efectuează plata.

Articolul 9

Rambursarea sumelor nesemnificative

(1)   Atunci când pentru plata unei taxe sau a unui tarif este vărsată o sumă prea mare, excedentul nu se rambursează în cazul în care este nesemnificativ, iar partea interesată nu a solicitat în mod expres restituirea ei.

Președintele stabilește ce repretintă o sumă nesemnificativă.

(2)   Deciziile adoptate de către președinte în conformitate cu alineatul (1) sunt publicate în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2002.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 3, 5.1.2002, p. 1.

(2)  JO L 11, 14.1.1994, p. 1.

(3)  JO L 349, 31.12.1994, p. 83.

(4)  JO L 341, 17.12.2002, p. 26.


ANEXĂ

(în euro)

1.

Taxă de înregistrare [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

230

2.

Taxă suplimentară de înregistrare pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

pentru fiecare desen sau model de la al doilea până la al zecelea;

115

(b)

pentru fiecare desen sau model de la al unsprezecelea

50

3.

Taxă de publicare [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

120

4.

Taxă suplimentară de publicare privind fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

pentru fiecare desen sau model de la al doilea până la al zecelea;

60

(b)

pentru fiecare desen sau model de la al unsprezecelea

30

5.

Taxă de amânare a publicării [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

40

6.

Taxă suplimentară de amânare a publicării pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu care face obiectul unei amânări a publicării [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

pentru fiecare desen sau model de la al doilea până la al zecelea;

20

(b)

pentru fiecare desen sau model de la al unsprezecelea

10

7.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de înregistrare [articolul 107 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

60

8.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de publicare [articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) și articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

30

9.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de amânare a publicării [articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

10

10.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxelor suplimentare pentru depozite multiple în conformitate cu punctele 2, 4 și 6 din prezenta anexă [articolul 107 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) și articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

25 % din taxele suplimentare

11.

Taxă de reînnoire [articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] pentru fiecare desen sau model, inclus sau nu în înregistrarea multiplă:

 

(a)

pentru prima perioadă de reînnoire;

90

(b)

pentru a doua perioadă de reînnoire;

120

(c)

pentru a treia perioadă de reînnoire;

150

(d)

pentru a patra perioadă de reînnoire

180

12.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de reînnoire sau pentru depunerea cu întârziere a cererii de reînnoire [articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 22 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

25 % din taxa de reînnoire

13.

Taxa pentru cererea de declarare a nulității [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

350

14.

Taxă pentru calea de atac [articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

800

15.

Taxă de restitutio in integrum [articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002]

200

16.

Taxă pentru înregistrarea transferului unei cereri pentru un desen sau model comunitar [articolul 34 alineatul (2) și articolul 107 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

200 pentru fiecare desen sau model, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de înregistrare a transferului sau în același timp

17.

Taxă pentru înregistrarea transferului unui desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

200 pentru fiecare desen sau model, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de înregistrare a transferului sau în același timp

18.

Taxă pentru înregistrarea unei licențe sau a unui alt drept asupra unui desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002) sau a unei cereri pentru un desen sau model comunitar (articolul 34 alineatul (2) și articolul 107 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3); articolul 24 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

(a)

acordarea unei licențe;

(b)

transferul unei licențe;

(c)

constituirea unui drept real;

(d)

cesiunea unui drept real;

(e)

măsuri de executare silită

200 pentru fiecare desen sau model, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de înregistrare a unei licențe sau a unui alt drept sau în același timp

19.

Taxă pentru radierea înregistrării unei licențe sau a unui alt drept [articolul 107 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

200 pentru fiecare radiere, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de radiere a înregistrării unei licențe sau a altui drept sau în același timp

20.

Taxă pentru eliberarea unei copii după cererea pentru un desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002), a unei copii după certificatul de înregistrare (articolul 107 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002) sau a unui extras din registru (articolul 107 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 69 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

copie nelegalizată sau extras;

10

(b)

copie legalizată sau extras

30

21.

Taxă pentru consultarea dosarelor [articolul 107 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

30

22.

Taxă pentru eliberarea de copii după documentele depuse la dosar [articolul 107 alineatul (2) litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

copie nelegalizată;

10

(b)

copie legalizată

30

taxă suplimentară pe pagină după 10 pagini

1

23.

Taxă pentru comunicarea de informații dintr-un dosar [articolul 107 alineatul (2) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

10

taxă suplimentară pe pagină după 10 pagini

1

24.

Taxă pentru reexaminarea hotărârii privind cheltuielile de procedură care trebuie rambursate [articolul 107 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 79 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002].

100


Top