Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0478

Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 privind refuzul de a înscrie acetatul de fentină în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate produselor fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2002) 2199]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 164, 22.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/478/oj

03/Volumul 42

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

120


32002D0478


L 164/41

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 iunie 2002

privind refuzul de a înscrie acetatul de fentină în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate produselor fitosanitare care conțin această substanță activă

[notificată cu numărul C(2002) 2199]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/478/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/18/CE a Comisiei (2), în special articolul 8 alineatul (2) al patrulea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (4), în special articolul 7 alineatul (3A) litera (b),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Comisia întreprinde un program de lucru privind analiza substanțelor active utilizate în produsele fitosanitare aflate deja pe piață la 15 iulie 1993. Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 stabilește normele de punere în aplicare a programului menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 933/94 al Comisiei din 27 aprilie 1994 de stabilire a listei substanțelor active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2230/95 (6), stabilește lista substanțelor active care urmează să fie evaluate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 3600/92, desemnează statul membru raportor pentru evaluarea fiecărei substanțe și identifică producătorii fiecărei substanțe active care au prezentat o notificare la termen.

(3)

Acetatul de fentină este una din cele nouăzeci de substanțe active desemnate în Regulamentul (CE) nr. 933/94.

(4)

În conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92, Regatul Unit, în calitate de stat membru raportor desemnat, și-a prezentat Comisiei la 11 noiembrie 1996 raportul de evaluare a informațiilor furnizate de către autorii notificărilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior.

(5)

După primirea raportului statului membru raportor, Comisia a inițiat consultări cu experți din statele membre, precum și cu autorul principalei notificări (Agrevo, astăzi Aventis), în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(6)

Raportul de evaluare elaborat de Regatul Unit a fost examinat de către statele membre și de către Comisie în cadrul Comitetului fitosanitar permanent. Această examinare s-a încheiat la 7 decembrie 2001, iar concluziile au fost consemnate în raportul de examinare a acetatului de fentină efectuat de către Comisie, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(7)

Din evaluările efectuate rezultă că informațiile furnizate nu sunt suficiente pentru a demonstra că, în condițiile de utilizare prevăzute, produsele fitosanitare care conțin acetat de fentină respectă în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, în special în ceea ce privește securitatea operatorilor potențiali expuși la acetat de fentină și posibilul său impact asupra organismelor nevizate.

(8)

Ca urmare, nu este cazul să se includă acetatul de fentină ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(9)

Este cazul să se adopte măsuri care garantează că autorizațiile existente privind produsele fitosanitare care conțin acetat de fentină sunt retrase într-un anumit termen și nu sunt reînnoite și că nici o altă autorizație nu este acordată.

(10)

Orice termen de grație pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse fitosanitare care conțin acetat de fentină autorizate de către statul membru, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE, nu poate depăși douăsprezece luni pentru a permite utilizarea stocurilor existente în termen maxim de o perioadă de vegetație suplimentară.

(11)

Prezenta decizie nu are incidență asupra unei acțiuni eventuale pe care Comisia o poate întreprinde ulterior față de această substanță activă în cadrul Directivei 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active (7), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acetatul de fentină nu se include ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

1.

autorizațiile pentru produse fitosanitare care conțin acetat de fentină sunt retrase în termen de șase luni de la data adoptării prezentei decizii;

2.

de la data adoptării prezentei decizii, nici o autorizație de produse fitosanitare care conțin acetat de fentină nu se acordă sau se reînnoiește în sensul derogării de la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE.

Articolul 3

Orice termen de grație acordat de către un stat membru în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cel mai scurt posibil și să nu depășească optsprezece luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 iunie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 26.2.2002, p. 29.

(3)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(4)  JO L 259, 13.10.2000, p. 27.

(5)  JO L 107, 28.4.1994, p. 8.

(6)  JO L 225, 22.9.1995, p. 1.

(7)  JO L 33, 8.2.1979, p. 36.


Top