EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2157

Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE)

OJ L 294, 10.11.2001, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 8 - 28

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj

06/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

113


32001R2157


L 294/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2157/2001 AL CONSILIULUI

din 8 octombrie 2001

privind statutul societății europene (SE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât:

(1)

Realizarea pieței interne și îmbunătățirile pe care aceasta le aduce situației economice și sociale din Comunitate necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerțului, ci și o adaptare a structurilor de producție la dimensiunea comunitară. În acest scop, este esențial ca acele societăți a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale să poată concepe și întreprinde reorganizarea activităților lor la scară comunitară.

(2)

Această reorganizare presupune ca societățile existente în diferite state membre să aibă posibilitatea de a-și uni potențialul prin fuziuni. Aceste operațiuni se pot efectua numai cu respectarea regulilor de concurență stabilite de tratat.

(3)

Realizarea operațiunilor de restructurare și colaborare care implică societăți din diferite state membre ridică o serie de dificultăți de ordin juridic, psihologic și fiscal. Armonizarea dreptului societăților comerciale în vigoare în statele membre prin intermediul directivelor adoptate în temeiul articolului 44 din tratat poate soluționa unele dintre aceste dificultăți. Cu toate acestea, o astfel de armonizare nu exceptează societățile reglementate de diferite sisteme legislative de obligația de a alege un tip de societate reglementat de o anumită legislație internă.

(4)

Cadrul juridic în care întreprinderile trebuie să își desfășoare activitățile în cadrul Comunității se bazează încă în principal pe legislația internă și, din această cauză, nu mai corespunde cadrului economic în care trebuie să se dezvolte pentru a permite atingerea obiectivelor enunțate la articolul 18 din tratat. Această situație prezintă un obstacol serios în calea creării unor grupuri de societăți aparținând unor state membre diferite.

(5)

Statele membre sunt obligate să se asigure că dispozițiile aplicabile societăților europene în temeiul prezentului regulament nu duc la discriminări rezultate din tratamentul diferit aplicat în mod nejustificat societăților europene în raport cu societățile anonime sau la restricții disproporționate la constituirea unei societăți europene sau la transferul sediului social al acesteia.

(6)

Este esențial să se asigure, în măsura posibilului, maxima coerență în cadrul Comunității între cadrul economic și cel legislativ al afacerilor. În acest sens, trebuie să se prevadă crearea, în paralel cu societățile reglementate de dreptul intern, a unor societăți constituite și care operează în temeiul dispozițiilor legale adoptate printr-un regulament al Comunității, direct aplicabile în toate statele membre.

(7)

Dispozițiile unui astfel de regulament vor permite crearea și administrarea societăților care posedă o dimensiune europeană, fără constrângerile rezultate din disparitatea și din aplicarea teritorială limitată a dreptului intern privind societățile comerciale.

(8)

Statutul societății anonime europene (denumită în continuare „SE”) se înscrie între măsurile ce urmează a fi adoptate de către Consiliu înainte de 1992 în temeiul Cărții albe a Comisiei privind realizarea pieței interne, aprobată de Consiliul European întrunit la Milano în iunie 1985. Consiliul European întrunit la Bruxelles în 1987 și-a exprimat dorința ca un astfel de statut să fie creat în cel mai scurt timp posibil.

(9)

După ce Comisia a prezentat, în 1970, o propunere, modificată în 1975, de regulament privind statutul societăților anonime europene, s-au înregistrat progrese substanțiale în materie de armonizare a dreptului intern al societăților, astfel încât, în acele domenii în care funcționarea unei SE nu necesită norme comunitare uniforme, se poate face trimitere la legislația care reglementează societățile anonime, în vigoare în statul membru în care acestea au sediul social.

(10)

Fără a aduce atingere cerințelor economice care ar putea să apară în viitor, în cazul în care se dorește atingerea obiectivului esențial al reglementărilor legale privind SE, trebuie să fie posibil măcar să se constituie o astfel de societate pentru a da posibilitatea societăților din diferitele state membre să fuzioneze sau să creeze un holding și pentru a da posibilitatea societăților și altor persoane juridice care desfășoară activități economice și care intră sub incidența dreptului diferitelor state membre să formeze filiale mixte.

(11)

În același spirit, ar trebui să fie posibil ca o societate anonimă având sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității să se transforme într-o SE fără să intre în lichidare, cu condiția ca aceasta să aibă o filială într-un alt stat membru decât cel în care se află sediul său social.

(12)

Dispozițiile de drept intern aplicabile societăților pe acțiuni care oferă spre vânzare acțiunile proprii și tranzacțiilor de valori mobiliare trebuie să se aplice și în cazul în care o SE este constituită prin ofertă publică de acțiuni, precum și acelor SE care intenționează să utilizeze astfel de instrumente financiare.

(13)

O SE trebuie să se constituie ca o societate de capital pe acțiuni, aceasta fiind forma care răspunde cel mai bine, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și gestionarea, cerințelor unei societăți care își desfășoară activitățile la nivel european. Pentru a asigura faptul că aceste societăți au dimensiuni rezonabile, ar trebui stabilit un volum minim de capital în așa fel încât respectivele societăți să dispună de un patrimoniu suficient, fără ca acest lucru să îngreuneze constituirea de SE de către întreprinderi mici și mijlocii.

(14)

O SE trebuie gestionată în mod eficient și supervizată în mod adecvat. Trebuie să se aibă în vedere faptul că în prezent există în Comunitate două sisteme diferite de administrare a societăților anonime. Permițând în același timp unei SE să aleagă unul dintre cele două sisteme, trebuie să se opereze o delimitare clară între răspunderile celor însărcinați cu gestionarea și ale celor însărcinați cu supravegherea.

(15)

În temeiul normelor și principiilor generale de drept internațional privat, în cazul în care o întreprindere controlează o altă întreprindere reglementată de o ordine juridică diferită, drepturile și obligațiile ce îi revin în materie de protecție a acționarilor minoritari și a terților sunt reglementate de dreptul sub incidența căruia se află întreprinderea controlată, fără ca acest lucru să aducă atingere obligațiilor ce îi revin întreprinderii tutelare în temeiul legii care o reglementează, cum ar fi, de exemplu, cerința de a întocmi conturi consolidate.

(16)

Fără a aduce atingere consecințelor oricărei coordonări ulterioare a dreptului statelor membre, în prezent nu este necesară o reglementare specifică privind SE în acest domeniu. Prin urmare, este necesar ca normele și principiile generale de drept internațional privat să fie aplicate în cazul în care o SE controlează o altă societate, precum și în cazul în care aceasta este controlată de o altă societate.

(17)

Trebuie precizat regimul care se aplică efectiv în cazul în care o SE este controlată de o altă întreprindere, iar în acest sens trebuie să se facă trimitere la dreptul aplicabil societăților anonime în statul membru în care respectiva SE are sediul social.

(18)

Fiecare stat membru are obligația de a aplica sancțiunile aplicabile societăților pe acțiuni reglementate de dreptul intern al statului membru în cauză în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament.

(19)

Normele privind implicarea salariaților într-o SE fac obiectul Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor (4), iar dispozițiile în cauză reprezintă astfel o completare indisociabilă la prezentul regulament și trebuie aplicate concomitent cu acesta.

(20)

Prezentul regulament nu se referă la alte domenii ale dreptului, cum ar fi fiscalitatea, concurența, proprietatea intelectuală sau insolvabilitatea. Prin urmare, dispozițiile de drept intern al statelor membre și cele de drept comunitar se aplică în domeniile menționate anterior și în alte domenii care nu sunt reglementate de prezentul regulament.

(21)

Scopul Directivei 2001/86/CE este de a garanta salariaților dreptul de a se implica în problemele și deciziile care afectează viața SE. Alte probleme care țin de dreptul social și de dreptul muncii, în special dreptul lucrătorilor la informare și consultare în conformitate cu legislația statelor membre, sunt reglementate de dispozițiile de drept intern aplicabile, în aceleași condiții, societăților anonime.

(22)

Intrarea în vigoare a prezentului regulament trebuie amânată pentru a permite fiecărui stat membru să transpună în dreptul intern dispozițiile Directivei 2001/86/CE și de a crea în prealabil mecanismele necesare constituirii și funcționării SE care au sediul social pe teritoriul lor, astfel încât regulamentul și directiva să poată fi aplicate concomitent.

(23)

Ar trebui să se permită unei societăți cu administrația centrală în afara Comunității să participe la constituirea unei SE, cu condiția ca societatea să fie constituită în temeiul dreptului unui stat membru, să aibă sediul social în respectivul stat membru și să aibă o legătură efectivă și continuă cu economia unui stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Programul general din 1962 pentru eliminarea restricțiilor privind libertatea de stabilire. O astfel de legătură există, în special, în cazul în care o societate posedă o unitate funcțională în statul membru în cauză.

(24)

O SE trebuie să aibă posibilitatea de a-și transfera sediul social în alt stat membru. Protecția adecvată a intereselor acționarilor minoritari care se opun transferului, ale creditorilor și ale altor persoane interesate trebuie să se facă în mod proporționat. Acest transfer nu trebuie să aducă atingere drepturilor anterioare transferului.

(25)

Prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor care ar putea fi inserate în Convenția de la Bruxelles din 1968 sau în orice alt text adoptat de statele membre sau de Consiliu pentru a înlocui Convenția, privind normele de competență aplicabile în cazul transferului sediului social al unei societăți anonime dintr-un stat membru în altul.

(26)

Activitățile instituțiilor financiare sunt reglementate de directive specifice și de dispozițiile de drept intern care transpun directivele menționate, iar normele interne suplimentare privind activitățile în cauză se aplică integral unei SE.

(27)

Dat fiind caracterul specific și comunitar al unei SE, regimul privind situarea de facto adoptată de prezentul regulament cu referire la SE nu aduce atingere legislației statelor membre și nu exclude opțiunea în favoarea unor alte texte comunitare în materie de drept al societăților.

(28)

Pentru adoptarea prezentului regulament, tratatul nu prevede alte competențe de acțiune decât cele din articolul 308.

(29)

Deoarece obiectivele acțiunii preconizate, prezentate anterior, nu pot fi atinse suficient de statele membre, în măsura în care este vorba despre constituirea SE la nivel european și, date fiind dimensiunile și importanța unei astfel de societăți, acestea pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut în articolul în cauză, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

(1)   O societate se poate constitui pe teritoriul Comunității sub forma unei societăți anonime europene (Societas Europaea, denumită în continuare SE), în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.

(2)   SE este o societate al cărei capital se împarte în acțiuni. Nici un acționar nu este răspunzător pentru altă sumă decât cea subscrisă.

(3)   O SE deține personalitate juridică.

(4)   Implicarea salariaților într-o SE este reglementată de dispozițiile Directivei 2001/86/CE.

Articolul 2

(1)   Societățile anonime care figurează în anexa I, constituite în temeiul dreptului unui stat membru, având sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității, pot constitui o SE prin fuziune, cu condiția ca cel puțin două dintre ele să fie reglementate de legislația unor state membre diferite.

(2)   Societățile anonime și societățile cu răspundere limitată care figurează în anexa II, constituite în temeiul legii unui stat membru, având sediul social și sediul central pe teritoriul Comunității, pot promova constituirea unei SE holding cu condiția ca fiecare dintre cel puțin două dintre ele:

(a)

să fie reglementate de legislația unor state membre diferite sau

(b)

să dețină de cel puțin doi ani o filială reglementată de legislația unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru.

(3)   Societățile, în sensul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, precum și alte entități juridice reglementate de dreptul public sau privat, constituite în temeiul legii unui stat membru și având sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității, pot constitui o filială SE subscriind la acțiunile acesteia, cu condiția ca fiecare dintre cel puțin două dintre ele:

(a)

să fie reglementate de legislația unor state membre diferite sau

(b)

să dețină de cel puțin doi ani o filială reglementată de legislația unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru.

(4)   O societate anonimă, constituită în temeiul dreptului unui stat membru și având sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității, poate fi transformată într-o SE, dacă deține de cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru.

(5)   Un stat membru poate permite unei societăți a cărei administrație centrală nu se află pe teritoriul Comunității să participe la constituirea unei SE, cu condiția ca societatea în cauză să fie constituită în conformitate cu dreptul unui stat membru, să aibă sediul social în respectivul stat membru și să aibă o legătură reală și constantă cu economia unui stat membru.

Articolul 3

(1)   În sensul articolului 2 alineatele (1), (2) și (3), o SE se consideră a fi o societate anonimă, reglementată de legislația statului membru în care are sediul social.

(2)   O SE poate constitui una sau mai multe filiale cu statut de SE. Dispozițiile legale ale statului membru în care o filială SE are sediul social, care prevăd ca o societate pe acțiuni să aibă mai mult de un singur acționar, nu se aplică în cazul unei filiale SE. Dispozițiile de drept intern adoptate în conformitate cu a douăsprezecea Directivă a 89/667/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989, în materie de drept al societăților comerciale, privind societățile cu răspundere limitată cu asociat unic (5) se aplică SE mutatis mutandis.

Articolul 4

(1)   Capitalul unei SE se exprimă în euro.

(2)   Capitalul subscris nu poate fi inferior sumei de 120 000 EUR.

(3)   Legislația unui stat membru care prevede un capital subscris mai mare pentru societățile care desfășoară anumite tipuri de activități se aplică SE cu sediul social în statul membru în cauză.

Articolul 5

Sub rezerva articolului 4 alineatele (1) și (2), capitalul unei SE, păstrarea și modificările acestuia, precum și acțiunile, obligațiunile și alte titluri de valoare similare ale SE sunt reglementate de dispozițiile aplicabile unei societăți anonime cu sediul social în statul membru în care este înregistrată SE în cauză.

Articolul 6

În sensul prezentului regulament, expresia „statutul SE” desemnează atât actul constitutiv, cât și statutul SE, în cazul în care acestea sunt documente separate.

Articolul 7

Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Comunității, în același stat membru ca și administrația centrală. În plus, un stat membru poate impune SE înregistrate pe teritoriul său obligația de a-și amplasa administrația centrală și sediul social în același loc.

Articolul 8

(1)   Sediul social al unei SE poate fi transferat într-un alt stat membru în conformitate cu alineatele (2)-(13). Acest transfer nu duce nici la dizolvarea SE, nici la crearea unei noi persoane juridice.

(2)   Organul de conducere sau de administrație întocmește un proiect de transfer și îl face public în conformitate cu articolul 13, fără a aduce atingere altor forme de publicitate suplimentare, prevăzute de statul membru în care se află sediul social. Proiectul în cauză menționează denumirea societății, sediul social și numărul de înregistrare actual al SE și include:

(a)

sediul social preconizat al SE;

(b)

statutul SE preconizat, inclusiv, după caz, noua denumire;

(c)

consecințele pe care transferul le poate avea asupra implicării salariaților în SE;

(d)

calendarul preconizat pentru transfer;

(e)

toate drepturile prevăzute în materie de protecție a acționarilor și a creditorilor.

(3)   Organul de conducere sau de administrație întocmește un raport explicând și justificând aspectele juridice și economice ale transferului și explicând consecințele transferului pentru acționari, creditori și lucrători.

(4)   Acționarii și creditorii unei SE au dreptul, cu cel puțin o lună înainte de data la care este convocată adunarea generală ce urmează să se pronunțe asupra transferului, să examineze la sediul social al SE proiectul de transfer și raportul întocmit în aplicarea alineatului (3) și, la cerere, să obțină gratuit copii ale acestor documente.

(5)   În cazul unei SE înmatriculate pe teritoriul său, un stat membru poate adopta dispoziții menite să asigure protecția adecvată a acționarilor minoritari care se opun transferului.

(6)   Decizia de transfer poate fi adoptată numai după două luni de la publicarea proiectului. Decizia se adoptă în condițiile prevăzute la articolul 59.

(7)   Înainte ca autoritatea competentă să elibereze certificatul menționat la alineatul (8), SE dovedește că, în ceea ce privește obligațiile asumate anterior publicării proiectului de transfer, interesele creditorilor și ale titularilor altor drepturi față de SE (inclusiv interesele entităților publice) beneficiază de o protecție corespunzătoare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de statul membru în care SE are sediul social anterior transferului.

Un stat membru poate extinde aplicarea primului paragraf la creanțele rezultate (sau care ar putea rezulta) înainte de transfer.

Primul și al doilea paragraf nu aduc atingere aplicării în cazul SE a legislației interne a statelor membre privind efectuarea sau asigurarea plăților către entitățile publice.

(8)   În statul membru în care o SE are sediul social, instanța, biroul notarial sau altă autoritate competentă eliberează un certificat care atestă în mod concludent încheierea actelor și a formalităților necesare anterior transferului.

(9)   Noua înmatriculare nu poate avea loc decât după prezentarea certificatului menționat la alineatul (8) și a dovezii că au fost îndeplinite formalitățile necesare înregistrării în țara în care se află noul sediu social.

(10)   Transferul sediului social al unei SE și modificările de statut care rezultă din acesta intră în vigoare la data înmatriculării SE în registrul de la noul sediul social, în conformitate cu articolul 12.

(11)   După încheierea noii înmatriculări a SE, registrul în care se efectuează noua înmatriculare notifică registrul vechii înmatriculări. Radierea vechii înmatriculări se face la primirea acestei notificări și nu mai devreme.

(12)   Noua înmatriculare și radierea vechii înmatriculări se publică în statele membre în cauză în conformitate cu articolul 13.

(13)   La publicarea noii înmatriculări a unei SE, noul sediu social devine opozabil terților. Cu toate acestea, atâta timp cât radierea înmatriculării SE din registrul fostului sediu social nu a fost publicată, terții pot continua să se prevaleze de vechiul sediu social, cu excepția cazului în care SE dovedește că respectivii terți aveau cunoștință de noul sediu social.

(14)   Legislația unui stat membru poate prevedea că, în ceea ce privește SE înmatriculate în respectivul stat membru, transferul unui sediu social care ar putea duce la o modificare a legii aplicabile nu produce efecte în cazul în care, în termenul de două luni menționat la alineatul (6), vreo autoritate competentă a respectivului stat membru se opune. Această opoziție se poate baza numai pe motive de interes public.

În cazul în care o SE este supusă controlului unei autorități naționale de supraveghere financiară în conformitate cu directivele Comunității, dreptul de a se opune transferului sediului social se aplică și acestei autorități.

Este posibilă re-examinarea cazului de către o autoritate judiciară.

(15)   O SE împotriva căreia s-a inițiat o procedură de dizolvare, lichidare, insolvabilitate sau încetare de plăți sau alte proceduri similare nu își poate transfera sediul social.

(16)   O SE care și-a transferat sediul social într-un alt stat membru este considerată, în sensul oricărui litigiu legat de evenimente anterioare transferului în conformitate cu alineatul (10), ca având sediul social în statul membru în care SE în cauză era înregistrată anterior transferului, chiar dacă se intentează o acțiune în justiție împotriva SE după efectuarea transferului.

Articolul 9

(1)   O SE este reglementată:

(a)

de dispozițiile prezentului regulament,

(b)

în cazul în care prezentul regulament o permite în mod explicit, de dispozițiile din statutul propriu

sau

(c)

în cazul aspectelor care nu sunt reglementate de prezentul regulament sau, pentru aspectele doar parțial reglementate de acesta, în cazul acelor elemente care nu sunt reglementate de prezentul regulament prin:

(i)

dispozițiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind în mod special SE;

(ii)

dispozițiile legale din statele membre aplicabile unei societăți anonime constituite în conformitate cu dreptul statului membru în care SE în cauză are sediul social;

(iii)

dispozițiile din statutul societății, în aceleași condiții ca și pentru o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE în cauză are sediul social.

(2)   Dispozițiile legale adoptate de statele membre special pentru SE trebuie să fie conforme cu directivele aplicabile societăților anonime menționate în anexa I.

(3)   În cazul în care natura activităților desfășurate de o SE este reglementată de dispoziții specifice ale legislației interne, dispozițiile în cauză se aplică în întregime în cazul SE.

Articolul 10

Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, o SE este tratată în orice stat membru ca și cum ar fi o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care are sediul social.

Articolul 11

(1)   Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea SE.

(2)   Numai SE pot include abrevierea SE în denumire.

(3)   Cu toate acestea, societățile și alte entități juridice înregistrate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, în denumirea cărora figurează sigla SE, nu sunt obligate să își modifice denumirea.

Articolul 12

(1)   Orice SE se înregistrează în statul membru în care are sediul social, în registrul specificat de legislația statului membru în cauză, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (6).

(2)   O SE poate fi înregistrată numai după încheierea unui acord privind modalitățile de implicare a lucrătorilor în sensul articolului 4 din Directiva 2001/86/CE sau după luarea unei decizii în temeiul articolului 3 alineatul (6) din directiva în cauză sau dacă perioada de negocieri prevăzută la articolul 5 din directiva în cauză a expirat fără a se încheia un acord.

(3)   Pentru ca o SE să poată fi înregistrată într-un stat membru care a recurs la opțiunea menționată la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2001/86/CE, trebuie să se fi încheiat un acord, în sensul articolului 4 din directiva în cauză, privind modalitățile de implicare și inclusiv de participare a lucrătorilor, sau trebuie ca nici una dintre societățile participante să nu fi fost reglementată de norme de participare anterior înregistrării SE.

(4)   Statutul SE nu trebuie să intre în nici un moment în conflict cu modalitățile privind implicarea lucrătorilor stabilite astfel. În cazul în care noile modalități stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE intră în conflict cu statutul existent, statutul se modifică în consecință.

În acest caz, un stat membru poate prevedea dreptul organului de conducere sau al celui de administrație al unei SE de a opera modificarea statutului fără o nouă decizie a adunării generale a acționarilor.

Articolul 13

Actele și indicațiile privind o SE, supusă publicității impuse de prezentul regulament, fac obiectul unei publicități efectuate în modurile prevăzute de legislația statului membru în care SE în cauză are sediul social, în conformitate cu Directiva 68/151/CEE.

Articolul 14

(1)   Anunțul înregistrării unei SE și a radierii unei astfel de înregistrări se publică cu titlu informativ în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene după publicarea efectuată în conformitate cu articolul 13. Respectivul anunț precizează denumirea, numărul, data și locul înmatriculării SE, data și locul publicării și titlul publicației, precum și sediul social și domeniul de activitate a SE.

(2)   În cazul în care sediul social al unei SE este transferat în conformitate cu articolul 8, se publică un anunț conținând informațiile menționate la alineatul (1), precum și pe cele privind noua înregistrare.

(3)   Informațiile specifice menționate la alineatul (1) sunt comunicate Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene în termen de o lună de la publicarea menționată la articolul 13.

TITLUL II

CONSTITUIREA

Secțiunea 1

Generalități

Articolul 15

(1)   Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, constituirea unei SE este reglementată de legea aplicabilă societăților anonime în statul în care SE în cauză își stabilește sediul social.

(2)   Înregistrarea unei SE face obiectul unei publicități în conformitate cu articolul 13.

Articolul 16

(1)   O SE dobândește personalitate juridică la data înmatriculării în registrul menționat la articolul 12.

(2)   În cazul în care s-au întreprins acțiuni în numele unei SE anterior înregistrării acesteia în conformitate cu articolul 12 și în care, după înregistrare, SE în cauză nu își asumă obligațiile ce îi revin în temeiul respectivelor acțiuni, atunci persoanele fizice, societățile, firmele sau alte persoane juridice care au întreprins respectivele acțiuni răspund solidar pentru acele acțiuni, fără termen de prescriere, în absența unei convenții contrare.

Secțiunea 2

CONSTITUIREA UNEI SE PRIN FUZIONARE

Articolul 17

(1)   O SE poate fi constituită prin fuzionare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

(2)   O astfel de fuzionare poate fi realizată în conformitate cu:

(a)

procedura de fuzionare prin absorbție în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din a treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților anonime (7) sau

(b)

procedura de fuzionare prin constituirea unei noi societăți în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din directiva în cauză.

În cazul fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă devine SE în momentul fuzionării. În cazul fuzionării prin constituirea unei noi societăți, SE este noua societate.

Articolul 18

În ceea ce privește chestiunile nereglementate în prezenta secțiune sau, pentru cele doar parțial reglementate, acele aspecte rămase nereglementate, fiecare societate implicată în constituirea unei SE prin fuzionare este reglementată de dispozițiile legale ale statului membru de care aparține, care se aplică fuzionării societăților anonime în conformitate cu Directiva 78/855/CEE.

Articolul 19

Legislația unui stat membru poate interzice unei societăți reglementate de dreptul respectivului stat membru să participe la constituirea prin fuzionare a unei SE, în cazul în care una dintre autoritățile competente ale statului membru în cauză se opune acestei participări, anterior eliberării certificatului menționat la articolul 25 alineatul (2).

Acest refuz trebuie să se bazeze pe motive de interes public. Este posibilă reexaminarea cazului de către o autoritate judiciară.

Articolul 20

(1)   Organele de conducere sau de administrație ale societăților care fuzionează redactează un proiect de fuzionare. Proiectul de fuzionare include următoarele elemente:

(a)

denumirea și sediul social al fiecăreia dintre societățile care fuzionează, precum și cele preconizate pentru SE;

(b)

raportul de schimb al acțiunilor și, după caz, cuantumul sultei;

(c)

modalitățile de predare a acțiunilor SE;

(d)

data de la care aceste acțiuni dau dreptul de a participa la beneficii și orice modalități speciale privind acest drept;

(e)

data de la care operațiunile societăților care fuzionează sunt considerate din punct de vedere contabil ca fiind efectuate de SE;

(f)

drepturile acordate de SE acționarilor care beneficiază de drepturi speciale și deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, sau măsurile propuse în privința acestora;

(g)

orice avantaj special acordat experților care examinează proiectul de fuziune, precum și membrilor organelor de administrație, de conducere, de supraveghere sau de control ale societăților care fuzionează;

(h)

statutul SE;

(i)

informații privind procedurile de stabilire a modalităților referitoare la implicarea lucrătorilor, în temeiul Directivei 2001/86/CE.

(2)   Societățile care fuzionează pot adăuga și alte elemente proiectului de fuziune.

Articolul 21

Pentru fiecare dintre societățile care fuzionează și sub rezerva cerințelor suplimentare impuse de statele membre de care aparține societatea în cauză, următoarele informații trebuie publicate în jurnalul oficial al statului membru în cauză:

(a)

tipul, denumirea și sediul social al fiecăreia dintre societățile care fuzionează;

(b)

registrul în care documentele menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 68/151/CEE sunt înregistrate pentru fiecare dintre societățile care fuzionează, precum și numărul de înregistrare în registrul în cauză;

(c)

indicarea modalităților stabilite în conformitate cu articolul 24 privind drepturile creditorilor societății în cauză și adresa la care se pot obține gratuit informații complete privind aceste modalități;

(d)

indicarea modalităților stabilite în conformitate cu articolul 24 privind drepturile acționarilor minoritari ai societății în cauză și adresa la care se pot obține gratuit informații complete privind aceste modalități;

(e)

denumirea și sediul social preconizat pentru SE.

Articolul 22

Ca alternativă la experții care acționează în numele fiecăreia dintre societățile care fuzionează, unul sau mai mulți dintre experții independenți menționați la articolul 10 din Directiva 78/855/CEE, numiți în acest scop la cererea comună a societăților de către o autoritate judiciară sau administrativă din statul membru de care aparține una dintre societățile care fuzionează sau viitoarea SE, pot examina proiectul de fuziune și pot întocmi un raport unic pentru toți acționarii.

Experții au dreptul să solicite fiecăreia dintre societățile care fuzionează orice informații pe care le consideră necesare îndeplinirii misiunii care le revine.

Articolul 23

(1)   Adunarea generală a fiecăreia dintre societățile care fuzionează aprobă proiectul de fuziune.

(2)   Implicarea salariaților în SE se decide în temeiul Directivei 2001/86/CE. Adunarea generală a fiecăreia dintre societățile care fuzionează are dreptul să condiționeze înregistrarea SE de ratificarea expresă de către adunarea generală în cauză a modalităților astfel stabilite.

Articolul 24

(1)   Dreptul statului membru sub incidența căruia se află fiecare dintre societățile care fuzionează se aplică la fel ca și în cazul fuzionării unor societăți anonime, luându-se în considerare caracterul transfrontalier al fuziunii, în sensul protejării intereselor:

(a)

creditorilor societăților care fuzionează;

(b)

deținătorilor de obligațiuni la societățile care fuzionează;

(c)

deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, conferind drepturi speciale în societățile care fuzionează.

(2)   În cazul societăților care fuzionează și care intră sub incidența dreptului său, respectivul stat membru poate adopta dispoziții menite să asigure protecția adecvată a acționarilor minoritari care se opun fuzionării.

Articolul 25

(1)   Se examinează legalitatea fuzionării, în ceea ce privește partea de procedură legată de fiecare dintre societățile care fuzionează, în conformitate cu legea privind fuziunea societăților anonime aplicabilă în statul membru sub incidența căruia se află societatea care fuzionează.

(2)   În fiecare dintre statele membre în cauză, instanța, notarul sau altă autoritate competentă eliberează un certificat care atestă în mod concludent încheierea actelor și a formalităților premergătoare fuziunii.

(3)   În cazul în care dreptul unui stat membru sub incidența căruia se află una din societățile care fuzionează prevede o procedură de analiză și modificare a raportului de schimb al acțiunilor sau o procedură de despăgubire a acționarilor minoritari, fără ca acest lucru să împiedice înregistrarea fuziunii, aceste proceduri se aplică numai dacă restul societăților care fuzionează, situate în state membre care nu prevăd explicit o astfel de procedură, acceptă, atunci când aprobă condițiile de fuzionare în conformitate cu articolul 23 alineatul (1), posibilitatea ca acționarii respectivei societăți care fuzionează să recurgă la o astfel de procedură. În astfel de cazuri, instanța, notarul sau altă autoritate competentă poate elibera certificatul doveditor menționat la alineatul (2) chiar dacă s-a demarat o astfel de procedură. Cu toate acestea, certificatul trebuie să menționeze faptul că o astfel de procedură se află în desfășurare. Decizia luată la încheierea procedurii este obligatorie pentru societatea absorbantă și pentru toți acționarii acesteia.

Articolul 26

(1)   Se examinează legalitatea fuzionării, în ceea ce privește partea de procedură legată de încheierea fuzionării și de constituirea SE, de către instanța, notarul sau altă autoritate competentă să examineze acest aspect al legalității fuzionării societăților anonime în statul membru sub incidența căruia se află viitorul sediu social al SE.

(2)   În acest sens, fiecare dintre societățile care fuzionează trimite autorității competente certificatul menționat la articolul 25 alineatul (2) în termen de șase luni de la eliberarea acestuia, precum și o copie a proiectului de fuziune aprobat de societatea în cauză.

(3)   Autoritatea menționată la alineatul (1) verifică în special dacă societățile care fuzionează au aprobat un proiect de fuziune în aceiași termeni și dacă modalitățile referitoare la implicarea salariaților au fost stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE.

(4)   Autoritatea verifică, de asemenea, în cazul în care SE îndeplinește condițiile stabilite de legislația statului membru în care se află sediul social al SE în conformitate cu articolul 15.

Articolul 27

(1)   Fuzionarea și constituirea simultană a unei SE produce efecte de la data la care SE este înregistrată în conformitate cu articolul 12.

(2)   O SE nu poate fi înregistrată decât după încheierea tuturor formalităților prevăzute la articolele 25 și 26.

Articolul 28

Pentru fiecare dintre societățile care fuzionează, realizarea fuziunii face obiectul unei publicități efectuate în conformitate cu modalitățile stabilite de legislația fiecărui stat membru, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.

Articolul 29

(1)   O fuziune realizată în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (a) are ipso jure și simultan următoarele consecințe:

(a)

întregul patrimoniu activ și pasiv al fiecărei societăți absorbite se transferă societății absorbante;

(b)

acționarii societății absorbite devin acționari ai societății absorbante;

(c)

societatea absorbită încetează să existe;

(d)

societatea absorbantă adoptă forma de SE.

(2)   O fuziune realizată în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) are ipso jure și simultan următoarele consecințe:

(a)

întregul patrimoniu activ și pasiv al societăților care fuzionează se transferă SE;

(b)

acționarii societăților care fuzionează devin acționari ai SE;

(c)

societățile care fuzionează încetează să existe;

(3)   În cazul în care în cazul fuzionării unor societăți anonime legislația unui stat membru impune încheierea unor formalități speciale înainte de transferul anumitor bunuri, drepturi și obligații ale societăților care fuzionează către terți, formalitățile în cauză se aplică și se duc la îndeplinire fie de către societățile care fuzionează, fie de SE după înregistrare.

(4)   Drepturile și obligațiile societăților implicate privind condițiile de angajare care decurg din dreptul intern, din practica curentă și din contractele individuale de muncă sau din raporturile de muncă existente la data înregistrării, se transferă, în baza acestei înregistrări, noii SE începând cu momentul înregistrării acesteia.

Articolul 30

Nulitatea unei fuziuni în sensul articolului 2 alineatul (1) nu poate fi pronunțată după înregistrarea SE.

Absența examinării legalității unei fuziuni în temeiul articolelor 25 și 26 poate fi inclusă printre motivele de dizolvare a unei SE.

Articolul 31

(1)   În cazul în care o fuziune realizată în sensul articolului 17 alineatul (2) litera (a) se efectuează de către o societate care deține toate acțiunile și alte titluri care îi conferă drept de vot în adunarea generală a unei societăți, nu se aplică dispozițiile articolului 20 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), ale articolului 29 alineatul (1) litera (b) și ale articolului 22. Cu toate acestea, se aplică dispozițiile de drept intern care reglementează fiecare dintre societățile care fuzionează și fuziunile societăților anonime în conformitate cu articolul 24 din Directiva 78/855/CEE.

(2)   În cazul în care se realizează o fuziune prin absorbție de către o societate care deține 90 % sau mai mult, dar nu totalitatea acțiunilor sau a altor titluri care îi conferă drept de vot în adunarea generală a altei societăți, prezentarea rapoartelor organului de conducere sau de administrație, a rapoartelor unuia sau mai multor experți independenți, precum și a documentelor necesare examinării este obligatorie doar în măsura în care acest lucru este cerut de legislația internă sub incidența căreia se află fie societatea absorbantă, fie societate absorbită.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea aplicarea prezentului alineat în cazul în care o societate deține acțiuni care conferă 90 % sau mai mult, dar nu totalitatea drepturilor de vot.

Secțiunea 3

Constituirea unei SE holding

Articolul 32

(1)   O SE holding se poate constitui în conformitate cu articolul 2 alineatul (2).

Societățile care promovează constituirea unei SE holding, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), continuă să existe.

(2)   Organele de conducere sau de administrație ale societății care promovează operațiunea întocmesc, în aceiași termeni, un proiect de constituire a unei SE. Acest proiect include un raport explicativ și justificativ privind aspectele juridice și economice ale constituirii, care indică, de asemenea, consecințele pe care adoptarea formei de SE le are pentru acționari și la lucrători. Proiectul include și informațiile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (f), (g), (h) și (i) și stabilesc procentul minim de acțiuni sau părți ale fiecăreia dintre societățile care promovează operațiunea cu care acționarii trebuie să contribuie la constituirea SE. Respectivul procent reprezintă acțiuni care conferă peste 50 % din drepturile de vot permanente.

(3)   Pentru fiecare din societățile care promovează operațiunea, proiectul de constituire a SE face obiectul unei publicități în conformitate cu modalitățile prevăzute de legislația fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale convocată să se pronunțe asupra operațiunii.

(4)   Unul sau mai mulți experți independenți ai societăților care promovează operațiunea, desemnați sau autorizați de o autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de care aparține fiecare societate, în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în aplicarea Directivei 78/855/CEE, examinează proiectul de constituire redactat în temeiul alineatului (2) și întocmesc un raport scris destinat acționarilor fiecărei societăți. Cu acordul societăților care promovează operațiunea, se poate întocmi un raport scris pentru acționarii tuturor societăților, de către unul sau mai mulți experți independenți desemnați sau autorizați de o autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de care aparține una dintre societățile care promovează operațiunea sau viitoarea SE, în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în aplicarea Directivei 78/855/CEE.

(5)   Raportul trebuie să indice dificultățile speciale de evaluare și declară dacă raportul de schimb al acțiunilor este sau nu pertinent și rezonabil, precizând metodele prin care acest raport a fost determinat și dacă aceste metode sunt adecvate pentru cazul în speță.

(6)   Adunarea generală a fiecăreia dintre societățile care promovează operațiunea aprobă proiectul de constituire a SE holding.

Implicarea lucrătorilor în SE se decide în temeiul dispozițiilor Directivei 2001/86/CE. Adunarea generală a fiecăreia dintre societățile care promovează operațiunea pot condiționa dreptul de înregistrare a SE de ratificarea expresă a modalităților astfel stabilite.

(7)   Dispozițiile prezentului articol se aplică, mutatis mutandis, societăților cu răspundere limitată.

Articolul 33

(1)   Acționarii sau deținătorii de participații ai societăților care promovează operațiunea dispun de un termen de trei luni în care pot informa societățile implicate cu privire la intenția de a contribui la constituirea SE cu acțiunile sau participațiile pe care le dețin. Acest termen începe să curgă de la data la care actul de constituire a SE a fost întocmit în conformitate cu articolul 32.

(2)   SE se constituie numai în cazul în care, în termenul prevăzut la alineatul (1), acționarii sau deținătorii de participațiuni ai societăților care promovează operațiunea alocă procentul minim de acțiuni sau participații deținut în fiecare societate în conformitate cu proiectul de constituire și în care toate celelalte condiții sunt îndeplinite.

(3)   În cazul în care toate condițiile privind constituirea SE sunt îndeplinite în conformitate cu alineatul (2), pentru fiecare dintre societățile promotoare, acest lucru face obiectul unei publicități efectuate în conformitate cu modalitățile prevăzute de dreptul intern sub incidența căruia se află fiecare dintre aceste societăți, adoptate în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.

Acționarii sau deținătorii de participații ai societăților care promovează operațiunea, care nu și-au comunicat în termenul prevăzut la alineatul (1) intenția de a-și pune acțiunile sau participațiile la dispoziția societăților promotoare în vederea constituirii SE, beneficiază de un termen suplimentar de o lună pentru a face acest lucru.

(4)   Acționarii sau deținătorii de participații care contribuie cu propriile titluri de valoare la constituirea SE primesc acțiuni ale acesteia.

(5)   SE nu poate fi înregistrată până când nu se dovedește că au fost îndeplinite formalitățile menționate la articolul 32 și condițiile menționate la alineatul (2).

Articolul 34

În cazul societăților care promovează operațiunea, un stat membru poate adopta dispoziții menite să asigure protecția acționarilor minoritari care se opun operațiunii, precum și a creditorilor și lucrătorilor.

Secțiunea 4

Constituirea unei filiale a SE

Articolul 35

O SE se poate constitui în conformitate cu articolul 2 alineatul (3).

Articolul 36

Societăților sau altor entități juridice care participă la o astfel de operațiune li se aplică dispozițiile care le reglementează participarea la constituirea unei filiale sub formă de societate anonimă în temeiul dreptului intern.

Secțiunea 5

Transformarea unei societăți anonime în SE

Articolul 37

(1)   Se poate constitui o SE în conformitate cu articolul 2 alineatul (4).

(2)   Fără a aduce atingere articolului 12, transformarea unei societăți anonime în SE nu duce nici la dizolvarea societății, nici la crearea unei persoane juridice noi.

(3)   Sediul social nu poate fi transferat dintr-un stat membru în altul în temeiul articolului 8 în momentul transformării.

(4)   Organul de conducere sau de administrație al societății în cauză întocmește un proiect de transformare și un raport explicativ și justificativ privind aspectele juridice și economice ale transformării și indicând consecințele pe care adoptarea formei de SE le are asupra acționarilor și lucrătorilor.

(5)   Proiectul de transformare face obiectul unei publicități în conformitate cu modalitățile prevăzute de legislația fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale convocată pentru a se pronunța asupra transformării.

(6)   Înaintea adunării generale menționate la alineatul (7), unul sau mai mulți experți independenți desemnați sau autorizați, în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în aplicarea articolului 10 din Directiva 78/855/CEE, de o autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de care aparține societatea care se transformă în SE atestă, în conformitate cu Directiva 77/91/CEE (8), mutatis mutandis, că societatea dispune de active nete cel puțin echivalente cu capitalul său, plus acele rezerve care nu pot fi distribuite în conformitate cu legea sau cu statutul.

(7)   Adunarea generală a societății în cauză aprobă proiectul de transformare, precum și statutul SE. Decizia adunării generale se ia în condițiile prevăzute de dispozițiile de drept intern adoptate în aplicarea articolului 7 din Directiva 78/855/CEE.

(8)   Statele membre pot condiționa transformarea de votul favorabil al majorității calificate sau de unanimitatea membrilor în cadrul organului societății care urmează să fie transformată și în care este organizată participarea lucrătorilor.

(9)   Drepturile și obligațiile societății care urmează să fie transformată în ceea ce privește condițiile de angajare care decurg din dreptul intern, din practica curentă și din contractele individuale de muncă sau din raporturile de muncă existente la data înregistrării se transferă noii SE, în baza acestei înregistrări.

TITLUL III

STRUCTURA UNEI SE

Articolul 38

În condițiile prevăzute în prezentul regulament, o SE include:

(a)

o adunare generală a acționarilor și

(b)

fie un organ de supraveghere și unul de conducere (sistem dualist), fie un organ de administrație (sistem monist), în funcție de forma adoptată prin statut.

Secțiunea 1

Sistemul dualist

Articolul 39

(1)   Organul de conducere răspunde de gestionarea unei SE. Un stat membru poate prevedea că unul sau mai mulți directori generali sunt răspunzători de gestionarea curentă în aceleași condiții ca și pentru societățile anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru.

(2)   Membrul sau membrii organului de conducere sunt numiți și revocați de către organul de supraveghere.

Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea sau permite ca prin statut membrul sau membrii organului de conducere să fie numiți și revocați de adunarea generală, în aceleași condiții ca și pentru societățile anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru.

(3)   Aceeași persoană nu poate fi în același timp membru al organului de conducere și al organului de supraveghere al aceleiași SE. Cu toate acestea, organul de supraveghere poate numi pe unul din membrii săi membru al organului de conducere în cazul în care un astfel de post rămâne vacant. Pe durata acestei perioade se suspendă funcțiile persoanei în cauză ca membru al organului de supraveghere. Un stat membru poate prevedea ca această perioadă să fie limitată în timp.

(4)   Numărul membrilor organului de conducere sau normele de stabilire a acestuia sunt stabilite în statutul SE. Cu toate acestea, un stat membru poate stabili un număr minim și maxim de membri.

(5)   În cazul în care nu există dispoziții referitoare la un sistem dualist pentru societățile anonime cu sediul social pe teritoriul său, un stat membru poate adopta măsurile adecvate privind SE.

Articolul 40

(1)   Organul de supraveghere controlează activitatea organului de conducere. Organul de supraveghere nu are competența de a asigura gestionarea unei SE.

(2)   Membrii organului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală. Cu toate acestea, membrii primului organ de supraveghere pot fi numiți prin statut. Prezenta dispoziție se aplică fără a se aduce atingere articolului 47 alineatul (4) sau, după caz, modalităților de participare a lucrătorilor stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE.

(3)   Numărul membrilor organului de supraveghere sau regulile de stabilire a acestuia se specifică în statut. Cu toate acestea, un stat membru poate impune un număr fix de membri pentru organul de supraveghere al SE înregistrate pe teritoriul său sau un număr minim și maxim de membri.

Articolul 41

(1)   Organul de conducere informează organul de supraveghere cel puțin o dată la fiecare trei luni cu privire la progresele și evoluțiile previzibile ale activităților desfășurate de SE.

(2)   Pe lângă informațiile periodice menționate la alineatul (1), organul de conducere comunică în timp util organului de supraveghere orice informație privind evenimentele care ar putea avea efecte semnificative asupra SE.

(3)   Organul de supraveghere poate solicita organului de conducere orice fel de informații de care are nevoie în exercitarea activității de control în conformitate cu articolul 40 alineatul (1). Un stat membru poate prevedea acest drept pentru fiecare membru al organului de supraveghere.

(4)   Organul de supraveghere poate întreprinde sau solicita verificările necesare îndeplinirii misiunii sale.

(5)   Fiecare membru al organului de supraveghere are dreptul să examineze informațiile primite de organ.

Articolul 42

Organul de supraveghere își alege un președinte dintre membrii săi. În cazul în care jumătate dintre membri sunt numiți de către lucrători, atunci poate fi ales președinte doar un membru numit de adunarea generală a acționarilor.

Secțiunea 2

Sistemul monist

Articolul 43

(1)   Organul de administrație asigură gestionarea unei SE. Un stat membru poate prevedea că unul sau mai mulți directori administrativi sunt răspunzători de gestionarea curentă în aceleași condiții ca și pentru societățile anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru.

(2)   Numărul membrilor organului de administrație sau regulile de stabilire a acestuia se specifică în statutul SE. Cu toate acestea, un stat membru poate stabili un număr minim și, după caz, maxim de membri.

Cu toate acestea, organul de administrație trebuie să fie format din cel puțin trei membri, în cazul în care participarea lucrătorilor în cadrul SE este organizată în conformitate cu Directiva 2001/86/CE.

(3)   Membrul sau membrii organului de administrație sunt numiți de adunarea generală. Cu toate acestea, membrii primului organ de administrație pot fi numiți prin statut. Prezenta dispoziție se aplică fără a se aduce atingere articolului 47 alineatul (4) sau, după caz, modalităților de participare a lucrătorilor stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE.

(4)   În absența unor dispoziții referitoare la un sistem monist pentru societățile anonime cu sediul social pe teritoriul unui stat membru, statul membru în cauză poate adopta măsurile adecvate privind SE.

Articolul 44

(1)   Organul de administrație se întrunește la intervalele stabilite prin statut, dar cel puțin o dată la fiecare trei luni, pentru a discuta progresele și evoluțiile previzibile ale activităților desfășurate de SE.

(2)   Fiecare membru al organului de administrație are dreptul să examineze informațiile primite de organ.

Articolul 45

Organul de administrație își alege un președinte dintre membrii săi. În cazul în care jumătate dintre membri sunt numiți de către lucrători, atunci poate fi ales președinte doar un membru numit de adunarea generală a acționarilor.

Secțiunea 3

Norme comune sistemelor monist și dualist

Articolul 46

(1)   Membrii organelor societății sunt numiți pentru o perioadă stabilită prin statut, care nu poate depăși șase ani.

(2)   Sub rezerva restricțiilor prevăzute în statut, membrii pot fi renumiți o dată sau de mai multe ori pentru perioada stabilită în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 47

(1)   Statutul unei SE poate prevedea ca o societate sau o altă entitate juridică să fie membru în unul din organele acesteia, cu condiția ca legislația statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE în cauză, aplicabilă societăților anonime, să nu conțină dispoziții contrare.

Societatea sau altă entitate juridică desemnează o persoană fizică pentru a o reprezenta în organul respectiv.

(2)   Nu pot fi membri ai unui organism al SE sau reprezentanți ai unui membru în sensul alineatului (1) persoanele cărora:

(a)

legislația statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE în cauză nu îi dă dreptul să facă parte din organul corespunzător al unei societăți anonime reglementate de dreptul statului membru în cauză;

(b)

o hotărâre judecătorească sau administrativă pronunțată într-un stat membru nu îi dă dreptul de a face parte din organul corespunzător al unei societăți anonime reglementate de dreptul unui stat membru.

(3)   În conformitate cu legea aplicabilă societăților anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al unei SE, statutul SE în cauză poate stabili condițiile speciale de eligibilitate pentru membrii care îi reprezintă pe acționari.

(4)   Prezentul regulament nu aduce atingere legislațiilor interne care permit acționarilor minoritari sau altor persoane sau autorități să numească o parte din membrii organelor societății.

Articolul 48

(1)   Statutul unei SE enumeră categoriile de operațiuni pentru care organul de conducere are nevoie de autorizația organului de supraveghere, în cadrul sistemului dualist, sau de decizia expresă a organului de administrație, în cadrul sistemului monist.

Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca, în cadrul sistemului dualist, organul de supraveghere să poată impune obligativitatea unei autorizări pentru anumite operațiuni.

(2)   Un stat membru poate stabili categoriile de tranzacții care trebuie să fie cel puțin specificate în statutul unei SE înregistrate pe teritoriul său.

Articolul 49

Membrii organelor SE au obligația de a nu divulga, chiar și după încetarea funcțiilor lor, vreuna din informațiile de care dispun cu privire la SE și a căror dezvăluire ar putea aduce atingere intereselor societății, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea unor informații este solicitată sau admisă în temeiul dispozițiilor de drept intern aplicabile societăților anonime sau din motive de interes public.

Articolul 50

(1)   Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament sau statutul conțin dispoziții contrare, normele interne privind cvorumul și adoptarea deciziilor de către organele SE sunt după cum urmează:

(a)

cvorum: cel puțin jumătate din membri sau din reprezentanții acestora trebuie să fie prezenți;

(b)

adoptarea deciziilor: majoritatea membrilor sau a reprezentanților trebuie să fie prezenți.

(2)   În absența unor dispoziții speciale în statut, președintele fiecărui organism are votul decisiv în cazul în care voturile sunt egal împărțite. Cu toate acestea, statutul nu poate include o dispoziție contrară în cazul în care jumătate din membrii organului de supraveghere sunt reprezentanți ai lucrătorilor.

(3)   În cazul în care participarea lucrătorilor este reglementată în conformitate cu Directiva 2001/86/CE, un stat membru poate prevedea ca, prin derogare de la dispozițiile prevăzute la alineatele (1) și (2), cvorumul și procesul de luare a deciziilor în cadrul organului de supraveghere să fie reglementate de normele aplicabile, în condiții similare, societăților anonime reglementate de dreptul intern al statului membru în cauză.

Articolul 51

În conformitate cu dispozițiile aplicabile societăților anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al unei SE, membrii organului de conducere, supraveghere sau de administrație sunt răspunzători pentru pierderile sau pagubele suferite de SE ca urmare a încălcării de către aceștia a obligațiilor legale, statutare sau de alt tip inerente funcției ocupate.

Secțiunea 4

Adunarea generală

Articolul 52

Adunarea generală decide în problemele care sunt exclusiv de competența acesteia în temeiul:

(a)

prezentului regulament sau

(b)

legislației statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, adoptată în aplicarea Directivei 2001/86/CE.

În plus, adunarea generală decide în acele probleme care sunt de competența adunării generale a unei societăți anonime reglementate de legislația internă a statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, fie în temeiul legislației statului membru în cauză, fie în temeiul statutului SE întocmit în conformitate cu dreptul intern în cauză.

Articolul 53

Fără a se aduce atingere normelor stabilite în prezenta secțiune, organizarea și desfășurarea adunărilor generale, precum și procedurile de vot, sunt reglementate de legislația aplicabilă societăților anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE.

Articolul 54

(1)   O SE convoacă adunarea generală cel puțin o dată în fiecare an calendaristic, în termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar, cu excepția cazurilor în care legislația statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE aplicabilă societăților anonime având același obiect de activitate ca și SE în cauză prevede obligativitatea convocării mai multor adunări generale. Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca prima adunare generală să aibă loc oricând în perioada de 18 luni ulterioară constituirii SE.

(2)   Adunarea generală poate fi convocată în orice moment de organul de conducere, de administrație, de supraveghere sau de orice alt organism sau autoritate competentă în conformitate cu legislația internă aplicabilă societăților anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE.

Articolul 55

(1)   Unul sau mai mulți acționari care dețin împreună acțiuni reprezentând cel puțin 10 % din capitalul subscris al unei SE pot cere convocarea adunării generale și pot stabili ordinea de zi a acesteia; statutul SE sau legislația internă pot prevedea un volum mai mic pentru acest procent deținut, în aceleași condiții ca și cele aplicabile societăților anonime.

(2)   Cererea de convocare a adunării generale include și elementele care trebuie să figureze pe ordinea de zi.

(3)   În cazul în care, după exprimarea cererii formulate în temeiul alineatului (1), adunarea generală nu este convocată la timp sau, indiferent de situație, în termen de două luni, autoritățile judiciare sau administrative a căror jurisdicție include teritoriul pe care se află sediul social al SE pot dispune convocarea adunării generale într-o perioadă dată de timp sau pot autoriza acționarii care au formulat respectiva cerere sau reprezentanții acestora să convoace o adunare generală. Prezenta dispoziție nu aduce atingere dispozițiilor de drept intern care permit acționarilor să convoace adunarea generală.

Articolul 56

Unul sau mai mulți acționari care dețin împreună cel puțin 10 % din capitalul subscris al unei SE pot cere ca unul sau mai multe elemente suplimentare să fie introduse pe ordinea de zi a oricărei adunări generale. Procedurile și termenele aplicabile acestei cereri se stabilesc în dreptul intern al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE sau, în absența acestora, în statutul SE. Procentul de mai sus poate fi micșorat prin statut sau prin legislația statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, în aceleași condiții ca și cele aplicabile societăților anonime.

Articolul 57

Cu excepția cazului în care prezentul regulament sau, în absența acestuia, legislația aplicabilă societăților anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE impune o majoritate mai largă, adunarea generală decide cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Articolul 58

Voturile exprimate nu includ voturile aferente unor acțiuni pentru care acționarul nu a participat la vot, s-a abținut de la vot, a votat în alb sau a emis un vot nul.

Articolul 59

(1)   Modificarea statutului unei SE necesită o decizie a adunării generale adoptată cu o majoritate de minimum două treimi din voturile valabil exprimate, cu excepția cazurilor în care legislația aplicabilă societăților anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE cere sau permite o majoritate mai largă.

(2)   Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca, în cazul în care mai puțin de jumătate din capitalul subscris al unei SE este reprezentat, să fie suficientă majoritatea simplă din voturile menționate la alineatul (1).

(3)   Orice modificare a statutului SE face obiectul unei publicități în conformitate cu articolul 13.

Articolul 60

(1)   În cazul în care există mai multe categorii de acțiuni, orice decizie a adunării generale face obiectul unui vot separat din partea fiecărei categorii de acționari ale căror drepturi sunt afectate de decizia în cauză.

(2)   În cazul în care decizia adunării generale necesită majoritatea voturilor menționate la articolul 59 alineatul (1) sau (2), majoritatea în cauză este necesară și pentru votul separat exprimat de fiecare categorie de acționari ale căror drepturi sunt afectate de decizia în cauză.

TITLUL IV

CONTURILE ANUALE ȘI CONTURILE CONSOLIDATE

Articolul 61

Sub rezerva articolului 62, o SE este reglementată de normele aplicabile societăților anonime în temeiul dreptului intern al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE în ceea ce privește întocmirea conturilor anuale și, după caz, a celor consolidate, precum și întocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea și publicitatea conturilor în cauză.

Articolul 62

(1)   O SE care este o instituție de credit sau financiară este reglementată de normele stabilite în dreptul intern al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE pentru punerea în aplicare a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind inițierea și desfășurarea activității instituțiilor de credit (9) în ceea ce privește întocmirea conturilor anuale și, după caz, a celor consolidate, precum și întocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea și publicarea conturilor în cauză.

(2)   O SE care este o întreprindere de asigurări este reglementată de normele stabilite în dreptul intern al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE pentru punerea în aplicare a Directivei 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurări (10) în ceea ce privește întocmirea conturilor anuale și, după caz, a celor consolidate, precum și întocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea și publicarea conturilor în cauză.

TITLUL V

LICHIDAREA, DIZOLVAREA, INSOLVABILITATEA ȘI ÎNCETAREA DE PLĂȚI

Articolul 63

În ceea ce privește lichidarea, dizolvarea, insolvabilitatea sau încetarea de plăți și alte proceduri similare, o SE este reglementată de dispozițiile legale aplicabile societăților anonime constituite în temeiul dreptului intern al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, inclusiv acele dispoziții referitoare la procedura de decizie în adunarea generală.

Articolul 64

(1)   În cazul în care o SE nu respectă cerințele menționate la articolul 7, statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE ia măsurile necesare pentru a obliga SE în cauză să își reglementeze situația într-un termen stabilit prin:

(a)

transferarea administrației centrale înapoi în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social sau

(b)

transferarea sediului social prin procedura prevăzută la articolul 8.

(2)   Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că o SE care nu reușește să își reglementeze situația în conformitate cu alineatul (1) este lichidată.

(3)   Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE instituie o acțiune în justiție împotriva oricărei încălcări constatate a articolului 7. Această acțiune duce la suspendarea procedurilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

(4)   În cazul în care, la inițiativa autorităților sau a oricărei părți interesate, se constată că o SE are administrația centrală pe teritoriul unui stat membru contrar dispozițiilor articolului 7, autoritățile statului membru în cauză informează de îndată statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE.

Articolul 65

Fără a aduce atingere dispozițiilor de drept intern care impun măsuri de publicitate suplimentare, deschiderea procedurilor de lichidare, dizolvare, insolvabilitate sau încetare de plăți, precum și închiderea lor și orice decizie de continuare a activității fac obiectul unei publicități în conformitate cu articolul 13.

Articolul 66

(1)   O SE poate fi transformată într-o societate anonimă reglementată de dreptul intern al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE în cauză. Decizia de transformare nu poate fi luată decât după doi ani de la data înregistrării sau după aprobarea primelor două conturi anuale.

(2)   Transformarea unei SE în societate anonimă nu duce nici la dizolvarea societății, nici la constituirea unei persoane juridice noi.

(3)   Organul de conducere sau de administrație al SE întocmește un proiect de transformare și un raport explicativ și justificativ privind aspectele juridice și economice ale transformării și indicând efectele pe care adoptarea formei de societate anonimă le are asupra acționarilor și lucrătorilor.

(4)   Proiectul de transformare face obiectul unei publicități efectuate în conformitate cu modalitățile prevăzute de legislația fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale convocată pentru a se pronunța asupra transformării.

(5)   Înaintea adunării generale menționate la alineatul (6), unul sau mai mulți experți independenți desemnați sau autorizați, în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva 78/855/CEE, de o autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de care aparține SE care se transformă în societate anonimă atestă faptul că societatea dispune de active cel puțin echivalente cu capitalul propriu.

(6)   Adunarea generală a SE aprobă proiectul de transformare, precum și statutul societății anonime. Decizia adunării generale se ia în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 7 din Directiva 78/855/CEE.

TITLUL VI

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE ȘI TRANZITORII

Articolul 67

(1)   În cazul în care și atâta timp cât a treia fază a uniunii economice și monetare (UEM) nu i se aplică, fiecare stat membru poate aplica SE care au sediul social pe teritoriul său dispozițiile aplicabile societăților anonime care intră sub incidența dreptului statului membru în cauză în ceea ce privește modul de exprimare a capitalului. Oricare ar fi situația, o SE își poate exprima capitalul și în euro. În acest caz, rata de schimb dintre moneda națională și euro este aceea din ultima zi a lunii anterioare constituirii SE.

(2)   În cazul în care și atâta timp cât a treia fază a UEM nu se aplică statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al unei SE, SE în cauză poate întocmi și publica, cu toate acestea, conturile anuale și, după caz, conturile consolidate în euro. Statul membru poate impune întocmirea și publicarea conturilor anuale și, după caz, a conturilor consolidate ale SE în moneda națională în aceleași condiții ca și cele stabilite pentru societățile anonime reglementate de dreptul statului membru în cauză. Acest lucru nu aduce atingere posibilității ca o SE să își publice conturile anuale și, după caz, conturile consolidate în euro în conformitate cu Directiva 90/604/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 de modificare a Directivei 78/60/CEE privind conturile anuale și a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate (11), în ceea ce privește derogările pentru întreprinderile mici și mijlocii și publicarea conturilor în ECU.

TITLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 68

(1)   Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a asigura aplicarea eficientă a prezentului regulament.

(2)   Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente în sensul articolelor 8, 25, 26, 54, 55 și 64. Statul membru informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 69

În termen de maximum cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă Consiliului și Parlamentului European un raport privind aplicarea regulamentului și propuneri de modificare, după caz. Raportul va analiza în special oportunitatea:

(a)

amplasării administrației centrale și a sediului social al unei SE în state membre diferite;

(b)

lărgirii conceptului de fuzionare de la articolul 17 alineatul (2) pentru a include și alte tipuri de fuzionare decât cele menționate la articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (1) din Directiva 78/855/CEE;

(c)

revizuirii regulii de competență de la articolul 8 alineatul (16) pentru a lua în considerare orice dispoziție eventual inserată în Convenția de la Bruxelles din 1968 sau în orice alt text adoptat de statele membre sau de Consiliu pentru a înlocui convenția menționată;

(d)

includerii în statutul unei SE a dispozițiilor adoptate de un stat membru în exercitarea competențelor conferite statelor membre de prezentul regulament sau pentru a asigura aplicarea eficientă a prezentului regulament privind SE și inserarea în statutul SE unor dispoziții care derogă de la legislația menționată sau o completează, chiar dacă astfel de dispoziții nu sunt autorizate prin statutul unei societăți anonime cu sediul social în statul membru în cauză.

Articolul 70

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 octombrie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 8 octombrie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

L. ONKELINX


(1)  JO C 263, 16.10.1989, p. 41 și JO C 176, 8.7.1991, p. 1.

(2)  Aviz din 4 septembrie 2001 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 124, 21.5.1990, p. 34.

(4)  JO L 294, 10.11.2001, p. 22.

(5)  JO L 395, 30.12.1989, p. 40. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(6)  JO L 65, 14.3.1968, p. 8. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(7)  JO L 295, 20.10.1978, p. 36. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(8)  A doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților anonime și menținerea și modificarea capitalului acestora (JO L 26, 31.1.1977, p. 1). Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(9)  JO L 126, 26.5.2000, p. 1.

(10)  JO L 374, 31.12.1991, p. 7.

(11)  JO L 317, 16.11.1990, p. 57.


ANEXA I

SOCIETĂȚILE ANONIME MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

 

BELGIA:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

 

DANEMARCA:

aktieselskaber

 

GERMANIA:

die Aktiengesellschaft

 

GRECIA:

ανώνυμη εταιρία

 

SPANIA:

la sociedad anónima

 

FRANȚA:

la société anonyme

 

IRLANDA:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

 

ITALIA:

società per azioni

 

LUXEMBURG:

la société anonyme

 

ȚĂRILE DE JOS:

de naamloze vennootschap

 

AUSTRIA:

die Aktiengesellschaft

 

PORTUGALIA:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

 

FINLANDA:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag

 

SUEDIA:

publikt aktiebolag

 

MAREA BRITANIE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital


ANEXA II

SOCIETĂȚILE ANONIME SAU SOCIETĂȚILE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

 

BELGIA:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

la société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

DANEMARCA:

aktieselskaber

anpartselskaber

 

GERMANIA:

die Aktiengesellschaft

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

GRECIA:

ανώνυμη εταιρία

εταιρία περιορισμένης ευθύνης

 

SPANIA:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

 

FRANȚA:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

 

IRLANDA:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital

 

ITALIA:

società per azioni

società a responsabilità limitata

 

LUXEMBURG:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

 

ȚĂRILE DE JOS:

de naamloze vennootschap

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

AUSTRIA:

die Aktiengesellschaft

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

PORTUGALIA:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

 

FINLANDA:

osakeyhtiö

aktiebolag

 

SUEDIA:

aktiebolag

 

MAREA BRITANIE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital


Top