Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D2455

Decizia nr. 2455/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de substanțe prioritare în domeniul apei și de modificare a Directivei 2000/60/CEText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 331, 15.12.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 78 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj

15/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

249


32001D2455


L 331/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 2455/2001/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2001

de stabilire a unei liste de substanțe prioritare în domeniul apei și de modificare a Directivei 2000/60/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (4) și directivele adoptate în cadrul acesteia reprezintă, în prezent, principalul instrument comunitar de luptă împotriva deversărilor din surse fixe și difuze de substanțe periculoase.

(2)

Controalele comunitare prevăzute de Directiva 76/464/CEE a Consiliului au fost înlocuite, armonizate și aprofundate de Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (5).

(3)

În temeiul Directivei 2000/60/CE, trebuie adoptate măsuri specifice la nivel comunitar împotriva poluării apelor cu poluanți individuali sau grupuri de poluanți care prezintă un risc semnificativ pentru sau prin intermediul mediului acvatic, inclusiv riscuri semnificative pentru apele utilizate pentru prepararea apei potabile. Astfel de măsuri au drept scop reducerea progresivă și, pentru substanțe periculoase prioritare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 30 a doua teză din Directiva 2000/60/CE, stoparea sau eliminarea progresivă a deversărilor, emisiilor sau pierderilor în termen de 20 de ani de la adoptarea acestor măsuri la nivel comunitar, cu scopul final, astfel cum a fost recunoscut în contextul îndeplinirii obiectivelor din acordurile internaționale relevante, de a ajunge la concentrații în mediul marin care sunt apropiate de nivelurile de bază pentru substanțele de origine naturală și apropiate de zero pentru substanțele sintetice artificiale. În vederea adoptării acestor măsuri este necesară întocmirea unei liste de substanțe prioritare, ca anexa X la Directiva 2000/60/CE, inclusiv de substanțe periculoase prioritare. Lista a fost pregătită ținându-se seama de recomandările menționate la articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2000/60/CE.

(4)

Pentru substanțele de origine naturală sau produse prin procese naturale, cum ar fi cadmiul, mercurul și hidrocarburile aromatice policiclice (HPA), este imposibilă eliminarea totală a emisiilor, deversărilor și pierderilor din toate sursele potențiale. La întocmirea directivelor individuale relevante, trebuie să se țină seama în mod corespunzător de această situație, iar măsurile ar trebui să aibă ca scop încetarea emisiilor, deversărilor și pierderilor în mediul acvatic ale substanțelor periculoase prioritare care derivă din activitățile umane.

(5)

Directiva 2000/60/CE introduce la articolul 16 alineatul (2) o metodologie bazată științific pentru alegerea substanțele prioritare în funcție de riscul lor semnificativ pentru sau prin intermediul mediului acvatic.

(6)

Metodologia stabilită prin Directiva 2000/60/CE permite, drept cea mai practică opțiune, aplicarea unei proceduri simplificate de evaluare în funcție de risc, bazate pe principii științifice și care ține seama în special de:

probe privind gradul de risc intrinsec al substanței în cauză și, în special, ecotoxicitatea sa acvatică și toxicitatea umană prin căi de expunere acvatică;

probe obținute prin monitorizare care atestă o contaminare extinsă a mediului și

alți factori dovediți care pot indica posibilitatea unei contaminări extinse a mediului, cum ar fi volumul producției și volumul utilizat de substanță și modalitățile de utilizare.

(7)

Pe această bază, Comisia a dezvoltat un sistem combinat de stabilire a priorității pe baza monitorizării și a modelării (COMMPS) în colaborare cu experți ai părților interesate, cu implicarea Comitetului științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu, a statelor membre, a țărilor AELS, a Agenției Europene de Mediu, a asociațiilor industriale europene, inclusiv a asociațiilor care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii, și a unor organizații europene de mediu.

(8)

Comisia ar trebui să implice în procedura COMMPS statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, acordând prioritate statelor al căror teritoriu este traversat de cursuri de apă care traversează, de asemenea, teritoriul unui stat membru sau de afluenți ai acestora din urmă.

(9)

O primă listă de treizeci și trei de substanțe sau grupuri de substanțe prioritare a fost selectată pe baza procedurii COMMPS, în urma unor discuții deschise și transparente cu părțile interesate.

(10)

Este necesar să se adopte de îndată această listă pentru a permite punerea în aplicare, în timp util și continuă, a controalelor comunitare asupra substanțelor periculoase în conformitate cu strategia prevăzută la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE, în special în propunerile de controale prevăzute la articolul 16 alineatul (6) și în propunerile de standarde de calitate, astfel cum au fost prevăzute la articolul 16 alineatul (7), cu scopul de a atinge obiectivele directivei în cauză.

(11)

Lista substanțelor prioritare care a fost adoptată în temeiul prezentei decizii înlocuiește lista de substanțe din comunicarea Comisiei către Consiliu din 22 iunie 1982 privind substanțele periculoase care ar putea fi incluse în lista I din Directiva 76/464/CEE (6) a Consiliului.

(12)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, identificarea substanțelor periculoase prioritare trebuie să țină seama de selecția de substanțe potențial periculoase efectuată în legislația comunitară relevantă privind substanțele periculoase sau în acordurile internaționale relevante. Substanțele periculoase sunt definite în directiva în cauză drept „substanțele sau grupele de substanțe care sunt toxice, persistente și bioacumulabile, precum și alte substanțe sau grupe de substanțe care dau naștere unui nivel similar de îngrijorare”.

(13)

Acordurile internaționale relevante includ, inter alia, Convenția OSPAR de protejare a mediului marin din Atlanticul de nord-est, Convenția HELCOM de protejare a mediului marin din Marea Baltică, Convenția de la Barcelona privind protejarea mediului marin din Marea Mediterană împotriva poluării, convențiile adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale, Convenția Programului de Mediu al Organizației Națiunilor Unite privind poluanții organici persistenți și Protocolul privind poluanții organici persistenți la Convenția UNECE privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi.

(14)

Selectarea substanțelor prioritare și identificarea substanțelor periculoase prioritare avute în vedere pentru instituirea de controale asupra emisiilor, deversărilor și pierderilor vor contribui la realizarea obiectivelor și a angajamentelor comunitare asumate în temeiul convențiilor internaționale pentru protejarea apelor marine, în special la punerea în aplicare a Strategiei privind substanțele periculoase adoptată la reuniunea ministerială OSPAR din 1998 în cadrul Convenției pentru protejarea mediului marin din Atlanticul de nord-est în temeiul Deciziei 98/249/CE (7) a Consiliului.

(15)

Identificarea substanțelor periculoase prioritare din lista substanțelor prioritare ar trebui să se facă ținând seama, inter alia, de substanțele periculoase pentru care s-a aprobat, în cadrul acordurilor internaționale, eliminarea progresivă sau stoparea deversărilor, emisiilor și pierderilor, ca de exemplu substanțele periculoase pentru care s-a aprobat eliminarea progresivă în cadrul forumurilor internaționale, inclusiv OMI, Programul de Mediu al Organizației Națiunilor Unite (UNEP) sau UNECE; substanțele periculoase pentru care s-a aprobat încetarea cu prioritate a deversărilor, emisiilor și pierderilor în cadrul Convenției OSPAR, inclusiv substanțele periculoase identificate de Selecția DYNAMEC I (8) sau III (9) a OSPAR; substanțe periculoase care dau naștere „unui nivel similar de îngrijorare” precum substanțele persistente, toxice și bioacumulabile (PTB), ca de exemplu perturbatorii endocrini identificați în cadrul strategiei OSPAR, și metalele grele incluse în Protocolul privind metalele grele la Convenția UNECE privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi și selectate pentru acțiuni prioritare în cadrul OSPAR 1998 și 2000, care dau naștere „unui nivel similar de îngrijorare” cu PTB.

(16)

Pentru a eficientiza măsurile de combatere a poluării apelor, Comisia trebuie să promoveze sincronizarea cercetărilor efectuate și a concluziilor formulate în cadrul Convenției OSPAR și a procedurii COMMPS.

(17)

Procedura COMMPS este concepută ca un instrument dinamic pentru clasificarea substanțelor periculoase în ordinea priorităților, deschis unei îmbunătățiri și evoluții continue în vederea revizuirii și adaptării primei liste de substanțe prioritare la cel mult patru ani de la intrarea în vigoare a Directivei 2000/60/CE și ulterior o dată la patru ani. Pentru a asigura faptul că toate substanțele potențial periculoase sunt luate în considerare în cadrul următorului proces de selecție, este esențial ca nici o substanță să nu fie sistematic exclusă, să se ia în considerare cele mai bune cunoștințe disponibile și să se includă în procesul de selecție toate produsele chimice și pesticidele de pe piața UE și toate substanțele identificate ca „periculoase” de către OSPAR.

(18)

Eficiența COMMPS este, în mare măsură, determinată de disponibilitatea unor date relevante. S-a constatat că legislația comunitară actuală referitoare la substanțele chimice suferă de o lipsă semnificativă de date. Scopul Directivei 2000/60/CE poate fi realizat în întregime numai dacă se asigură disponibilitatea unor date complete prin revizuirea legislației comunitare referitoare la substanțele chimice.

(19)

Trimiterea la procedura COMMPS nu exclude posibilitatea utilizării de către Comisie a unor metode de evaluare a periculozității anumitor substanțe care au fost deja dezvoltate sau utilizate în cadrul altor măsuri anti-poluare.

(20)

În conformitate cu articolul 1 litera (c) din Directiva 2000/60/CE, revizuirea ulterioară a listei de substanțe prioritare menționate la articolul 16 alineatul (4) din directiva în cauză va contribui la încetarea emisiilor, a deversărilor și a pierderilor de orice substanță periculoasă până în 2020 prin adăugarea progresivă de substanțe la această listă.

(21)

În cursul revizuirii și adaptării listei de substanțe prioritare, în afară de procedura COMMPS perfecționată, este necesar să se ia în considerare, după caz, rezultatele revizuirilor prevăzute de Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitofarmaceutice (10), de Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (11), de Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (12) și eventual alte informații științifice obținute prin revizuirea unor directive existente sau noi, în special în cadrul legislației privind produsele chimice. Trebuie evitate revizuirile suprapuse ale substanțelor din cauza costurilor implicate. În timpul adaptării listelor, trebuie să fie posibilă atât stabilirea unei priorități inferioare, precum și trecerea unei substanțe într-o categorie superioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă prin prezenta decizie lista substanțelor prioritare, inclusiv substanțele identificate ca substanțe periculoase prioritare, astfel cum s-a prevăzut la articolul 16 alineatele (2) și (3) din Directiva 2000/60/CE. Această listă, astfel cum apare în anexa la prezenta decizie, se adaugă la Directiva 2000/60/CE ca anexa X.

Articolul 2

Lista substanțelor prioritare stabilită prin prezenta decizie înlocuiește lista de substanțe din Comunicarea Comisiei din 22 iunie 1982.

Articolul 3

Pentru a garanta că toate substanțele potențial prioritare sunt luate în considerare, Comisia și statele membre se asigură că datele referitoare la substanțe și la expunerea acestora, necesare pentru punerea în aplicare a procedurii COMMPS sunt disponibile.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2001.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

A. NEYTS-UYTTEBROECK


(1)  JO C 177 E, 27.6.2000, p. 74 și

JO C 154 E, 29.5.2001, p. 117.

(2)  JO C 268, 19.9.2000, p. 11.

(3)  Avizul Parlamentului European din 15 mai 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 octombrie 2001.

(4)  JO L 129, 18.5.1976, p. 23, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/60/CE (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(5)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

(6)  JO C 176, 14.7.1982, p. 3.

(7)  JO L 104, 3.4.1998, p. 1.

(8)  Nebiodegradabile intrinsec și log Kow (coeficient de partiție octanol-apă) mai mare sau egal cu 5 sau FBC (factorul de bioconcentrare) mai mare sau egal cu 5 000 și toxicitatea acvatică acută mai mică sau egală cu 0,1 mg/l sau clasificate drept CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere) la mamifere.

(9)  Nebiodegradabile intrinsec și log Kow mai mare sau egal cu 4 sau FBC mai mare sau egal cu 500 și toxicitatea acvatică acută mai mică sau egală cu 1 mg/l sau CMR la mamifere.

(10)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/49/CE (JO L 176, 29.6.2001, p. 61).

(11)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1.

(12)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA X

LISTA SUBSTANȚELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI (1)

 

Nr. CAS (6)

Nr. UE (7)

Denumirea substanței prioritare

Identificată ca substanță periculoasă prioritară

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaclor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracen

(X) (3)

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

(X) (3)

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzen

 

(5)

Fără obiect

Fără obiect

Difenileteri bromurați (2)

(X) (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmiu și compuși

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Cloralcani C10- C13  (2)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos

(X) (3)

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Dicloretan

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Diclormetan

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

(X) (3)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

(X) (3)

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

(X) (3)

 

959-98-8

Fără obiect

(alfa-endosulfan)

 

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranten (5)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexaclorbenzen

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexaclorbutadienă

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexaclorciclohexan

X

 

58-89-9

200-401-2

(izomerul gama, Lindan)

 

(19)

34123-59-6

251-835-4

Izoproturon

(X) (3)

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plumb și compuși

(X) (3)

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercur și compuși

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalină

(X) (3)

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nichelși compuși

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonil-fenoli

X

 

104-40-5

203-199-4

[4-(para)-nonil-fenol]

 

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octil-fenoli

(X) (3)

 

140-66-9

Fără obiect

(para-terț-octilfenol)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaclorbenzen

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentaclorfenol

(X) (3)

(28)

Fără obiect

Fără obiect

Hidrocarburi aromatice policiclice

(X)

 

50-32-8

200-028-5

(Benz-a-piren),

 

 

205-99-2

205-911-9

(Benz-b-fluoranten),

 

 

191-24-2

205-883-8

(Benz-g,h,i- perilen),

 

 

207-08-9

205-916-6

(Benz-k-fluoranten),

 

 

193-39-5

205-893-2

(Indeno-1,2,3-cd-piren)

 

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

(X) (3)

(30)

688-73-3

211-704-4

Compuși tributilstanici

X

 

36643-28-4

Fără obiect

(cation tributilstaniu)

 

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorbenzen

(X) (3)

 

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-triclorbenzen)

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Triclormetan (Cloroform)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

(X) (3)


(1)  În cazul în care s-au selectat grupe de substanțe, substanțe tipice reprezentative au fost incluse în listă ca parametri orientativi (între paranteze și fără număr). Controalele instituite vor avea ca obiect aceste substanțe reprezentative, fără a prejudicia introducerea altor substanțe individuale reprezentative, atunci când este cazul.

(2)  Aceste grupe de substanțe includ în general un număr semnificativ de compuși. În prezent, nu se pot indica parametri orientativi adecvați.

(3)  Această substanță prioritară este supusă unei revizuiri pentru identificarea ca posibilă «substanță periculoasă prioritară». Comisia va adresa o propunere Parlamentului European și Consiliului pentru clasificarea finală a substanței, în termen de 12 luni de la adoptarea prezentei liste. Calendarul stabilit la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei referitoare la controale nu este afectat de această revizuire.

(4)  Numai pentabromdifenil eter (număr CAS 32534-81-9).

(5)  Fluorantenul a fost inclus pe listă ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase.

(6)  CAS: Chemical Abstract Services.

(7)  Număr UE: Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață (IESCE) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).”


Top