Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1159

Regulamentul (CE) nr. 1159/2000 al Comisiei din 30 mai 2000 privind acțiunile de informare și publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervențiile Fondurilor Structurale

OJ L 130, 31.5.2000, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogat prin 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1159/oj

14/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

22


32000R1159


L 130/30

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1159/2000 AL COMISIEI

din 30 mai 2000

privind acțiunile de informare și publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervențiile Fondurilor Structurale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondurile Structurale (1), în special articolul 53 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede măsuri de publicitate și informare privind acțiunile Fondurilor Structurale.

(2)

Articolul 34 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 dispune că autoritatea de gestionare însărcinată cu punerea în practică a unei intervenții structurale comunitare este responsabilă de respectarea obligațiilor în materie de informare și publicitate.

(3)

Articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 precizează că autoritatea de gestionare are responsabilitatea de a asigura publicitatea intervenției și în special de a informa potențialii beneficiari finali, organizațiile profesionale, partenerii economici și sociali, organismele de promovare a egalității între sexe și organizațiile neguvernamentale privind posibilitățile oferite de intervenție, precum și de a informa opinia publică cu privire la rolul Comunității în sprijinul intervenției respective și a rezultatelor acesteia.

(4)

În conformitate cu alineatul (3) din articolul menționat, statele membre consultă Comisia și o informează anual cu privire la inițiativele luate în vederea informării și publicității.

(5)

În temeiul articolului 18 alineatul (3) și al articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, pentru fiecare program operațional și pentru fiecare document unic de programare, programul de completare cuprinde măsurile care trebuie să asigure, în conformitate cu articolul 46, informarea și publicitatea intervenției.

(6)

Articolul 35 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 dispune examinarea și aprobarea de către comitetele de monitorizare a rapoartelor anuale și a raportului final de realizare a intervențiilor înainte de trimiterea lor la Comisie, și, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din același regulament, aceste rapoarte conțin elemente privind dispozițiile care trebuie adoptate de autoritatea de gestionare și de comitetul de monitorizare în vederea asigurării calității și eficienței măsurilor luate pentru publicitatea intervenției. Articolul 40 alineatul (4) dispune în special ca rezultatele evaluărilor să fie puse la dispoziția publicului, la cerere, după obținerea acordului comitetului de monitorizare în ceea ce privește evaluarea la jumătatea perioadei prevăzută pentru cel târziu 31 decembrie 2003.

(7)

Decizia 94/342/CE a Comisiei din 31 mai 1994 privind acțiunile de informare și publicitate ce trebuie întreprinse de statele membre în legătură cu intervențiile Fondurilor Structurale și ale Instrumentului Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP) (2) rămâne în vigoare pentru asistența oferită în temeiul Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 al Consiliului din 24 iunie 1988 privind misiunile și eficiența Fondurilor Structurale, precum și coordonarea activităților lor și a operațiunilor cu Banca Europeană de Investiții și cu celelalte instrumente financiare existente (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3193/94 (4), precum și în temeiul regulamentelor adoptate în conformitate cu acesta din urmă.

(8)

Comitetul menționat la articolul 147 din tratat, Comitetul structurilor agricole și al dezvoltării rurale și Comitetul sectoarelor de pescuit și acvacultură au fost consultate cu privire la prezentul regulament. Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltarea și reconversia regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Dispozițiile detaliate care se aplică în materie de informare și publicitate referitoare la intervențiile Fondurilor Structurale din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 sunt definite în anexa prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2000.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1.

(2)  JO L 152, 18.6.1994, p. 39.

(3)  JO L 185, 15.7.1988, p. 9.

(4)  JO L 337, 24.12.1994, p. 11.


ANEXĂ

NORME DE APLICARE ÎN MATERIE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE REFERITOARE LA INTERVENȚIILE FONDURILOR STRUCTURALE

1.   Principii generale și domeniu de aplicare

Măsurile de informare și publicitate referitoare la intervențiile Fondurilor Structurale au în vedere creșterea notorietății și transparenței acțiunii Uniunii Europene și formarea unei imagini omogene a intervențiilor respective în toate statele membre. Ele se referă la operațiunile în care intervin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE), Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secția „orientare” sau Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP).

Măsurile de informare și publicitate enunțate în continuare se referă la cadrele comunitare de sprijin (CCS), la programele operaționale, la documentele unice de programare (DOCUP) și la programele de inițiative comunitare, conform definiției lor din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

Publicitatea locală revine autorității de gestionare însărcinate cu aplicarea acestor intervenții. Ea se efectuează în colaborare cu Comisia, care va fi informată cu privire la măsurile luate în acest sens.

Autoritățile naționale și regionale competente iau toate măsurile administrative adecvate pentru a asigura aplicarea efectivă a prezentelor dispoziții și pentru a colabora cu Comisia.

2.   Obiectivele acțiunilor de informare și publicitate și publicul țintă

Acțiunile de informare și publicitate au drept scop:

2.1.   informarea beneficiarilor potențiali și finali, precum și:

autoritățile regionale și locale și celelalte autorități publice competente;

organizațiile profesionale și mediile economice;

partenerii economici și sociali;

organizațiile neguvernamentale, în special organismele pentru promovarea egalității între sexe și organismele care acționează pentru protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător;

operatorii sau deținătorii de proiecte,

cu privire la posibilitățile oferite de intervenția concertată a Uniunii Europene și a statelor membre pentru asigurarea transparenței;

2.2.   informarea opiniei publice privind rolul jucat de Uniunea Europeană în colaborare cu statele membre în sprijinul intervențiilor menționate și a rezultatelor acestora.

3.   Aplicarea măsurilor de informare și publicitate

3.1.   Norme

3.1.1.   Pregătirea măsurilor

Măsurile de informare și publicitate sunt prezentate sub forma unui plan de acțiuni de comunicare pentru fiecare program operațional și fiecare document unic de programare (DOCUP). Dacă este cazul, acest plan este prezentat la nivelul CCS. El este aplicat pe răspunderea autorității de gestionare desemnate.

Planul de acțiuni de comunicare cuprinde:

obiectivele și publicul țintă;

conținutul și strategia acțiunilor de comunicare și de informare care decurg de aici, indicând acțiunile care urmează să fie întreprinse ca obiective prioritare ale fiecărui fond;

bugetul indicativ;

serviciile administrative sau organismele responsabile de aplicarea lor;

criteriile de evaluare folosite la evaluarea acțiunilor întreprinse.

Planul de acțiuni de comunicare este prezentat în suplimentul de programare, în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

3.1.2.   Finanțarea

Sumele prevăzute pentru informare și publicitate figurează în planurile de finanțare ale cadrelor comunitare de sprijin (CCS), ale DOCUP și ale programelor operaționale vizând asistența tehnică [credite necesare elaborării, monitorizării și evaluării intervențiilor menționate în articolul 17 alineatul (2) litera (e), în articolul 18 alineatul (2) litera (b) și în articolul 19 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999].

3.1.3.   Identificarea factorilor responsabili

Fiecare autoritate de gestionare desemnează persoanele responsabile de informare și publicitate. Autoritățile de gestionare informează Comisia cu privire la aceste desemnări.

3.1.4.   Dare de seamă

Cu ocazia întâlnirii anuale prevăzute în articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, autoritatea de gestionare informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

3.2.   Conținutul și strategia acțiunilor de informare și publicitate

Măsurile care urmează să fie aplicate trebuie să permită realizarea obiectivelor menționate la punctul 2, adică:

asigurarea transparenței pentru beneficiarii potențiali și finali;

informarea opiniei publice.

3.2.1.   Asigurarea transparenței la nivelul beneficiarilor potențiali și finali, precum și al grupurilor menționate la punctul 2.1

3.2.1.1.   Autoritatea de gestionare asigură în special:

publicarea conținutului intervențiilor, indicând implicarea Fondurilor Structurale în discuție, precum și difuzarea acestor documente și punerea lor la dispoziția solicitanților interesați;

stabilirea unei comunicări adecvate privind desfășurarea intervențiilor pe toată perioada programării;

punerea în practică a unor acțiuni de informare privind gestionarea, monitorizarea și evaluarea intervențiilor Fondurilor Structurale finanțate, unde e cazul, prin credite de asistență tehnică a intervențiilor respective.

Autoritățile de gestionare încearcă să asigure o prezentare omogenă a materialului de informare și publicitate realizat, în conformitate cu normele prevăzute pentru realizarea instrumentelor de informare și publicitate descrise la punctul 6. În acest context, se recomandă utilizarea următoarelor mesaje cu privire la misiunea fiecărui Fond:


FEDER:

„Contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și de nivel de trai între diverse regiuni și a subdezvoltării din regiunile cele mai defavorizate.

Contribuie la remedierea principalelor dezechilibre regionale în cadrul Comunității printr-o participare la dezvoltarea și la ajustarea structurală a regiunilor cu dezvoltare economică rămasă în urmă și la reconversia socio-economică a regiunilor.”

FSE:

„Contribuie la dezvoltarea locurilor de muncă favorizând angajările, spiritul întreprinzător, adaptabilitatea, egalitatea șanselor și investițiile în resursele umane.”

FEOGA:

„Consacră legătura dintre agricultura multifuncțională și teritoriu.

Consolidează și sprijină competitivitatea agriculturii ca activitate pivot în zonele rurale.

Asigură diversificarea activităților în mediul rural.

Facilitează menținerea populației în zonele rurale.

Conservă și ameliorează mediul, peisajul și patrimoniul.”

IFOP:

„Contribuie la atingerea unui echilibru durabil între resursele halieutice și exploatarea lor.

Modernizează structurile de pescuit pentru a asigura viitorul acestui sector.

Contribuie la întreținerea unui sector dinamic și competitiv și la revitalizarea zonelor dependente de pescuit.

Ameliorează aprovizionarea și valorificarea produselor din pește.”

3.2.1.2.   Autoritatea de gestionare desemnată pentru aplicarea unei intervenții asigură instituirea unui sistem adecvat de diseminare a informațiilor destinate asigurării transparenței față de diferiți parteneri și beneficiari potențiali, în special întreprinderile mici și mijlocii.

Aceste informații presupun menționarea clară a demersurilor administrative care trebuie întreprinse, descrierea mecanismelor de gestionare a dosarelor, informarea privind criteriile de selecție a cererilor de oferte și a mecanismelor de evaluare, precum și numele sau punctele de contact la nivel național, regional sau local ce pot explica funcționarea intervențiilor și criteriile de eligibilitate.

În cazul măsurilor pentru dezvoltarea potențialului endogen, al ajutoarelor publice destinate întreprinderilor și în cazul subvențiilor globale, această informație trebuie transmisă mai ales prin organismele intermediare și organizațiile reprezentative ale întreprinderilor.

3.2.1.3.   Pentru categoriile de persoane care ar putea beneficia de o acțiune de formare, angajare sau care aparțin domeniului dezvoltării resurselor umane, autoritatea de gestionare instituie un sistem adecvat de diseminare a informației. În acest scop, ea se asigură de cooperarea dintre organismele de formare profesională, organismele care intervin în domeniul ocupării forței de muncă, întreprinderile și grupurile de întreprinderi, centrele de învățământ și organizațiile neguvernamentale.

3.2.2.   Informarea opiniei publice

3.2.2.1.   Pentru a sensibiliza într-o mai mare măsură opinia publică cu privire la rolul Uniunii Europene în sprijinirea intervențiilor în discuție și a rezultatului acestora, autoritatea de gestionare desemnată informează mijloacele de informare în masă, în modul cel mai adecvat, asupra intervențiilor structurale cofinanțate de Uniunea Europeană. În aceste informații, participarea Uniunii Europene trebuie precizată echitabil și mesajele trebuie să expună misiunile fiecărui Fond, prezentând prioritățile specifice intervențiilor respective, conform punctului 3.2.1.1.

Lansarea intervențiilor, după adoptarea lor de către Comisie, și fazele importante ale realizării lor fac obiectul acțiunilor de sensibilizare prin mijloacele de informare în masă naționale sau regionale (presă, radio, televiziune) după caz; în acest scop, se pot folosi în special comunicate de presă, introducerea de articole, suplimente în ziarele cele mai potrivite și vizitele la amplasamente. De asemenea, se pot folosi și alte mijloace de informare și comunicare, cum ar fi pagini web, publicații cu exemple de proiecte și concursuri reușite bazate pe cele mai bune practici.

Dacă se recurge la inserări de chenare publicitare, de exemplu sub formă de note de presă sau de comunicate publicitare, participarea Uniunii Europene trebuie menționată clar.

Trebuie să se asigure o colaborare adecvată cu biroul de reprezentare a Comisiei în statul membru respectiv.

3.2.2.2.   Măsurile de informare și publicitate în atenția publicului cuprind următoarele elemente:

cu privire la investițiile în infrastructură, al căror cost total depășește 500 000 de euro pentru operațiunile cofinanțate prin IFOP și 3 milioane de euro pentru toate celelalte operațiuni:

panouri de afișaj ridicate pe locațiile respective;

plăci comemorative permanente pentru infrastructurile accesibile publicului larg, se vor realiza conform normelor descrise la punctul 6;

cu privire la măsurile cofinanțate privind formarea și ocuparea forței de muncă:

o informare a beneficiarilor acțiunilor de formare privind participarea lor la o măsură cofinanțată de Uniunea Europeană;

acțiuni de sensibilizare privind rolul Uniunii Europene în acțiunile din domeniul formării profesionale, ocupării forței de muncă și dezvoltării resurselor umane;

cu privire la investițiile în întreprinderi, la măsurile de dezvoltare a potențialului endogen și la orice altă acțiune ce beneficiază de sprijin financiar comunitar:

o informare a beneficiarilor asupra participării lor la o măsură cofinanțată de Uniunea Europeană, prin intermediul formularelor descrise la punctul 6.

4.   Activitatea comitetelor de monitorizare

4.1.   Comitetele de monitorizare asigură o informare adecvată asupra activității lor. În acest scop, ele informează, pe cât posibil, mijloacele de informare în masă asupra stadiului intervențiilor de care se ocupă. Președintele răspunde de legăturile cu presa. Reprezentanții Comisiei participă la legăturile cu presa.

Trebuie să se prevadă, de asemenea, acțiuni adecvate prin informarea Comisiei și a birourilor sale de reprezentare din statele membre cu ocazia manifestărilor importante legate de reuniuni ale comitetelor de monitorizare, cum ar fi întâlnirile la nivel înalt sau sesiunile inaugurale.

4.2.   Comitetele de monitorizare examinează raportul anual de execuție prevăzut în articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, care trebuie să conțină un capitol privind măsurile de informare și publicitate în conformitate cu articolul 35 din același regulament. Autoritatea de gestionare înaintează comitetelor de monitorizare o informare privind calitatea și eficiența acțiunii întreprinse pentru măsurile de informare și publicitate, precum și dovezi pertinente, ca de exemplu fotografii.

În conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, statele membre transmit Comisiei toate elementele de informare de care aceasta trebuie să țină seama în raportul anual prevăzut în articolul 45 din regulamentul menționat.

Aceste informații trebuie să permită confirmarea privind respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

5.   Parteneriat și schimburi de experiență

Autoritățile de gestionare pot, în orice situație, să ia măsuri suplimentare, în special inițiative care contribuie la buna aplicare a politicii adoptate în cadrul Fondurilor Structurale.

Acestea informează Comisia cu privire la inițiativele luate, pentru ca aceasta să poată participa la realizarea lor într-un mod adecvat.

În scopul de a facilita aplicarea ansamblului de dispoziții din prezentul regulament, Comisia acordă sprijinul său tehnic acolo unde este necesar. Pe baza unui spirit de parteneriat și a unui interes reciproc, ea pune la dispoziția autorităților respective cunoștințele și materialele de care dispune. Aceasta sprijină schimburile de experiență dobândită prin aplicarea articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 și promovează rețele informale formate din cei responsabili cu informarea. În acest scop, se recomandă ca statul membru să desemneze câte un coordonator pentru fiecare Fond la nivel național.

6.   Norme prevăzute pentru realizarea instrumentelor de informare și publicitate

Pentru a asigura transparența măsurilor cofinanțate prin unul dintre Fondurile Structurale, autoritatea de gestionare competentă răspunde de respectarea măsurilor de informare și publicitate enumerate în continuare.

6.1.   Panouri

Panouri de afișaj sunt amplasate pe locațiile proiectelor pentru investițiile în infrastructură cofinanțate ale căror costuri depășesc sumele prevăzute la punctul 3.2.2.2. Panourile conțin un spațiu rezervat pentru a sublinia participarea Uniunii Europene.

Panourile trebuie să aibă o dimensiune adecvată în raport cu importanța realizării.

Partea panoului destinată participării comunitare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

să ocupe cel puțin 25 % din suprafața totală a panoului;

să fie compusă din emblema europeană normalizată și din textul prezentat în continuare, care vor fi amplasate astfel:Image

emblema trebuie să fie reprezentată conform normelor în vigoare;

literele folosite la menționarea participării financiare a Uniunii Europene trebuie să aibă aceleași dimensiuni ca și literele folosite pentru anunțul național, însă pot avea o grafie diferită;

fondul în cauză poate fi menționat.

Dacă autoritățile competente renunță la amplasarea unui panou prin care să-și facă cunoscută intervenția în finanțarea unui proiect, contribuția Uniunii Europene va face obiectul unui panou special. În acest caz, dispozițiile menționate anterior se aplică prin analogie.

Panourile de afișaj sunt înlăturate la șase luni cel târziu de la terminarea lucrărilor și înlocuite cu plăci comemorative, conform indicațiilor de la punctul 6.2.

6.2.   Plăci comemorative

Plăci comemorative permanente sunt aplicate pentru realizările accesibile publicului larg (centre de congrese, aeroporturi, gări etc.) cofinanțate prin Fondurile Structurale. Pe lângă emblema europeană, ele trebuie să cuprindă un text care menționează cofinanțarea Uniunii Europene și, eventual, a fondului respectiv.

În cazul proiectelor de investiții fizice în întreprinderi, plăcile comemorative sunt instalate pentru o durată de un an.

În cazul în care o autoritate competentă sau un beneficiar final hotărăște să aplice panouri, plăci comemorative sau să realizeze publicații sau orice altă acțiune de informare pentru proiecte al căror cost total este sub 500 000 de euro pentru operațiunile cofinanțate prin IFOP și sub 3 milioane de euro pentru toate celelalte operațiuni, participarea comunitară trebuie, de asemenea, menționată.

6.3.   Afișe

Pentru a informa beneficiarii și opinia publică cu privire la rolul Uniunii Europene în domeniile dezvoltării resurselor umane, formării profesionale și ocupării forței de muncă, al investițiilor în întreprinderi și în dezvoltarea rurală, autoritățile de gestionare se asigură de aplicarea afișelor care menționează contribuția Uniunii Europene și, eventual, a Fondului respectiv, pe lângă toate organismele care aplică sau beneficiază de acțiuni finanțate de Fondurile Structurale (agenții de locuri de muncă, centre de formare profesională, camere de comerț și industrie, camere de agricultură, agenții de dezvoltare regională etc.).

6.4.   Notificarea beneficiarilor

Orice notificare de sprijin acordat beneficiarilor din partea autorităților competente menționează cofinanțarea Uniunii Europene și, eventual, suma sau procentul ajutorului financiar provenind de la instrumentul comunitar respectiv.

6.5.   Materialul de informare și comunicare

6.5.1.   Publicațiile (broșuri, pliante, scrisori de informare) referitoare la intervențiile cofinanțate prin Fondurile Structurale conțin pe prima și ultima pagină o indicație clară a participării Uniunii Europene și, eventual, a fondului respectiv, precum și emblema europeană, dacă apare vreo emblemă națională sau regională.

Publicațiile conțin informații privind organismul responsabil de informarea celor interesați, precum și autoritatea de gestionare desemnată pentru aplicarea intervenției respective.

6.5.2.   Pentru materialul comunicat pe cale electronică (pagini web, bancă de date în atenția beneficiarilor potențiali) sau materialul audiovizual, principiile enunțate anterior se aplică prin analogie. În cadrul elaborării planului de acțiuni de comunicare, este important să se folosească noile tehnologii care permit difuzarea rapidă și eficientă a informațiilor, dar și stabilirea unui dialog cu un public cât mai larg.

În cazul paginilor web privind Fondurile Structurale, se recomandă:

să se menționeze contribuția Uniunii Europene și, eventual, a Fondului respectiv cel puțin pe pagina de deschidere (home-page);

să se creeze o legătură (hyperlink) către celelalte pagini web ale Comisiei referitoare la diferite Fonduri Structurale.

6.6.   Manifestări de informare

Cu ocazia organizării unor manifestări de informare (conferințe, seminarii, târguri, expoziții, concursuri) privind intervențiile cofinanțate prin Fondurile Structurale, organizatorii vor face dovada participării comunitare la aceste intervenții prin prezența drapelului european în sala de reuniune și a emblemei pe documente.

Birourile de reprezentare a Comisiei în statele membre vor ajuta, atât cât este necesar, la pregătirea și realizarea acestor manifestări.


Top