Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0101

Decizia Consiliului din 27 ianuarie 1997 de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre

OJ L 35, 5.2.1997, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogat prin 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/101(1)/oj

15/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

219


31997D0101


L 035/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 ianuarie 1997

de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre

(97/101/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Social și Economic (2),

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 189c din tratat (3),

(1)

întrucât al 5-lea program comunitar european de acțiune pentru mediu (4) prevede culegerea datelor de bază în domeniul mediului și, de asemenea, îmbunătățirea compatibilității, a comparabilității și a transparenței acestora;

(2)

întrucât obiectivele și sarcinile Agenției Europene de Mediu sunt stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei Europene de Informare și Observare pentru Mediu (5);

(3)

întrucât stabilirea unei proceduri de schimb de informații privind calitatea aerului este necesară pentru combaterea poluării, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a mediului în ansamblul Comunității, prin urmărirea tendințelor pe termen lung și a îmbunătățirilor rezultând din dispozițiile de drept intern și comunitare de combatere a poluării atmosferice;

(4)

întrucât este necesar să se evite duplicarea în transferul de informații, în special în ceea ce privește informațiile care urmează să fie transmise Agenției Europene de Mediu și Comisiei;

(5)

întrucât experiența acumulată ca rezultat al schimbului de informații stabilit prin Decizia 75/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1975 de instituire a unei proceduri comune pentru schimbul de informații între rețelele de supraveghere și control bazate pe datele referitoare la poluarea atmosferică cauzată de anumiți compuși și particule în suspensie (6) și prin Decizia 82/459/CEE a Consiliului din 24 iunie 1982 de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării atmosferice în statele membre (7) permite dezvoltarea unui schimb de informații mai complex și reprezentativ prin creșterea numărului de poluanți avuți în vedere și prin includerea rețelelor și stațiilor individuale care măsoară poluarea aerului înconjurător;

(6)

întrucât este necesar să se facă distincție între informațiile care trebuie transmise întotdeauna, în special cele referitoare la Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător (8) (denumită în continuare „Directiva privind calitatea aerului”) și informațiile care trebuie comunicate în cazul în care sunt disponibile;

(7)

întrucât informațiile adunate trebuie să fie suficient de reprezentative pentru a permite elaborarea cartografiei nivelurilor de poluare pe ansamblul teritoriului Comunității;

(8)

întrucât utilizarea criteriilor comune pentru validarea și procesarea rezultatelor de măsurare vor duce la creșterea compatibilității și comparabilității datelor transmise,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiective

(1)   Se instituie un schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător, denumit în continuare „schimb reciproc”. Acest schimb reciproc se aplică:

rețelelor și stațiilor; schimbul furnizează informații detaliate care descriu rețelele și stațiile puse în funcțiune în statele membre pentru supravegherea poluării aerului;

măsurărilor de calitate a aerului obținute de la stații: schimbul include date calculate conform anexei I punctele 3 și 4, pornind de la măsurările privind poluarea aerului efectuate de stații în statele membre.

(2)   Comisia și organismele menționate la articolul 6 sunt răspunzătoare pentru funcționarea schimbului reciproc. Pentru a beneficia de experiența acumulată de Agenția Europeană de Mediu și în limitele competenței acesteia, Comisia apelează la Agenția Europeană de Mediu, între altele, în ceea ce privește funcționarea și punerea în aplicare a sistemului informațional.

Articolul 2

Poluanți

(1)   Schimbul reciproc cuprinde poluanții din aer enumerați în anexa I la Directiva privind calitatea aerului.

(2)   În cadrul schimbului reciproc, statele membre furnizează de asemenea informații privind poluanții aerului enumerați la anexa I punctul 2, în măsura în care organismele menționate la articolul 6 dispun de date relevante și în măsura în care aceștia sunt măsurați continuu de către statele membre.

Articolul 3

Stații

Schimbul reciproc, în sensul articolului 1, se referă la stațiile:

care sunt exploatate în cadrul punerii în aplicare a directivelor adoptate în conformitate cu articolul 4 din Directiva privind calitatea aerului;

care, fără a fi incluse în directiva menționată la prima liniuță, sunt selectate în acest scop de către statele membre printre stațiile existente la nivel național pentru a permite o estimare a nivelurilor de poluare locală pentru poluanții enumerați la anexa I punctul 2 și de poluare regională (denumită „poluare de fond”) pentru toți poluanții enumerați la anexa I;

în măsura în care este posibil, care au participat la schimbul reciproc de informații stabilit de Decizia 82/459/CEE, cu condiția să nu fie menționate la a doua liniuță.

Articolul 4

Informații necesare privind rețelele și stațiile

(1)   Informațiile care urmează a fi transmise Comisiei se referă la caracteristicile stațiilor de măsurare, echipamentul de măsură și procedurile operaționale utilizate în aceste stații, precum și structura și organizarea rețelelor de care aparțin aceste stații. Aceste informații sunt comunicate Comisiei, exceptând cazul în care acestea au fost deja comunicate în cadrul legislației referitoare la calitatea aerului. Informațiile necesare sunt detaliate cu titlu orientativ la anexa II. Conform procedurii stabilite la articolul 7, Comisia specifică informațiile minime care trebuie transmise de către statele membre.

(2)   În ceea ce privește stațiile menționate la articolul 3 prima liniuță, schimbul reciproc este aplicabil din momentul intrării în vigoare a legislației menționate la articolul 4 din Directiva privind calitatea aerului.

(3)   Într-un interval de cel mult șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comisia va pune la dispoziția statelor membre baza de date existentă conținând informațiile deja adunate de către serviciile sale privind subiectul, precum și programele informatice care permit exploatarea și actualizarea acesteia. Statele membre corectează, modifică și/sau completează aceste informații. Fișierele informatice actualizate sunt trimise Comisiei în cursul celui de-al doilea an care urmează datei intrării în vigoare a prezentei decizii, până la 1 octombrie.

Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul unui sistem de informații stabilit de către Agenția Europeană de Mediu; acestea pot fi furnizate și la cerere de către agenție sau de către statele membre.

(4)   Conform procedurii menționate la articolul 7, Comisia specifică procedurile tehnice privind aceste transferuri de informații, ținând seama de dispozițiile articolului 1 alineatul (2).

(5)   După prima transmitere de informații de către statele membre, Comisia include informațiile transmise în baza sa de date și elaborează în fiecare an un raport tehnic privind informațiile adunate; Comisia pune la dispoziția statelor membre baza de date„rețele-stații” actualizată, până la 1 iulie. Statele membre corectează, modifică și/sau completează aceste informații. Fișierele informatice actualizate sunt trimise Comisiei până la 1 octombrie.

Articolul 5

Informații care urmează să fie furnizate privind datele obținute de către stații

(1)   Rezultatele care sunt transmise Comisiei sunt:

(a)

datele definite în anexa I punctele 3 și 4 pentru stațiile menționate la articolul 3 prima liniuță și selectate conform criteriilor specificate în directivele adoptate în conformitate cu articolul 4 din Directiva privind calitatea aerului; alegerea acestor stații ține seama de condiții diferite de calitate a aerului în fiecare stat membru;

(b)

cel puțin datele anuale definite în anexa I punctul 4 pentru toate celelalte stații menționate la articolul 3 a doua liniuță;

(c)

datele definite în anexa I punctele 3 și 4 pentru toate stațiile menționate la articolul 3 a treia liniuță.

Aceste informații sunt comunicate Comisiei, exceptând cazul în care acestea au fost deja comunicate în cadrul legislației existente referitoare la calitatea aerului.

(2)   Statele membre sunt răspunzătoare de validarea datelor transmise sau utilizate pentru calculul valorilor transmise conform regulilor generale stabilite la anexa III. Orice totalizare de date și calcul statistic de către un stat membru trebuie să îndeplinească criterii cel puțin la fel de stricte ca și cele indicate la anexa IV.

(3)   Statele membre transmit rezultatele pentru anul curent până la data de 1 octombrie a anului următor; primul transfer acoperă anul calendaristic 1997.

(4)   În măsura în care este posibil, statele membre aduc la cunoștința Comisiei informațiile adunate de la data de 1 octombrie 1989 până la data intrării în vigoare a prezentei decizii de către stațiile care au participat la schimbul reciproc de informații stabilit de Decizia 82/459/CEE.

(5)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 7, Comisia definește procedurile tehnice ale acestor transferuri de rezultate, ținând seama de dispozițiile articolului 1 alineatul (2).

(6)   Comisia include datele transmise în baza sa de date și elaborează în fiecare an un raport tehnic privind informațiile adunate și pune la dispoziția statelor membre baza de date „rezultate” actualizată.

Aceste informații se comunică publicului prin intermediul unui sistem de informații stabilit de către Agenția Europeană de Mediu; acestea pot fi furnizate și la cerere de către agenție.

Informațiile, indiferent că sunt accesibile, furnizate sau incluse în raport se vor baza doar pe date validate.

(7)   Comisia elaborează în fiecare an un raport general destinat publicului, care rezumă datele adunate, conturând și subliniind tendințele în ceea ce privește calitatea aerului în Uniunea Europeană.

(8)   În acord cu statele membre, Comisia asigură transferul înspre organismele internaționale a datelor selecționate pentru a răspunde nevoilor diferitelor programe internaționale.

Articolul 6

Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru punerea în aplicare și funcționare a schimbului reciproc și informează de îndată Comisia în această privință.

Articolul 7

În conformitate cu procedura stabilită la articolul 12 din Directiva privind calitatea aerului, Comisia specifică, dacă este necesar:

elaborarea și actualizarea procedurilor privind transferul de date și informații;

legătura cu activitățile întreprinse de către Agenția Europeană de Mediu în domeniul poluării atmosferice;

modificarea anexei I punctele 2, 3 și 4 și a anexelor II, III și IV;

luarea în considerare, în procedura schimbului reciproc, a principiilor noi în tehnicile de măsurare;

extinderea procedurii la datele și informațiile provenind din țări terțe.

Articolul 8

Până la expirarea unei perioade de cinci ani după data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comisia prezintă Consiliului un raport privind punerea sa în aplicare. Acest raport este însoțit de orice propunere pe care Comisia o consideră utilă pentru modificarea prezentei decizii.

Articolul 9

Prezenta decizie se aplică începând de la 1 ianuarie 1997.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

G. ZALM


(1)  JO C 281, 7.10.1994, p. 9.

(2)  JO C 110, 2.5.1995, p. 3.

(3)  Avizul Parlamentului European din 16 iunie 1995 (JO C 166, 3.7.1995, p. 177), Poziția comună a Consiliului din 26 februarie 1996 (JO C 219, 27.7.1996, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 18 septembrie 1996 (JO C 320, 28.10.1996, p. 74).

(4)  JO C 138, 17.5.1993, p. 5.

(5)  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.

(6)  JO L 194, 25.7.1975, p. 32. Decizie abrogată prin Decizia 82/459/CEE (JO L 210, 19.7.1982, p. 1).

(7)  JO L 210, 19.7.1982, p. 1.

(8)  JO L 296, 21.11.1996, p. 55.


ANEXA I

LISTA POLUANȚILOR, PARAMETRII STATISTICI ȘI UNITĂȚILE DE MĂSURĂ

1.   Poluanți enumerați în anexa I la Directiva privind calitatea aerului

2.   Poluanți care nu sunt enumerați în anexa I la Directiva privind calitatea aerului:

CS2

sulfură de carbon

C6H5-CH3

toluen

C6H5. CH = CH2

stiren

CH2 = CH-CN

acrilonitril

HCHO

formaldehidă

C2HCl3

tricloretilenă

C2Cl4

tetracloretilenă

CH2Cl2

diclormetan

BaP

benzo(a)piren

VC

clorură de vinil

VOCs (NM)

compuși organici volatili (total nemetanici)

VOCs (T)

compuși organici volatili (total)

PAN

peroxiacetil nitrat

NOx

oxizi de azot

N-dep.

depunere umedă de azot

S-dep.

depunere umedă de sulf

AD

depunere acidă

CH2 = CH-CH = CH2

1,3 butadienă

H2S

hidrogen sulfurat

Cr

crom

Mn

mangan

NH3

amoniac

3.   Date, unități de măsură și intervale de timp pentru valorile medii:

Poluant

Valoarea medie

Exprimat ca

1.

SO2

dioxid de sulf

24 h

 

2.

AD

depunere acidă

1 lună

 

3.

SA

aciditate puternică

24 h

Echivalent SO2

4.

SPM

pulberi în suspensie (total)

24 h

 

5.

PM10

pulberi în suspensie cu diametrul < 10 μm

24 h

 

6.

BS

fum negru

24 h

 

7.

O3

ozon

1 h

 

8.

NO2

dioxid de azot

1 h

 

9.

NOx

oxizi de azot

1 h

Echivalent NO2

10.

CO

monoxid de carbon

1 h

 

11.

H2S

hidrogen sulfurat

24 h

 

12.

Pb

plumb

24 h

 

13.

Hg

mercur

24 h

 

14.

Cd

cadmiu

24 h

 

15.

Ni

nichel

24 h

 

16.

Cr

crom

24 h

 

17.

Mn

mangan

24 h

 

18.

As

arsen

24 h

 

19.

CS2

sulfură de carbon

1 h

 

20.

C6H6

benzen

24 h

 

21.

C6H5-CH3

toluen

24 h

 

22.

C6H5.CH = CH2

stiren

24 h

 

23.

CH2 = CH-CN

acrilonitril

24 h

 

24.

CH2 = CH-CH = CH2

1,3 butadienă

24 h

 

25.

HCHO

formaldehidă

1 h

 

26.

C2HCl3

tricloretilenă

24 h

 

27.

C2Cl4

tetracloretilenă

24 h

 

28.

CH2 Cl2

diclormetan

24 h

 

29.

BaP

benzo(a)piren

24 h

 

30.

HAP

hidrocarburi aromatice policiclice

24 h

 

31.

CV

clorură de vinil

24 h

 

32.

COV (NM)

compuși organici volatili (total nemetanici)

24 h

 

33.

COV (T)

compuși organici volatili (total)

24 h

 

34.

PAN

nitrat de peroxiacetil

1 h

 

35.

NH3

amoniac

24 h

 

36.

N-dep.

depunere umedă de azot

1 lună

Echivalent N

37.

S-dep.

depunere umedă de sulf

1 lună

Echivalent S

4.   Date, calculate în cursul anului calendaristic, care urmează să fie transmise Comisiei

Pentru poluanții de la 1 la 35:

media aritmetică, mediana, percentilele 98 (și 99,9, care poate fi transmisă voluntar pentru poluanții pentru care valoarea medie este calculată într-o oră) și valoarea maximă calculată din datele primare, corespunzând intervalelor de timp indicate în tabelul de mai sus; pentru poluantul 7 (ozon), parametrii statistici trebuie de asemenea calculați din valorile medii în interval de 8 ore.

Pentru poluanții 2, 36 și 37:

media aritmetică, calculată din datele primare, corespunzând intervalelor recomandate de timp indicate în tabelul de mai sus.

Percentila x trebuie calculată din valorile măsurate efectiv. Toate valorile trebuie aranjate în ordine crescătoare:

X1 < = X2 < = X3 < = … … < = XK < = … … < = XN-1 < = XN

Percentila x reprezintă valoarea lui k, calculat după cum urmează:

k = (q * N),

unde q este egal cu x/100, iar N reprezintă numărul valorilor măsurate efectiv. Valoarea lui (q*N) trebuie rotunjită până la cel mai apropiat întreg.

Toate rezultatele trebuie exprimate în microg/m3 (la următoarele condiții de temperatură și presiune: 293 °K și 101,3 kPa), cu excepția poluanților 2, 36 și 37, în cazul cărora rezultatele trebuie exprimate în g/m2/an.


ANEXA II

INFORMAȚII PRIVIND REȚELELE, STAȚIILE ȘI TEHNICILE DE MĂSURARE

Pe cât posibil, trebuie să se furnizeze o cantitate cât mai mare de informații referitoare la următoarele puncte orintative:

I.   INFORMAȚII REFERITOARE LA REȚELE

Nume

Abreviere

Acoperire geografică (industrie locală, oraș, zonă urbană/periurbană, județ, regiune, întreaga țară)

Organismul răspunzător de gestionarea rețelei:

nume;

numele persoanei responsabile;

adresa;

numerele de telefon și fax;

Baza de referință orară (GMT, ora locală)

II.   INFORMAȚII REFERITOARE LA STAȚII

1.   Informații generale

Nume

Numărul sau codul de referință

Numele organismului tehnic responsabil cu stația (în cazul în care diferă de cel responsabil cu rețeaua)

Tipul stației:

de trafic;

industrială;

de fond

Scopul stației (local, național, dir. UE, GEMS, OECD, EMEP,…)

Coordonate geografice

Altitudine

Nivel III NUTS

Poluanți măsurați

Parametri meteorologici măsurați

Alte informații relevante: direcția predominantă a vântului, raportul dintre distanța de la cel mai apropiat obstacol și înălțimea acestuia, …

2.   Mediul local/morfologia peisajului

Tipul zonei:

urbană;

suburbană;

rurală

Caracterizarea zonei:

rezidențială;

comercială;

industrială;

agricolă;

naturală

Numărul de locuitori ai zonei

3.   Sursele principale de emisii

producere de energie electrică, cogenerare și termoficare zonală;

arderi în instalații de încălzire de tip comercial, instituțional și rezidențial;

arderi în procese industriale;

procese de producție;

extracția și distribuirea combustibililor fosili;

utilizarea solvenților;

transportul rutier;

alte surse mobile și utilaje (a se specifica);

tratarea și depozitarea deșeurilor;

agricultură;

natură.

4.   Caracterizarea traficului

străzi largi cu:

volum mare de trafic (peste 10 000 vehicule pe zi);

volum moderat de trafic (între 2 000 și 10 000 vehicule pe zi);

volum redus de trafic (sub 2 000 de vehicule pe zi);

străzi înguste cu:

volum mare de trafic (peste 10 000 vehicule pe zi);

volum moderat de trafic (între 2 000 și 10 000 vehicule pe zi);

volum redus de trafic (sub 2 000 de vehicule pe zi);

străzi canion cu:

volum mare de trafic (peste 10 000 vehicule pe zi);

volum moderat de trafic (între 2 000 și 10 000 vehicule pe zi);

volum redus de trafic (sub 2 000 de vehicule pe zi);

autostrăzi:

volum mare de trafic (peste 10 000 vehicule pe zi);

volum moderat de trafic (între 2 000 și 10 000 vehicule pe zi);

volum redus de trafic (sub 2 000 de vehicule pe zi);

altele: intersecții, semafoare, parcări, stații de autobuz, stații de taxiuri, ….

III.   INFORMAȚII REFERITOARE LA TEHNICILE DE MĂSURARE

Echipamente:

nume;

principiu analitic

Caracteristicile prelevării de probe:

amplasarea punctului de prelevare a mostrelor (fațada clădirii, trotuar, marginea bordurii, curte);

înălțimea punctului de prelevare a probelor;

lungimea liniei de prelevare a probelor;

timpul de integrare a rezultatelor;

timpul de prelevare a probelor;

Calibrare:

tipul: automată, manuală, automată și manuală;

metoda;

frecvența.


ANEXA III

PROCEDURA DE VALIDARE A DATELOR ȘI CODURILE DE CALITATE

1.   Procedura de validare

Procedura de validare trebuie:

să ia în considerare, de exemplu, perturbările datorate întreținerii, calibrării sau problemelor tehnice, măsurările care nu se încadrează în interval și datele care indică variații rapide, cum ar fi scăderi și creșteri excesive.

Datele trebuie să fie, de asemenea, revizuite în funcție de criteriile bazate pe cunoașterea influențelor climatice și meteorologice specifice zonei pe durata perioadei de măsurare; și

să permită detectarea măsurărilor greșite prin tehnici cum ar fi compararea cu lunile precedente și cu alți poluanți și analiza pe baza calculului deviației standard.

Lista de validare elaborată în timpul înregistrării datelor trebuie de asemenea examinată și verificată.

2.   Coduri de calitate

Toate datele transmise sunt luate în considerare pentru a fi validate, cu excepția cazului în care sunt asociate cu codul T sau N, după cum urmează:

:

Codul T

:

corespunde datelor care nu sunt (sau nu sunt încă) supuse procedurii de validare, după cum se specifică la punctul 1.

:

Codul N

:

corespunde datelor caracterizate ca eronate sau îndoielnice pe durata procedurii de validare, după cum se specifică la punctul 1.


ANEXA IV

CRITERII PENTRU AGREGAREA DATELOR ȘI CALCULUL PARAMETRILOR STATISITICI

(a)   Agregarea datelor

Criteriile pentru calculul valorilor medii pe o oră sau pe 24 de ore din date pentru un timp de mediere mai mic sunt:

pentru valori medii pe o oră:

cel puțin 75 % date validate;

pentru valori pe 24 de ore:

peste 50 % date validate medii pe o oră și nu mai mult de 25 % din valorile datelor succesive care nu sunt acceptate (codul N).

(b)   Calculul parametrilor statistici

pentru valorile medii și mediane:

peste 50 % date acceptate;

pentru percentilele 98, 99,9 și valoarea maximă:

peste 75 % date acceptate.

Raportul dintre numărul datelor validate pentru cele două anotimpuri ale anului avut în vedere nu poate fi mai mare de 2, cele două anotimpuri fiind iarna (din ianuarie până în martie inclusiv și din octombrie până în decembrie inclusiv) și vara (din aprilie până în septembrie inclusiv).


Top