Help Print this page 

Document 31988L0361

Title and reference
Directiva Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat
 • In force
OJ L 178, 8.7.1988, p. 5–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 10 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Swedish: Chapter 10 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 7 - 20

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/361/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: spaniolă, daneză, germană, greacă, engleză, franceză, italiană, neerlandeză, portugheză, islandeză, norvegiană
Dates
 • Date of document: 24/06/1988
 • Date of effect: 07/07/1988; intrare în vigoare data notificării
 • Date of notification: 07/07/1988
 • Date of transposition: 01/07/1990; cel târziu a se vedea articolul 6
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Consiliul Uniunii Europene
 • Form: Directivă
 • Addressee: statele membre
 • Internal reference: COM/87/0550-02
 • Additional information: extinderea aplicării pentru SEE prin 21994A0103(01)
Procedure
Relationship between documents
Text

10/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

10


31988L0361


L 178/5

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 24 iunie 1988

pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat

(88/361/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 69 și 70 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată în urma consultării Comitetului monetar (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât articolul 8 din tratat prevede că piața internă cuprinde o zonă fără granițe interne în interiorul căreia se asigură libera circulație a capitalului, fără a aduce atingere altor dispoziții din tratat;

întrucât statele membre ar trebui să fie capabile să adopte măsurile necesare pentru reglementarea lichidității bancare; întrucât aceste măsuri ar trebui să se limiteze la acest scop;

întrucât statele membre ar trebui, dacă este cazul, să fie capabile să adopte măsuri pentru restricționarea, temporară și cu respectarea procedurilor comunitare relevante, a mișcărilor de capital pe termen scurt, care ar putea, chiar dacă nu există nici o contrazicere vizibilă a conceptelor economice de bază, perturba grav desfășurarea politicii lor monetare și a cursului de schimb;

întrucât, în interesul transparenței, este recomandabil a se indica domeniul de aplicare, în conformitate cu aranjamentele prevăzute în prezenta directivă, a măsurilor temporare adoptate în domeniul circulației capitalului în beneficiul Regatului Spaniei și al Republicii Portugheze prin Actul de aderare din 1985;

întrucât, în conformitate cu prevederile articolelor 61-66 și 222-232 din Actul de aderare din 1985, Regatul Spaniei și Republica Portugheză pot amâna liberalizarea anumitor mișcări de capital, prin derogare de la obligațiile prevăzute de Prima Directivă a Consiliului din 11 mai 1960 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 86/566/CEE (4); întrucât Directiva 86/366/CEE prevede, de asemenea, aplicarea aranjamentelor temporare în beneficiul celor două state membre în ceea ce privește obligațiile lor de a liberaliza mișcările de capital; întrucât este oportun ca cele două state membre să poată amâna aplicarea noilor obligații de a liberaliza care rezultă din prezenta directivă;

întrucât Republica Elenă și Irlanda se confruntă, deși într-o măsură diferită, cu dificultăți ale balanței de plăți și niveluri înalte ale datoriei externe; întrucât liberalizarea imediată și completă a mișcărilor de capital de către cele două state membre ar face și mai dificil pentru ele să continue aplicarea măsurilor pe care le-au adoptat în vederea îmbunătățirii poziției lor externe și a întăririi capacității sistemelor lor financiare de adaptare la exigențele unei piețe financiare comunitare integrate; întrucât este potrivit, în conformitate cu articolul 8c din tratat, să se acorde celor două state membre, avându-se în vedere situațiile lor specifice, mai mult timp pentru a se conforma obligațiilor rezultând din prezenta directivă;

întrucât în unele state membre, în special în cele din zonele de graniță, deplina liberalizare a mișcărilor de capital ar putea provoca dificultăți pe piața reședințelor secundare; întrucât dreptul intern existent care reglementează aceste tranzacții nu ar trebui să fie afectat de intrarea în vigoare a prezentei directive;

întrucât ar trebui să se profite de perioada stabilită pentru ca prezenta directivă să producă efecte pentru a permite Comisiei să prezinte propuneri menite să elimine sau să reducă riscurile de denaturare, evaziune fiscală și fraudă fiscală datorate diversității sistemelor fiscale naționale și pentru a permite Consiliului să adopte o poziție față de aceste propuneri;

întrucât, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) din tratat, Comunitatea se angajează să atingă cel mai înalt grad posibil de liberalizare a mișcării de capital între rezidenții săi și cei ai țărilor terțe;

întrucât marea amploare a mișcărilor de capital pe termen scurt spre și dinspre țări terțe poate perturba grav situația monetară și financiară a statelor membre sau poate supune unor presiuni puternice piețele valutare; întrucât asemenea evenimente se pot dovedi dăunătoare pentru coeziunea sistemului monetar european, pentru funcționarea normală a pieței interne și pentru realizarea treptată a uniunii economice și monetare; întrucât este deci oportună crearea condițiilor necesare pentru acțiunea concentrată a statelor membre, dacă acest lucru va deveni necesar;

întrucât prezenta directivă înlocuiește Directiva 72/156/CEE a Consiliului din 21 martie 1972 privind reglementarea fluxurilor internaționale de capital și neutralizarea efectelor lor nedorite asupra lichidității interne (5); întrucât Directiva 72/156/CEE trebuie în consecință abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai jos, statele membre elimină restricțiile privind mișcările de capital care se realizează între rezidenții statelor membre. Pentru a facilita aplicarea prezentei directive, mișcările de capital se clasifică în conformitate cu nomenclatorul prezentat în anexa I.

(2)   Transferurile cu privire la mișcările de capital se vor efectua în aceleași condiții ale cursului de schimb ca cele care guvernează plățile privind tranzacțiile curente.

Articolul 2

Măsurile adoptate pentru reglementarea lichidității bancare, care au un impact specific asupra tranzacțiilor de capital efectuate de instituțiile de credit cu nerezidenții, vor fi notificate de către statele membre Comitetului guvernatorilor băncilor centrale, Comitetului monetar și Comisiei, până la data intrării în vigoare a acestora.

Aceste măsuri se vor limita la ceea ce este necesar scopurilor reglementării monetare interne. Comitetul monetar și Comitetul guvernatorilor băncilor centrale vor prezenta Comisiei opiniile lor față de aceste măsuri.

Articolul 3

(1)   În cazul în care mișcările de capital pe termen scurt de o amploare excepțională, reflectate în special de variații mari ale lichidității interne, supun la presiuni grave piețele valutare și provoacă perturbări grave în desfășurarea politicii monetare și a cursului de schimb a statelor membre, în urma consultării Comitetului monetar și a Comitetului guvernatorilor băncilor centrale, Comisia poate autoriza statele membre să adopte măsuri de protecție în ceea ce privește mișcările de capital prezentate în anexa II, măsuri ale căror condiții și detalii vor fi stabilite de către Comisie.

(2)   În cazul în care aceste măsuri sunt necesare, statul membru interesat poate adopta el însuși, din motive de urgență, măsuri de protecție de genul celor menționate mai sus. Comisia și celelalte state membre sunt informate în legătură cu aceste măsuri până la data intrării lor în vigoare. În urma consultării Comitetului monetar și a Comitetului guvernatorilor băncilor centrale, Comisia decide dacă statul membru interesat poate continua să aplice aceste măsuri sau dacă ar trebui să le modifice sau să le elimine.

(3)   Deciziile adoptate de către Comisie în conformitate cu alineatele (1) și (2) pot fi revocate sau modificate de Consiliu care hotărăște cu majoritate calificată de voturi.

(4)   Perioada de aplicare a măsurilor de protecție adoptate în conformitate cu prezentul articol nu poate depăși șase luni.

(5)   Înainte de 31 decembrie 1992, Consiliul analizează, pe baza unui raport întocmit de Comisie și după primirea avizului Comitetului monetar și Comitetului guvernatorilor băncilor centrale, dacă prevederile prezentului articol mai corespund, atât ca principii, cât și ca modalități, nevoilor pentru care au fost adoptate.

Articolul 4

Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta toate măsurile necesare pentru a preveni nerespectarea actelor lor cu putere de lege și a normelor administrative, inter alia, în domeniul fiscal și al supravegherii prudențiale a instituțiilor financiare, sau de a stabili proceduri pentru declararea, în scopuri administrative sau statistice, a mișcărilor de capital.

Aplicarea acestor măsuri și proceduri nu pot avea drept efect obstrucționarea mișcărilor de capital efectuate în conformitate cu dreptul comunitar.

Articolul 5

În ceea ce privește Regatul Spaniei și Republica Portugheză, în domeniul mișcărilor de capital, domeniul de aplicare a prevederilor Actului de aderare din 1985 va fi cel arătat în anexa III, în conformitate cu nomenclatorul privind mișcările de capital cuprins în anexa I.

Articolul 6

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 1990. Acestea informează de îndată Comisia în acest sens. De asemenea, acestea vor face cunoscută, până la data intrării sale în vigoare, orice nouă măsură adoptată sau orice modificare adusă prevederilor care reglementează mișcările de capital enumerate în anexa I.

(2)   Regatul Spaniei și Republica Portugheză, fără a aduce atingere articolelor 61-66 și 222-232 din Actul de aderare din 1985, precum și Republica Elenă și Irlanda pot continua să aplice temporar restricții mișcărilor de capital enumerate în anexa IV, cu respectarea condițiilor și a termenelor prevăzute în această anexă.

În cazul în care, înainte de expirarea termenului prevăzut pentru liberalizarea mișcărilor de capital menționate în listele III și IV din anexa IV, Republica Portugheză și Republica Elenă consideră că nu pot trece la liberalizare, în special din cauza dificultăților la balanța de plăți sau pentru că sistemul financiar național este insuficient adaptat, la cererea unuia sau altuia dintre aceste două state membre, Comisia, în colaborare cu Comitetul monetar, analizează situația economică și financiară a respectivului stat membru. Pe baza rezultatului acestei analize, Comisia propune Consiliului prelungirea termenului stabilit pentru liberalizarea tuturor sau numai a unora dintre mișcările de capital menționate. Această prelungire nu poate depăși trei ani. Consiliul hotărăște în conformitate cu procedura stabilită la articolul 69 din tratat.

(3)   Regatul Belgiei și Marele Ducat al Luxemburgului pot continua, temporar, să utilizeze piața monetară dublă, în condițiile și pentru perioadele prevăzute în anexa V.

(4)   Legislația internă existentă care reglementează dobândirea reședințelor secundare poate fi menținută până când Consiliul adoptă noi prevederi în acest domeniu, în conformitate cu articolul 69 din tratat. Această prevedere nu aduce atingere aplicabilității altor prevederi de drept comunitar.

(5)   Comisia prezeintă Consiliului, până la 31 decembrie 1988, propuneri privind eliminarea sau reducerea riscurilor de denaturare, evaziune fiscală și fraudă fiscală datorate diversității sistemelor naționale de impozitare a economiilor și privind controlul aplicării acestor sisteme.

Consiliul adoptă o poziție față de aceste propuneri ale Comisiei până la 30 iunie 1989. Toate prevederile fiscale de natură comunitară vor fi adoptate cu unanimitate de voturi, conform tratatului.

Articolul 7

(1)   În ceea ce privește tratamentul aplicat transferurilor legate de mișcările de capital spre și dinspre țări terțe, statele membre se străduiesc să atingă același grad de liberalizare cu cel care se aplică operațiunilor cu rezidenții altor state membre, în conformitate cu celelalte prevederi din prezenta directivă.

Prevederile paragrafului precedent nu aduc atingere aplicării față de țările terțe a normelor interne sau a dreptului comunitar, în special a oricăror condiții reciproce privind operațiunile care implică dreptul de stabilire, furnizarea de servicii financiare și acceptarea de valori mobiliare pe piețele de capital.

(2)   În cazul în care amploarea mișcărilor de capital pe termen scurt spre și dinspre țări terțe poate perturba grav situația monetară și financiară internă sau externă a statelor membre, sau a mai multora dintre ele, sau poate supune unor presiuni puternice relațiile valutare în cadrul comunității sau pe cele dintre comunitate și țări terțe, statele membre se consultă între ele în privința oricărei măsuri de adoptat pentru a contracara astfel de dificultăți. Această consultare va avea loc în cadrul Comitetului guvernatorilor băncilor centrale și al Comitetului monetar, la inițiativa Comisiei sau a oricăruia dintre statele membre.

Articolul 8

Cel puțin o dată pe an, Comitetul monetar analizează situația privind libera circulație a capitalului, așa cum se prezintă ea în urma aplicării acestei directive. Analiza acoperă măsurile privind reglementarea internă a pieței financiare, monetare și de credit, care ar putea avea un impact specific asupra mișcărilor de capital internaționale și asupra tuturor celorlalte aspecte ale prezentei directive. Comitetul raportează Comisiei cu privire la rezultatul acestei analize.

Articolul 9

Prima Directivă din 11 mai 1960 și Directiva 72/156/CEE se abrogă de la 1 iulie 1990.

Articolul 10

Această directivă se adresează tuturor statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 24 iunie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BANGEMANN


(1)  JO C 26, 1.2.1988, p. 1.

(2)  Aviz emis la 17 iunie 1988 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

(3)  JO L 43, 12.7.1960, p. 921/60.

(4)  JO L 332, 26.11.1986, p. 22.

(5)  JO L 91, 18.4.1972, p. 13.


ANEXA I

NOMENCLATORUL MIȘCĂRILOR DE CAPITAL MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 DIN DIRECTIVĂ

Mișcările de capital sunt clasificate în prezentul nomenclator în funcție de natura economică a activelor și pasivelor la care se referă, exprimate fie în monedă națională, fie în valută.

Mișcările de capital enumerate în nomenclator acoperă:

toate operațiunile necesare realizării mișcărilor de capital: încheierea și executarea tranzacțiilor și transferurilor aferente. Tranzacția se realizează, în general, între rezidenții diferitelor state membre, chiar dacă unele mișcări de capital sunt efectuate de către o singură persoană, în nume propriu (de exemplu, transferuri de active aparținând emigranților);

operațiunile efectuate de orice persoană fizică sau juridică (1), inclusiv operațiunile privind activele sau pasivele statelor membre sau ale altor instituții ale administrației publice și organizații publice, conform dispozițiilor articolului 68 alineatul (3) din tratat;

accesul operatorului economic la toate tehnicile financiare disponibile pe piață utilizate pentru efectuarea operațiunii în cauză. De exemplu, conceptul achiziționării de valori mobiliare și alte instrumente financiare cuprinde nu numai operațiunile la vedere, ci și toate tehnicile de tranzacționare disponibile: tranzacții la termen, tranzacții cu primă sau garanție, operațiuni swap contra alte active etc. Tot astfel, conceptul de operațiuni în cont curent și în cont de depozit la instituțiile financiare cuprinde nu numai deschiderea de conturi și plasarea de fonduri în aceste conturi, ci și tranzacții valutare la termen, indiferent dacă acestea acoperă riscul valutar sau adoptă o poziție valutară deschisă;

operațiunile de lichidare sau cesiune a activelor, repatrierea veniturilor obținute din lichidarea acestora (1) sau utilizarea imediată a acestor venituri în limitele obligațiilor comunitare;

operațiunile restituire a creditelor sau împrumuturilor.

Prezentul nomenclator nu constituie o listă exhaustivă a mișcărilor de capital – de unde rezultă titlul XIII – F „Alte mișcări de capital – diverse”. Prin urmare, nu ar trebui interpretat ca limitând domeniul de aplicare a principiului liberalizării depline a mișcărilor de capital, menționat la articolul 1 din directivă.

I   – INVESTIȚII DIRECTE (1)

1.   Înființarea și extinderea de sucursale sau noi întreprinderi aparținând doar persoanei care deține capitalul și achiziționarea completă a întreprinderilor existente.

2.   Participarea la întreprinderi noi sau deja existente în vederea formării sau menținerii unor legături economice durabile.

3.   Credite pe termen lung în vederea formării sau menținerii unor legături economice durabile.

4.   Reinvestirea profiturilor în vederea menținerii unor legături economice durabile.

A.   Investiții directe pe teritoriul național efectuate de către nerezidenți (1)

B.   Investiții directe în străinătate efectuate de către rezidenți (1)

II.   INVESTIȚII IMOBILIARE (neincluse la punctul I) (1)

A.   Investiții imobiliare pe teritoriul național efectuate de către nerezidenți

B.   Investiții mobiliare în străinătate efectuate de către rezidenți

III.   OPERAȚIUNI CU VALORI MOBILIARE TRANZACȚIONATE ÎN MOD OBIȘNUIT PE PIAȚA DE CAPITAL (neincluse la punctele I, IV și V)

(a)   Acțiuni și alte valori mobiliare de natură participativă (1).

(b)   Obligațiuni (1).

A.   Tranzacții cu valori mobiliare pe piața de capital

1.   Achiziționarea de către nerezidenți a valorilor mobiliare interne tranzacționate prin bursa de valori (1).

2.   Achiziționarea de către rezidenți a valorilor mobiliare străine tranzacționate prin bursa de valori.

3.   Achiziționarea de către nerezidenți a valorilor mobiliare interne netranzacționate prin bursa de valori (1).

4.   Achiziționarea de către rezidenți a valorilor mobiliare străine netranzacționate prin bursa de valori.

B.   Admiterea de valori mobiliare pe piața de capital (1)

(i)   Introducerea la bursa de valori (1).

(ii)   Emiterea și plasarea pe piața de capital*.

1.   Acceptarea de valori mobiliare interne pe piața străină de capital.

2.   Acceptarea de valori mobiliare străine pe piața internă de capital.

IV.   OPERAȚIUNI ÎN UNITĂȚI ALE ÎNTREPRINDERILOR DE PLASAMENT COLECTIV (1)

(a)   Unități ale întreprinderilor de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționate în mod normal pe piața de capital (acțiuni, alte titluri de proprietate și obligațiuni).

(b)   Unități ale întreprinderilor de plasament colectiv în valori mobiliare sau instrumente tranzacționate, în mod normal, pe piața monetară.

(c)   Unități ale întreprinderilor de plasament colectiv în alte active.

A.   Tranzacții în unități ale întreprinderilor de plasament colectiv

1.   Achiziționarea de către nerezidenți a unităților de întreprinderi naționale tranzacționate prin bursa de valori.

2.   Achiziționarea de către rezidenți a unităților de întreprinderi străine de plasament colectiv tranzacționate prin bursa de valori.

3.   Achiziționarea de către nerezidenți a unităților de întreprinderi naționale netranzacționate prin bursa de valori.

4.   Achiziționarea de către rezidenți a unităților de întreprinderi străine netranzacționate prin bursa de valori.

B.   Administrarea unităților întreprinderilor de plasament colectiv pe piața de capital

(i)   Introducerea la bursa de valori.

(ii)   Emiterea și plasarea pe piața de capital.

1.   Acceptarea de unități de întreprinderi naționale de plasament colective pe piața străină de capital.

2.   Acceptarea de unități de întreprinderi de plasament colectiv străine pe piața internă de capital.

V.   OPERAȚIUNI CU VALORI MOBILIARE ȘI ALTE INSTRUMENTE TRANZACȚIONATE ÎN MOD OBIȘNUIT PE PIAȚA MONETARĂ (1)

A.   Tranzacții cu valori mobiliare și alte instrumente pe piața monetară

1.   Achiziționarea de către nerezidenți a valorilor mobiliare și instrumentelor de pe piața monetară internă.

2.   Achiziționarea de către rezidenți a valorilor mobiliare și instrumentelor de pe piața monetară externă.

B.   Acceptarea a valorilor mobiliare și a altor instrumente pe piața monetară

(i)   Introducerea pe o piață monetară recunoscută*.

(ii)   Emiterea și plasarea pe o piață monetară recunoscută.

1.   Acceptarea valorilor mobiliare și instrumentelor pe o piață monetară străină.

2.   Acceptarea valorilor mobiliare și instrumentelor străine pe piața monetară străină.

VI.   OPERAȚIUNI ÎN CONTURILE CURENTE ȘI ÎN CONTURILE DE DEPOZIT LA INSTITUȚII FINANCIARE (1)

A.   Operațiuni efectuate de către nerezidenți cu instituțiile financiare interne

B.   Operațiuni efectuate de către rezidenți cu instituțiile financiare străine

VII   – CREDITE PRIVIND TRANZACȚIILE COMERCIALE SAU PRESTĂRILE DE SERVICII LA CARE PARTICIPĂ UN REZIDENT (1)

1.   Pe termen scurt (mai puțin de un an).

2.   Pe termen mediu (de la unu la cinci ani).

3.   Pe termen lung (cinci ani sau mai mult).

A.   Credite acordate de către nerezidenți rezidenților

B.   Credite acordate de către rezidenți nerezidenților

VIII.   ÎMPRUMUTURI ȘI CREDITE FINANCIARE (neincluse la punctele I, VII și XI) (1)

1.   Pe termen scurt (mai puțin de un an).

2.   Pe termen mediu (de la unu la cinci ani).

3.   Pe termen lung (cinci ani sau mai mult).

A.   Credite acordate de către nerezidenți rezidenților

B.   Credite acordate de către rezidenți nerezidenților

IX.   CAUȚIUNI, ALTE GARANȚII ȘI DREPTURI DE GAJ

A.   Acordate de către nerezidenți rezidenților

B.   Acordate de către rezidenți nerezidenților

X.   TRANSFERURI ÎN DERULAREA CONTRACTELOR DE ASIGURARE

A.   Premii și plăți legate de asigurarea de viață

1.   Contracte încheiate între societățile de asigurare de viață interne cu nerezidenții.

2.   Contracte încheiate între societățile de asigurare de viață străine cu rezidenții.

B.   Prime și plăți legate de asigurarea creditelor

1.   Contracte încheiate între societățile de asigurare a creditelor interne cu nerezidenții.

2.   Contracte încheiate între societățile străine de asigurare a creditelor cu rezidenții.

C.   Alte transferuri de capital legate de contractele de asigurare

XI.   CIRCULAȚIA CAPITALULUI CU CARACTER PERSONAL

A.   Împrumuturi

B.   Cadouri și donații

C.   Zestre

D.   Moșteniri și succesiuni

E.   Plata datoriilor de către imigranți în țara anterioară de reședință

F.   Transferuri de active constituite de către rezidenți, în eventualitatea emigrării, la momentul instalării lor sau în timpul perioadei de ședere în străinătate

G.   Transferuri, în timpul perioadei de ședere, a economiilor imigranților în țara anterioară de reședință

XII.   IMPORTUL ȘI EXPORTUL FIZIC AL ACTIVELOR FINANCIARE

A.   Valori mobiliare

B.   Mijloace de plată de orice tip

XIII.   ALTE DEPLASĂRI DE CAPITAL

A.   Taxe de succesiune

B.   Daune interese (atunci când acestea pot fi considerate capital)

C.   Restituiri în cazul rezilierii contractelor și restituirile plăților necuvenite (atunci când acestea pot fi considerate capital)

D.   Drepturi de autor: brevete, proiecte, mărci de comerț și invenții (cesiuni și transferuri decurgând din astfel de cesiuni)

E.   Transferuri de mijloace financiare necesare pentru furnizarea de servicii (neincluse la punctul VI)

F.   Diverse

NOTE EXPLICATIVE

În sensul prezentului nomenclator și al directivei, următoarele expresii au înțelesul de mai jos:

Investiții directe

Investiții de toate tipurile efectuate de către persoane fizice sau de către întreprinderi comerciale, industriale sau financiare, care servesc la stabilirea sau menținerea unor legături directe și de durată între persoana care furnizează capitalului și antreprenorul sau întreprinderea cărora le-a fost pus la dispoziție capitalului, în vederea desfășurării unei activități economice. Prin urmare, acest concept trebuie înțeles în sensul cel mai larg.

Întreprinderile menționate la punctul I-1 al nomenclatorului cuprind întreprinderi independente din punct de vedere juridic (filiale în proprietate deplină) și sucursale.

În privința întreprinderilor menționate la punctul I-2 al nomenclatorului, care au statut de societăți pe acțiuni, există participare de natura investiției directe, atunci când majoritatea acțiunilor deținute de o persoană fizică de la o altă întreprindere sau de orice alt deținător, îi dă posibilitatea deținătorului, fie conform dreptului intern al societăților pe acțiuni, fie conform altor dispoziții, să participe efectiv la administrarea societății sau la controlul acesteia.

Împrumuturile pe termen lung de natură participativă menționate la punctul I-3 al nomenclatorului înseamnă împrumuturi pe o perioadă mai mare de cinci ani, care sunt contractate în scopul stabilirii sau menținerii unor legături economice de durată. Principalul exemplu care poate fi citat este cel al creditelor acordate de către o societate filialelor sale sau altor societăți în care societatea respectivă deține acțiuni și credite legate de un aranjament de împărțire a profitului. Împrumuturile acordate de instituțiile financiare în vederea stabilirii sau menținerii unor legături economice de durată sunt, de asemenea, cuprinse în acest capitol.

Investiții imobiliare

Achiziții de clădiri și terenuri și construcția de clădiri de către persoane particulare în scopul obținerii de profit sau pentru folosință personală. Această categorie cuprinde și drepturile de uzufruct, servitute și superficie.

Introducerea la bursa de valori sau pe o piață monetară recunoscută

Admiterea – în conformitate cu o procedură specificată – a valorilor mobiliare și a altor instrumente negociabile la tranzacționări, controlate fie oficial, fie neoficial la o bursă de valori recunoscută în mod oficial sau pe un segment oficial recunoscut al pieței monetare.

Valori mobiliare tranzacționate la bursa de valori (cotate oficial sau neoficial)

Valori mobiliare a căror tranzacționare este controlată prin regulamente, al căror preț este publicat în mod regulat, fie de către burse de valori oficiale (valori mobilare cotate oficial) sau de alte organisme aferente bursei de valori – de exemplu, comitetele băncilor (valori mobiliare cotate neoficial).

Emiterea de valori mobiliare și alte instrumente negociabile

Vânzarea prin ofertă către public.

Plasarea valorilor mobiliare și a altor instrumente negociabile

Vânzarea directă a valorilor mobiliare de către emitent sau de către un consorțiu pe care emitentul l-a însărcinat să le vândă, fără a se fi făcut o ofertă către public.

Valori mobiliare și alte instrumente naționale sau străine

Valori mobilare în funcție de țara în care emitentul își are sediul principal. Achiziționarea de către rezidenți a valorilor mobiliare naționale și a altor instrumente emise pe o piață străină este considerată achiziționare de valori mobiliare străine.

Acțiuni și alte valori mobiliare de natură participativă

Includ drepturile de a subscrie la acțiuni nou emise.

Obligațiuni

Valori mobiliare negociabile cu scadență de doi ani sau mai mult de la momentul emiterii, pentru care fixarea ratei dobânzii și a condițiilor de restituire a creditului și a dobânzii sunt stabilite în momentul emiterii.

Întreprinderi de plasament colectiv

Întreprinderi:

al căror obiect de activitate este plasamentul colectiv în valori mobiliare sau în alte active pentru care ele adună capital și care funcționează pe principiul dispersării riscului, precum și

ale căror unități sunt recumpărate sau răscumpărate, direct sau indirect din activele acelor întreprinderi, la cererea deținătorilor, conform condițiilor legale, contractuale sau statutare care le guvernează. Acțiunea întreprinsă de o întreprindere de plasament colectiv pentru a asigura că valoarea de bursă a unităților sale nu se îndepărtează, în mod semnificativ, de valoarea netă a activelor lor va fi considerată ca echivalând cu o astfel de recumpărare sau răscumpărare.

Astfel de întreprinderi pot fi constituite conform legii, fie că este vorba de legea contractelor (ca fonduri comune de plasament administrate de societăți de management), de legea trusturilor (ca unități trusturi) sau conform statutului (ca societăți de investiții).

Pentru scopurile directivei, „fondurile comune” vor include, de asemenea, trusturile.

Valori mobiliare și alte instrumente tranzacționate, în mod obișnuit, pe piața monetară

Bonuri de tezaur și alte titluri negociabile, certificate de depozit, polițe bancare, hârtii comerciale și alte asemenea instrumente.

Credite legate de tranzacții comerciale sau de furnizarea de servicii

Credite comerciale contractuale (avansuri sau plăți eșalonate pentru lucrări în curs de desfășurare sau comandate și termene de plată prelungite, care implică sau nu subscripția la un efect de comerț) și finanțarea lor prin credite furnizate de către instituții de credit. Această categorie cuprinde, de asemenea, operațiunile de factoring.

Împrumuturi și credite financiare

Finanțarea de orice tip acordată de instituțiile financiare, inclusiv finanțarea legată de tranzacții comerciale sau de furnizarea de servicii la care nu participă nici un rezident.

Această categorie cuprinde, de asemenea, creditele ipotecare, creditele de consum și leasingul financiar, precum și facilitățile de sprijin și alte facilități pentru emiterea de efecte.

Rezidenți sau nerezidenți

Persoane fizice sau juridice conform definițiilor stabilite în regulamentele privind controlul schimburilor valutare în vigoare în fiecare dintre statele membre.

Venituri din lichidare (a investițiilor, valorilor mobilare etc.)

Venituri obținute din vânzare, inclusiv orice apreciere a capitalului, volumul restituirilor, venituri obținute în urma executării hotărârilor judecătorești etc.

Persoane fizice sau juridice

Astfel cum au fost definite de normele interne.

Instituții financiare

Bănci, case de economii și instituții specializate în acordarea de credite pe termen scurt, mediu și lung, precum și societăți de asigurări, societăți de construcții și alte instituții cu caracter similar.

Instituții de credit

Bănci, case de economii și instituții specializate în acordarea de credite pe termen scurt, mediu și lung.


(1)  A se vedea notele explicative de mai jos.


ANEXA II

LISTA OPERAȚIUNILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 DIN DIRECTIVĂ

Natura operațiunii

Titlul

Operațiuni cu valori mobiliare și alte instrumente tranzacționate, în mod obișnuit, pe piața monetară

V

Operațiuni în conturi curente și în conturi de depozit la instituții financiare

VI

Operațiuni în unități de întreprinderi de plasament colectiv

IV-A și B (c)

întreprinderi de plasament în valori mobiliare sau instrumente tranzacționate pe piața monetară

 

Împrumuturi și credite financiare

VIII-A și B-1

– pe termen scurt

 

Mișcări de capital cu caracter personal

XI-A

– împrumuturi

 

Importul și exportul fizic al activelor financiare

XII

– valori mobiliare tranzacționate în mod normal pe piața monetară

 

– mijloace de plată

 

Alte deplasări de capital: diverse

XIII-F

– operațiuni pe termen scurt similare celor enumerate mai sus

 

Restricțiile care por fi aplicate de către statele membre mișcărilor de capital enumerate mai sus trebuie definite și aplicate astfel încât să afecteze cel mai puțin posibil libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor.


ANEXA III

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 DIN DIRECTIVĂ

Domeniul de aplicare a prevederilor Actului de aderare din 1985 cu privire la mișcările de capital, conform nomenclatorului privind mișcările de capital prezentat în anexa I la directivă

Articolele din Actul de aderare

(datele încetării măsurilor tranzitorii)

Natura operațiunii

Titlul

(a)   

Prevederi care privesc Regatul Spaniei

Articolul 62

(31.12.1990)

Investiții directe efectuate de către rezidenți în străinătate

I-B

Articolul 63

(31.12.1990)

Investiții imobiliare efectuate de către rezidenți în străinătate

II-B

Articolul 64

(31.12.1988)

Operațiuni cu valori mobiliare tranzacționate în mod obișnuit pe piața capitalurilor

 

 

Achiziționarea de către rezidenți a valorilor mobiliare străine tranzacționate la bursa de valori

III-A-2

 

cu excepția obligațiunilor emise pe o piață străină și exprimate în monedă națională

 

 

Operațiuni în unități ale întreprinderilor de plasament colectiv

 

 

Achiziționarea de către rezidenți a unităților negociate la bursa de valori a întreprinderilor de plasament colectiv

IV-A-2

 

cu excepția unităților întreprinderilor care se prezintă sub forma fondurilor comune de plasament

 

(b)   

Prevederi care privesc Republica Portugheză

Articolul 222

(31.12.1989)

Investiții directe efectuate de către nerezidenți pe teritoriul național

I-A

Articolul 224

(31.12.1992)

Investiții directe efectuate de către rezidenți în străinătate

I-B

Articolele 225 și 226

(31.12.1990)

Investiții imobiliare efectuate de către nerezidenți pe teritoriul național

II-A

Articolul 227

(31.12.1992)

Investiții imobiliare efectuate de către rezidenți în străinătate

II-B

Articolul 228

(31.12.1990)

Mișcări de capital cu caracter personal

 

 

(i)

pentru aplicarea plafoanelor celor mai ridicate prevăzute la articolul 228 alineatul (2):

 

 

– dote

XI-C

 

– moșteniri și succesiuni

XI-D

 

transferuri de active constituite de către rezidenți, în eventualitatea emigrării, în momentul instalării lor sau în timpul perioadei de ședere în străinătate

XI-F

 

(ii)

pentru aplicarea plafoanelor celor mai scăzute prevăzute la articolul 228 alineatul (2):

 

 

– cadouri și donații

XI-B

 

– plata datoriilor de către imigranți în țara anterioară de reședință

XI-E

 

transferuri, în timpul perioadei de ședere, a economiilor imigranților în țara anterioară de reședință

XI-G

Articolul 229

(31.12.1990)

Operațiuni cu valori mobiliare tranzacționate în mod obișnuit pe piața capitalurilor

 

 

Achiziționarea de către rezidenți a valorilor mobiliare străine tranzacționate la bursa de valori

III-A-2

 

cu excepția obligațiunilor emise pe o piață străină și exprimate în monedă națională

 

 

Operațiuni în unități ale întreprinderilor de plasament colectiv

 

 

Achiziționarea de către rezidenți a unităților negociate la bursa de valori a întreprinderilor de plasament colectiv

IV-A-2

 

cu excepția unităților întreprinderilor care se prezintă sub forma fondurilor comune de plasament

 


ANEXA VI

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) DIN DIRECTIVĂ

I.   Republica Portugheză poate continua să aplice sau poate reintroduce, până la 31 decembrie 1990, restricții la mișcările de capital prezentate în lista I de mai jos, existente la data notificării directivei:

LISTA I

Natura operațiunii

Titlul

Operațiuni în unități de întreprinderi de plasament colectiv

 

achiziționarea de către rezidenți a unităților de întreprinderi străine de plasament colectiv tranzacționate prin bursa de valori

IV-A-2 (a)

întreprinderi aflate sub incidența Directivei 85/611/CEE și care se prezintă sub forma fondurilor comune de plasament (1)

 

achiziționarea de către rezidenți a unităților de întreprinderi străine de plasament colectiv netranzacționate prin bursa de valori

IV-A-4 (a)

– întreprinderi aflate sub incidența Directivei 85/611/CEE (1)

 

II.   Regatul Spaniei și Republica Portugheză pot continua aplicarea sau pot reintroduce, până la 31 decembrie 1990 și, respectiv, până la 31 decembrie 1992, restricții la mișcările de capital prezentate în lista II de mai jos, existente la data notificării directivei:

LISTA II

Natura operațiunii

Titlul

Operațiuni cu valori mobiliare tranzacționate în mod obișnuit pe piața capitalurilor

 

achiziționarea de către rezidenți a valorilor mobiliare străine tranzacționate la bursa de valori

III-A-2 (b)

– obligațiuni emise pe o piață străină și exprimate în monedă națională

 

achiziționarea de către rezidenți (nerezidenți) a valorilor mobiliare străine (naționale) netranzacționate prin bursa de valori

III-A-3 și 4

– acceptarea valorilor mobiliare pe piața de capital

III-B-1 și 2

în cazul în aceste valori mobiliare sunt tranzacționate sau sunt în curs de a fi introduse la o bursă de valori aparținând unui stat membru

 

Operațiuni în unități de întreprinderi de plasament colectiv

 

achiziționarea de către rezidenți a unităților de întreprinderi străine de plasament colectiv tranzacționate prin bursa de valori

IV-A-2

întreprinderi care nu se află sub incidența Directivei 85/611/CEE (2) și care se prezintă sub forma fondurilor comune de plasament

 

achiziționarea de către rezidenți (nerezidenți) a unităților de întreprinderi străine (naționale) de plasament colectiv netranzacționate prin bursa de valori

IV-A-3 și 4

întreprinderi care nu se află sub incidența Directivei 85/611/CEE (2) și al căror obiect exclusiv de activitate este achiziționarea de active care au fost liberalizate

 

– acceptarea pe piața de capital a unităților de întreprinderi de plasament colectiv

IV-B-1 și 2 (a)

– întreprinderi aflate sub incidența Directivei 85/611/CEE (2)

 

credite privind tranzacțiile comerciale sau prestările de servicii la care participă un rezident

VII-A și B-3

– credite pe termen lung

 

III.   Republica Elenă, Regatul Spaniei, Irlanda și Republica Portugheză pot continua să aplice sau pot reintroduce, până la 31 decembrie 1992, restricții la mișcările de capital prezentate în lista III de mai jos, existente la data notificării directivei:

LISTA III

Natura operațiunii

Titlul

Operațiuni cu valori mobiliare pe piața capitalurilor

 

– admiterea valorilor mobiliare pe piața de capital

III-B-1 și 2

în cazul în aceste valori mobiliare nu sunt tranzacționate sau în curs de a fi introduse la o bursă de valori aparținând unui stat membru

 

Operațiuni în unități de întreprinderi de plasament colectiv

 

– acceptarea pe piața de capital a unităților de întreprinderi de plasament colectiv

IV-B-1 și 2

întreprinderi care nu se află sub incidența Directivei 85/611/CEE (3) și al căror obiect exclusiv de activitate este achiziționarea de active care au fost liberalizate

 

Împrumuturi și credite financiare

VIII-A, B-2 și 3

– credite pe termen mediu și lung

 

IV.   Republica Elenă, Regatul Spaniei, Irlanda și Republica Portugheză pot amâna, până la 31 decembrie 1992, liberalizarea mișcprilor de capital prezentate în Lista IV de mai jos:

LISTA IV

Natura operațiunii

Titlul

Operațiuni cu valori mobiliare și alte instrumente tranzacționate, în mod obișnuit, pe piața monetară

V

Operațiuni în conturi curente și în conturi de depozit la instituțiile financiare

IV

Operațiuni în unități de întreprinderi de plasament colectiv

IV-A și B (c)

întreprinderi de plasament în valori mobiliare sau instrumente tranzacționate în mod obișnuit pe piața monetară

 

Împrumuturi și credite financiare

VIII-A și B-1

– pe termen scurt

 

Circulația capitalului cu caracter personal

XI-A

– împrumuturi

 

Importul și exportul fizic al activelor financiare

XII

– valori mobiliare tranzacționate în mod obișnuit pe piața monetară

 

– mijloace de plată

 

Alte deplasări de capital: diverse

XIII-F


(1)  Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (JO L 375, 31.12.1985, p. 3).

(2)  A se vedea nota de subsol de la Lista I.

(3)  A se vedea nota de subsol de la Lista I.


ANEXA V

Întrucât sistemul pieței duble a schimburilor valutare, astfel cum este practicat de Regatul Belgiei și de Marele Ducat al Luxemburgului, nu a avut ca efect restricționarea mișcărilor de capital, dar, cu toate acestea, constituie o anomalie în cadrul sistemului monetar european și în interesul aplicării efective a prezentei directive și în vederea întăririi sistemului monetar european acest sistem trebuie să înceteze, cele două state membre se angajează să îl elimine până la 31 decembrie 1992. Ele se angajează, de asemenea, ca până în momentul eliminării sale să administreze sistemul conform unor proceduri care să asigure, de facto, libera circulație a capitalului, astfel încât cursurile de schimb aplicate pe cele două piețe să nu prezinte diferențe semnificative și de durată.


Top