EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2967

Regulamentul (CEE) nr. 2967/85 al Comisiei din 24 octombrie 1985 privind stabilirea modalităților de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc

OJ L 285, 25.10.1985, p. 39–40 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogat prin 32008R1249 . Latest consolidated version: 15/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2967/oj

03/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

86


31985R2967


L 285/39

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2967/85 AL COMISIEI

din 24 octombrie 1985

privind stabilirea modalităților de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 2966/80 (2), în special articolul 2 și articolul 4 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 al Consiliului din 13 noiembrie 1984 care stabilește grila comunitară de clasificare a carcaselor de porc (3), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât este necesară stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3220/84 și în special a normelor care asigură aplicarea sa uniformă;

întrucât greutatea se aplică la carcasa rece; întrucât greutatea carcasei reci se calculează prin adăugarea, la rezultatul cântăririi, a unui coeficient de prelucrare ce rămâne a fi stabilit; întrucât coeficientul respectiv poate varia în funcție de perioada cuprinsă între cântărire și înjunghierea porcului; întrucât se impune, prin urmare, adaptarea acestuia;

întrucât conținutul de carne slabă din carcase se evaluează prin metode de clasificare autorizate; întrucât nu pot fi autorizate decât metodele de estimare statistic verificate; întrucât respectivele metode de clasificare nu pot fi autorizate decât în limitele unei toleranțe maxime de eroare statistică de estimare ce trebuie să fie determinată;

întrucât, fără să se aducă atingere articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, marcarea carcaselor este obligatorie; întrucât trebuie să fie definite modalitățile de marcare și de identificare a carcaselor pentru a contribui la transparența pieței, prevăzând, în același timp, derogări pentru anumite cazuri;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3220/84 privind determinarea grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc.

Articolul 2

(1)   Greutatea carcasei reci menționate la articolul 2 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 se obține prin deducerea a 2,0 % din greutatea constatată la cald după cel mult 45 de minute de la înjunghierea porcului.

(2)   Dacă, într-un abator, intervalul de 45 de minute cuprins între înjunghierea și cântărirea porcului nu poate fi, în general, respectat, autoritățile competente ale respectivului stat membru pot autoriza depășirea acestei limite cu condiția ca reducerea de 2,0 % menționată la alineatul (1) să fie diminuată cu 0,1 puncte pentru fiecare sfert de oră suplimentar de depășire, chiar dacă acest timp încă nu a trecut.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) și (2), greutatea carcasei reci se poate calcula prin scăderea, în valoare absolută, după un barem de reducere dinainte stabilit de către statele membre, conform caracteristicilor prezentate de efectivele de porcine ale fiecăruia și comunicat Comisiei. Folosirea unui astfel de barem este autorizată conform procedurii prevăzute la articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2759/75, cu condiția ca reducerile prevăzute pe categorii de greutate să corespundă, pe cât posibil, deducerii rezultate din alineatele (1) și (2).

Articolul 3

(1)   Nu pot fi autorizate ca metode de clasificare în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 decât metodele de estimare a conținutului de carne slabă din carcase care:

se bazează pe un eșantion reprezentativ al producției porcine naționale sau regionale încadrate în metoda de estimare și care cuprinde cel puțin 120 de carcase, al căror conținut de carne slabă este constatat fie în mod direct, conform articolului 2 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, fie cu ajutorul unei metode naționale de tranșare cu efect echivalent și

al căror coeficient de determinare este mai mare decât R2 = 0,64.

(2)   De asemenea, autorizarea metodelor de clasificare este condiționată de eroarea reziduală standard de estimare, care trebuie să se situeze sub valoarea Se = 2,5.

(3)   Statele membre aduc la cunoștința Comisiei metodele de clasificare a căror autorizare în vederea aplicării este dorită pe teritoriul lor, precizând principiile acestor metode și ecuațiile de estimare a procentajului de carne slabă utilizate, inclusiv corelația dintre conținutul de carne slabă stabilită printr-o metodă națională de tranșare folosită în acest scop și metoda de tranșare prevăzută la articolul 2 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84.

Aplicarea metodelor de clasificare pe teritoriul unui stat membru este autorizată conform procedurii prevăzute la articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2759/75.

(4)   Aplicarea metodelor de clasificare trebuie să corespundă sub toate aspectele descrierii cuprinse în decizia comunitară de autorizare.

Articolul 4

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, carcasele de porc sunt marcate cu litera majusculă care desemnează categoria, conform articolului 3 alineatele (2) și (3) din respectivul regulament sau cu procentajul care exprimă conținutul estimat de carne slabă conform articolului 4 alineatul (1) din același regulament și, dacă este cazul, cu alte indicații considerate corespunzătoare. Literele sau cifrele vor avea cel puțin doi centimetri înălțime. Marcarea se va efectua cu o cerneală care nu este toxică, nu se șterge și rezistă la căldură sau cu orice alt mijloc de marcare permanent, autorizat în prealabil de către autoritățile naționale competente.

(2)   Jumătățile de carcasă se marchează pe șorici la nivelul inferior al pulpei din spate sau pe pulpa din spate.

(3)   De asemenea, se consideră ca marcare corespunzătoare aplicarea de etichete în așa fel încât mutarea acestora să se poată face fără a le deteriora.

Articolul 5

În cazul menționat de articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, identificarea individuală a carcaselor de porc se va efectua prin aceleași mijloace.

Articolul 6

Pentru a garanta aplicarea dispozițiilor prezentului regulament pe teritoriul lor, statele membre iau măsurile pe care le consideră necesare și informează imediat Comisia despre aceasta.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 noiembrie 1985.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 1985.

Pentru Comisie

Frans ANDRIESSEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1.

(2)  JO L 307, 18.11.1980, p. 5.

(3)  JO L 301, 20.11.1984, p. 1.


Top