Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0954

Regulamentul (CEE) nr. 954/79 al Consiliului din 15 mai 1979 privind ratificarea de către statele membre a Convenției Organizației Națiunilor Unite referitoare la Codul de conduită pentru conferințele maritime sau aderarea acestor state la convenție

OJ L 121, 17.5.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 228 - 231
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 186
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 186
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 106 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 106 - 110
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 96 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2008; abrogat prin 32007R1490

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/954/oj

07/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

96


31979R0954


L 121/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 954/79 AL CONSILIULUI

din 15 mai 1979

privind ratificarea de către statele membre a Convenției Organizației Națiunilor Unite referitoare la Codul de conduită pentru conferințele maritime sau aderarea acestor state la convenție

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 84 alineatul (2),

având în vedere proiectul de regulament prezentat de Comisie,

având în vedere avizul Adunării parlamentare (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât, printr-o conferință convocată sub auspiciile Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare a fost elaborată o convenție referitoare la un cod de conduită pentru conferințele maritime și întrucât aceasta este deschisă ratificării sau aderării;

întrucât chestiunile reglementate prin codul de conduită sunt importante nu numai pentru statele membre, ci și pentru Comunitate, în special din punct de vedere al transportului maritim și al schimburilor comerciale și întrucât este necesară, în consecință, adoptarea unei poziții comune în ceea ce privește acest cod;

întrucât această poziție comună trebuie să respecte principiile și obiectivele tratatului și să aducă o contribuție importantă pentru a satisface aspirațiile țărilor în curs de dezvoltare în domeniul transportului maritim, urmărind, totodată, obiectivul de a menține în vigoare, în acest domeniu, principiile comerciale aplicate de către companiile maritime ale țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în cadrul schimburilor maritime dintre aceste țări;

întrucât, pentru a asigura respectarea acestor principii și a acestor obiective, deoarece codul de conduită nu prevede dispoziții care să permită aderarea Comunității ca atare, este necesar ca statele membre să ratifice acest cod sau să adere la el sub rezerva anumitor înțelegeri prevăzute în prezentul regulament;

întrucât este recunoscut că rolul stabilizator al conferințelor este de natură să garanteze servicii sigure expeditorilor, dar este totuși necesar ca aceste conferințe să evite eventualele încălcări ale regulilor de concurență din tratat; întrucât, în consecință, Comisia va prezenta Consiliului o propunere de regulament privind aplicarea acestor reguli transportului maritim,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite referitoare la Codul de conduită pentru conferințele maritime sau prin aderarea la aceasta, statele membre informează în scris secretarul general al Organizației Națiunilor Unite că această ratificare sau această aderare a avut loc în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Instrumentul de ratificare sau de aderare este însoțit de rezervele indicate în anexa I.

Articolul 2

(1)   În cazul unei conferințe existente, fiecare grup de companii maritime de aceeași naționalitate, care sunt membre ale acesteia, determină, prin negociere comercială cu o altă companie maritimă de această naționalitate, cazul în care aceasta poate participa în calitate de companie maritimă națională la conferința menționată.

În cazul creării unei noi conferințe, companiile maritime de aceeași naționalitate determină, prin negociere comercială, care dintre ele va putea sau vor putea participa în calitate de companii maritime naționale la viitoarea conferință.

(2)   În cazul în care, în urma negocierilor prevăzute în alineatul (1), nu se ajunge la un acord, fiecare stat membru poate, la solicitarea uneia dintre companiile în cauză și după ce le-a audiat pe toate acestea, să ia măsurile necesare pentru a rezolva litigiul.

(3)   Fiecare stat membru veghează ca toate companiile maritime care exploatează nave stabilite pe teritoriul său în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene să beneficieze de același tratament ca și companiile care au sediul social pe teritoriul acestuia și al căror control efectiv se exercită pe acest teritoriu.

Articolul 3

(1)   În cazul în care o conferință maritimă utilizează un „pool”, un acord de acostare, de deservire și/sau de repartizare a încărcăturii sub orice formă, în conformitate cu articolul 2 din Codul de conduită, volumul de încărcătură care, în conformitate cu acest cod, revine grupului de companii maritime naționale ale fiecărui stat membru care participă la acest transport sau companiilor maritime ale statelor membre care participă la acest transport în calitate de companii maritime ale unor țări terțe, face obiectul unei redistribuiri cu condiția ca toate companiile membre ale conferinței și părți la prezentele reguli de redistribuire să nu fi decis altfel. Această redistribuire a părților de încărcătură se efectuează pe baza unei decizii unanime a companiilor maritime membre ale conferinței și care participă la această redistribuire pentru a asigura pentru toate aceste companii o parte echitabilă din transportul asigurat de conferință.

(2)   Cota-parte care se alocă în final fiecărui participant se determină în funcție de principii comerciale, luând în considerație în special:

(a)

volumul de încărcătură transportat de conferință și produs de către statele membre al căror transport este asigurat de aceasta;

(b)

prestațiile anterioare ale companiilor maritime în transportul care formează acest „pool”;

(c)

volumul de încărcătură transportat de conferință și expediat prin porturile statelor membre;

(d)

nevoile expeditorilor ale căror încărcături sunt transportate de conferință.

(3)   În cazul în care nu intervine nici un acord în ceea ce privește redistribuirea încărcăturilor prevăzute în alineatul (1), problema este, la solicitarea uneia dintre părți, supusă concilierii în conformitate cu procedura descrisă în anexa II. Orice litigiu nesoluționat pe calea procedurii de conciliere poate fi supus arbitrajului, cu acordul părților. În acest caz, sentința arbitrală este obligatorie pentru părți.

(4)   Cotele-părți alocate în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) sunt revizuite cu regularitate, la intervale care se stabilesc înainte, ținând seama de criteriile enunțate în alineatul (2) și în special din punct de vedere al prestării pentru expeditori a unor servicii adecvate și eficiente.

Articolul 4

(1)   În cazul unui transport asigurat de conferință între un stat membru al Comunității și un stat parte la codul de conduită care nu este o țară din OCDE, o companie maritimă dintr-o altă țară din OCDE, care dorește să participe la redistribuirea prevăzută în articolul 3 din prezentul regulament, poate să o facă sub rezerva unei reciprocități definite la nivel guvernamental sau de către armatori.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (3) din prezentul articol, articolul 2 din Codul de conduită nu se aplică în cazul transporturilor asigurate de conferință între statele membre și, pe bază de reciprocitate, între aceste state și celelalte țări din OCDE care sunt părți la cod.

(3)   Alineatul (2) din prezentul articol nu aduce atingere posibilităților companiilor maritime dintr-o țară în curs de dezvoltare de a participa la aceste transporturi, în calitate de companii maritime ale unei țări terțe, în conformitate cu principiile din articolul 2 din codul de conduită, care sunt recunoscute drept companii maritime naționale în temeiul codului și care sunt:

(a)

deja membre ale unei conferințe care asigură aceste transporturi sau

(b)

admise la o astfel de conferință în temeiul articolului 1 alineatul (3) din cod.

(4)   Articolul 3 și articolul 14 alineatul (9) din Codul de conduită nu se aplică în transporturile asigurate de conferință între statele membre și, pe bază de reciprocitate, între aceste state și celelalte țări din OCDE care sunt părți la cod.

(5)   În transporturile asigurate de conferință între statele membre, precum și între aceste state și celelalte țări ale OCDE care sunt părți la codul de conduită, expeditorii și armatorii statelor membre nu insistă pentru aplicarea procedurilor de soluționare a litigiilor prevăzute în capitolul VI din cod în relațiile lor reciproce sau, pe bază de reciprocitate, față de expeditorii și de armatorii celorlalte țări din OCDE, dacă aceștia convin între ei asupra altor proceduri de soluționare a litigiilor. Aceștia beneficiază în special de posibilitățile oferite de articolul 25 alineatele (1) și (2) din cod pentru soluționarea litigiilor în conformitate cu anumite proceduri, altele decât cele care sunt prevăzute în capitolul VI din cod.

Articolul 5

Pentru adoptarea deciziilor referitoare la aspectele definite în acordul de conferință privind transportul unui stat membru, altele decât cele prevăzute în articolul 3 din prezentul regulament, companiile maritime naționale ale acestui stat consultă toate celelalte companii ale Comunității care sunt membre ale conferinței înainte de a-și da sau nu consimțământul.

Articolul 6

Statele membre adoptă, în timp util și după consultarea Comisiei, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 mai 1979.

Pentru Consiliu

Președintele

R. BOULIN


(1)  JO C 131, 5.6.1978, p. 34.

(2)  JO C 269, 13.11.1978, p. 46.


ANEXA I

REZERVE

Prin ratificarea convenției sau prin aderarea la aceasta, statele membre emit cele trei rezerve și rezerva interpretativă indicate în continuare:

1.

Pentru aplicarea Codului de conduită, noțiunea de „companie maritimă națională”, în cazul unui stat membru al Comunității Economice Europene, poate include orice companie maritimă care exploatează nave stabilite pe teritoriul acestui stat membru în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene.

2.

(a)

Fără a aduce atingere textului literei (b) din prezenta rezervă, articolul 2 din Codul de conduită nu se aplică transporturilor asigurate de conferință între statele membre ale Comunității și, pe bază de reciprocitate, între aceste state și celelalte țări din OCDE care sunt părți la cod;

(b)

textul literei (a) nu aduce atingere posibilităților de a participa la aceste transporturi în calitate de companii maritime ale unei țări terțe, în conformitate cu principiile enunțate în articolul 2 din cod, ale companiilor maritime dintr-o țară în curs de dezvoltare care sunt recunoscute drept companii maritime naționale în temeiul codului și care sunt:

(i)

deja membre ale unei conferințe care asigură aceste transporturi sau

(ii)

admise la o astfel de conferință în temeiul articolului 1 alineatul (3) din cod.

3.

Articolul 3 și articolul 14 alineatul (9) din Codul de conduită nu se aplică în transporturile asigurate de conferință între statele membre ale Comunității și, pe bază de reciprocitate, între aceste state și celelalte țări din OCDE care sunt părți la cod.

4.

În transporturile în care se aplică articolul 3 din Codul de conduită, ultima teză din acest articol se interpretează în sensul că:

(a)

cele două grupuri de companii maritime naționale își vor coordona pozițiile înainte de a vota cu privire la unele chestiuni privind transportul între cele două țări ale lor;

(b)

această teză se aplică numai chestiunilor pe care acordul de conferință le desemnează ca necesitând consimțământul celor două grupuri de companii maritime naționale în cauză și nu tuturor chestiunilor reglementate în acordul de conferință.


ANEXA II

CONCILIEREA PREVĂZUTĂ ÎN ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

Părțile la litigiu desemnează unul sau mai mulți conciliatori.

În cazul în care acestea nu reușesc că se pună de acord în această privință, fiecare dintre părțile la litigiu desemnează un conciliator și conciliatorii astfel desemnați cooptează un altul care va prezida. În cazul în care una dintre părți se abține să desemneze un conciliator sau dacă conciliatorii desemnați de către părți nu au putut să se pună de acord pentru a coopta un președinte, președintele Camerei de Comerț Internaționale procedează, la solicitarea uneia dintre părți, la desemnările necesare.

Conciliatorii fac tot posibilul pentru a soluționa litigiul. Aceștia stabilesc procedura de urmat. Părțile în litigiu achită taxele acestora.


Top