Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0117

Directiva 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piață și a folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active

OJ L 33, 8.2.1979, p. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 46 - 50
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrogat prin 32009R1107 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

03/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

63


31979L0117


L 033/36

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 79/117/CEE A CONSILIULUI

din 21 decembrie 1978

privind interzicerea introducerii pe piață și a folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Adunării (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât producția vegetală ocupă un loc foarte important în Comunitatea Economică Europeană;

întrucât randamentul acestei producții este afectat în mod constant de organisme dăunătoare și buruieni; întrucât este absolut necesară protejarea plantelor împotriva acestor riscuri pentru a evita o scădere a randamentului și a contribui la asigurarea securității aprovizionărilor;

întrucât una dintre cele mai importante metode de protejare a plantelor și a produselor vegetale și de creștere a productivității agriculturii este folosirea produselor fitosanitare;

întrucât efectele acestor produse fitosanitare ar putea să nu fie în totalitate favorabile pentru producția vegetală; întrucât folosirea lor poate prezenta riscuri pentru om și mediu, deoarece, în general, este vorba despre substanțe toxice sau preparate cu efecte periculoase;

întrucât, în cazul anumitor produse fitosanitare, aceste riscuri sunt atât de mari încât folosirea lor, totală sau parțială, nu mai poate fi tolerată;

întrucât, în consecință, statele membre nu numai că au reglementat introducerea pe piață a produselor fitosanitare, dar au impus, de asemenea, pentru anumite produse fitofarmaceutice, restricții și interdicții de folosire care reglementează și introducerea pe piață a acestora;

întrucât măsurile adoptate în această privință în statele membre prezintă diferențe care au ca rezultat obstacole în calea comerțului, afectând direct realizarea și funcționarea pieței comune;

întrucât este, în consecință, importantă eliminarea acestor obstacole prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative stabilite în statele membre;

întrucât pare justificat să se admită ca principiu de bază introducerea interdicțiilor de folosire a tuturor produselor fitosanitare ce conțin substanțe active care, chiar când sunt folosite pentru un scop anume, creează sau riscă să creeze efecte dăunătoare pentru sănătatea umană și animală sau efecte adverse inacceptabile asupra mediului;

întrucât, cu toate acestea, pentru mai multe dintre aceste produse se pot acorda derogări, într-o anumită măsură, la scară națională, pentru acele utilizări care, din motive ecologice, prezintă o necesitate specială și în cazul în care riscurile implicate sunt mai mici decât cele asociate altor utilizări permise anterior;

întrucât chiar și aceste derogări ar trebui eliminate imediat ce devin disponibile tratamente mai puțin riscante;

întrucât, pe de altă parte, este necesar să se acorde statelor membre un drept limitat de a suspenda temporar, pe proprie răspundere, interdicțiile de folosire în cazul unui pericol neprevăzut care ar amenința producția vegetală și care nu poate fi controlat prin alte metode;

întrucât directiva exclude produsele fitosanitare destinate cercetării și scopurilor analitice;

întrucât, de asemenea, dată fiind aplicarea în țările terțe de măsuri în general diferite, nu este adecvat să se aplice dispozițiile comunitare produselor fitosanitare destinate exportului în țări terțe;

întrucât punerea în aplicare a prezentei directive, precum și adaptarea anexei sale la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice necesită o cooperare strânsă între Comisie și statele membre; întrucât procedura Comitetului fitosanitar permanent, chiar dacă este provizoriu limitată în timp, precum și intervenția Comitetului științific pentru pesticide oferă o bază corespunzătoare pentru aceasta,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se referă la interzicerea introducerii pe piață și folosirea produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active.

Articolul 2

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

Produse fitosanitare

Substanțele active și preparatele care conțin una sau mai multe substanțe active destinate:

1.1.

combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale sau prevenirii acțiunii acestora, în măsura în care aceste substanțe sau preparate nu sunt definite în următoarele dispoziții;

1.2.

influențării proceselor vitale ale plantelor, în măsura în care nu este vorba despre substanțe nutritive;

1.3.

conservării produselor vegetale în măsura în care aceste substanțe sau produse nu fac obiectul dispozițiilor speciale ale Consiliului sau ale Comisiei privind agenții de conservare;

1.4.

distrugerii plantelor nedorite sau

1.5.

distrugerii părților unor plante sau prevenirii creșterii nedorite a plantelor.

2.

Substanțe

Elementele chimice și compușii lor, astfel cum se prezintă în stare naturală sau prin fabricare.

3.

Preparate

Amestecurile sau soluțiile compuse din două sau mai multe substanțe sau din microorganisme sau virușii folosiți ca produse fitosanitare.

4.

Substanțe active

Substanțele, microorganismele și virușii cu acțiune generală sau specifică:

4.1.

asupra organismelor dăunătoare sau

4.2.

asupra plantelor, părților de plante sau produselor vegetale.

5.

Plante

Plantele vii și părțile de plante vii, inclusiv fructele proaspete și semințele.

6.

Produse din plante

Produsele de origine vegetală netransformate sau care au suferit doar o preparare simplă, cum ar fi măcinarea, uscarea sau presarea, în măsura în care nu este vorba despre plantele în sine, astfel cum sunt definite la punctul 5.

7.

Organisme dăunătoare

Dăunători de plante sau produse vegetale, care aparțin regnului animal sau vegetal sau care se prezintă sub formă de virusuri, micoplasme sau alți agenți patogeni.

8.

Animale

Animale care aparțin unor specii hrănite normal și deținute sau consumate de om.

9.

Introducerea pe piață

Orice cesiune cu titlu oneros sau gratuit.

10.

Mediu

Raportul dintre apă, aer, pământ, precum și toate formele biologice, și ființele umane.

Articolul 3

Statele membre garantează că produsele fitosanitare care conțin una sau mai multe substanțe active enumerate în anexă nu pot fi introduse pe piață sau folosite.

Primul paragraf nu se aplică produselor fitosanitare care conțin impurități în cantitate neglijabilă datorită naturii procesului lor de fabricație, cu condiția ca acestea să nu aibă efecte dăunătoare asupra omului, a animalelor sau a mediului.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 3, statele membre sunt autorizate temporar să permită introducerea pe piață și folosirea, pe teritoriul lor, a produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active enumerate în prima coloană din anexă, în cazurile precizate în a doua coloană.

(2)   Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice caz în care se aplică alineatul (1) și, la cererea Comisiei, îi furnizează acesteia detaliile privind măsura în care se folosește o astfel de substanță activă.

Articolul 5

Prezenta directivă nu se aplică produselor fitosanitare destinate:

(a)

cercetării sau scopurilor analitice sau

(b)

exportului în țări terțe.

Articolul 6

(1)   După consultarea de către Comisie a Comitetului științific pentru pesticide, constituit în temeiul Deciziei 78/436/CEE (4), se adoptă următoarele, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8:

(a)

orice modificări necesare în cadrul grupelor de substanțe A (compuși pe bază de mercur) și B (compuși organici persistenți pe bază de clor) din coloana 1 a anexei;

(b)

orice modificări necesare în coloana 2 din anexă. Nu se impune consultarea prealabilă a Comitetului științific, dacă trebuie anulată o derogare, cu condiția ca toate statele membre să informeze Comisia că nu intenționează sau nu mai intenționează să se folosească de această derogare. Această informație poate fi transmisă Comitetului fitosanitar permanent, constituit în temeiul Deciziei 76/894/CEE (5).

(2)   Alineatul (1) se aplică pentru o perioadă de cinci ani, de la 1 ianuarie 1981.

Hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, Consiliul poate decide să prelungească durata aplicării alineatului (1) sau să elimine orice limitare cu privire la aplicarea sa.

(3)   La propunerea Comisiei, Consiliul hotărăște cu privire la toate modificările care trebuie aduse anexei și care nu sunt prevăzute la alineatul (1).

(4)   Comisia examinează cel puțin la fiecare doi ani dacă și în ce măsură trebuie modificată a doua coloană din anexă.

(5)   Toate modificările aduse anexei se efectuează în baza progresului cunoștințelor științifice și tehnice.

(6)   O substanță activă se include în anexă dacă, chiar atunci când este aplicată corect în scopul intenționat, utilizarea sa are sau riscă să aibă:

(a)

efecte dăunătoare asupra sănătății omului sau animalelor;

(b)

efecte adverse inacceptabile asupra mediului.

Articolul 7

(1)   Dacă este necesară folosirea într-un stat membru a unui produs fitosanitar care conține una sau mai multe dintre substanțele active enumerate în anexă, din cauza unui pericol neprevăzut care amenință producția vegetală și care nu poate fi controlat prin alte mijloace, statul membru respectiv poate autoriza introducerea pe piață și folosirea acestui produs pentru o perioadă maximă de 120 de zile. Acesta informează de îndată celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta.

(2)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8, se stabilește de îndată dacă și, dacă este cazul, în ce condiții pot fi menținute sau repetate măsurile luate de statul membru în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 8

(1)   Dacă trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, Comitetul fitosanitar permanent, denumit în continuare „comitetul”, este sesizat de președinte, fără întârziere, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea unui stat membru.

(2)   În cadrul comitetului, voturile statelor membre se ponderează în conformitate cu articolul 148 alineatul (2) din tratat. Președintele nu participă la vot.

(3)   Reprezentantul Comisiei prezintă un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la aceste măsuri în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizele se adoptă cu o majoritate de 41 de voturi.

(4)   Comisia adoptă măsurile și le pune de îndată în aplicare dacă acestea sunt în conformitate cu avizul Comitetului. Atunci când măsurile nu sunt în conformitate cu avizul Comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul adoptă măsurile cu o majoritate calificată.

Dacă, în termen de trei luni de la data la care i-a fost prezentată propunerea, Consiliul nu adoptă nici o propunere, Comisia adoptă măsurile propuse și le pune de îndată în aplicare.

Articolul 9

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 1981 cel târziu. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 10

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 1978.

Pentru Consiliu

Președintele

Otto Graf LAMBSDORFF


(1)  JO C 200, 26.8.1976, p. 10.

(2)  JO C 30, 7.2.1977, p. 38.

(3)  JO C 114, 11.5.1977, p. 16.

(4)  JO L 124, 12.5.1978, p. 16.

(5)  JO L 340, 9.12.1976, p. 25.


ANEXĂ

Denumirile substanțelor active sau grupelor de substanțe active prevăzute la articolul 3

Cazuri în care introducerea pe piață și folosirea sunt autorizate în conformitate cu articolul 4

A.   Compuși ai mercurului

1.   Oxizi de mercur

Tratament împotriva Nectria galligena (șancru) prin vopsirea pomilor cu fructe semințoase după recoltare și până la înmugurire

2.   Clorură de mercur (calomel)

(a)   Împotriva Plasmodiophora pe Brassicae

(b)   Tratamentul semințelor de ceapă și plantelor împotriva Sclerotium cepivorum

(c)   Tratamentul gazonului ornamental și al gazonului pentru terenuri de sport împotriva Sclerotiniași Fusarium

3.   Alți compuși anorganici ai mercurului

 

4.   Compuși de mercur alchil

(a)   Tratament prin imersia bulbilor de flori și a cartofilor de sămânță

(b)   Tratament al semințelor de bază și de prebază ale cerealelor, cu excepția porumbului și a semințelor de sfeclă de zahăr

5.   Alcooxil alchil și compuși de mercur aril

(a)   Tratament împotriva Nectria galligena (șancru) prin vopsirea pomilor cu fructe semințoase după recoltare și până la înmugurire

(b)   Tratament de toamnă împotriva Nectria galligena (șancru) al merilor Bramley, dacă este necesar, în Irlanda de Nord, după o vară foarte umedă

(c)   Tratament prin imersia bulbilor de flori și a cartofilor de sămânță

(d)   Tratament al semințelor de cereale, sfeclă, in și cânepă

B.   Compuși persistenți de cloruri organice

1.   Aldrin

(a)   Tratamentul solului împotriva Otiorrhynchus în pepiniere, culturi de căpșuni înaintea plantării, culturi de plante ornamentale și podgorii

(b)   Tratamentul cartofilor cultivați pe foste pășuni împotriva Agriotes, în Irlanda și Regatul Unit

(c)   Tratamentul narciselor care trebuie să rămână doi sau trei ani în pământ, împotriva Merodon equestris, Eumerus strigatusși Eumerus tuberculatus

2.   Clordan

 

3.   Dieldrin

 

4.   DDT

(a)   Tratamentul prin imersie împotriva Hylobius la puieții de conifere

(b)   Tratamentul individual al pomilor împotriva Scolytidae pentru a combate Ceratocystis ulmi

(c)   Tratamentul sfeclei de zahăr, al cartofilor, al gazonului ornamental sau al gazonului pentru terenuri de sport împotriva Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetoniași Serica

(d)   Tratamentul sfeclei de zahăr, al cartofilor, al căpșunilor, al morcovilor și al plantelor ornamentale împotriva Agrotisși Euxoa

(e)   Tratamentul cerealelor împotriva Tipula

5.   Endrin

(a)   Tratamentul împotriva acarienilor la cyclamen și la materialul de înmulțire a căpșunilor

(b)   Tratamentul împotriva Arvicola terrestris L. în livezi fără subculturi.

6.   HCH cu conținut de izomeri gama mai mic de 99.0 %

 

7.   Heptaclor

Tratamentul în stadiul de pregătire a semințelor de sfeclă împotriva Atomaria linearis, Agriotes spec., Myriapodași Collembola

8.   Hexaclorbenzen

 


Top