EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0007

Directiva Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale

OJ L 6, 10.1.1979, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 160 - 162
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj

05/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

192


31979L0007


L 006/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 19 decembrie 1978

privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale

(79/7/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 235 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Adunării parlamentare (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 1 alineatul (2) din Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (4) prevede că, în vederea asigurării aplicării treptate a principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta dispozițiile care definesc conținutul, domeniul și condițiile de aplicare; întrucât tratatul nu a prevăzut atribuțiile de acțiune necesare în acest scop;

întrucât este necesară punerea în aplicare a principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale în primul rând în cadrul regimurilor juridice care asigură protecția împotriva riscurilor de boală, invaliditate, limită de vârstă, accident de muncă, boală profesională și șomaj, precum și în sistemul de asistență socială, în măsura în care acestea sunt destinate să completeze sau să suplinească regimurile menționate anterior;

întrucât aplicarea principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale nu contravine dispozițiilor referitoare la protecția femeilor în caz de maternitate și că, în acest context, statele membre pot adopta, în favoarea femeilor, dispoziții speciale în vederea corectării inegalităților existente,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul prezentei directive îl constituie aplicarea treptată, în domeniul securității sociale și al altor elemente ale protecției sociale prevăzute la articolul 3, a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, denumit în continuare principiul egalității de tratament.

Articolul 2

Prezenta directivă se aplică populației active, inclusiv lucrătorilor independenți, lucrătorilor a căror activitate a fost întreruptă de boală, accident sau de șomaj involuntar, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și lucrătorilor pensionați și lucrătorilor invalizi.

Articolul 3

(1)   Prezenta directivă se aplică:

(a)

regimurilor juridice care asigură protecția împotriva următoarelor riscuri:

boală;

invaliditate;

limită de vârstă;

accident de muncă și boală profesională;

șomaj;

(b)

dispozițiilor privind asistența socială, în măsura în care acestea sunt destinate să completeze sau să suplinească regimurile menționate la litera (a).

(2)   Prezenta directivă nu se aplică dispozițiilor privind prestațiile de urmaș sau celor privind prestațiile familiale, cu excepția prestațiilor familiale acordate prin intermediul sporurilor la prestațiile datorate în cazul riscurilor menționate la alineatul (1) litera (a).

(3)   În vederea asigurării punerii în aplicare a principiului egalității de tratament în regimurile profesionale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta dispozițiile care definesc conținutul, domeniul și modalitățile de aplicare.

Articolul 4

(1)   Principiul egalității de tratament presupune inexistența oricărei discriminări pe criterii de sex, în raport, direct sau indirect, în special cu starea civilă sau familială, îndeosebi în ceea ce privește:

domeniul de aplicare al regimurilor și condițiile de acces la acestea;

obligația de a cotiza și calculul cotizațiilor;

calculul prestațiilor, inclusiv sporurile datorate celuilalt soț și persoanelor aflate în întreținere și condițiile care reglementează durata și menținerea dreptului la prestații.

(2)   Principiul egalității de tratament nu aduce atingere dispozițiilor referitoare la protecția femeilor în caz de maternitate.

Articolul 5

Statele membre iau măsurile necesare în vederea eliminării dispozițiilor actelor cu putere de lege și actelor administrative contrare principiului egalității de tratament.

Articolul 6

Statele membre introduc în ordinile lor juridice interne măsurile necesare pentru a permite oricărei persoane care se consideră nedreptățită prin neaplicarea principiului egalității de tratament să își valorifice drepturile pe cale judiciară, după ce a recurs, eventual, la alte autorități competente.

Articolul 7

(1)   Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a exclude din domeniul său de aplicare:

(a)

stabilirea vârstei de pensionare în scopul acordării pensiei pentru limită de vârstă și posibilele consecințe ale acesteia pentru alte prestații;

(b)

avantajele în privința regimurilor de asigurări pentru limită de vârstă acordate persoanelor care au crescut copii; dobândirea drepturilor la prestații după perioadele de întrerupere a angajării datorate creșterii copiilor;

(c)

acordarea dreptului la prestații pentru limită de vârstă sau invaliditate în temeiul drepturilor dobândite de soție;

(d)

acordarea sporurilor la prestațiile pe termen lung pentru invaliditate, limită de vârstă, accident de muncă și boală profesională pentru soția aflată în întreținere;

(e)

consecințele care rezultă din exercitarea, înainte de adoptarea prezentei directive, a dreptului de a alege între a nu dobândi drepturi sau de a nu da naștere unor obligații în cadrul unui regim juridic.

(2)   Statele membre examinează periodic materiile exceptate în temeiul alineatului (1), pentru a verifica, având în vedere evoluțiile sociale din domeniul respectiv, dacă există o justificare pentru menținerea exceptărilor respective.

Articolul 8

(1)   Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive în termen de șase ani de la notificarea acesteia. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele actelor cu putere de lege și ale actelor administrative pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, inclusiv măsurile adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (2).

Statele membre informează Comisia asupra motivelor menținerii oricăror dispoziții existente cu privire la aspectele menționate la articolul 7 alineatul (1) și asupra posibilităților de a le revizui la o dată ulterioară.

Articolul 9

În termen de șapte ani de la notificarea prezentei directive, statele membre transmit Comisiei toate informațiile necesare pentru a-i permite acesteia să redacteze un raport cu privire la aplicarea prezentei directive, pe care să îl prezinte Consiliului și pentru a propune orice altă măsură necesară în vederea punerii în aplicare a principiului egalității de tratament.

Articolul 10

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 1978.

Pentru Consiliu

Președintele

H.-D. GENSCHER


(1)  JO C 34, 11.2.1977, p. 3.

(2)  JO C 299, 12.12.1977, p. 13.

(3)  JO C 180, 28.7.1977, p. 36.

(4)  JO L 39, 14.2.1976, p. 40.


Top