Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0639

Decizia Comisiei din 15 iunie 1979 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 77/706/CEE a Consiliului

OJ L 183, 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 12 Volume 002 P. 13 - 23
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; abrogat prin 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

12/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

57


31979D0639


L 183/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 15 iunie 1979

de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 77/706/CEE a Consiliului

(79/639/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Decizia 77/706/CEE a Consiliului din 7 noiembrie 1977 de stabilire a unui obiectiv comunitar de reducere a consumului de energie primară în cazul apariției unor dificultăți în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere (1), în special articolul 5,

după consultarea statelor membre în conformitate cu articolul 5 din decizia menționată,

întrucât Consiliul adoptă Regulamentul (CEE) nr. 1729/76 din 21 iunie 1976 privind comunicarea unor informații despre situația aprovizionării cu energie a Comunității (2);

întrucât Comisia adoptă Decizia 78/890/CEE din 28 septembrie 1978 de aplicare a Deciziei 77/186/CEE a Consiliului privind exportul de țiței și produse petroliere dintr-un stat membru în altul, în cazul unor dificultăți de aprovizionare (3);

întrucât articolul 1 alineatul (1) din Decizia 77/706/CEE prevede ca, atunci când apar dificultăți în aprovizionarea cu țiței sau cu produse petroliere în unul sau mai multe state membre, Comisia, hotărând la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă și după consultarea grupului prevăzut la Directiva 73/238/CEE, poate stabili ca obiectiv reducerea consumului de produse petroliere în Comunitate cu până la 10 % din consumul normal;

întrucât articolul 1 alineatul (2) din Decizia 77/706/CEE prevede ca, pentru a păstra unitatea pieței și pentru a se asigura că toți consumatorii de energie din Comunitate suportă o parte echitabilă din dificultățile care apar în urma crizei, Comisia propune Consiliului, la expirarea unei perioade de două luni de la aplicarea articolului 1 alineatul (1), un nou obiectiv de reducere a consumului cu până la 10 % din consumul normal, aplicat diferențiat pe fiecare stat membru, după care cantitățile economisite sunt împărțite între statele membre;

întrucât articolul 1 alineatul (2) din Decizia 77/706/CEE prevede că, în cazul unui deficit mai mare, Comisia poate propune Consiliului ca obiectivul de reducere a consumului să depășească 10 % și să fie extins și la alte forme de energie;

întrucât împărțirea între statele membre a cantităților economisite ca urmare a aplicării articolului 1 alineatul (3) din Decizia 77/706/CEE poate să atragă după sine cheltuieli suplimentare, evaluarea și stabilirea acestora fiind de competența părților implicate; întrucât, cu toate acestea, la cererea unui stat membru, Comisia trebuie să poată formula recomandări și avize adresate statelor membre în cauză, în vederea facilitării acordului între statele membre cu privire la costurile suplimentare;

întrucât, pentru a îndeplini aceste sarcini, Comisia trebuie să aibă informații precise despre situația energetică în statele membre, aprovizionarea cu țiței și produse petroliere, posibilitățile de substituție între diversele forme de energie și măsurile pe plan național care au fost luate pentru reducerea consumului de energie în statele membre; întrucât statele membre trebuie, prin urmare, să furnizeze informațiile necesare Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În sensul prezentei decizii, definițiile următoarelor expresii:

(a)

„consumul normal de țiței și produse petroliere”;

(b)

„perioadă de bază”;

(c)

„deficit de aprovizionare” și

(d)

„aprovizionare normală”,sunt cele prevăzute la articolul 1 literele (a), (b), (c) și (d) din Decizia 78/890/CEE.

(2)   În sensul prezentei decizii:

(a)

„consumul normal de energie” înseamnă consumul zilnic mediu înregistrat de-a lungul unei perioade de bază, adică:

producția internă de resurse primare;

plus importurile;

plus livrările din țări din Comunitate;

minus exporturile,

minus livrările către țări din Comunitate,

plus sau minus variațiile stocurilor.

Conținutul buncărelor pentru nave maritime este considerat export.

(b)

„produse petroliere substituibile” reprezintă toate tipurile de păcură consumate în centralele electrice și, după caz, în alte sectoare industriale, inclusiv centralele electrice pentru autoconsum, în cantități calculate în temeiul articolului 2 alineatul (2);

(c)

„energie substituibilă” reprezintă toată energia consumată în centralele electrice și, după caz, în alte sectoare ale industriei, inclusiv centralele electrice pentru autoconsum, în cantități calculate în temeiul articolului 2 alineatul (2).

Articolul 2

(1)   Valoarea reducerilor diferențiate aplicate produselor petroliere substituibile definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Decizia 77/706/CEE nu va depăși nivelul posibilităților de substituție existent în momentul apariției dificultăților de aprovizionare, stabilit în conformitate cu alineatul (2) de mai jos.

(2)   Grupul prevăzut la Directiva 73/238/CEE verifică anual și, în cazul unor dificultăți de aprovizionare, pe baza datelor statistice furnizate Comisiei de către statele membre, calculate în conformitate cu articolul 10, posibilitățile de substituție din statele membre a produselor petroliere definite ca produse care acoperă în principal cererile de păcură pentru producerea electricității, dar având în vedere în același timp orice posibilitate de substituție a păcurei în industrie, inclusiv centralele electrice pentru autoconsum. După această verificare, Comisia ia notă de posibilitățile de substituție astfel stabilite.

Articolul 3

(1)   Atunci când, în temeiul articolului 1 alineatul (1) din Decizia 77/706/CEE, Comisia stabilește un obiectiv de reducere a consumului de produse petroliere cu până la 10 % din consumul normal, aceasta ia în considerare în special următoarele:

situația generală a aprovizionării cu produse petroliere;

situația aprovizionărilor în fiecare stat membru;

măsurile de reducere a consumului luate de statele membre;

obligațiile internaționale asumate de statele membre.

(2)   Atunci când, în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Decizia 77/706/CEE, Comisia propune Consiliului stabilirea unui obiectiv diferit de reducere pentru produsele petroliere nesubstituibile și de produsele petroliere substituibile, ea ia în considerare factorii enumerați la alineatul (1) și, în special, limitările impuse fiecărui stat membru de posibilitățile reale de substituție existente în centralele electrice și, după caz, în alte sectoare ale industriei, inclusiv centralele electrice pentru autoconsum, constatate în temeiul articolului 2.

(3)   Atunci când, în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (b) din Decizia 77/706/CEE, Comisia propune Consiliului ca obiectivul de reducere a consumului să depășească 10 % și să se extindă și la alte forme de energie, aceasta ia în considerare, pe lângă criteriile enumerate la alineatul (1):

situația generală a aprovizionării cu energie;

durata previzibilă a dificultăților în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere;

măsura în care stocurile obligatorii de țiței și/sau produse petroliere aflate în posesia statelor membre au intrat deja în consum.

Articolul 4

Atunci când se aplică articolul 1 din Decizia 77/706/CEE, un stat membru poate, în loc să restrângă consumul, să folosească acea parte din cantitățile sale de țiței și/sau produse petroliere care depășesc obligațiile sale în temeiul Directivelor 68/414/CEE și 72/425/CEE.

Articolul 5

(1)   Cantitățile economisite care urmează să fie împărțite între statele membre, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Decizia 77/706/CEE, sunt calculate prin aplicarea diferitelor rate de reducere a consumului de produse petroliere diferite pentru fiecare stat membru prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din decizia menționată.

(2)   Statul membru a cărui rată de reducere a consumului depășește media comunitară are obligația de a aloca o cantitate egală cu diferența dintre consumul pe care l-ar fi putut menține dacă s-ar fi aplicat o rată unitară de reducere pentru întreaga Comunitate și consumul redus în temeiul articolului 1 alineatul (2) din Decizia 77/706/CEE.

(3)   Statul membru a cărui rată de reducere a consumului este sub media comunitară are dreptul la alocarea unei cantități egale cu diferența dintre consumul propriu, redus în temeiul articolului 1 alineatul (2) din Decizia 77/706/CEE, și consumul pe care l-ar fi putut menține dacă s-ar fi aplicat o rată unitară de reducere pentru întreaga Comunitate.

Articolul 6

(1)   Orice cheltuieli suplimentare care ar putea fi generate de împărțirea între statele membre a cantităților economisite ca urmare a aplicării articolului 1 alineatul (3) din Decizia 77/706/CEE sunt suportate de părțile care beneficiază de pe urma acestei împărțiri. Evaluarea acestor cheltuieli suplimentare este de competența părților implicate.

(2)   În cazul unui dezacord referitor la aceste cheltuieli suplimentare, la cererea unui stat membru, Comisia poate să emită recomandări sau avize statelor membre în cauză.

Articolul 7

(1)   Comisia poate să consulte societățile comerciale care aprovizionează cu țiței și produse petroliere Comunitatea, pentru a obține informații cu caracter general și, dacă este necesar, asistență tehnică corespunzătoare, în special pentru aplicarea articolului 1 alineatul (3) din Decizia 77/706/CEE așa cum prevede articolul 4 din Decizia 78/890/CEE.

(2)   Comisia notifică statelor membre, care iau măsurile corespunzătoare, drepturile sau obligațiile lor de alocare în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Decizia 77/706/CEE.

Articolul 8

Informațiile cu privire la consumul de energie, defalcate pe principalele produse și sectoare de consum, sunt obținute din răspunsurile trimise Comisiei de către statele membre în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1729/76.

Articolul 9

(1)   Informațiile cu privire la consumul normal de țiței și produse petroliere sunt obținute din răspunsurile trimise Comisiei de către statele membre în temeiul articolului 5 din Decizia 78/890/CEE.

(2)   În cazul în care apar dificultăți în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere, Comisia poate să solicite furnizarea informațiilor sub formă de estimate, în conformitate cu o procedură pe care o stabilește pe baza modelelor care figurează în anexă.

(3)   Pentru a înțelege mai bine situația aprovizionării, în ceea ce privește în special aplicarea articolului 1 alineatul (3) din Decizia 77/706/CEE, Comisia poate să invite statele membre, după consultarea grupului prevăzut la Directiva 73/238/CEE, să îi furnizeze informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2), defalcate pe fiecare întreprindere.

Articolul 10

(1)   În temeiul articolului 2, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, statele membre prezintă Comisiei, pe baza unui model comun stabilit de aceasta, informațiile necesare pentru a determina posibilitățile de substituție existente la data de 1 octombrie a acelui an.

(2)   Atunci când se aplică articolul 1 din Decizia 77/706/CEE, statele membre comunică de îndată Comisiei informațiile necesare pentru a determina posibilitățile reale de substituție existente la acea dată.

Articolul 11

Atunci când se aplică articolul 1 din Decizia 77/706/CEE a Consiliului, statele membre informează Comisia cu privire la orice măsură luată pentru reducerea consumului de produse petroliere, de îndată ce este adoptată.

Articolul 12

La primirea informațiilor obținute în conformitate cu articolele 9, 10 și 11, Comisia prezintă un rezumat grupului prevăzut la articolul 3 din Directiva 73/238/CEE.

Articolul 13

Informațiile furnizate în aplicarea prezentei decizii sunt confidențiale. Această dispoziție nu împiedică distribuirea de informații generale sau de rezumate care nu conțin detalii individualizate despre întreprinderi.

Articolul 14

La cererea unui stat membru, după consultarea grupului prevăzut la Directiva 73/238/CEE, Comisia examinează problemele care pot să apară ca urmare a punerii în aplicare a prezentei decizii, în scopul de a introduce modificările necesare textului pe baza experienței anterioare sau având în vedere orice schimbări importante în structura aprovizionării cu energie, în special la centralele electrice din unul sau mai multe state membre.

Articolul 15

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 1979.

Pentru Comisie

Guido BRUNNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 292, 16.11.1977, p. 9.

(2)  JO L 198, 23.7.1976, p. 1.

(3)  JO L 311, 4.11.1978, p. 13.


ANEXĂ

CHESTIONAR LUNAR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA APROVIZIONĂRII CU PETROL ÎN COMUNITATE

I.   NOTE EXPLICATIVE

A.   Unități și factori de conversie

(a)   Unități

Toate datele trebuie să fie exprimate în mii tone, rotunjite până la cea mai apropiată mie de tone.

(b)   Produsele petroliere și „echivalent țiței”

Orice produs petrolier trebuie transformat în echivalent țiței prin înmulțirea cantităților, exprimate în tone, cu factorul de conversie 1,065.

(c)   Transformarea barililor în tone

Pentru a obține tone, numărul de barili trebuie împărțit la factorul de conversie corespunzător densității reale. Acolo unde conversia s-a făcut luându-se în calcul barili-zi, se înmulțesc unitățile obținute cu numărul de zile din luna respectivă.

(d)   Transformarea de metri cubi (kilolitri) în tone

Pentru transformarea de metri cubi în tone, folosiți factorii de conversie corespunzători densităților reale.

B.   Note geografice

producția din Insulele Feroe este inclusă în producția Danemarcei;

producția din Surinam și din Antilele Olandeze nu este inclusă în producția Țărilor de Jos;

producția din Insulele Canare este inclusă în producția Spaniei;

producția din rafinăriile din Marea Caraibelor, din tabelul III C, include importuri din Antilele Olandeze, Bahamas, Trinidad Tobago.

II.   DEFINIȚII ȘI NOTE EXPLICATIVE LEGATE DE DIFERITE TABELE

1.

Producția națională de țiței și condensate de gaze naturale (Tabelul I)

Determinați cantitățile de țiței și condensate de gaze naturale, adică toate lichidele separate de gaze din instalațiile care prelucrează gazele naturale (1), produse pe teritoriul național, inclusiv platforma continentală (offshore). Aceste cantități trebuie să includă condensatele recuperate din hidrocarburi gazoase în unitățile de separare.

2.

Importurile și exporturile de țiței, condensate de gaze naturale și materii prime petroliere (care provin/sunt exportate în țări comunitare și non-comunitare) (Tabelele I, II și IV)

Importurile și exporturile se consideră ca fiind efectuate la data la care au trecut fizic granița, indiferent dacă transportul a fost vămuit sau nu. Cu toate acestea, nu trebuie incluse cantitățile aflate în tranzit printr-un terminal maritim sau care traversează teritoriul național în orice fel, de exemplu prin conductele de petrol (dispozițiile anterioare se aplică și în cazul importurilor și exporturilor de produse petroliere). În schimb, importurile trebuie să cuprindă și petrolul importat în scop de prelucrare și reexportare și aflat în custodia vămii. Reexporturile de petrol importat în scop de prelucrare, aflate în custodia vămii, trebuie să fie incluse în cifrele exporturilor.

„Materiile prime petroliere” înseamnă orice produse sau combinații de produse, altele decât amestecurile, derivate din țiței și destinate prelucrărilor ulterioare. Acestea se transformă în unul sau mai multe componente și/sau produse finite. Benzinele grele nu sunt considerate materii prime.

3.

Importurile/exporturile de produse petroliere (provenite din/destinate exportului către țări comunitare și țări terțe) (Tabelele I, III și V)

a se vedea punctul 2.

produsele petroliere la care se face referire sunt următoarele: gaz petrolier lichefiat (GPL), benzine grele, benzină auto, combustibili turboreactor, kerosen, motorină, păcură, lubrifianți și bitum (2).

Buncărele maritime nu trebuie incluse în tabelul I, punctul 5, ci trebuie prezentate separat la punctul 9.

4.

Nivelul stocurilor (Tabelul I)

Nivelul stocurilor înseamnă toate cantitățile de petrol depozitate pe teritoriul țării declarante, cu următoarele excepții: petrolul din conductele de petrol, de la vânzătorii cu amănuntul și din stațiile de benzină, stocurile consumatorilor individuali, care nu sunt supuse supravegherii administrative, și stocurile de uz militar.

5.

Variațiile stocurilor (Tabelul I)

Aceste variații corespund diferenței dintre nivelul stocurilor la începutul și la sfârșitul unei perioade.

Variațiile stocurilor pentru luna de dinaintea celei anterioare (Tabelul I) este diferența dintre cifrele definitive (luna de dinaintea celei anterioare) din comunicarea curentă și cifrele definitive (luna de dinaintea celei anterioare) din comunicarea precedentă.

CHESTIONAR LUNAR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA APROVIZIONĂRII CU PETROL A COMUNITĂȚII

TABELUL I

CONSUMUL DE ȚIȚEI (3) ȘI ECHIVALENT (4)

Țara:

Luna curentă:

(1000 tone)

 

Cu două luni în urmă

(M – 2)

Luna trecută

(M – 1)

Luna curentă

M

Luna viitoare

(M + 1)

Peste două luni

(M + 2)

Realizare

Provizoriu

Estimat

 

Planificat

1.

Producție indigenă (5)

 

 

 

 

 

2.

Importuri de țiței (5)

 

 

 

 

 

3.

Importuri de produse petroliere (6)

 

 

 

 

 

4.

Exporturi de țiței (5)

 

 

 

 

 

5.

Exporturi de produse petroliere (6)

 

 

 

 

 

6.

Nivelul stocurilor, din care (7):

(a)

Țiței (5)

(b)

Produse petroliere (6)

 

 

 

 

 

7.

Schimbări în nivelul stocurilor,

din care (8):

(a)

Țiței (5)

(b)

Produse petroliere (6)

 

 

 

 

 

8.

Total (9)

 

 

 

 

 

9.

Buncăre (10)  (6)

 

 

 

 

 

TABELUL II

IMPORTURI DE ȚIȚEI (3)

Țara:

Luna curentă:

(1000 tone)

Țara de origine

Cu două luni în urmă

(M – 2)

Luna trecută

(M – 1)

Luna curentă

(M)

Luna viitoare

(M + 1)

Peste două luni

(M + 2)

Realizare

Provizoriu

Estimat

 

Planificat

Abu Dhabi

 

 

 

 

 

Algeria

 

 

 

 

 

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

Ecuador

 

 

 

 

 

Emiratele Arabe Unite (12)

 

 

 

 

 

Indonezia

 

 

 

 

 

Irak

 

 

 

 

 

Iran

 

 

 

 

 

Kuweit

 

 

 

 

 

Libia

 

 

 

 

 

Nigeria

 

 

 

 

 

Norvegia

 

 

 

 

 

Qatar

 

 

 

 

 

Regatul Unit

 

 

 

 

 

URSS

 

 

 

 

 

Venezuela

 

 

 

 

 

Alte țări din Europa de Est

 

 

 

 

 

China

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

Importuri totale

 

 

 

 

 

TABELUL III

IMPORTURI DE PRODUSE PETROLIERE (13)

Țara:

Luna curentă:

(1000 tone)

Țara de origine.

Cu două luni în urmă

(M – 2)

Luna trecută

(M – 1)

Luna curentă

(M)

Luna viitoare

(M + 1)

Peste două luni

(M + 2)

Realizare

Provizoriu

Estimat

 

Planificat

Belgia

 

 

 

 

 

Danemarca

 

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

 

Franța

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

Țările de Jos

 

 

 

 

 

Regatul Unit

 

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

 

Spania

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

Norvegia

 

 

 

 

 

Suedia

 

 

 

 

 

SUA

 

 

 

 

 

Bahrein

 

 

 

 

 

Indonezia

 

 

 

 

 

Iran

 

 

 

 

 

Kuweit

 

 

 

 

 

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

Venezuela

 

 

 

 

 

URSS

 

 

 

 

 

Alte țări din Europa de Est

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

Importuri totale

 

 

 

 

 

TABELUL IV

EXPORTURI DE ȚIȚEI (3)

Țara:

Luna curentă:

(1000 tone)

Țara de destinație

Cu două luni în urmă

(M – 2)

Luna trecută

(M – 1)

Luna curentă

(M)

Luna viitoare

(M + 1)

Peste două luni

(M + 2)

Realizare

Provizoriu

Estimat

 

Planificat

Belgia

 

 

 

 

 

Danemarca

 

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

 

Franța

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

Țările de Jos

 

 

 

 

 

Regatul Unit

 

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

 

Spania

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

Suedia

 

 

 

 

 

Elveția

 

 

 

 

 

SUA

 

 

 

 

 

Alte țări

 

 

 

 

 

Exporturi totale

 

 

 

 

 

TABELUL V

EXPORTURI DE PRODUSE PETROLIERE (13)

Țara:

Luna curentă:

[1000 tone]

Țara de destinație

Cu două luni în urmă

(M – 2)

Luna trecută

(M – 1)

Luna curentă

(M)

Luna viitoare

(M + 1)

Peste două luni

(M + 2)

Realizare

Provizoriu

Estimat

 

Planificat

Belgia

 

 

 

 

 

Danemarca

 

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

 

Franța

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

Țările de Jos

 

 

 

 

 

Regatul Unit

 

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

 

Spania

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

Norvegia

 

 

 

 

 

Suedia

 

 

 

 

 

Elveția

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

SUA

 

 

 

 

 

Turcia

 

 

 

 

 

Exporturi totale (17)

 

 

 

 

 


(1)  Inclusiv etan.

(2)  Pentru definiții, a se vedea suplimentul publicației Buletinului statisticilor energetice, 3/1976, publicat de Biroul Statistic al Comunităților Europene.

(3)  Inclusiv GPL și materii prime petroliere.

(4)  Produsele petroliere sunt convertite în echivalent țiței prin înmulțire cu factorul 1,065.

(5)  Inclusiv GPL și materii prime petroliere.

(6)  Produsele petroliere sunt convertite în echivalent țiței prin înmulțire cu factorul 1,065.

(7)  Sfârșitul lunii.

(8)  Diferența dintre nivelul stocurilor la sfârșitul lunii și la sfârșitul lunii precedente.

(9)  8 = 1 + 2 + 3 – 4 – 5 – 7

(10)  Buncăre maritime

(11)  Inclusiv GPL și materii prime petroliere.

(12)  Inclusiv Abu Dhabi.

(13)  Produsele petroliere sunt convertite în echivalent țiței prin înmulțirea cantităților, în tone, cu 1,065.

(14)  Produsele petroliere sunt convertite în echivalent țiței prin înmulțirea cantităților, în tone, cu 1,065.

(15)  Inclusiv GPL și materii prime petroliere.

(16)  Produsele petroliere sunt convertite în echivalent țiței prin înmulțirea cantităților, în tone, cu 1,065.

(17)  Fără buncăre maritime.


Top