Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A0530(01)

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte

OJ L 143, 30.5.2006, p. 2–188 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 079 P. 152 - 338
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 079 P. 152 - 338
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 072 P. 4 - 190

In force

11/Volumul 79

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

152


22006A0530(01)


L 143/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD EURO-MEDITERANEAN

de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene, denumite în continuare „statele membre”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

REPUBLICA LIBANEZĂ, denumită în continuare „Liban”,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE apropierea și interdependența pe care legăturile istorice și valorile comune le-au stabilit între Comunitate, statele membre ale acesteia și Liban;

AVÂND ÎN VEDERE dorința Comunității, a statelor membre și a Libanului de a consolida respectivele legături și de a stabili relații durabile, bazate pe reciprocitate, solidaritate, parteneriat și co-dezvoltare;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care părțile o acordă principiilor Cartei Națiunilor Unite, în special respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a libertății economice, care constituie însuși fundamentul asocierii;

AVÂND ÎN VEDERE evoluțiile recente de natură politică și economică înregistrate pe continentul european și în Orientul Mijlociu, precum și responsabilitățile comune care decurg din acestea în ceea ce privește stabilitatea, securitatea și prosperitatea regiunii euro-mediteraneene;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care o prezintă, atât pentru Comunitate, cât și pentru Liban, liberul schimb, astfel cum este garantat prin Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 (GATT) și prin celelalte acorduri multilaterale anexate la Tratatul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC);

AVÂND ÎN VEDERE diferența existentă între Liban și Comunitate în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială și necesitatea de a consolida procesul de dezvoltare economică și socială în Liban;

CONFIRMÂND faptul că dispozițiile prezentului acord care intră sub incidența părții III titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene prevăd obligații pentru Regatul Unit și pentru Irlanda ca părți contractante distincte, și nu ca state membre ale Comunității, până când Regatul Unit sau Irlanda (după caz) notifică Libanului că ao devenit obligate ca parte a Comunității, în conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene. Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la tratatele menționate;

DORIND SĂ îndeplinească integral obiectivele asocierii dintre ele prin punerea în aplicare a dispozițiilor relevante din prezentul acord, cu scopul de a apropia nivelurile de dezvoltare economică și socială ale Comunității și ale Libanului;

CONȘTIENTE de importanța prezentului acord, care se bazează pe reciprocitatea de interese, concesii reciproce, cooperare și dialog;

DORIND SĂ stabilească un dialog politic permanent privind problemele bilaterale și internaționale de interes comun;

LUÂND ÎN CONSIDERARE dorința Comunității de a oferi Libanului un sprijin decisiv în eforturile sale de reconstrucție, reformă și adaptări economice, precum și dezvoltare socială;

DORIND SĂ instituie, să mențină și să intensifice o cooperare, susținută printr-un dialog permanent în domeniile economic, științific, tehnologic, social, cultural și audio-vizual, pentru a obține o mai bună înțelegere reciprocă;

CONVINSE că prezentul acord va crea un climat favorabil pentru relațiile economice, în special în ceea ce privește comerțul și investițiile între părți, factor indispensabil pentru reconstrucția economică, pentru programul de restructurare și pentru modernizarea tehnologică,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Se instituie o asociere între Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și Liban, pe de altă parte.

(2)   Prezentul acord are următoarele obiective:

(a)

să furnizeze un cadru adecvat dialogului politic între părți, care să permită dezvoltarea unor relații strânse și a cooperării în toate domeniile pe care părțile le consideră relevante pentru un astfel de dialog;

(b)

să determine condițiile de liberalizare progresivă a comerțului cu bunuri, servicii și capitaluri;

(c)

să promoveze comerțul și expansiunea unor relații economice și sociale armonioase între părți, în special prin dialog și cooperare, pentru a favoriza dezvoltarea și prosperitatea Libanului și a populației sale;

(d)

să promoveze cooperarea economică, socială, culturală, financiară și monetară;

(e)

să promoveze cooperarea în alte domenii de interes reciproc.

Articolul 2

Relațiile dintre părți, precum și toate dispozițiile prezentului acord se bazează pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care inspiră politicile interne și externe ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

TITLUL I

DIALOGUL POLITIC

Articolul 3

(1)   Între părți se stabilește un dialog politic permanent. Acest dialog permite crearea unor legături durabile de solidaritate între parteneri, care vor contribui la prosperitatea, stabilitatea și securitatea din regiunea mediteraneană și vor instaura un climat de înțelegere și toleranță între culturi.

(2)   Dialogul politic și cooperarea urmăresc în special:

(a)

să faciliteze o apropiere între părți prin dezvoltarea unei înțelegeri reciproce mai bune și a unei coordonări regulate în probleme internaționale de interes comun;

(b)

să permită fiecărei părți să ia în considerare poziția și interesele celeilalte;

(c)

să contribuie la consolidarea securității și a stabilității în regiunea mediteraneană și în special în Orientul Mijlociu;

(d)

să promoveze inițiativele comune.

Articolul 4

Dialogul politic acoperă toate aspectele de interes comun pentru părți, în special condițiile necesare pentru a asigura pacea și securitatea prin sprijinirea cooperării. De asemenea, dialogul urmărește să creeze noi forme de cooperare axate pe obiective comune.

Articolul 5

(1)   Dialogul politic se desfășoară la intervale regulate și ori de câte ori este necesar, în special în următoarele forme:

(a)

la nivel ministerial, în special în cadrul Consiliului de asociere;

(b)

la nivelul înalților funcționari care reprezintă Libanul, pe de o parte, și președinția Consiliului și a Comisiei, pe de altă parte;

(c)

prin utilizarea completă a tuturor canalelor diplomatice care există între părți, inclusiv a informărilor periodice, a consultărilor cu ocazia reuniunilor internaționale și a contactelor dintre reprezentanții diplomatici ai țărilor terțe;

(d)

după caz, prin orice alte modalități care pot contribui la consolidarea dialogului și la creșterea eficienței acestuia.

(2)   Se stabilește un dialog politic între Parlamentul European și Parlamentul Libanului.

TITLUL II

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR PRINCIPII DE BAZĂ

Articolul 6

Comunitatea și Liban creează treptat o zonă de liber schimb pe o perioadă tranzitorie de maximum doisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu următoarele dispoziții și cu dispozițiile Acordului General pentru Tarife și Comerț din 1994 și ale altor acorduri multilaterale privind comerțul cu mărfuri, anexate la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), denumite în continuare „GATT”.

CAPITOLUL 1

Produse industriale

Articolul 7

Dispozițiile prevăzute în prezentul capitol se aplică produselor originare din Comunitate sau din Liban, prevăzute în capitolele 25-97 din Nomenclatura Combinată și din Tariful Vamal al Libanului, cu excepția produselor menționate în anexa 1.

Articolul 8

Produsele originare din Liban se importă în Comunitate cu scutire de taxe vamale și de taxe cu efect echivalent.

Articolul 9

(1)   Taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Liban al produselor originare din Comunitate se elimină treptat, în conformitate cu următorul calendar:

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 88 % din taxa vamală de bază;

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 76 % din taxa vamală de bază;

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 64 % din taxa vamală de bază;

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 52 % din taxa vamală de bază;

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 40 % din taxa vamală de bază;

la zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 28 % din taxa vamală de bază;

la unsprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 16 % din taxa vamală de bază;

la doisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase în vigoare se elimină.

(2)   În eventualitatea unor dificultăți grave legate de un anumit produs, calendarul stabilit la alineatul (1) poate fi revizuit de comun acord, de către Comitetul de asociere, înțelegându-se faptul că programul stabilit în calendarul pentru care s-a solicitat o revizuire nu poate fi prelungit pentru produsul în cauză mai mult decât perioada maximă de tranziție de doisprezece ani. În cazul în care Comitetul de asociere nu a luat o decizie în termen de treizeci de zile de la cererea Libanului de revizuire a calendarului, Liban poate suspenda provizoriu calendarul, pentru o perioadă de maximum un an.

(3)   Pentru fiecare produs în cauză, taxa vamală de bază care trebuie redusă treptat în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) este reprezentată de procentele prevăzute la articolul 19.

Articolul 10

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale de natură fiscală.

Articolul 11

(1)   Libanul poate adopta măsuri excepționale cu durată limitată care să deroge de la dispozițiile articolului 9, sub forma unei creșteri sau a unei reintroduceri a taxelor vamale.

(2)   Respectivele măsuri se pot referi exclusiv la industrii noi sau la anumite sectoare în curs de restructurare sau care se confruntă cu dificultăți majore, în special în cazul în care respectivele dificultăți generează probleme sociale grave.

(3)   Taxele vamale la import aplicabile în Liban produselor originare din Comunitate, introduse de măsurile menționate anterior, nu pot depăși 25 % din taxa ad valorem și păstrează o marjă preferențială pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totală a importurilor produselor care fac obiectul unor astfel de măsuri nu poate depăși 20 % din media anuală a importurilor totale de produse industriale originare din Comunitate și realizate în cursul ultimilor trei ani pentru care sunt disponibile statistici.

(4)   Măsurile menționate se aplică pe o perioadă care nu depășește cinci ani, cu excepția cazului în care Comitetul de asociere autorizează o durată mai mare. Măsurile încetează să se aplice cel târziu la expirarea perioadei maxime de tranziție de doisprezece ani.

(5)   Nu se pot introduce astfel de măsuri pentru un produs în cazul în care au trecut mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor și restricțiilor cantitative sau a taxelor și măsurilor cu efect echivalent aplicabile respectivului produs.

(6)   Libanul informează Comitetul de asociere cu privire la orice măsuri excepționale pe care intenționează să le adopte și, la cererea Comunității, se organizează consultări privind astfel de măsuri și sectoarele în care se aplică acestea, înainte de punerea lor în aplicare. La adoptarea unor astfel de măsuri, Libanul furnizează comitetului un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse în temeiul prezentului articol. Un astfel de calendar prevede eliminarea treptată a taxelor în cauză în tranșe anuale egale, începând nu mai târziu de sfârșitul celui de-al doilea an de de la introducerea lor. Comitetul de asociere poate stabili un calendar diferit de cel menționat.

(7)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (4), Comitetul de asociere poate, în mod excepțional, pentru a lua în considerare dificultățile implicate de înființarea unei noi industrii, să autorizeze Libanul să mențină măsurile deja adoptate în temeiul alineatului (1) pe o perioadă de maximum trei ani peste perioada de tranziție de doisprezece ani.

CAPITOLUL 2

Produse agricole, produse pescărești și produse agricole prelucrate

Articolul 12

Dispozițiile prevăzute în prezentul capitol se aplică produselor originare din Comunitate sau din Liban, încadrate la capitolele 1-24 din Nomenclatura Combinată și din Tariful Vamal al Libanului, precum și produselor enumerate în anexa 1.

Articolul 13

Comunitatea și Libanul stabilesc progresiv o mai mare liberalizare a comerțului reciproc cu produse agricole, produse pescărești și produse agricole prelucrate care sunt de interes pentru ambele părți.

Articolul 14

(1)   Produsele agricole originare din Liban și enumerate în Protocolul nr. 1 sunt reglementate, la importul în Comunitate, de dispozițiile respectivului protocol.

(2)   Produsele agricole originare din Comunitate și enumerate în Protocolul nr. 2 sunt reglementate, la importul în Liban, de dispozițiile respectivului protocol.

(3)   Comerțul cu produse agricole prelucrate care intră sub incidența prezentului capitol sunt reglementate de dispozițiile stabilite de Protocolul nr. 3.

Articolul 15

(1)   La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Libanul evaluează situația pentru a stabili măsurile care trebuie aplicate de Comunitate și de Liban la un an după revizuirea prezentului acord, în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 13.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) și luând în considerare volumul comerțului dintre părți cu produse agricole, produse pescărești și produse agricole prelucrate și, în special, de caracterul sensibil al acestui tip de produse, Comunitatea și Libanul examinează periodic, în cadrul Consiliului de asociere, produs cu produs și pe o bază ordonată și reciprocă, posibilitățile de a-și acorda concesii suplimentare.

Articolul 16

(1)   În cazul în care se introduc norme specifice ca rezultat al aplicării politicilor lor agricole sau se modifică normele existente sau în cazul în care dispozițiile privind aplicarea politicilor lor agricole sunt modificate sau dezvoltate, partea interesată poate modifica dispozițiile prevăzute de prezentul acord în ceea ce privește produsele în cauză.

(2)   Partea care efectuează astfel de modificări informează Comitetul de asociere cu privire la aceasta. La cererea celeilalte părți, Comitetul de asociere se reunește pentru a lua în considerare în mod corespunzător interesele celeilalte părți.

(3)   În cazul în care Comunitatea sau Libanul, la aplicarea alineatului (1), modifică dispozițiile prezentului acord referitoare la produsele agricole, fiecare parte acordă importurilor originare din cealaltă parte un avantaj comparabil cu cel prevăzut de prezentul acord.

(4)   Orice modificare a dispozițiilor prezentului acord face obiectul, la cererea celeilalte părți contractante, al unor consultări în cadrul Consiliului de asociere.

Articolul 17

(1)   Cele două părți convin să coopereze pentru a reduce riscurile de fraudă în cursul aplicării dispozițiilor comerciale ale prezentului acord.

(2)   Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale prezentului acord, în cazul în care o parte consideră că deține suficiente elemente care dovedesc fie existența unei fraude, cum ar fi creșterea semnificativă a schimburilor comerciale cu produse ale unei părți cu cealaltă, depășindu-se astfel nivelul condițiilor economice, cum ar fi capacitățile normale de producție și de export, fie absența cooperării administrative prevăzute pentru controlul dovezilor de origine de către cealaltă parte, cele două părți inițiază de îndată consultări pentru a găsi o soluție adecvată. Până la găsirea unei soluții, partea în cauză este autorizată să adopte măsurile pe care le consideră necesare. În selectarea acestor măsuri, trebuie să se acorde prioritate celor care denaturează cel mai puțin funcționarea regimului prevăzut de prezentul acord.

CAPITOLUL 3

Dispoziții comune

Articolul 18

(1)   Cu excepția cazului în care prezentul acord conține dispoziții contrare în acest sens, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent în schimburile comerciale dintre Comunitate și Liban, iar cele deja aplicabile nu se măresc.

(2)   Nu se introduc noi restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent la import, în schimburile comerciale între Comunitate și Liban.

(3)   Restricțiile cantitative la import și măsurile cu efect echivalent aplicabile în cadrul comerțului dintre Liban și Comunitate se elimină de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

(4)   Comunitatea și Libanul nu aplică la exporturile dintre ele nici taxe vamale sau taxe cu efect echivalent și nici restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent.

Articolul 19

(1)   Pentru fiecare produs în cauză, taxa vamală de bază care trebuie redusă succesiv în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatul (1) este cea aplicată efectiv în relațiile cu Comunitatea la data încheierii negocierilor.

(2)   În eventualitatea aderării Libanului la OMC, taxele aplicabile la import între părți vor fi echivalente cu taxele vamale consolidate prevăzute de OMC sau cu ratele inferioare aplicate efectiv după aderare. În cazul în care, după aderarea la OMC, se aplică o reducere tarifară pe o bază erga omnes, se aplică taxei reduse.

(3)   Dispozițiile alineatului (2) se aplică oricărei reduceri tarifare aplicate erga omnes și introduse după data la care se încheie negocierile.

(4)   Părțile își comunică între ele taxele aplicate la data încheierii negocierilor.

Articolul 20

La importul în Comunitate, produsele originare din Liban nu se bucură de un tratament mai favorabil decât cel aplicat de statele membre între ele.

Articolul 21

(1)   Părțile se abțin să adopte măsuri sau practici interne de natură fiscală care să determine direct sau indirect o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare din cealaltă parte.

(2)   Produsele exportate spre teritoriul uneia din părți nu pot beneficia de rambursarea impozitelor interne indirecte mai mari decât cuantumul impozitelor indirecte care le-au fost aplicate în mod direct sau indirect.

Articolul 22

(1)   Prezentul acord nu interzice menținerea sau stabilirea unor uniuni vamale, unor zone de liber schimb sau a unor regimuri de trafic frontalier, în măsura în care acestea nu duc la modificarea regimului comercial prevăzut de prezentul acord.

(2)   Părțile se consultă în cadrul Consiliului de asociere în ceea ce privește acordurile de stabilire a unor uniuni vamale sau zone de liber schimb și, după caz, în ceea ce privește alte probleme importante ce țin de politicile lor comerciale față de țările terțe. Astfel de consultări au loc în special în eventualitatea aderării unei țări terțe la Comunitate, pentru a garanta că se iau în considerare interesele reciproce ale Comunității și ale Libanului.

Articolul 23

În cazul în care una dintre părți constată practici de dumping în relațiile sale comerciale cu cealaltă parte în sensul articolului VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 și al legislației naționale în domeniu, aceasta poate lua măsurile adecvate împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind aplicarea articolului VI din GATT 1994 și cu legislația națională în domeniu.

Articolul 24

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 35, în relațiile dintre părți se aplică Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii.

(2)   Până la adoptarea normelor necesare menționate la articolul 35 alineatul (2), în cazul în care una dintre părți constată utilizarea de subvenții în relațiile sale comerciale cu cealaltă parte în sensul articolelor VI și XVI din GATT 1994 și al legislației naționale în domeniu, aceasta poate lua măsurile adecvate împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu propria legislație națională în domeniu.

Articolul 25

(1)   Între părți se aplică dispozițiile articolului XIX din GATT 1994 și ale Acordului OMC privind salvgardările, precum și legislația internă în domeniu.

(2)   Partea care dorește să aplice măsuri de salvgardare de tipul celor definite de dreptul internațional trebuie să furnizeze în prealabil Comitetului de asociere toate informațiile necesare pentru o examinare aprofundată a situației, pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru părți.

Pentru a găsi o astfel de soluție, părțile organizează de îndată consultări în cadrul Comitetului de asociere. În cazul în care, în urma respectivelor consultări, părțile nu reușesc să ajungă la un acord în termen de treizeci de zile de la inițierea respectivelor consultări privind găsirea unei soluții pentru evitarea aplicării măsurilor de salvgardare, partea care intenționează să aplice măsurile respective poate pune în aplicare dispozițiile articolului XIX din GATT 1994 și ale Acordului OMC privind salvgardarea.

(3)   La selectarea măsurilor de salvgardare în temeiul prezentului articol, părțile acordă prioritate acelor măsuri care afectează cel mai puțin realizarea obiectivelor prezentului acord.

(4)   Măsurile de salvgardare sunt comunicate de îndată Comitetului de asociere și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea eliminării lor de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

Articolul 26

(1)   În cazul în care respectarea dispozițiilor articolului 18 alineatul (4) determină:

(a)

reexportarea spre o țară terță a unui produs care, în partea exportatoare, face obiectul unor restricții cantitative sau al unor taxe vamale la export sau al unor măsuri sau taxe cu efect echivalent,

sau

(b)

o situație sau un risc de penurie gravă de produse esențiale pentru partea exportatoare,

și în cazul în care situațiile menționate anterior generează sau ar putea genera anumite dificultăți majore pentru partea exportatoare, respectiva parte poate adopta măsurile adecvate în condițiile și în conformitate cu procedurile stabilite la alineatul (2).

(2)   Dificultățile care rezultă din situațiile prevăzute la alineatul (1) se notifică spre examinare Comitetului de asociere. Acesta poate adopta orice decizie utilă pentru a pune capăt dificultăților în cauză. În cazul în care nu adoptă o decizie în termen de treizeci de zile de la primirea notificării, partea exportatoare poate să aplice măsurile adecvate la exportul produsului în cauză. Măsurile nu trebuie să fie discriminatorii și se elimină din momentul în care condițiile existente nu mai justifică menținerea lor.

Articolul 27

Prezentul acord nu împiedică aplicarea unor interdicții sau restricții de import, export sau tranzit de mărfuri, justificate de rațiuni de moralitate publică, ordine publică sau securitate publică, protecție a sănătății și vieții persoanelor, animalelor sau plantelor, protecție a bogățiilor naționale cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau protecție a proprietății intelectuale, industriale sau comerciale, și nici aplicarea reglementărilor privind aurul și argintul și conservarea resurselor naturale epuizabile. Cu toate acestea, interdicțiile sau restricțiile respective nu trebuie să reprezinte un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în relațiile comerciale dintre părți.

Articolul 28

Conceptul de „produse originare” în sensul aplicării dispozițiilor prezentului titlu și metodele de cooperare administrativă asociate acestora sunt stabilite de Protocolul nr. 4.

Articolul 29

Nomenclatura Combinată a mărfurilor se aplică clasificării mărfurilor care urmează să fie importate în Comunitate. Tariful Vamal al Libanului se aplică clasificării mărfurilor care urmează să fie importate în Liban.

TITLUL III

DREPTUL DE STABILIRE ȘI PRESTAREA DE SERVICII

Articolul 30

(1)   Tratamentul acordat de una dintre părți celeilalte în ceea ce privește dreptul de stabilire și de a presta servicii se bazează pe angajamentele asumate de fiecare dintre părți și pe alte obligații care le revin în temeiul Acordului general privind comerțul cu servicii (GATS). Prezenta dispoziție produce efecte începând cu data aderării definitive a Libanului la OMC.

(2)   Libanul se angajează să furnizeze Comunității Europene și statelor sale membre o listă de angajamente specifice privind serviciile, elaborată în conformitate cu articolul XX din GATS, de îndată ce se finalizează lista respectivă.

(3)   Părțile se angajează să ia în considerare dezvoltarea dispozițiilor menționate anterior, în sensul încheierii unui „acord de integrare economică” de tipul celui definit la articolul V din GATS.

(4)   Obiectivul menționat la alineatul (3) face obiectul unei prime examinări de către Consiliul de asociere la un an după intrarea în vigoare a prezentului acord.

(5)   Între data intrării în vigoare a prezentului acord și data aderării Libanului la OMC, părțile evită să adopte măsuri sau să inițieze acțiuni care ar face condițiile de prestare a serviciilor de către furnizorii comunitari sau libanezi de servicii mai discriminatorii decât cele existente la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(6)   În sensul prezentului titlu, se definesc următorii termeni:

(a)

„furnizori de servicii” ai unei părți desemnează orice persoană fizică sau juridică ce intenționează să presteze sau prestează un serviciu;

(b)

„persoană juridică” desemnează o societate sau o filială, înființată în conformitate cu legislația unui stat membru al Comunității sau în conformitate cu legislația Libanului și care are sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în Comunitate sau, respectiv, pe teritoriul Libanului. În cazul în care persoana juridică nu are decât sediul social sau administrația centrală în Comunitate sau pe teritoriul Libanului, aceasta nu este considerată o persoană juridică din Comunitate sau din Liban decât în cazul în care activitatea sa are o legătură reală și continuă cu economia Comunității sau a Libanului;

(c)

„filială” desemnează o persoană juridică ce este controlată efectiv de o altă persoană juridică;

(d)

„persoană fizică” desemnează o persoană fizică având cetățenia unuia dintre statele membre ale Comunității sau a Libanului, în conformitate cu legislațiile naționale ale acestora.

TITLUL IV

PLĂȚI, CAPITALURI, CONCURENȚĂ ȘI ALTE DISPOZIȚII ECONOMICE

CAPITOLUL 1

Plăți curente și circulația capitalurilor

Articolul 31

În cadrul dispozițiilor prezentului acord și sub rezerva dispozițiilor articolelor 33 și 34, între Comunitate și Liban nu va exista nici o restricție pentru circulația capitalurilor și nici o discriminare bazată pe naționalitate sau pe locul de reședință ale resortisanților lor și nici bazată pe locul în care se investesc capitalurile.

Articolul 32

Nu se impune nici o restricție a plăților curente aferente circulației bunurilor, a persoanelor, a serviciilor sau a capitalurilor în cadrul prezentului acord.

Articolul 33

(1)   Sub rezerva altor dispoziții ale prezentului acord sau a altor obligații internaționale ale Comunității și ale Libanului, articolele 31 și 32 nu împiedică aplicarea restricțiilor existente între ele la data intrării în vigoare a prezentului acord în ceea ce privește circulația capitalurilor între ele atunci când este vorba despre investiții directe cum sunt plasamentele imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau admiterea valorilor mobiliare pe piața de capital.

(2)   Cu toate acestea, transferul în străinătate al investițiilor realizate în Liban de persoane rezidente în Comunitate sau realizate în Comunitate de persoane rezidente în Liban, precum și profiturile obținute din acestea, nu sunt afectate de prezenta dispoziție.

Articolul 34

În cazul în care unul sau mai multe state membre ale Comunității sau Libanul se confruntă cu dificultăți grave în privința balanței de plăți sau cu un risc de apariție a unor astfel de dificultăți, Comunitatea sau Libanul, după caz, pot, în conformitate cu condițiile stabilite în temeiul Acordului General pentru Tarife și Comerț și în temeiul articolelor VIII și XIV din statutul Fondului Monetar Internațional, să adopte măsuri restrictive la plățile curente, în cazul în care acestea sunt strict necesare. Comunitatea sau Libanul, după caz, informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta și îi prezintă cât de repede posibil un calendar de eliminare a măsurilor în cauză.

CAPITOLUL 2

Concurență și alte probleme economice

Articolul 35

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta comerțul dintre Comunitate și Liban:

(a)

toate acordurile între întreprinderi, toate deciziile asociațiilor de întreprinderi și toate practicile concertate între întreprinderi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței, în sensul legislațiilor respective;

(b)

exploatarea abuzivă de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante asupra întregului teritoriu al Comunității sau al Libanului sau asupra unei părți importante a acestora, în conformitate cu dispozițiile legislațiilor respective.

(2)   Părțile își aplică fiecare propria legislație în domeniul concurenței și fac schimb de informații, în limitele autorizate de obligația de a respecta datele cu caracter confidențial. Normele necesare pentru cooperarea la punerea în aplicare a alineatului (1) sunt adoptate de Comitetul de asociere în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(3)   În cazul în care Comunitatea sau Libanul consideră că o anumită practică este incompatibilă cu dispozițiile alineatului (1), iar o astfel de practică aduce sau riscă să aducă prejudicii grave intereselor celeilalte părți, partea în cauză poate să adopte măsurile adecvate după o consultare cu Comitetul de asociere sau după treizeci de zile lucrătoare de la solicitarea consultării.

Articolul 36

Statele membre și Libanul ajustează treptat, fără să aducă atingere angajamentelor lor în temeiul GATT, toate monopolurile de stat cu caracter comercial, astfel încât să poată garanta că, până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu mai există discriminări în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și comercializare a mărfurilor între resortisanții statelor membre și cei ai Libanului. Comitetul de asociere este informat cu privire la măsurile adoptate în vederea punerii în aplicare a obiectivului respectiv.

Articolul 37

În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de asociere se asigură, din al cincilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord, că nu se adoptă și nu se menține nici o măsură care să denatureze comerțul între Comunitate și Liban într-un mod care contravine intereselor părților. Prezenta dispoziție nu trebuie să împiedice îndeplinirea în drept sau în fapt a sarcinilor specifice atribuite întreprinderilor.

Articolul 38

(1)   În conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale anexei 2, părțile asigură o protecție adecvată și eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, în conformitate cu cele mai ridicate standarde internaționale, inclusiv mijloacele efective de aplicare a acestor drepturi.

(2)   Părțile evaluează periodic punerea în aplicare a prezentului articol și a anexei 2. În cazul în care apar dificultăți care afectează comerțul și care sunt legate de drepturile de proprietate intelectuală, fiecare parte poate solicita consultări urgente pentru a identifica soluții satisfăcătoare pentru ambele părți.

Articolul 39

(1)   Părțile își stabilesc drept obiectiv o liberalizare reciprocă și treptată a contractelor de achiziții publice.

(2)   Consiliul de asociere adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alineatului (1).

TITLUL V

COOPERARE ECONOMICĂ ȘI SECTORIALĂ

Articolul 40

Obiective

(1)   Cele două părți stabilesc împreună strategiile și modalitățile necesare pentru realizarea cooperării în domeniile prezentului titlu.

(2)   Părțile se angajează să consolideze cooperarea economică dintre ele, în interes reciproc și în spiritul parteneriatului care inspiră prezentul acord.

(3)   Cooperarea economică are drept obiectiv susținerea acțiunii Libanului de dezvoltare economică și socială durabilă.

Articolul 41

Sferă de aplicare

(1)   Cooperarea este orientată în primul rând spre ariile de activitate afectate de consecințele constrângerilor și dificultăților interne sau de procesul global de liberalizare al economiei libaneze, în special de liberalizarea comerțului dintre Liban și Comunitate.

(2)   În mod similar, cooperarea se concentrează pe domenii care ar putea facilita apropierea economiilor Comunității și Libanului, în special pe cele care vor genera creștere și noi locuri de muncă.

(3)   Conservarea mediului și a echilibrului ecologic constituie o componentă centrală a diverselor domenii de cooperare economică.

(4)   Părțile pot stabili prin acord alte domenii de cooperare economică, neincluse la prezentul titlu.

Articolul 42

Metode și modalități

Cooperarea economică este pusă în aplicare în special prin:

(a)

desfășurarea permanentă a unui dialog economic între părți, care să acopere toate domeniile de politică macroeconomică;

(b)

schimb periodic de informații și de idei în fiecare sector al cooperării, inclusiv organizarea de reuniuni ale funcționarilor și experților;

(c)

schimbul de consultanță, expertiză și formare profesională;

(d)

punerea în aplicare a acțiunilor comune de tipul seminarelor și atelierelor;

(e)

asistență tehnică, administrativă și de reglementare;

(f)

diseminarea de informații privind cooperarea.

Articolul 43

Educație și formare profesională

Cooperarea urmărește:

(a)

să definească mijloacele prin care se poate îmbunătăți în mod semnificativ situația în domeniul educației și al formării, în special al formării profesionale;

(b)

să încurajeze stabilirea unor legături puternice între agențiile specializate în realizarea de acțiuni comune, și schimburile de experiență și de know-how, în special mobilitatea tinerilor, schimburi între universități și alte instituții de învățământ în vederea unei apropieri între culturi;

(c)

să încurajeze în mod deosebit accesul populației feminine la educație, inclusiv la învățământul tehnic și superior și la formarea profesională.

Articolul 44

Cooperare științifică, tehnică și tehnologică

Cooperarea este menită:

(a)

să încurajeze crearea de legături permanente între comunitățile științifice ale părților, în special prin:

accesul Libanului la programele de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Comunității, în conformitate cu dispozițiile comunitare privind participarea țărilor terțe la respectivele programe;

participarea Libanului la rețelele de cooperare descentralizată;

promovarea sinergiei între formarea profesională și cercetare;

(b)

să consolideze capacitatea de cercetare și dezvoltarea tehnologică a Libanului;

(c)

să stimuleze inovația tehnologică, transferul de tehnologii noi și de know-how;

(d)

să studieze modalitățile prin care Libanul poate să participe la programele-cadru europene de cercetare.

Articolul 45

Mediu

(1)   Părțile încurajează cooperarea în ceea ce privește prevenirea deteriorării mediului, controlul poluării și asigurarea utilizării raționale a resurselor naturale, pentru a asigura o dezvoltare durabilă.

(2)   Cooperarea se concentrează în special pe următoarele aspecte:

(a)

calitatea apei Mării Mediterane, controlul și prevenirea poluării maritime;

(b)

gestionarea deșeurilor, în special a celor toxice;

(c)

salinizarea;

(d)

gestionarea ecologică a zonelor de coastă sensibile;

(e)

educația în materie de mediu și sensibilizarea publicului cu privire la problemele de mediu;

(f)

utilizarea unor instrumente avansate de gestionare și de monitorizare a mediului, în special utilizarea sistemelor de informații privind mediul și a studiilor privind impactul asupra mediului;

(g)

impactul dezvoltării industriale asupra mediului în general și în special asupra siguranței instalațiilor industriale;

(h)

impactul agriculturii asupra calității solurilor și a apelor;

(i)

conservarea și protejarea solurilor;

(j)

gestionarea rațională a resurselor de apă;

(k)

activități comune de cercetare și de monitorizare, precum și programe și proiecte.

Articolul 46

Cooperare industrială

Cooperarea are următoarele obiective:

(a)

încurajarea cooperării directe între agenții economici ai părților, inclusiv cooperarea în contextul accesului Libanului la rețelele de afaceri ale Comunității;

(b)

susținerea efortului de modernizare și restructurare a sectorului industrial public și privat din Liban (inclusiv industria agroalimentară);

(c)

încurajarea dezvoltării unui mediu favorabil inițiativei private, în vederea stimulării și diversificării producției destinate piețelor locale și de export;

(d)

valorificarea resurselor umane și a potențialului industrial al Libanului, prin intermediul unei mai bune exploatări a politicilor de inovație, de cercetare și de dezvoltare tehnologică;

(e)

facilitarea accesului la piețele de capital pentru finanțarea investițiilor productive;

(f)

încurajarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în special prin:

promovarea contactelor între întreprinderi, în special prin utilizarea de rețele și instrumente comunitare pentru promovarea cooperării industriale și a parteneriatului,

facilitarea accesului la creditare pentru finanțarea investițiilor,

punerea la dispoziție a serviciilor de informare și asistență,

valorificarea resurselor umane pentru a favoriza inovația și crearea de proiecte și de activități economice.

Articolul 47

Promovarea și protejarea investițiilor

(1)   Cooperarea urmărește creșterea fluxului de capital, de expertiză și de tehnologie spre Liban, în special prin:

(a)

mecanisme adecvate de identificare a oportunităților de investiție și a circuitelor de informare privind reglementările în materie de investiții;

(b)

furnizarea de informații privind regimurile europene de investiții (asistență tehnică, ajutor financiar direct, stimulente fiscale, asigurarea investiției etc.) legate de investițiile externe și de sporirea posibilității ca Liban să beneficieze de acestea;

(c)

examinarea înființării de asociații în participațiune (în special pentru întreprinderile mici și mijlocii) și, după caz, încheierea de acorduri între statele membre și Liban;

(d)

instituirea de mecanisme de încurajare și de promovare a investițiilor;

(e)

după caz, stabilirea unui cadru juridic care favorizează investițiile între cele două părți, prin încheierea, între Liban și statele membre, a unor acorduri de protejare a investițiilor și a unor acorduri menite să evite dubla impozitare.

(2)   Cooperarea se poate extinde la elaborarea și punerea în aplicare a unor proiecte care demonstrează achiziționarea și utilizarea efectivă a tehnologiilor de bază, aplicarea normelor, dezvoltarea resurselor umane și crearea de locuri de muncă la nivel local.

Articolul 48

Cooperarea în materie de standardizare și de evaluare a conformității

Cooperarea are drept obiective:

(a)

reducerea divergențelor din domeniul standardizării, metrologiei, controlului calității și al evaluării conformității;

(b)

modernizarea laboratoarelor libaneze;

(c)

negocierea acordurilor de recunoaștere reciprocă de îndată ce se îndeplinesc condițiile necesare în acest sens;

(d)

consolidarea instituțiilor libaneze însărcinate cu standardizarea, cu calitatea și cu proprietatea intelectuală, industrială și comercială.

Articolul 49

Apropiere legislativă

Părțile depun eforturi pentru a-și armoniza între ele legislațiile, cu scopul de a facilita punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 50

Servicii financiare

Cooperarea urmărește armonizarea normelor și a standardelor comune, în domenii care includ:

(a)

dezvoltarea piețelor financiare din Liban;

(b)

îmbunătățirea sistemelor de contabilitate, de auditare, de supraveghere și de reglementare a serviciilor financiare și de control financiar în Liban.

Articolul 51

Agricultură și pescuit

Cooperarea are drept obiective:

(a)

sprijinirea politicilor orientate spre diversificarea producției;

(b)

reducerea dependenței alimentare;

(c)

promovarea unor forme ecologice de agricultură;

(d)

stabilirea unor relații mai strânse între întreprinderile, grupările și organizațiile profesionale ale părților,

(e)

furnizarea unei asistențe și formări tehnice, a unui sprijin pentru cercetarea agronomică, a serviciilor de consiliere, a unei forme de învățământ agricol și a unei formări tehnice a personalului din sectorul agricol;

(f)

armonizarea standardelor fitosanitare și veterinare;

(g)

susținerea dezvoltării rurale integrate, în special îmbunătățirea serviciilor de bază și dezvoltarea activităților economice asociate, mai ales în regiunile afectate de eradicarea culturilor ilicite;

(h)

instituirea unei cooperări între regiunile rurale, schimbul de experiență și de know-how în domeniul dezvoltării rurale;

(i)

dezvoltarea pescuitului maritim și a acvaculturii;

(j)

dezvoltarea tehnicilor de ambalare, de depozitare și de comercializare și îmbunătățirea circuitelor de distribuție;

(k)

dezvoltarea resurselor hidrice destinate agriculturii;

(l)

dezvoltarea sectorului silvic, în special în domeniile reîmpăduririi, al prevenirii incendiilor de pădure, al pășunatului în pădure și al combaterii deșertificării;

(m)

dezvoltarea mecanizării agriculturii și a promovării cooperativelor de servicii agricole;

(n)

consolidarea sistemului de creditare agricolă.

Articolul 52

Transport

Obiectivele cooperării sunt următoarele:

(a)

restructurarea și modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare, portuare și aeroportuare care deservesc principalele căi de comunicație transeuropene de interes comun;

(b)

definirea și aplicarea de norme de exploatare și de securitate comparabile cu cele predominante în Comunitate;

(c)

modernizarea echipamentelor tehnice în conformitate cu standardele comunitare aplicabile în domeniul transportului combinat, al containerizării și transbordării;

(d)

îmbunătățirea tranzitului rutier, maritim și combinat, a gestiunii porturilor și aeroporturilor, a controlului traficului maritim și aerian, a căilor ferate și a mijloacelor pentru asigurarea navigației;

(e)

reorganizarea și restructurarea sectorului transportului de masă, inclusiv a transportului în comun.

Articolul 53

Societatea informațională și telecomunicațiile

(1)   Părțile recunosc faptul că tehnologiile de informare și de comunicații constituie un element cheie al societății moderne, esențial pentru dezvoltarea economică și socială și reprezintă o piatră de temelie pentru noua societate informațională.

(2)   Cooperarea în acest domeniu este orientată în special către:

(a)

stabilirea unui dialog privind diferitele aspecte legate de societatea informațională, inclusiv politicile în domeniul telecomunicațiilor;

(b)

schimbul de informații și acordarea asistenței tehnice necesare pentru reglementare și standardizare, testarea conformității și certificarea tehnologiilor de informare și telecomunicații;

(c)

difuzarea noilor tehnologii ale informației și tehnologiilor de telecomunicații, precum și echipamente moderne pentru comunicații avansate, servicii și tehnologii informaționale;

(d)

promovarea și punerea în aplicare a unor proiecte comune de cercetare, dezvoltare tehnică sau aplicații industriale în domeniul tehnologiilor informației, al comunicațiilor, al telematicii și al societății informaționale;

(e)

participarea organismelor libaneze la proiecte pilot și la programe europene în cadrele stabilite;

(f)

interconectarea și interoperabilitatea rețelelor și serviciilor telematice comunitare și libaneze;

(g)

un dialog privind cooperarea în materie de reglementări privind serviciile internaționale, inclusiv aspecte legate de protecția datelor și a vieții private.

Articolul 54

Energie

Obiectivele cooperării sunt în special următoarele:

(a)

promovarea formelor de energie regenerabilă;

(b)

promovarea economiei de energie și a eficienței energetice;

(c)

cercetarea aplicată privind rețelele de bănci de date care leagă operatorii economici și sociali ai celor două părți;

(d)

susținerea eforturilor de modernizare și de dezvoltare a rețelelor energetice și a interconexiunilor dintre acestea și rețelele comunitare.

Articolul 55

Turism

Cooperarea în acest domeniu urmărește în special:

(a)

promovarea investițiilor în turism;

(b)

îmbunătățirea cunoștințelor din industria turismului și consolidarea coerenței politicilor în domeniul turismului;

(c)

promovarea unei bune repartizări sezoniere a turismului;

(d)

punerea în valoare a importanței patrimoniului cultural pentru turism;

(e)

garantarea protejării adecvate a interacțiunii dintre turism și mediul înconjurător;

(f)

asigurarea unui turism mai competitiv, prin susținerea unor standarde mai stricte și a unui grad mai mare de profesionalism;

(g)

îmbunătățirea fluxurilor de informații;

(h)

intensificarea acțiunilor de formare profesională în domeniul managementului și administrației hoteliere, precum și formarea profesională în alte meserii din domeniul hotelier;

(i)

organizarea unor schimburi de experiență pentru a asigura dezvoltarea echilibrată și durabilă a turismului, în special prin schimbul de informații, expoziții, convenții și publicații despre turism.

Articolul 56

Cooperare vamală

(1)   Părțile dezvoltă cooperarea vamală pentru a asigura respectarea dispozițiilor comerciale. În acest scop, acestea inițiază un dialog privind problemele vamale.

(2)   Cooperarea se concentrează, în special, pe următoarele obiective:

(a)

simplificarea controalelor și a procedurilor legate de vămuirea mărfurilor;

(b)

posibilitatea unei interconexiuni între sistemele de tranzit ale Comunității și cele ale Libanului;

(c)

schimbul de informații între experți și formarea profesională;

(d)

după caz, furnizarea de asistență tehnică.

(3)   Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute de prezentul acord, în special în domeniul combaterii drogurilor și al spălării banilor, autoritățile administrative ale părților contractante își acordă asistență reciprocă în conformitate cu dispozițiile Protocolului nr. 5.

Articolul 57

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea urmărește o armonizare a metodelor utilizate de părți și exploatarea datelor statistice, inclusiv băncile de date, legate de toate domeniile reglementate de prezentul acord și pentru care se pot elabora statistici.

Articolul 58

Protecția consumatorului

Cooperarea în acest domeniu ar trebui să vizeze compatibilizarea sistemelor de protecție a consumatorului din Comunitate și din Liban și, în măsura posibilului, trebuie să implice:

(a)

o mărire a compatibilității legislațiilor în materie de protecție a consumatorului, pentru a evita obstacolele în calea comerțului;

(b)

crearea și dezvoltarea de sisteme de informare reciprocă privind produsele alimentare și industriale periculoase și conexiunea dintre ele (sisteme de alertă rapidă);

(c)

schimburi de informații și de experți;

(d)

organizarea de cursuri de formare profesională și furnizarea de asistență tehnică.

Articolul 59

Cooperarea în materie de consolidare a instituțiilor și a statului de drept

Părțile reamintesc importanța statului de drept și a funcționării adecvate a instituțiilor la toate nivelurile administrative în general, în special a celor însărcinate cu aplicarea legii, și a aparatului judiciar. Un sistem judiciar independent și eficient și o profesie juridică calificată sunt de o importanță deosebită în acest context.

Articolul 60

Spălarea banilor

(1)   Părțile sunt de acord cu necesitatea de a depune eforturi și de a coopera cu scopul de preveni ca sistemele lor financiare să fie utilizate pentru spălarea banilor rezultați din activități infracționale în general și, în special, din traficul de droguri.

(2)   Cooperarea în acest domeniu poate include asistență administrativă și tehnică cu scopul de a adopta și de a pune în aplicare în mod rațional standarde eficiente de combatere a spălării banilor, în conformitate cu standardele internaționale.

Articolul 61

Prevenirea și combaterea crimei organizate

(1)   Părțile convin să coopereze în scopul prevenirii și combaterii crimei organizate, în special în următoarele domenii: traficul de persoane; exploatarea sexuală; corupția; falsificarea instrumentelor financiare; traficul ilicit de produse interzise, contrafăcute sau piratate și tranzacțiile ilegale care privesc, în special, deșeurile industriale sau materialele radioactive; traficul de arme de foc și de explozivi; criminalitatea informatică; furtul de automobile.

(2)   Părțile cooperează îndeaproape pentru a pune în aplicare mecanismele și standardele adecvate.

(3)   Cooperarea tehnică și administrativă în acest domeniu va include formarea profesională și creșterea eficienței autorităților și organismelor responsabile pentru combaterea și prevenirea criminalității, precum și elaborarea unor măsuri de prevenire a criminalității.

Articolul 62

Cooperarea în domeniul drogurilor ilicite

(1)   În limitele competențelor lor și a prerogativelor specifice, părțile cooperează pentru a asigura o abordare echilibrată și integrată a problemei drogurilor. Politicile și acțiunile desfășurate în materie de combatere a toxicomaniei urmăresc să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite, precum și să controleze mai eficient precursorii acestora.

(2)   Părțile stabilesc împreună metodele de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Operațiunile întreprinse se bazează pe principii generale inspirate din cele cinci principii fundamentale aprobate cu ocazia Reuniunii Speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind drogurile din 1998 (UNGASS).

(3)   Cooperarea dintre părți poate implica asistența tehnică și administrativă, în special în domeniile următoare: elaborarea de legislații și politici naționale, crearea de instituții și de centre de informare, pregătirea personalului, cercetarea în materie de droguri și prevenirea deturnării precursorilor utilizați pentru fabricarea ilicită a drogurilor. Părțile pot să convină asupra includerii altor domenii.

TITLUL VI

COOPERAREA ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI CULTURAL

CAPITOLUL 1

Dialogul și cooperarea în domeniul social

Articolul 63

Cele două părți stabilesc împreună modalitățile necesare pentru realizarea cooperării în domeniile de la prezentul titlu.

Articolul 64

(1)   Părțile desfășoară un dialog permanent privind orice problemă socială care este de interes pentru ele.

(2)   Un astfel de dialog este utilizat pentru a identifica modalitățile de realizare a progreselor în domeniul circulației lucrătorilor, egalității tratamentului și integrării sociale a cetățenilor libanezi și ai Comunității care sunt rezidenți legali pe teritoriile țărilor gazdă.

(3)   Dialogul se referă mai ales la următoarele probleme:

(a)

condițiile de viață și de muncă ale comunităților migrante;

(b)

migrația;

(c)

imigrația ilegală;

(d)

acțiunile și programele de încurajare a tratamentului egal între resortisanții libanezi și ai Comunității, a cunoașterii reciproce a culturii și civilizației, a promovării toleranței și a eliminării oricărei discriminări.

Articolul 65

(1)   În vederea consolidării cooperării dintre părți în domeniul social, se desfășoară proiecte și programe în domeniile de interes pentru părți, inclusiv:

(a)

îmbunătățirea condițiilor de viață, în special în zonele defavorizate și în cele în care populația a fost strămutată;

(b)

promovarea rolului femeilor în procesul de dezvoltare economică și socială, în special prin educație și mass-media;

(c)

dezvoltarea și consolidarea programelor de planificare familială din Liban și a programelor de protecție a mamei și copilului;

(d)

îmbunătățirea sistemelor de securitate socială și de asigurare de sănătate;

(e)

îmbunătățirea sistemului medical, în special prin cooperarea în domeniul sănătății publice și al metodelor de prevenire, al securității sanitare, al formării profesionale și al managementului medical;

(f)

punerea în aplicare și finanțarea unor programe de schimb și de agrement pentru grupuri mixte de tineri libanezi și europeni, de animatori socio-educativi, de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale de tineret, precum și pentru alți experți în domeniul tineretului, rezidenți în statele membre, pentru promovarea cunoașterii reciproce a culturilor lor și pentru încurajarea toleranței.

(2)   Părțile inițiază un dialog privind toate aspectele de interes comun, în special privind problemele sociale precum șomajul, reabilitarea persoanelor cu dizabilități, tratamentul egal între bărbați și femei, relațiile de muncă, formarea profesională, securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Articolul 66

Programele de cooperare se pot desfășura prin acțiuni de coordonare între statele membre și organizațiile internaționale relevante.

CAPITOLUL 2

Cooperarea în domeniul cultural, al mijloacelor audiovizuale de informare în masă și al informației

Articolul 67

(1)   Părțile convin să promoveze cooperarea culturală în domeniile de interes comun și într-un spirit de respect reciproc al culturilor lor. Acestea stabilesc un dialog durabil în domeniul cultural. Respectiva cooperare urmărește să promoveze, în special:

(a)

conservarea și restaurarea patrimoniului istoric și cultural (monumente, situri, obiecte, cărți și manuscrise rare etc.);

(b)

schimb de expoziții și de artiști;

(c)

fomarea persoanelor care lucrează în domeniul culturii.

(2)   În domeniul mijloacelor audiovizuale de informare în masă, cooperarea urmărește să favorizeze cooperarea din domenii cum sunt coproducția și formarea. Părțile caută modalități de încurajare a participării Libanului la inițiativele comunitare din acest sector.

(3)   Părțile convin că programele culturale existente în Comunitate și în unul sau mai multe dintre statele membre, precum și alte activități de interes reciproc, pot fi extinse la Liban.

(4)   Părțile depun eforturi, de asemenea, pentru a promova o cooperare culturală cu caracter comercial, în special prin proiecte comune (producție, investiții și comercializare), stagii de formare profesională și schimburi de informații.

(5)   La definirea proiectelor și programelor de cooperare și a activităților conexe, părțile acordă o atenție deosebită tinerilor, mijloacelor de expresie, chestiunilor legate de protecția patrimoniului, difuzarea culturii și a mijloacelor de comunicare scrise și audiovizuale.

(6)   Cooperarea se aplică în conformitate cu metodele prevăzute la articolul 42.

CAPITOLUL 3

Cooperarea în domeniul prevenirii și controlului imigrației ilegale

Articolul 68

(1)   Părțile convin să coopereze pentru a preveni și a controla imigrația ilegală. În acest scop:

(a)

fiecare stat membru acceptă să readmită toți resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul Libanului, la cererea acestuia din urmă și fără altă formalitate, de îndată ce respectivele persoane au fost identificate în mod clar ca atare;

(b)

Libanul acceptă să readmită toți resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă și fără altă formalitate, de îndată ce respectivele persoane au fost identificate în mod clar ca atare.

Statele membre și Libanul furnizează, de asemenea, resortisanților lor actele de identitate necesare în acest scop.

(2)   În ceea ce privește statele membre ale Uniunii Europene, obligația prevăzută de prezentul articol se aplică doar în ceea ce privește persoanele care trebuie să fie considerate resortisanți ai lor în scopurile urmărite de Comunitate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

(3)   În ceea ce privește Libanul, obligația prevăzută de prezentul articol nu se aplică decât persoanelor considerate resortisanți libanezi în conformitate cu sistemul juridic libanez și cu toate legile pertinente referitoare la cetățenie.

Articolul 69

(1)   După intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile negociază și încheie, la cererea uneia dintre ele, acorduri bilaterale care reglementează obligațiile specifice referitoare la readmisia resortisanților lor. Respectivele acorduri prevăd, de asemenea, în cazul în care una dintre părți consideră acest lucru necesar, dispoziții de readmisie a resortisanților din țări terțe. Acestea definesc categoriile de persoane reglementate de respectivele dispoziții, precum și modalitățile de readmisie.

(2)   Libanul poate primi o asistență financiară și tehnică adecvată pentru punerea în aplicare a acordurilor în cauză.

Articolul 70

Consiliul de asociere examinează care sunt celelalte eforturi conjugate care ar putea fi convenite pentru a preveni și a controla imigrația ilegală.

TITLUL VII

COOPERARE FINANCIARĂ

Articolul 71

(1)   Pentru a realiza integral obiectivele prezentului acord, se instituie o cooperare financiară cu Libanul, după procedurile adecvate și pe baza resurselor financiare adecvate.

(2)   Respectivele proceduri se adoptă prin acord reciproc între părți, cu ajutorul celor mai adecvate instrumente, după intrarea în vigoare a prezentului acord.

(3)   Pe lângă domeniile reglementate de titlurile V și VI din prezentul acord, cooperarea se aplică următoarelor aspecte:

(a)

facilitarea reformelor destinate modernizării economiei;

(b)

reconstrucția și modernizarea infrastructurilor economice;

(c)

promovarea investițiilor private și a activităților de creare de locuri de muncă;

(d)

compensarea efectelor pe care le are asupra economiei libaneze introducerea progresivă a unei zone de liber schimb, în special în ceea ce privește modernizarea și restructurarea sectoarelor economice afectate, în special industria;

(e)

măsurile adiacente pentru politicile puse în aplicare în sectoarele sociale, în special pentru reforma sistemului de securitate socială.

Articolul 72

În cadrul instrumentelor comunitare destinate să sprijine programele de ajustare structurală în țările mediteraneene, în strânsă coordonare cu autoritățile libaneze și cu ceilalți participanți, în special cu instituțiile financiare internaționale, Comunitatea examinează modalitățile adecvate pentru sprijinirea politicilor structurale ale Libanului care urmăresc să restabilească echilibrul financiar în privința tuturor aspectelor sale fundamentale și să creeze un mediu economic propice accelerării creșterii, urmărind îmbunătățirea bunăstării sociale.

Articolul 73

Pentru a asigura o abordare coordonată în tratarea oricărei probleme macroeconomice sau financiare excepționale care ar putea rezulta din aplicarea progresivă a dispozițiilor prezentului acord, părțile monitorizează îndeaproape dezvoltarea comerțului și a relațiilor financiare dintre Comunitate și Liban în cadrul dialogului economic regulat prevăzut la titlul V.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 74

(1)   Se înființează un Consiliu de asociere care se reunește la nivel ministerial, ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui său și în conformitate cu condițiile stabilite în regulamentul său de procedură.

(2)   Consiliul de asociere examinează toate aspectele importante apărute în cadrul prezentului acord, precum și orice alte chestiuni bilaterale sau internaționale de interes comun.

Articolul 75

(1)   Consiliul de asociere este compus, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Comunităților Europene și, pe de altă parte, din membri ai guvernului Libanului.

(2)   Membrii Consiliului de asociere pot dispune să fie reprezentați în conformitate cu dispozițiile regulamentului său de procedură.

(3)   Consiliul de asociere își adoptă regulamentul de procedură.

(4)   Președinția Consiliului de asociere este exercitată pe rând de un membru al Consiliului Uniunii Europene, respectiv de un membru al guvernului Libanului, în conformitate cu dispozițiile stabilite în regulamentul său de procedură.

Articolul 76

(1)   În vederea realizării obiectivelor stabilite de prezentul acord și în cazurile prevăzute de acesta, Consiliul de asociere are putere de decizie.

(2)   Deciziile luate sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor respective. Consiliul de asociere poate, de asemenea, să formuleze recomandări adecvate.

(3)   Consiliul de asociere adoptă decizii și formulează recomandări prin acordul părților.

Articolul 77

(1)   Sub rezerva competențelor conferite Consiliului de asociere, se instituie un Comitet de asociere, care este responsabil de punerea în aplicare a prezentului acord.

(2)   Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere, integral sau parțial, oricare dintre competențele sale.

Articolul 78

(1)   Comitetul de asociere, care se reunește la nivel de funcționari, este format din reprezentanți ai membrilor Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Comunităților Europene, pe de o parte, și din reprezentanți ai guvernului Libanului, pe de altă parte.

(2)   Comitetul de asociere își adoptă regulamentul de procedură.

(3)   Comitetul de asociere se reunește alternativ în Comunitate și în Liban.

Articolul 79

(1)   Comitetul de asociere are competența de a lua decizii în vederea gestionării prezentului acord, precum și în acele domenii în care Consiliul de asociere i-a delegat competențele sale.

(2)   Deciziile Consiliului de asociere se adoptă prin acordul părților și sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru punerea în aplicare a respectivelor decizii.

Articolul 80

Consiliul de asociere poate decide să înființeze orice grup de lucru sau organism necesar pentru punerea în aplicare a prezentului acord. Consiliul de asociere stabilește mandatul acestor grupuri de lucru sau organisme care îi sunt subordonate.

Articolul 81

Consiliul de asociere adoptă măsurile adecvate pentru a facilita cooperarea și relațiile între Parlamentul European și Parlamentul libanez, precum și între Comitetul Economic și Social al Comunității și instituția corespunzătoare din Liban.

Articolul 82

(1)   Fiecare dintre părți poate sesiza Consiliul de asociere cu privire la orice litigiu legat de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord.

(2)   Consiliul de asociere poate soluționa litigiul prin adoptarea unei decizii.

(3)   Fiecare parte este obligată să adopte măsurile necesare pentru executarea deciziei menționate la alineatul (2).

(4)   În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat în conformitate cu alineatul (2), fiecare parte poate notifica celeilalte desemnarea unui arbitru; cealaltă parte trebuie să numească un al doilea arbitru în termen de două luni. Pentru aplicarea prezentei proceduri, Comunitatea și statele membre sunt considerate ca reprezentând o singură parte la litigiu.

Consiliul de asociere desemnează un al treilea arbitru.

Deciziile arbitrilor se adoptă cu majoritate de voturi.

Fiecare parte la litigiu trebuie să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei arbitrilor.

Articolul 83

Nici o dispoziție din prezentul acord nu interzice unei părți contractante să ia toate măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru prevenirea divulgării unor informații contrare intereselor sale esențiale de securitate;

(b)

care privesc producția sau comercializarea armelor, munițiilor sau a materialului de război sau cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabilă pentru asigurarea apărării sale, cu condiția ca măsurile respective să nu denatureze condițiile de concurență pentru produsele care nu sunt destinate în mod expres unor scopuri militare;

(c)

pe care le consideră esențiale pentru asigurarea propriei securități în caz de tulburări interne grave care aduc atingere menținerii legii și ordinii publice, în caz de război sau de grave tensiuni internaționale care amenință să se transforme în conflict armat sau pentru îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat în vederea menținerii păcii și securității internaționale.

Articolul 84

În domeniile care intră în sfera de aplicare a prezentului acord și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale prevăzute în prezentul acord:

(a)

regimul aplicat Comunității de către Liban nu trebuie să conducă la nici o discriminare între statele membre, resortisanții acestora sau între societățile sau întreprinderile acestora;

(b)

regimul aplicat Libanului de către Comunitate nu trebuie să conducă la nici o discriminare între resortisanții Libanului sau între societățile sau întreprinderile libaneze.

Articolul 85

În ceea ce privește fiscalitatea directă, nici o dispoziție a prezentului acord nu are drept efect:

(a)

extinderea avantajelor fiscale acordate de fiecare parte prin orice convenție sau acord internațional care creează obligații pentru respectiva parte;

(b)

împiedicarea adoptării sau a aplicării de către fiecare parte a oricărei măsuri destinate să prevină frauda sau evaziunea fiscală;

(c)

încălcarea dreptului oricărei părți de a aplica dispozițiile relevante din legislația sa fiscală contribuabililor care nu se află în situații identice, în special în ceea ce privește reședința.

Articolul 86

(1)   Părțile iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin în temeiul prezentului acord. Părțile urmăresc îndeplinirea obiectivelor prevăzute de prezentul acord.

(2)   În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile adecvate. Înainte de a lua o măsură în acest sens, partea în cauză trebuie, cu excepția unui caz de urgență specială, să furnizeze Consiliului de asociere toate informațiile relevante necesare pentru o examinare aprofundată a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

(3)   În alegerea măsurilor adecvate menționate la alineatul (2), se acordă prioritate acelor măsuri care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Părțile convin, de asemenea, asupra faptului că măsurile sunt adoptate cu respectarea dreptului internațional și că sunt proporționale cu încălcarea acordului.

Măsurile respective se notifică de îndată Consiliului de asociere și fac obiectul unor consultări în cadrul acestuia, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.

Articolul 87

Anexele 1 și 2 și Protocoalele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 88

În sensul prezentului acord, prin „părți” se înțelege, pe de o parte, Comunitatea sau statele membre ale acesteia, ori Comunitatea și statele membre ale acesteia, în conformitate cu competențele fiecăreia dintre ele, și, pe de altă parte, Libanul.

Articolul 89

(1)   Prezentul acord se încheie pe perioadă nelimitată.

(2)   Fiecare dintre părți poate denunța prezentul acord printr-o notificare adresată celeilalte părți. Acordul încetează să se aplice după șase luni de la data unei astfel de notificări.

Articolul 90

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de respectivul tratat și, pe de altă parte, teritoriului Libanului.

Articolul 91

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar, în limbile arabă, daneză, engleză, franceză finlandeză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice. Acordul se depune pe lângă Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 92

(1)   Prezentul acord se aprobă de către părți în conformitate cu propriile lor proceduri.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   De la data intrării sale în vigoare, prezentul acord înlocuiește Acordul de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Libaneză, precum și Acordul între statele membre ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și Liban, semnate la Bruxelles, la 3 mai 1977.

Articolul 93

Acord interimar

În cazul în care, până la îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, dispozițiile anumitor părți la acord, în special cele referitoare la libera circulație a mărfurilor, sunt puse în aplicare prin intermediul unui acord interimar între Comunitate și Liban, părțile convin că, în aceste circumstanțe și în sensul Titlurilor II și IV din prezentul acord, al Anexelor 1 și 2 și al Protocoalelor nr. 1-5, prin „data intrării în vigoare a prezentului acord” se înțelege data intrării în vigoare a Acordului interimar în ceea ce privește obligațiile conținute în respectivele articole, anexe și protocoale.

Съставено в Люксембург на седемнадесети юни две хиляди и втора година.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


LISTA ANEXELOR ȘI A PROTOCOALELOR

ANEXA 1

Lista produselor agricole și a produselor agricole prelucrate încadrate la capitolele 25-97 din SA menționate la articolele 7 și 12

ANEXA 2

Proprietatea intelectuală, industrială și comercială menționată la articolul 38

PROTOCOLUL NR. 1

privind regimul aplicabil la importul în Comunitate al produselor agricole originare din Liban, menționat la articolul 14 alineatul (1)

PROTOCOLUL NR. 2

privind regimul aplicabil la importul în Liban al produselor agricole originare din Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (2)

PROTOCOLUL NR. 3

privind comerțul cu produse agricole prelucrate între Liban și Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (3)

 

ANEXA I

privind regimul aplicabil la importul în Comunitate al produselor agricole prelucrate originare din Liban

 

ANEXA II

privind regimul aplicabil la importul în Liban al produselor agricole prelucrate originare din Comunitate

PROTOCOLUL NR. 4

privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

PROTOCOLUL NR. 5

privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

ANEXA 1

Lista produselor agricole și a produselor agricole prelucrate încadrate la capitolele 25-97 din SA menționate la articolele 7 și 12

Cod SA

2905 43

(manitol)

Cod SA

2905 44

(sorbitol)

Cod SA

2905 45

(glicerol)

Poziție SA

3301

(uleiuri esențiale)

Cod SA

3302 10

(substanțe odoriferante)

Poziții SA

3501-3505

(substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate, cleiuri)

Cod SA

3809 10

(agenți de apretare sau finisare)

Poziție SA

3823

(acizi grași industriali, uleiuri acide de rafinare, alcooli grași industriali)

Cod SA

3824 60

(sorbitol, nespecificat în altă parte)

Poziții SA

4101-4103

(piei)

Poziție SA

4301

(blănuri neprelucrate)

Poziții SA

5001-5003

(mătase neprelucrată și deșeuri de mătase)

Poziții SA

5101-5103

(lână și păr de animale)

Poziții SA

5201-5203

(bumbac neprelucrat, deșeuri de bumbac și bumbac cardat sau pieptănat)

Poziție SA

5301

(in neprelucrat)

Poziție SA

5302

(cânepă neprelucrată)

ANEXA 2

Proprietatea intelectuală, industrială și comercială menționată la articolul 38

1.

Până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Libanul ratifică revizuirile următoarelor convenții multilaterale privind proprietatea intelectuală, industrială și comercială, la care statele membre și Libanul sunt părți sau care sunt aplicate de facto de către statele membre:

Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (Actul de la Stockholm din 1967, modificat în 1979),

Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice (revizuită la Paris în 1971, modificată în 1979),

Acordul de la Nisa privind clasificarea internațională a bunurilor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (Geneva 1977, modificat în 1979).

2.

Până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Libanul aderă la următoarele convenții multilaterale la care statele membre sunt părți sau care sunt aplicate de facto de către statele membre:

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (Washington, 1970, modificat în 1979 și în 1984),

Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare (1977, modificat în 1980),

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (Madrid, 1989),

Tratatul privind dreptul mărcilor (Geneva, 1994),

Convenția internațională privind protecția noilor soiuri de plante (UPOV) (Actul de la Geneva,1991),

Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, anexa 1C la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (TRIPs, Marrakech, 1994).

Părțile depun eforturi pentru a ratifica următoarele convenții multilaterale cât mai curând posibil:

Tratatul OMPI privind drepturile de autor (Geneva, 1996),

Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele (Geneva, 1996).

3.

Consiliul de asociere poate decide aplicarea punctului 1 și în cazul altor convenții multilaterale din domeniu.

PROTOCOLUL NR. 1

privind regimul aplicabil la importul în Comunitate al produselor agricole originare din Liban, menționat la articolul 14 alineatul (1)

1.

Importul în Comunitate al produselor enumerate în continuare, originare din Republica Libaneză, este supus condițiilor enumerate în continuare.

2.

Importul în Comunitate al produselor agricole originare din Republica Libaneză, altele decât cele enumerate în prezentul protocol, este admise în regim de scutire de taxe vamale.

3.

Pe durata primului an de aplicare, volumul contingentelor tarifare se calculează proporțional cu volumul de bază, luând în considerare perioada scursă înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

A

B

C

D

E

F

Cod NC 2002

Denumirea mărfurilor (1)

Reducerea taxei vamale MFN (2)

Contingent tarifar

Reducerea taxelor vamale peste contingentele tarifare (2)

Creștere anuală

Dispoziții specifice

(%)

(tone în greutate netă)

(%)

(cantități)

(tone în greutate netă)

0603

Flori și boboci de flori, tăiați pentru pregătirea buchetelor sau pentru aranjamente florale

0

 

 

0701 90 50

Cartofi noi, proaspeți sau refrigerați, de la 1 ianuarie la 31 mai

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Cartofi noi, proaspeți sau refrigerați, de la 1 iunie la 31 iulie

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Cartofi noi, proaspeți sau refrigerați, de la 1 octombrie la 31 decembrie

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Tomate, proaspete sau refrigerate

100

5 000

60

nelimitat

1 000

 (2)

0703 20 00

Usturoi, proaspăt sau refrigerat

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Castraveți și cornișoni, proaspeți sau refrigerați

100

nelimitat

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Anghinare, proaspătă sau refrigerată

100

nelimitat

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Măsline, proaspete sau refrigerate, destinate altor utilizări decât producția de ulei

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Dovlecei, proaspeți sau refrigerați

100

nelimitat

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Măsline conservate, destinate altor utilizări decât producția de ulei

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Portocale, proaspete sau uscate

60

nelimitat

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarine (inclusiv tangerine și satsuma), clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspeți sau uscați

60

nelimitat

 

 

 

 (2)

0805 50

Lămâi și lămâi mici „lime”, proaspete sau uscate

40

nelimitat

 

 

 (2)

ex 0806

Struguri, proaspeți sau uscați, alții decât strugurii de masă proaspeți, de la 1 octombrie la 30 aprilie și de la 1 iunie la 11 iulie, alții decât strugurii de masă din soiul Emperor (vitis vinifera cv)

100

nelimitat

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Struguri de masă proaspeți, de la 1 octombrie la 30 aprilie și de la 1 iunie la 11 iulie, alții decât strugurii de masă din soiul Emperor (vitis vinifera cv)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Mere, proaspete

100

10 000

60

nelimitat

 (2)

0808 20

Pere și gutui, proaspete

100

nelimitat

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Caise, proaspete

100

5 000

60

nelimitat

 (2)

0809 20

Cireșe, proaspete

100

5 000

60

nelimitat

 (2)

0809 30

Piersici, inclusiv nectarine, proaspete

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Prune și porumbe, proaspete, de la 1 septembrie la 30 aprilie

100

nelimitat

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Prune și porumbe, proaspete, de la 1 mai la 31 august

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Ulei de măsline

100

1 000

 (5)

1701

Zahăr din trestie sau sfeclă de zahăr și zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă

0

 

2002

Tomate, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Suc de struguri (inclusiv must de struguri)

100

nelimitat

 

 

 

 (2)

2204

Vin din struguri proaspeți, inclusiv vin alcoolizat; must de struguri, altul decât cel de la poziția nr. 2009

0

 


(1)  Fără a aduce atingere normelor de punere în aplicare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că formularea descrierii mărfurilor are doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codului NC. În cazul în care apare un „ex” înaintea codului NC, regimul preferențial este determinat atât de domeniul de aplicare a codului NC, cât și de denumirea mărfurilor.

(2)  Reducerea se aplică doar părții ad valorem a taxei.

(3)  Admiterea în această subpoziție este subordonată condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante [a se vedea articolele 1-13 din Regulamentul (CEE) nr. 1047/2001 al Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 35) și modificările ulterioare].

(4)  Admiterea în această subpoziție este subordonată condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 71) și modificările ulterioare].

(5)  Concesia se aplică importurilor de ulei de măsline neprelucrat, obținut integral în Liban și transportat direct din Liban în Comunitate.

PROTOCOLUL NR. 2

privind regimul aplicabil la importul în Liban al produselor agricole originare din Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (2)

1.

Importul în Republica Libaneză al produselor enumerate în continuare, originare din Comunitate, este supus condițiilor enumerate în continuare.

2.

Nivelul reducerii din coloana (B) aplicate taxelor vamale din coloana (A) nu se aplică nici taxelor minime, nici accizelor din coloana (C).

 

A

B

C

Codul vamal libanez

Denumirea mărfurilor (1)

Taxe vamale aplicate în prezent

Reducerea taxelor vamale din coloana (A) începând cu al cincilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord

Dispoziții specifice

(%)

(%)

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii

5

100

 

0102

Animale vii din specia bovină

scutire

scutire

 

0103

Animale vii din specia porcină

5

100

 

0104 10

Animale vii din specia ovină

scutire

scutire

 

0104 20

Animale vii din specia caprină

5

100

 

0105 11

Cocoși și găini, vii, cu o greutate de maxim 185 g

5

100

 

0105 12

Curci și curcani, vii, cu o greutate de maxim 185 g

5

100

 

0105 19

Alte păsări de curte, vii, cu o greutate de maxim 185 g

5

100

 

0105 92

Cocoși și găini, vii, din specia Gallus domesticus, cu o greutate de maxim 2 000 g

70

20

Taxe minime: 2 250 LBP/kg net

0105 93

Cocoși și găini, vii, din specia Gallus domesticus, cu o greutate de peste 2 000 g

70

20

Taxe minime: 2 250 LBP/kg net

0105 99

Alte păsări de curte, vii, (rațe, gâște, curcani, curci și bibilici)

5

100

 

0106

Alte animale vii

5

100

 

0201

Carne de animale din specia bovină, proapătă sau refrigerată

5

100

 

0202

Carne congelată de animale din specia bovină

5

100

 

0203

Carne de animale din specia porcină, proaspătă, refrigerată sau congelată

5

100

 

0204

Carne de animale din specia ovină sau caprină, proaspătă, refrigerată sau congelată

5

100

 

0205 00

Carne de cal, măgar sau catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

5

100

 

0206

Organe comestibile din speciile bovină, porcină, ovină, caprină, cabalină, de măgar sau catâr, proaspăte, refrigerate sau congelate

5

100

 

0207 11

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de cocoși și găini din specia Gallus domesticus, netranșate, proaspete sau refrigerate

70

20

Taxe minime: 4 200 LBP/kg net

0207 12

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de cocoși și găini din specia Gallus domesticus, netranșate, congelate

70

20

Taxe minime: 4 200 LBP/kg net

0207 13

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de cocoși și găini din specia Gallus domesticus, tranșate și organe comestibile, proaspete sau refrigerate

70

20

Taxe minime: 9 000 LBP/kg net

0207 14

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de cocoși și găini din specia Gallus domesticus, tranșate și organe comestibile, congelate

70

20

Taxe minime: 9 000 LBP/kg net

0207 24

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de curci și curcani, netranșate, proaspete sau refrigerate

5

100

 

0207 25

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de curci și curcani, netranșate, congelate

5

100

 

0207 26

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de curci și curcani, tranșate și organe comestibile, proaspete sau refrigerate

70

20

Taxe minime: 2 100 LBP/kg net

0207 27

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de curci și curcani, tranșate și organe comestibile, congelate

70

20

Taxe minime: 2 100 LBP/kg net

0207 32

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de rațe, gâște sau bibilici, netranșate, proaspete sau refrigerate

5

100

 

0207 33

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de rațe, gâște sau bibilici, netranșate, congelate

5

100

 

0207 34

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de rațe, gâște sau bibilici, foie gras, proaspete sau refrigerate

5

100

 

0207 35

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de rațe, gâște sau bibilici, altele, proaspete sau refrigerate

5

100

 

0207 36

Carne și organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0105, de rațe, gâște sau bibilici, altele, congelate

5

100

 

0208

Alte tipuri de carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

5

100

 

0209 00

Slănină fără carne macră, grăsime de porc și grăsime de pasăre, netopite, nici extrase altfel, proaspăte, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

5

100

 

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe comestibile

5

100

 

0401 10 10

Lapte neconcentrat și fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi de maxim 1 % din greutate

70

30

Taxe minime: 700 LBP/l + accize de 25 LBP/l

0401 10 90

Altele, neconcentrate și fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi de maxim 1 % din greutate

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0401 20 10

Lapte, neconcentrat și fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi de peste 1 %, dar de maxim 6 % din greutate

70

30

Taxe minime: 700 LBP/l + accize de 25 LBP/l

0401 20 90

Altele, neconcentrate și fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi de peste 1 %, dar de maxim 6 % din greutate

5

A

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0401 30 10

Lapte, neconcentrat și fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi de peste 6 % din greutate

70

30

Taxe minime: 700 LBP/l + accize de 25 LBP/l

0401 30 90

Altele, neconcentrate și fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi de peste 6 % din greutate

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0402 10

Lapte și smântână, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sub formă de pudră, granule sau sub altă formă solidă, cu un conținut de grăsimi de maxim 1,5 % din greutate

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0402 21

Lapte și smântână, fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, sub formă de pudră, granule sau sub altă formă solidă, cu un conținut de grăsimi de peste 1,5 % din greutate

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0402 29

Lapte și smântână, sub formă de pudră, granule sau sub altă formă solidă, cu un conținut de grăsimi de peste 1,5 % din greutate

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0402 91

Lapte și smântână, de alt tip decât cele sub formă de pudră, granule sau sub altă formă solidă, altele, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0402 99 10

Lapte și smântână, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sub formă de pudră, granule sau sub altă formă solidă sau sub formă lichidă neconcentrată

70

30

Taxe minime: 700 LBP/l + accize de 25 LBP/l

0402 99 90

Altele

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

ex 0403 10

Iaurturi nearomatizate

70

43

Taxe minime: 1 000 LBP/kg semibrut + accize de 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Taxe minime: 4 000 LBP/kg semibrut

ex 0403 90 90

Alte produse nearomatizate încadrate la poziția nr. 0403

20

30

Accize de 25 LBP/l.

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0404 10

Zer, chiar modificat, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

5

100

 

0404 90

Alte produse decât zerul, formate din compuși naturali ai laptelui, nedenumite și necuprinse în altă parte

5

100

 

0405 10

Unt

scutire

scutire

 

0405 90

Alte grăsimi din lapte

scutire

scutire

 

0406 10

Brânzeturi proaspete (nefermentate), inclusiv brânză din zer și caș

70

30

Taxe minime: 2 500 LBP/kg semibrut

0406 20

Brânză rasă sau sub formă de pudră, de toate tipurile

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0406 30

Brânză topită, de alte tipuri decât rasă sau sub formă de pudră

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

0406 40

Brânză cu mucegai

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

ex 0406 90

Cașcaval

35

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

ex 0406 90

Alte tipuri de brânză, cu excepția cașcavalului

35

20

Această concesie se aplică de la intrarea în vigoare a acordului (primul an)

0407 00 10

Ouă de găină, proaspete

50

25

Taxe minime: 100 LBP/unitate

0407 00 90

Alte ouă de pasăre

20

25

 

0408 11

Gălbenușuri de ou, uscate

5

100

 

0408 19

Gălbenușuri de ou, altele decât cele uscate

5

100

 

0408 91

Ouă de pasăre, fără coajă, de alte tipuri decât gălbenușurile de ou, uscate

5

100

 

0408 99

Ouă de pasăre, fără coajă, de alte tipuri decât gălbenușurile de ou, de alt tip decât uscate

5

100

 

0409 00

Miere naturală

35

25

Taxe minime: 8 000 LBP/kg net

0410 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

5

100

 

0504 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau tranșate, altele decât cele de pește, în stare proaspătă, refrigerată, congelată, sărate sau în saramură, uscate sau afumate.

scutire

scutire

 

0511 10

Material seminal de taur

5

100

 

0511 91

Produse din pește sau din crustacee, din moluște sau alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la capitolul 3

scutire

scutire

 

0511 99

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

scutire

scutire

 

0601

Bulbi, cepe, tuberculi, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau înflorite; material de înmulțire și rădăcini de cicoare, de alt tip decât rădăcinile de la poziția nr. 1212

5

100

 

0602 10

Butași fără rădăcini și altoi, vii

5

100

 

0602 20

Arbori, arbuști și tufișuri, vii, cu fructe comestibile, altoiți sau nu

5

100

 

0602 30

Rododendroni și azalee, altoiți sau nu, vii

30

100

Taxele vamale aplicate în prezent, în conformitate cu indicațiile din coloana (A) se reduc la 5 % de la intrarea în vigoare a acordului

0602 40

Trandafiri, altoiți sau nu, vii

5

100

 

0602 90 10

Altele, arbori forestieri, plante ornamentale în ghivece separate, cu diametru de peste 5 cm

30

100

Taxele vamale aplicate în prezent, în conformitate cu indicațiile din coloana (A) se reduc la 5 % de la intrarea în vigoare a acordului

0602 90 90

Altele

5

100

 

0603

Flori și boboci de flori, tăiați, pentru buchete sau aranjamente, proaspeți, uscați, albiți, vopsiți, impregnați sau altfel pregătiți

70

25

Taxele vamale aplicate în prezent, în conformitate cu indicațiile din coloana (A) se reduc la 30 % de la intrarea în vigoare a acordului

0604

Frunziș, frunze, crengi și alte părți de plante, fără flori sau boboci, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete sau ornamente, proaspeți, uscați, albiți, vopsiți, impregnați sau altfel pregătiți

70

25

Taxele vamale aplicate în prezent, în conformitate cu indicațiile din coloana (A) se reduc la 30 % de la intrarea în vigoare a acordului

0701 10

Cartofi de sămânță, proaspeți sau refrigerați

5

100

 

0701 90

Cartofi, de alt tip decât pentru sămânță, proaspeți sau refrigerați

70

20

Taxe minime: 550 LBP/kg brut

0702 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 750 LBP/kg brut

0703 10 10

Arpagic, în stare proaspătă sau refrigerată

5

100

 

0703 10 90

Altele, ceapă eșalotă, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0703 20

Usturoi, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 1 000 LBP/kg brut

0703 90

Praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0704 10

Conopidă și broccoli, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 300 LBP/kg brut

0704 20

Varză de Bruxelles, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0704 90

Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât conopida și varza de Bruxelles

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0705 11

Salată de căpățână, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0705 19

Alte tipuri de salată, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 300 LBP/unitate

0705 21

Cicoare witloof (Cichorium intybus var. foliosum), în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0705 29

Alte tipuri de cicoare, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0706 10

Morcovi și napi, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 300 LBP/kg brut

0706 90 10

Ridichi

70

20

Taxe minime: 1 500 LBP/kg brut

0706 90 90

Altele, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0707 00

Castraveți și cornișoni, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 600 LBP/kg brut

0708 10

Mazăre, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 550 LBP/kg brut

0708 20

Fasole, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0708 90

Alte legume cu păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0709 10

Anghinare, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0709 20

Sparanghel, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0709 30

Pătlăgele vinete, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0709 40

Țelină, de alt tip decât țelina de rădăcină, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0709 51

Ciuperci din genul Agaricus, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0709 52

Trufe, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0709 59

Alte tipuri de ciuperci și trufe

25

25

 

0709 60

Ardei din genul Capsicum sau Pimenta, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0709 70

Spanac, ghizdei și lobodă, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0709 90 10

Măsline, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 1 200 LBP/kg brut

0709 90 20

Bostani, dovleci și dovlecei, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 400 LBP/kg brut

0709 90 30

Iută, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 300 LBP/kg brut

0709 90 40

Iarbă-grasă (Portulaca), pătrunjel, rucolă (Arugula), coriandru, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 750 LBP/kg brut

0709 90 50

Sfeclă pentru pețiol și frunze, în stare proaspătă sau refrigerată

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0709 90 90

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

25

25

 

0710 10

Cartofi, congelați

70

20

Taxe minime: 1 200 LBP/kg net

0710 21

Mazăre, congelată

35

25

 

0710 22

Fasole, congelată

35

25

 

0710 29

Alte legume cu păstăi, congelate

35

25

 

0710 30

Spanac, ghizdei și lobodă, congelate

35

25

 

0710 80

Alte legume congelate

35

25

 

0710 90

Amestecuri de legume, congelate

35

25

 

ex 0711

Legume, conservate provizoriu, însă improprii consumului alimentar în această stare, cu excepția porumbului zaharat

5

100

 

0712 20

Ceapă uscată, chiar tăiată bucăți sau felii, măcinată foarte fin sau pulverizate, dar nepreparate altfel

25

25

 

0712 31

Ciuperci din genul Agaricus, uscate, chiar tăiate în bucăți sau felii, măcinate foarte fin sau pulverizate, dar nepreparate altfel

25

25

 

0712 32

Ciuperci din specia Auricularia spp., uscate, chiar tăiate în bucăți sau felii, măcinate foarte fin sau pulverizate, dar nepreparate altfel

25

25

 

0712 33

Ciuperci din specia Tremella spp., uscate, chiar tăiate în bucăți sau felii, măcinate foarte fin sau pulverizate, dar nepreparate altfel

25

25

 

0712 39

Alte ciuperci și trufe, uscate, chiar tăiate în bucăți sau felii, măcinate foarte fin sau pulverizate, dar nepreparate altfel

25

25

 

0712 90 10

Porumb zaharat destinat însămânțării

5

100

 

0712 90 90

Alte legume uscate, chiar tăiate în bucăți sau felii, măcinate foarte fin sau pulverizate

25

25

 

0713

Legume cu păstăi uscate, fără păstaie, chiar decorticate sau zdrobite

scutire

scutire

 

0714 10

Rădăcini de manioc

5

100

 

0714 20

Batați

5

100

 

0714 90 10

Taro

25

25

Taxe minime: 300 LBP/kg brut

0714 90 90

Alte rădăcini și tuberculi cu conținut ridicat de amidon sau inulină și măduvă de sagotier

5

100

 

0801

Nuci de cocos, nuci de Brazilia și anacard, proaspete sau uscate, chiar fără coajă sau decorticate

5

100

 

0802 11

Migdale cu coajă

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0802 12

Migdale fără coajă

5

100

 

0802 21

Alune cu coajă

5

100

 

0802 22

Alune fără coajă

5

100

 

0802 31

Nuci comune, cu coajă

5

100

 

0802 32

Nuci comune, fără coajă

5

100

 

0802 40

Castane

5

100

 

0802 50

Fistic

5

100

 

0802 90 10

Semințe de pin dulce

70

20

Taxe minime: 15 000 LBP/kg net

0802 90 90

Alte fructe cu coajă

5

100

 

0803 00

Banane, inclusiv banane pentru gătit, proaspete sau uscate

70

20

Taxe minime: 1 000 LBP/kg semibrut

0804 10

Curmale, proaspete sau uscate

5

100

 

0804 20 10

Smochine, proaspete

70

20

Taxe minime: 400 LBP/kg brut

0804 20 90

Smochine, uscate

5

100

 

0804 30

Ananas, proaspăt sau uscat

70

20

Taxe minime: 2 000 LBP/kg brut

0804 40

Avocado, proaspăt sau uscat

70

20

Taxe minime: 2 000 LBP/kg brut

0804 50

Guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate

70

20

Taxe minime: 2 000 LBP/kg brut

0805

Citrice, proaspete sau uscate

70

20

Taxe minime: 400 LBP/kg brut

0806 10

Struguri, proaspeți

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0806 20

Struguri, uscați

5

100

 

0807 11

Pepene verde, proaspăt

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0807 19

Alte tipuri de pepene, proaspăt

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0807 20

Papaia, proaspătă

70

20

Taxe minime: 2 000 LBP/kg brut

0808 10

Mere, proaspete

70

20

Taxe minime: 800 LBP/kg brut

0808 20

Pere și gutui, proaspete

70

20

Taxe minime: 800 LBP/kg brut

0809 10

Caise, proaspete

70

20

Taxe minime: 350 LBP/kg brut

0809 20

Cireșe, proaspete

70

20

Taxe minime: 800 LBP/kg brut

0809 30

Piersici, inclusiv nectarine, proaspete

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0809 40

Prune și porumbe, proaspete

70

20

Taxe minime: 400 LBP/kg brut

0810 10

Căpșune proaspete

70

20

Taxe minime: 1 000 LBP/kg brut

0810 20

Zmeură, mure, dude și zmeură Logan, proaspete

5

100

 

0810 30

Coacăze negre, albe sau roșii și agrișe, proaspete

5

100

 

0810 40

Merișoare și alte fructe din genul Vaccinium, proaspete

5

100

 

0810 50

Kiwi, proaspăt

70

20

Taxe minime: 1 500 LBP/kg brut

0810 60

Durian

25

25

 

0810 90 10

Litchi, fructul pasiunii, sugar apple, fruct de Diospyros kaki

70

20

Taxe minime: 5 000 LBP/kg brut

0810 90 20

Fructe de moșmon (specie din Japonia)

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0810 90 30

Rodii

70

20

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0810 90 40

Jojoba

45

25

Taxe minime: 500 LBP/kg brut

0810 90 90

Alte fructe proaspete

25

25

 

0811 10

Căpșune, congelate

70

20

Taxe minime: 1 500 LBP/kg brut

0811 20

Zmeură, mure, dude, zmeură Logan și coacăze negre, albe sau roșii și agrișe, congelate

70

20

Taxe minime: 1 500 LBP/kg brut

0811 90

Alte fructe, congelate

70

20

Taxe minime: 1 500 LBP/kg brut

0812

Fructe conservate provizoriu, însă improprii pentru consum în această stare

5

100

 

0813 10

Caise uscate

15

25

 

0813 20

Prune uscate

25

25

 

0813 30

Mere uscate

25

25

 

0813 40

Alte fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile nr. 0801-0806

25

25

 

0813 50

Amestecuri de fructe cu coajă sau de fructe uscate menționate la capitolul 8

25

25

 

0814 00

Coji de citrice sau de pepene (inclusiv de pepene verde), proaspete, congelate, prezentate în apă sărată, sulfuroasă sau cu adaos de alte substanțe care sunt destinate să asigure conservarea provizorie, sau bine uscate

5

100

 

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori ai cafelei cu conținut de cafea, indiferent care sunt proporțiile amestecului

5

100

 

0902

Ceai, chiar aromatizat

5

100

 

0904

Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau Pimenta, uscate sau măcinate fin

5

100

 

0905 00

Vanilie

5

100

 

0906

Scorțișoară și flori de arbore de scorțișoară

5

100

 

0907 00

Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)

5

100

 

0908

Nucșoară, praf de nucșoară, cardamom

5

100

 

0909

Semințe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen amar, de chimen și boabe de ienupăr

5

100

 

0910 10

Ghimbir

5

100

 

0910 20

Șofran

5

100

 

0910 30

Curcumă

5

100

 

0910 40 10

Cimbru

70

20

Taxe minime: 1 000 LBP/kg brut

0910 40 90

Frunze de dafin

5

100

 

0910 50

Curry

5

100

 

0910 91

Alte mirodenii, amestecurile menționate la nota 1 litera (b) de la capitolul 9

5

100

 

0910 99

Alte mirodenii, altele decât amestecurile menționate la nota 1 litera (b) de la capitolul 9

5

100

 

1001

Grâu și borceag

scutire

scutire

 

1002 00

Secară

scutire

scutire

 

1003 00

Orz

scutire

scutire

 

1004 00

Ovăz

scutire

scutire

 

1005 10

Porumb de sămânță

5

100

 

1005 90

Porumb, altul decât cel de sămânță

scutire

scutire

 

1006

Orez

5

100

 

1007 00

Boabe de sorg

5

100

 

1008

Hrișcă, mei și iarba-cănărașului; alte cereale

5

100

 

1101 00

Făină de grâu sau de borceag

scutire

scutire

 

1102

Făină de cereale, altele decât de grâu sau de borceag

scutire

scutire

 

1103 11

Crupe și griș din grâu

scutire

scutire

 

1103 13

Crupe și griș din porumb

5

100

 

1103 19

Crupe și griș din alte cereale

5

100

 

1103 20

Produse aglomerate sub formă de pelete

5

100

 

1104

Boabe de cereale prelucrate altfel (de exemplu decorticate, presate, sub formă de fulgi, sidefii, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția nr. 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau măcinați

5

100

 

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și produse aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

5

100

 

1106

Făină, griș și pudră de legume cu păstăi uscate de la poziția nr. 0713, de sagotier sau de rădăcini sau tuberculi de la poziția nr. 0714 și din produse de la capitolul 8

5

100

 

1107

Malț, chiar prăjit

scutire

scutire

 

1108

Amidon și fecule; inulină

5

100

 

1109 00

Gluten de grâu, chiar uscat

scutire

scutire

 

1201 00

Boabe de soia, chiar zdrobite

scutire

scutire

 

1202

Arahide neprăjite și nepreparate altfel, chiar decorticate sau sfărâmate

scutire

scutire

 

1203 00

Copră

scutire

scutire

 

1204 00

Semințe de in, chiar sfărâmate

scutire

scutire

 

1205 00

Semințe de navetă sau de colză, chiar sfărâmate

scutire

scutire

 

1206 00

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

scutire

scutire

 

1207 10

Nuci și sâmburi de palmier

scutire

scutire

 

1207 20

Semințe de bumbac

scutire

scutire

 

1207 30

Semințe de ricin

scutire

scutire

 

1207 40

Semințe de susan

5

100

 

1207 50

Semințe de muștar

scutire

scutire

 

1207 60

Semințe de șofrănel

scutire

scutire

 

1207 91

Semințe de mac

scutire

scutire

 

1207 99

Alte semințe

scutire

scutire

 

1208

Făină și griș din semințe sau din fructe oleaginoase, altele decât făina de muștar

scutire

scutire

 

1209

Semințe, fructe și spori pentru însămânțare

5

100

 

1210

Conuri de hamei proaspete sau uscate, chiar măcinate, transformate în pudră sau în pelete; lupulină

scutire

scutire

 

1211 10

Rădăcini de lemn-dulce

5

100

 

1211 20

Rădăcini de ginseng

5

100

 

1211 30

Coca (frunze)

5

100

 

1211 40

Tulpini de mac

5

100

 

1211 90 10

Mentă proaspătă

70

20

Taxe minime: 750 LBP/kg brut

1211 90 90

Alte plante și părți de plante din speciile utilizate în special în industria parfumurilor, în medicină sau pentru insecticide, paraziticide sau produse similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau măcinate

5

100

 

1212 10

Roșcove, inclusiv semințe de roșcove

5

100

 

1212 30

Sâmburi de caise, de piersici (inclusiv nectarine) sau de prune

5

100

 

1212 91

Sfeclă de zahăr

5

100

 

1212 99

Altele

5

100

 

1213 00

Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete

5

100

 

1214

Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcinoase furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete

5

100

 

1301 10

Lac

5

100

 

1301 20

Gumă arabică

5

100

 

1301 90

Alte lacuri și gume

scutire

scutire

 

1302 11

Opiu

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1302 39

Altele

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1501 00

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, de alt tip decât cele de la poziția 0209 sau 1503

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1502 00

Grăsime de animale din speciile bovină, ovină sau caprină, de alt tip decât cele de la poziția 1503

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1503 00

Stearină din untură, ulei din untură, oleostearină, oleomargarină și ulei din seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1504 10

Uleiuri din ficat de pește și fracțiuni ale acestora

scutire

scutire

 

1504 20

Grăsimi și uleiuri de pește și fracțiuni ale acestora, de alt tip decât uleiurile din ficat

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1504 30

Grăsimi și uleiuri de mamifere marine și fracțiunile acestora

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1507 10

Uleiuri de soia brute și fracțiunile acestora, chiar demucilaginate, dar nemodificate chimic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1507 90

Ulei de soia, de alt tip decât brut, chiar rafinat, dar nemodificat chimic

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1508 10

Ulei de arahide brut și fracțiunile acestuia, chiar rafinat, dar nemodificat chimic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1508 90

Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, de alt tip decât brut, chiar rafinat, dar nemodificat chimic

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1509

Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinat, dar nemodificat chimic

70

0

Taxe minime: 6 000 LBP/l

1510 00

Alte uleiuri și fracțiuni ale acestora, obținute exclusiv din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, și amestecuri ale acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția nr. 1509

15

0

 

1511 10

Ulei de palmier brut și fracțiunile acestuia, chiar rafinat, dar nemodificat chimic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1511 90

Ulei de palmier și fracțiunile acestuia, altele decât brute, chiar rafinate, dar nemodificate chimic,

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1512 11

Ulei din semințe de floarea-soarelui sau din șofrănel și fracțiunile acestora, brute

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1512 19

Uleiuri din semințe de floarea-soarelui sau din șofrănel și fracțiunile acestora, de alt tip decât brute

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1512 21

Ulei de bumbac brut și fracțiunile acestuia, inclusiv fără gosipol

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1512 29

Ulei de bumbac și fracțiunile acestuia, de alt tip decât brute

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1513 11

Ulei de cocos brut (ulei de copră) și fracțiunile acestuia

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1513 19

Ulei de cocos (ulei de copră) și fracțiunile acestuia, de alt tip decât brute

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1513 21

Ulei de palmier sau de babassu brute și fracțiunile acestora

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1513 29

Ulei de palmier sau de babassu și fracțiunile acestora, de alt tip decât brute

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1514 11

Uleiuri brute de navetă sau de colză cu conținut redus de acid erucic și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1514 19

Uleiuri de navetă sau de colză cu conținut redus de acid erucic și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, de alt tip decât brute

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1514 91

Alte uleiuri brute de navetă, de colză sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1514 99

Alte uleiuri de navetă, de colză sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, de alt tip decât brute

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 11

Ulei de in brut și fracțiunile acestuia

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 19

Ulei de in și fracțiunile acestuia, de alt tip decât brut

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 21

Ulei de porumb brut și fracțiunile acestuia

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 29

Ulei de porumb și fracțiunile acestuia, de alt tip decât brut

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 30

Ulei de ricin și fracțiunile acestuia

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 40

Ulei de tung și fracțiunile acestuia

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 50

Ulei de susan și fracțiunile acestuia

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1515 90 10

Ulei de dafin și de jojoba și fracțiunile acestora

scutire

scutire

 

1515 90 90

Alte uleiuri

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1516 10

Grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

ex 1516 20

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora, altele decât uleiurile de ricin hidrogenate numite „ceară opal”

15

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1601 00

Cârnați și produse similare, din carne, organe comestibile sau sânge; preparate alimentare obținute din acestea

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 10

Preparate omogenizate din carne, organe comestibile sau sânge

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 20

Alte preparate și conserve de ficat de la orice animale

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 31 10

Alte preparate și conserve de ficat de curcă și curcan, în recipiente metalice închise ermetic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 31 90

Alte preparate și conserve de ficat de curcă și curcan, de alte tipuri

35

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 32 10

Alte preparate și conserve de ficat de cocoș și de găină, în recipiente metalice închise ermetic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 32 90

Alte preparate și conserve de ficat de cocoș și de găină, de alte tipuri

35

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 39 10

Alte preparate și conserve de ficat, de alte tipuri, în recipiente metalice închise ermetic

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 39 90

Alte preparate și conserve de ficat, de alte tipuri, de la alte animale

35

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 41

Alte preparate și conserve din carne de porc, jambon și bucăți de jambon

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 42

Alte preparate și conserve din carne de porc, spete și bucăți de spată

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 49

Alte preparate și conserve din carne de porc, de alte tipuri, inclusiv amestecuri

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 50

Alte preparate și conserve din carne de animale din specia bovină

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1602 90

Alte preparate și conserve din carne, inclusiv preparate din sânge de la orice animale

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

1701

Zahăr din sfeclă sau trestie de zahăr și zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă

5

100

 

1702 11

Lactoză și sirop de lactoză cu conținut de lactoză de minim 99 % din greutate, exprimat în lactoză anhidră calculată din substanța uscată

5

100

 

1702 19

Lactoză și sirop de lactoză, altele

5

100

 

1702 20

Zahăr și sirop de arțar

5

100

 

1702 30

Glucoză și sirop de glucoză, fără conținut de fructoză sau cu conținut de fructoză de sub 20 % din greutate în stare uscată

5

100

 

1702 40

Glucoză și sirop de glucoză, cu conținut de fructoză de peste 20 % și mai puțin de 50 % din greutate în stare uscată, cu excepția zahărului invertit

5

100

 

1702 60

Alte tipuri de fructoză și sirop de fructoză, cu conținut de fructoză de peste 50 % din greutate în stare uscată, cu excepția zahărului invertit

5

100

 

1702 90 90

Alte zaharuri, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și siropuri, conținând fructoză în stare uscată în proporție de 50 % din greutate

5

100

 

1703 10 10

Melase din trestie de zahăr epurate

5

100

 

1703 10 90

Alte melase din trestie de zahăr

scutire

scutire

 

1703 90 10

Melase epurate, altele decât melasele din trestie de zahăr

5

100

 

1703 90 90

Melase neepurate, altele decât melasele din trestie de zahăr

scutire

scutire

 

1801 00

Boabe de cacao și brizură de boabe de cacao, brute sau prăjite

scutire

scutire

 

1802 00

Coji, pelicule (pielițe) și alte resturi de cacao

5

100

 

1904 30

Grâu numit bulgur

10

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2001 10

Castraveți și cornișoni, preparați sau conservați în oțet sau acid acetic

70

30

Taxe minime: 1 000 LBP/kg brut

2001 90 10

Măsline, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

70

20

Taxe minime: 6 000 LBP/kg brut

ex 2001 90 90

Alte legume preparate sau conservate în oțet sau acid acetic, cu excepția porumbului zaharat, a ignamelor și a miezului de palmier

70

30

Taxe minime: 1 000 LBP/kg brut

2002 10

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, întregi sau bucăți

70

20

Taxe minime: 1 500 LBP/kg brut

2002 90 10

Suc de tomate, concentrat prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționat în ambalaje de minim 100 kg fiecare

5

100

 

2002 90 90

Altele

35

25

 

2003 10

Ciuperci din genul Agaricus, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

35

30

 

2003 90

Alte ciuperci și trufe

35

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

ex 2004 10

Cartofi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, congelați, cu excepția cartofilor sub formă de făină, griș sau fulgi

70

43

Taxe minime: 1 200 LBP/kg brut

2004 90 10

Amestecuri de legume. Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, întregi sau în bucăți, congelate

70

43

Taxe minime: 1 500 LBP/kg brut

ex 2004 90 90

Altele, inclusiv amestecuri, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, cu excepția porumbului zaharat

35

43

 

2005 10

Legume omogenizate, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

5

100

 

ex 2005 20

Cartofi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, cu excepția cartofilor sub formă de făină, griș sau fulgi

70

43

Taxe minime: 1 200 LBP/kg brut

2005 40

Mazăre preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelată

35

25

 

2005 51

Fasole boabe, preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelată

35

25

 

2005 59

Alt tip de fasole, preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelată

35

25

 

2005 60

Sparanghel preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelat

35

25

 

2005 70

Măsline preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

70

20

Taxe minime: 6 000 LBP/kg brut

2005 90 10

Castraveți, cornișoni, pătlăgele vinete, napi, ceapă, conopidă, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

70

20

Taxe minime: 1 000 LBP/kg brut

2005 90 90

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

35

25

 

2006 00

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (strecurate, glasate sau cristalizate)

30

25

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2007 10

Dulcețuri, jeleuri, marmelade etc., preparate omogenizate

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2007 91

Dulcețuri, jeleuri, marmelade etc. de citrice

40

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2007 99 10

Piureuri concentrate denumite „dibs”

40

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2007 99 20

Piure de guave sau de mango, condiționat în ambalaje cu o greutate de minim 3 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2007 99 30

Piure de banane, de căpșune, de caise, în recipiente cu conținut de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2007 99 90

Alte dulcețuri, jeleuri, marmelade etc.

40

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

ex 2008 11

Arahide, cu excepția untului de arahide

30

50

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2008 19

Alte fructe cu coajă și alte semințe, inclusiv amestecuri, preparate sau conservate altfel

30

25

 

2008 20

Ananas, preparat sau conservat altfel

30

25

 

2008 30

Citrice, preparate sau conservate altfel

30

25

 

2008 40

Pere, preparate sau conservate altfel

30

25

 

2008 50

Caise, preparate sau conservate altfel

30

25

 

2008 60

Cireșe, preparate sau conservate altfel

30

25

 

2008 70

Piersici, inclusiv nectarinele, preparate sau conservate altfel

30

25

 

2008 80

Căpșune, preparate sau conservate altfel

30

25

 

2008 92

Amestecuri, cu excepția celor de la poziția nr. 2008 19, preparate sau conservate altfel

30

25

 

ex 2008 99

Altele, preparate sau conservate altfel, cu excepția porumbului, altul decât porumbul zaharat, a ignamelor, a bataților etc.

30

30

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 11 10

Suc de portocale congelat, concentrat prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționat în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 11 90

Suc de portocale congelat, altele

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 12

Suc de portocale, necongelat, cu o valoare Brix de maxim 20

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 19 10

Suc de portocale, de alt tip decât congelat, concentrat prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționat în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 19 90

Suc de portocale, de alt tip decât congelat, de alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 21

Suc de grepfrut sau de pomelo, cu o valoare Brix de maxim 20

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 29 10

Suc de grepfrut sau de pomelo, de alt tip decât cel cu o valoare Brix de maxim 20, concentrat prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționat în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 29 90

Suc de grepfrut sau de pomelo, de alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 31

Suc de orice alte tipuri de citrice, cu o valoare Brix de maxim 20

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 39 10

Suc de orice alte tipuri de citrice, de alt tip decât cele cu o valoare de Brix de maxim 20, concentrate prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționate în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 39 90

Suc de orice alte tipuri de citrice, alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 41

Suc de ananas, cu o valoare Brix de maxim 20

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 49 10

Suc de ananas, de alt tip decât cel cu o valoare Brix de maxim 20, concentrate prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționate în ambalaje cu greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 49 90

Suc de ananas, de alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 50

Suc de tomate

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 61

Suc de struguri, cu o valoare Brix de maxim 20

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 69 10

Suc de struguri, de alte tipuri decât cele cu o valoare Brix de maxim 20, concentrate prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționate în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 69 90

Suc de struguri, de alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 71

Suc de mere, cu o valoare Brix de maxim 20

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 79 10

Suc de mere, de alte tipuri decât cele cu o valoare Brix de maxim 20, concentrate prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționate în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 79 90

Suc de struguri, de alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 80 10

Sucuri din orice alt fruct sau legumă, concentrate prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționate în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 80 90

Suc din orice alt fruct sau legumă, de alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 90 10

Amestecuri de sucuri, concentrate prin evaporare, fără adaos de zahăr, condiționate în ambalaje cu o greutate de minim 100 kg

5

100

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2009 90 90

Amestecuri de sucuri, de alte tipuri

40

30

Accize de 25 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2106 90 30

Amestecuri de plante din genul Thymus și de alte produse comestibile

70

20

Taxe minime: 1 000 LBP/kg brut

2204 10

Vin spumant

15

25

Accize: 200 LBP/l

ex 2204 21

Vinuri de calitate, prezentate în recipiente cu un conținut de maxim 2 l

70

50

Accize: 200 LBP/l

ex 2204 21

Vinuri, altele decât cele de calitate, prezentate în recipiente cu un conținut de maxim 2 l

70

20

Accize: 200 LBP/l

2204 29

Vinuri, prezentate în recipiente cu un conținut de minim 2 l

70

20

Accize: 200 LBP/l

2204 30

Alte musturi de struguri

5

100

Accize: 200 LBP/l

2206 00

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru, rachiu de pere, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și de băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

15

100

Accize: 200 LBP/l

Reducerea procentuală din coloana (B) se aplică progresiv între al cincilea și al doisprezecelea an de la intrarea în vigoare a acordului

2209 00 10

Oțet de vin și de cidru

70

20

Taxe minime: 1 000 LBP/l

2209 00 90

Alte tipuri de oțet

5

100

 

2301

Făină, pudră și produse aglomerate sub formă de pelete, din carne, organe comestibile, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane; jumări

5

100

 

2302

Tărâțe, făină furajeră și alte tipuri de reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, obținute în urma cernerii, măcinării sau a altor tipuri de prelucrare a cerealelor sau a plantelor leguminoase

5

100

 

2303

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpă de sfeclă, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri din industria zahărului, borhot de bere și deșeuri de braserie sau de distilerie, chiar aglomerate sub formă de pelete

5

100

 

2304 00

Șrot și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, obținute din extragerea uleiului de soia

5

100

 

2305 00

Șrot și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, obținute din extragerea uleiului de arahide

5

100

 

2306

Șrot și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, obținute din extragerea grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305

5

100

 

2307 00

Drojdie de vin, tartru brut

5

100

 

2308 00

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și produse vegetale secundare, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor utilizate în alimentația animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte

5

100

 

2309

Preparate de tipul celor utilizate în alimentația animalelor

5

100

 

2401

Tutun brut sau neprelucrat, deșeuri de tutun

scutire

scutire

Accize: 48 % ad valorem


(1)  Fără a aduce atingere normelor de punere în aplicare a nomenclaturii vamale libaneze, se consideră că formularea descrierii mărfurilor are doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în contextul prezentului protocol, de domeniul de aplicare a codului vamal libanez. În cazul în care apare un „ex” înaintea codului, regimul preferențial este determinat atât de domeniul de aplicare a codului, cât și de denumirea mărfurilor.

PROTOCOLUL NR. 3

privind comerțul cu produse agricole prelucrate între Liban și Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (3)

Articolul 1

Importurile în Comunitate ale produselor agricole prelucrate originare din Liban fac obiectul taxelor vamale și al taxelor cu efect echivalent indicate în anexa 1 la prezentul protocol.

Articolul 2

(1)   Importurile în Liban ale produselor agricole prelucrate originare din Comunitate fac obiectul taxelor vamale și al taxelor cu efect echivalent indicate în anexa 2 la prezentul protocol.

(2)   Calendarul de eliminare a taxelor vamale, aplicabil în conformitate cu alineatul (1) este calendarul menționat la articolul 9 alineatul (1) din prezentul acord, dacă nu se prevede altfel în anexa 2 la prezentul protocol.

Articolul 3

Reducerile taxelor vamale indicate în anexele 1 și 2 se aplică taxelor de bază menționate la articolul 19 din prezentul acord.

Articolul 4

(1)   Taxxele vamale aplicate în conformitate cu articolele 1 și 2 pot fi reduse în cazul în care se reduc taxele vamale aplicabile în cadrul comerțului cu produse de bază între Comunitate și Liban sau în cazul în care respectivele reduceri sunt realizate prin concesii reciproce referitoare la produsele agricole prelucrate.

(2)   În ceea ce privește taxele aplicate de Comunitate, reducerile prevăzute la alineatul (1) se stabilesc în funcție de partea din taxă desemnată drept elementul agricol care corespunde produselor agricole utilizate efectiv la fabricarea respectivelor produse agricole prelucrate și deduse din taxele aplicate acestor produse agricole de bază.

(3)   Reducerea menționată la alineatul (1), lista produselor în cauză și, după caz, contingentele tarifare în cadrul cărora se aplică reducerea sunt stabilite de Consiliul de asociere.

Articolul 5

Comunitatea și Libanul se informează reciproc cu privire la orice măsuri administrative aplicate în ceea ce privește produsele reglementate de prezentul protocol.

Respectivele măsuri ar trebui să garanteze că toate părțile implicate sunt tratate în mod egal și ar trebui să fie cât mai simple și flexibile posibil.

PROTOCOLUL NR. 4

privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

CUPRINS

TITLUL I —   DISPOZIȚII GENERALE

— Articolul 1

Definiții

TITLUL II —   DEFINIȚIA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

— Articolul 2

Condiții generale

— Articolul 3

Cumul de origine bilateral

— Articolul 4

Cumul de origine diagonal

— Articolul 5

Produse obținute integral

— Articolul 6

Produse prelucrate sau transformate suficient

— Articolul 7

Operațiuni insuficiente de prelucrare sau transformare

— Articolul 8

Unitate de calificare

— Articolul 9

Accesorii, piese de schimb și utilaje

— Articolul 10

Seturi

— Articolul 11

Elemente neutre

TITLUL III —   CONDIȚII TERITORIALE

— Articolul 12

Principiul teritorialității

— Articolul 13

Transport direct

— Articolul 14

Expoziții

TITLUL IV —   DRAWBACK SAU EXONERAREA DE TAXE VAMALE

— Articolul 15

Interzicerea drawback-ului sau exonerărilor de taxe vamale

TITLUL V —   DOVADA DE ORIGINE

— Articolul 16

Condiții generale

— Articolul 17

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

— Articolul 18

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate ulterior

— Articolul 19

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

— Articolul 20

Eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 pe baza dovezii de origine eliberate sau stabilite anterior

— Articolul 21

Condițiile de stabilire a unei declarații pe factură

— Articolul 22

Exportator desemnat

— Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

— Articolul 24

Prezentarea dovezii de origine

— Articolul 25

Importul prin transporturi eșalonate

— Articolul 26

Scutiri de la dovada de origine

— Articolul 27

Documente justificative

— Articolul 28

Păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

— Articolul 29

Neconcordanțe și erori formale

— Articolul 30

Sume exprimate în euro

TITLUL VI —   METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

— Articolul 31

Asistența reciprocă

— Articolul 32

Verificarea dovezii de origine

— Articolul 33

Soluționarea litigiilor

— Articolul 34

Sancțiuni

— Articolul 35

Zone libere

TITLUL VII —   CEUTA ȘI MELILLA

— Articolul 36

Aplicarea protocolului

— Articolul 37

Condiții speciale

TITLUL VIII —   DISPOZIȚII FINALE

— Articolul 38

Modificări la protocol

— Articolul 39

Punerea în aplicare a protocolului

— Articolul 40

Mărfurile în tranzit sau în antrepozit

ANEXE

— Anexa I

Note introductive la lista din anexa II

— Anexa II

Lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsele transformate să poată obține caracterul originar

— Anexa IIa

Lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsele transformate prevăzute la articolul 6 alineatul (2) să poată obține caracterul originar

— Anexa III

Lista materialelor originare din Turcia cărora nu li se aplică dispozițiile articolului 4 pe capitole și poziții din Sistemul Armonizat (SA)

— Anexa IV

Certificat de circulație EUR.1 și de cerere de eliberare a unui certificat

— Anexa V

Declarație pe factură

— Anexa VI

Declarații comune

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului protocol:

(a)

„fabricare” înseamnă orice prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operațiunile specifice;

(b)

„material” înseamnă orice ingredient, orice materie primă, orice componentă sau orice parte etc. utilizată la fabricarea produsului;

(c)

„produs” înseamnă produsul obținut, chiar în cazul în care este destinat utilizării ulterioare în cursul unei alte operațiuni de fabricare;

(d)

„mărfuri” înseamnă materiale și produse;

(e)

„valoare în vamă” înseamnă valoarea stabilită în conformitate cu Acordul din 1994 privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (Acordul OMC privind valoarea în vamă);

(f)

„preț franco fabrică” înseamnă prețul plătit pentru produs la ieșirea din fabrică fabricantului din Comunitate sau din Liban în a cărui întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, inclusiv valoarea tuturor materialelor utilizate, cu deducerea tuturor taxelor interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat;

(g)

„valoarea materialelor” înseamnă valoarea în vamă în momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, în cazul în care aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru materiale în Comunitate sau în Liban;

(h)

„valoarea materialelor originare” înseamnă valoarea acestor materiale astfel cum este definită la litera (g) aplicată mutatis mutandis;

(i)

„valoare adăugată” înseamnă prețul franco fabrică al produselor minus valoarea în vamă a materialelor utilizate care nu sunt originare din țara în care au fost obținute respectivele produse;

(j)

„capitole” și „poziții” înseamnă capitolele și pozițiile (cu patru cifre) utilizate în nomenclatura care constituie Sistemul Armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit în prezentul protocol „Sistem Armonizat” sau „SA”;

(k)

„încadrat” înseamnă clasificarea unui produs sau a unui material la o anumită poziție;

(l)

„transport” înseamnă produsele trimise simultan de același exportator către același destinatar sau transportate cu un document de transport unic de la exportator la destinatar sau, în lipsa unui astfel de document, cu o factură unică;

(m)

„teritorii” înseamnă teritoriile, inclusiv apele teritoriale.

TITLUL II

DEFINIȚIA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

Articolul 2

Condiții generale

(1)   În sensul aplicării prezentului acord, sunt considerate ca produse originare din Comunitate:

(a)

produsele obținute integral în Comunitate în sensul articolului 5 din prezentul protocol;

(b)

produsele obținute în Comunitate și care conțin materiale care nu au fost obținute integral pe teritoriul Comunității, cu condiția ca aceste materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în Comunitate în sensul articolului 6 din prezentul protocol;

(2)   În scopul aplicării prezentului acord, sunt considerate ca produse originare din Liban:

(a)

produsele obținute integral în Liban în sensul articolului 5 din prezentul protocol;

(b)

produsele obținute în Liban și care conțin materiale care nu au fost obținute în întregime pe teritoriul Libanului, cu condiția ca aceste materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în Liban în sensul articolului 6 din prezentul protocol.

Articolul 3

Cumul de origine bilateral

(1)   Materialele originare din Comunitate sunt considerate materiale originare din Liban în cazul în care sunt încorporate într-un produs obținut în Liban. Nu este obligatoriu ca respectivele materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente, cu condiția ca acestea să fi făcut, totuși, obiectul unor prelucrări sau transformări care le depășesc pe cele menționate la articolul 7 alineatul (1) din prezentul protocol.

(2)   Materialele originare din Liban sunt considerate materiale originare din Comunitate în cazul în care sunt încorporate într-un produs obținut în Comunitate. Nu este obligatoriu ca respectivele materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente, cu condiția ca acestea să fi făcut, totuși, obiectul unor prelucrări sau transformări care le depășesc pe cele menționate la articolul 7 alineatul (1) din prezentul protocol.

Articolul 4

Cumul de origine diagonal

(1)   Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (2) și (3), materialele originare din una dintre țările semnatare ale unui acord de asociere euro-mediteranean în sensul acordurilor încheiate de Comunitate și Liban cu aceste țări sunt considerate materiale originare din Comunitate sau din Liban în cazul în care sunt încorporate într-un produs obținut în una dintre aceste două părți. Nu este obligatoriu ca respectivele materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente.

Prezentul alineat nu se aplică materialelor originare din Turcia enumerate în lista din anexa III la prezentul protocol.

(2)   Produsele care au dobândit caracterul de produse originare în temeiul alineatului (1) nu rămân originare din Comunitate, respectiv din Liban, decât în cazul în care valoarea adăugată în partea în cauză depășește valoarea materialelor utilizate, care sunt originare din orice altă țară prevăzută la alineatul (1). În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, produsele în cauză sunt considerate originare din țara prevăzută la alineatul (1) din care sunt originare materialele utilizate care au valoarea cea mai mare. La atribuirea originii nu se iau în considerare materialele originare din țările prevăzute la alineatul (1), care au făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în Comunitate sau în Liban.

(3)   Cumulul prevăzut la prezentul articol nu poate fi aplicat decât în cazul în care materialele utilizate au dobândit caracterul de produse originare prin aplicarea unor reguli de origine identice cu cele prevăzute de prezentul protocol. Comunitatea și Libanul își comunică reciproc, prin intermediul Comisiei Europene, detaliile acordurilor care au fost încheiate cu țările prevăzute la alineatul (1), precum și detaliile regulilor de origine din respectivele acorduri.

(4)   De îndată ce sunt îndeplinite condițiile stabilite la alineatul (3) și este convenită o dată pentru intrarea în vigoare a respectivelor dispoziții, fiecare parte își îndeplinește propriile obligații de notificare și de informare.

Articolul 5

Produse obținute integral

(1)   Se consideră ca fiind obținute integral în Comunitate sau în Liban:

(a)

produsele minerale extrase din solul lor sau din fundul mărilor sau oceanelor lor;

(b)

produsele din regnul vegetal care sunt recoltate aici;

(c)

animalele vii care s-au născut și au crescut aici;

(d)

produsele care provin de la animalele vii care sunt crescute aici;

(e)

produsele obținute din activitățile de vânătoare sau de pescuit care sunt practicate aici;

(f)

produsele de pescuit maritim și alte produse pescuite din mare în afara apelor teritoriale ale Comunității sau ale Libanului de către navele lor;

(g)

produsele fabricate la bordul navelor lor fabrică, exclusiv din produsele prevăzute la litera (f);

(h)

articolele uzate care nu pot servi decât la recuperarea materiilor prime, inclusiv cauciucurile uzate care nu pot servi decât pentru reșapare sau care nu pot fi utilizate decât ca deșeuri;

(i)

deșeurile provenite din operațiunile de prelucrare care sunt efectuate aici;

(j)

produsele extrase din solul sau din subsolul marin situat în afara apelor lor teritoriale, în măsura în care au drepturi exclusive de exploatare a acestor soluri sau subsoluri;

(k)

mărfurile care sunt fabricate aici, exclusiv din produsele prevăzute la literele (a) - (j).

(2)   Expresiile „navele lor” și „navele lor fabrică” utilizate la alineatul (1) literele (f) și (g) se aplică exclusiv navelor și navelor fabrică:

(a)

înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru al Comunității sau în Liban;

(b)

care navighează sub pavilionul unui stat membru al Comunității sau al Libanului;

(c)

care aparțin în proporție de cel puțin 50 % unor resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Libanului sau unei societăți al cărei sediu principal este situat în unul dintre aceste state, al cărei administrator sau ai cărei administratori, președinte al consiliului de administrație sau de supraveghere și majoritatea membrilor acestor consilii sunt resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Libanului și în cazul cărora, în afară de aceasta, în ceea ce privește societățile de persoane sau societățile comerciale cu răspundere limitată, cel puțin jumătate din capital aparține acestor state, unor colectivități publice sau unor resortisanți ai acestor state;

(d)

al căror stat major este compus în întregime din resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Libanului,

și

(e)

al căror echipaj este compus, în proporție de cel puțin 75 %, din resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Libanului.

Articolul 6

Produse prelucrate sau transformate suficient

(1)   În sensul aplicării articolului 2, produsele care nu sunt obținute integral sunt considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în lista din anexa II.

Condițiile menționate anterior indică, pentru toate produsele care intră sub incidența prezentului acord, prelucrarea sau transformarea la care trebuie supuse materialele neoriginare utilizate la fabricarea acestor produse și se aplică exclusiv acestor materiale. Prin urmare, în cazul în care un produs care a dobândit caracterul originar, îndeplinind condițiile prevăzute în listă pentru produsul respectiv, este utilizat pentru fabricarea altui produs, condițiile aplicabile produsului în care este încorporat nu i se aplică și nu se iau în considerare materialele neoriginare care au fost utilizate la fabricarea lui.

(2)   Fără a se aduce atingere alineatului (1), produsele care nu sunt obținute integral, enumerate în anexa II (a), sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate în cazul în care se îndeplinesc condițiile indicate în lista din anexă.

Dispozițiile prezentului alineat se aplică pe durata unei perioade de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), materialele neoriginare care, în conformitate cu condițiile prevăzute în listă pentru un anumit produs, nu trebuie să fie utilizate la fabricarea produsului respectiv, pot fi, cu toate acestea, utilizate cu condiția ca:

(a)

valoarea lor totală să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al produsului;

(b)

aplicarea prezentului alineat să nu conducă la depășirea procentului sau procentelor prevăzute în listă privind valoarea maximă a materialelor neoriginare.

Prezentul alineat nu se aplică produselor care intră sub incidența capitolelor 50-63 din Sistemul Armonizat.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) se aplică fără a aduce atingere articolului 7.

Articolul 7

Operațiuni insuficiente de prelucrare sau transformare

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), următoarele prelucrări sau transformări sunt considerate insuficiente pentru a conferi statutul de produs originar, indiferent dacă cerințele de la articolul 6 sunt îndeplinite sau nu:

(a)

operațiunile destinate să asigure conservarea în aceeași stare a produselor în timpul transportului și depozitării lor (aerisire, întindere, uscare, refrigerare, introducere în saramură, dioxid de sulf sau cu adaos de alte substanțe, îndepărtarea părților deteriorate și operațiuni similare);

(b)

operațiunile simple de desprăfuire, cernere, strecurare, triere, clasificare, asortare (inclusiv alcătuirea de seturi de mărfuri), spălare, vopsire, tăiere;

(c)

(i)

modificări ale ambalajelor, divizarea și asamblarea pachetelor;

(ii)

simpla îmbuteliere în sticle, fiole, flacoane, ambalarea în saci, tocuri, cutii, fixarea pe cartoane, planșete sau orice alte operațiuni simple de ambalare;

(d)

aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor a mărcilor, etichetelor și a altor semne distinctive similare;

(e)

amestecarea simplă a produselor, chiar de tipuri diferite, în cazul în care una sau mai multe componente ale amestecului nu respectă condițiile stabilite de prezentul protocol pentru a putea fi considerate originare din Comunitate sau din Liban;

(f)

simpla asamblare a părților în vederea constituirii unui produs complet;

(g)

cumulul a două sau mai multe operațiuni prevăzute la literele (a) - (f);

(h)

sacrificarea animalelor.

(2)   Toate operațiunile efectuate în Comunitate sau în Liban asupra unui anumit produs sunt luate în considerare împreună pentru a stabili dacă prelucrarea sau transformarea aplicată respectivului produs trebuie considerată ca fiind insuficientă în sensul alineatului (1).

Articolul 8

Unitate de calificare

(1)   Unitatea de calificare în sensul aplicării dispozițiilor prezentului protocol reprezintă produsul luat în considerare ca unitate de bază pentru stabilirea clasificării pe baza nomenclaturii Sistemului Armonizat.

În consecință:

(a)

în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este clasificat pe baza Sistemului Armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de calificare;

(b)

în cazul în care un transport este compus dintr-un anumit număr de produse identice clasificate la aceeași poziție din Sistemul Armonizat, dispozițiile din prezentul protocol se aplică fiecărui produs în parte.

(2)   În cazul în care, prin aplicarea Regulii generale nr. 5 din Sistemul Armonizat, ambalajele sunt clasificate împreună cu produsul pe care îl conțin, acestea trebuie să fie considerate ca formând un tot unitar cu produsul în scopul stabilirii originii.

Articolul 9

Accesorii, piese de schimb și utilaje

Accesoriile, piesele de schimb și utilajele livrate cu un material, o mașină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal și sunt incluse în preț sau care nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând un tot unitar cu materialul, mașina, aparatul sau vehiculul în cauză.

Articolul 10

Seturi

Seturile, în sensul Regulii generale nr. 3 din Sistemul Armonizat, sunt considerate originare, cu condiția ca toate articolele care intră în compoziția lor să fie originare. Cu toate acestea, un set alcătuit din articole originare și neoriginare este considerat originar în ansamblu, cu condiția ca valoarea articolelor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 11

Elemente neutre

Pentru a stabili dacă un produs este originar nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente care ar putea fi utilizate la fabricarea lui:

(a)

energie și combustibili;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și unelte;

(d)

mărfuri care nu intră sau care nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 12

Principiul teritorialității

(1)   Condițiile prevăzute la titlul II privind dobândirea caracterului originar trebuie să fie îndeplinite fără întrerupere în Comunitate sau în Liban, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4.

(2)   Cu excepția situațiilor în care se aplică dispozițiile articolului 4, în cazul în care mărfurile originare exportate din Comunitate sau din Liban în altă țară sunt returnate, acestea trebuie să fie considerate ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale:

(a)

că mărfurile returnate sunt aceleași mărfuri care au fost exportate,

și

(b)

că acestea au suferit exclusiv operațiunile necesare în scopul conservării în aceeași stare în perioada în care se aflau în țara în cauză sau în timpul exportului.

Articolul 13

Transport direct

(1)   Regimul preferențial prevăzut de prezentul acord se aplică exclusiv produselor care îndeplinesc condițiile din prezentul protocol și care sunt transportate direct între Comunitate și Liban sau prin teritoriul celorlalte țări menționate la articolul 4. Cu toate acestea, transportul produselor care constituie un singur lot poate fi efectuat prin alte teritorii, după caz, cu transbordarea sau antrepozitarea temporară pe aceste teritorii, cu condiția ca produsele să rămână sub supravegherea autorităților vamale ale țării de tranzit sau de antrepozitare și să nu sufere alte operațiuni în afară de descărcarea, reîncărcarea sau orice altă operațiune destinată să asigure conservarea lor în aceeași stare.

Transportul prin conducte al produselor originare se poate efectua și prin alte teritorii decât cele ale Comunității sau ale Libanului.

(2)   Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) se furnizează autorităților vamale din țara importatoare prin prezentarea:

(a)

fie a unui document de transport unic sub acoperirea căruia s-a efectuat trecerea din țara exportatoare prin țara de tranzit;

(b)

fie a unui certificat eliberat de autoritățile vamale ale țării de tranzit care să conțină:

(i)

o descriere exactă a produselor;

(ii)

data descărcării și a reîncărcării produselor și, după caz, menționarea navelor sau a altor mijloace de transport utilizate

și

(iii)

certificarea condițiilor în care produsele au staționat în țara de tranzit,

(c)

fie, în lipsa acestora, orice documente justificative.

Articolul 14

Expoziții

(1)   Produsele originare, trimise pentru a fi expuse în altă țară decât cele menționate la articolul 4 și vândute după expoziție pentru a fi importate în Comunitate sau în Liban beneficiază, la import, de dispozițiile prezentului acord, cu condiția să se demonstreze, în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale:

(a)

că un exportator a expediat produsele respective din Comunitate sau din Liban în țara în care a avut loc expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

că respectivul exportator a vândut produsele sau le-a cedat unui destinatar din Comunitate sau din Liban;

(c)

că produsele au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după aceasta în starea în care au fost expediate pentru expoziție

și

(d)

că, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, produsele nu au fost utilizate în alte scopuri decât prezentarea la expoziția respectivă.

(2)   O dovadă a originii trebuie să fie eliberată sau stabilită în conformitate cu dispozițiile titlului V și prezentată autorităților vamale din țara importatoare conform procedurilor obișnuite. Pe această dovadă trebuie indicate denumirea și adresa expoziției. În cazul în care este necesar, se poate solicita și un document suplimentar care să dovedească natura produselor și condițiile în care au fost expuse.

(3)   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal, în afară de cele care sunt organizate în scopuri private în localuri sau magazine comerciale și care au ca scop vânzarea de produse străine și pe durata cărora produsele rămân sub control vamal.

TITLUL IV

DRAWBACK SAU EXONERAREA DE TAXE VAMALE

Articolul 15

Interzicerea drawback-ului sau a exonerărilor de taxe vamale

(1)   Materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor originare din Comunitate, din Liban sau din una dintre țările menționate la articolul 4, pentru care se eliberează sau se stabilește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile titlului V nu beneficiază, nici în Comunitate și nici în Liban, de o rambursare sau de o exonerare de taxe vamale, de orice tip.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică oricărui aranjament pentru rambursarea, remiterea sau neplata parțială sau totală a taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent, aplicabile în Comunitate sau în Liban materialelor utilizate la fabricare, în cazul în care această rambursare, remitere sau neplată se aplică, expres sau în fapt, atunci când produsele obținute din materialele respective sunt exportate și nu sunt destinate consumului național.

(3)   Exportatorul produselor acoperite de o dovadă de origine trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităților vamale, toate documentele corespunzătoare care stabilesc că nu a fost obținută nici o rambursare pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor respective și că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile acestor materiale au fost efectiv achitate.

(4)   Dispozițiile alineatelor (1) - (3) se aplică, de asemenea, ambalajelor în sensul articolului 8 alineatul (2), precum și accesoriilor, pieselor de schimb și utilajelor în sensul articolului 9 și produselor din seturi în sensul articolului 10, care nu sunt originare.

(5)   Dispozițiile alineatelor (1) - (4) se aplică numai materialelor care intră sub incidența prezentului acord. De asemenea, ele nu constituie un obstacol pentru aplicarea unui sistem de restituiri la export pentru produsele agricole, aplicabil la export în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

(6)   Dispozițiile prezentului articol nu se aplică timp de șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(7)   După intrarea în vigoare a dispozițiilor prezentului articol și fără a aduce atingere alineatului (1), Libanul poate aplica aranjamente în scopul rambursării sau a exonerării de taxe vamale sau de taxe cu efect echivalent, aplicabile materialelor utilizate la fabricarea produselor originare, sub rezerva următoarelor dispoziții:

(a)

un procent de 5 % din taxele vamale se reține pentru produsele încadrate la capitolele 25-49 și 64-97 din Sistemul Armonizat sau un procent mai mic, în cazul în care acesta este în vigoare în Liban;

(b)

un procent de 10 % din taxele vamale se reține pentru produsele încadrate la capitolele 50-63 din Sistemul Armonizat sau un procent mai mic, în cazul în care acesta este în vigoare în Liban.

Dispozițiile prezentului alineat se revizuiesc înainte de sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 6 din prezentul acord.

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 16

Condiții generale

(1)   Produsele originare din Comunitate beneficiază de dispozițiile acordului la importul în Liban, iar produsele originare din Liban beneficiază de dispozițiile acordului la importul în Comunitate, în cazul în care se prezintă unul dintre următoarele documente:

(a)

un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model este prezentat în anexa IV

sau

(b)

în cazurile prevăzute la articolul 21 alineatul (1), o declarație, al cărei text figurează în anexa V, întocmită de exportator pe o factură, un bon de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele respective suficient de detaliat pentru a le putea identifica (denumită în continuare „declarație pe factură”).

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), produsele originare în sensul prezentului protocol pot beneficia, în cazurile prevăzute la articolul 26, de dispozițiile acordului, fără a fi necesară prezentarea nici unuia dintre documentele prevăzute anterior.

Articolul 17

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale ale țării exportatoare la cererea scrisă a exportatorului sau, pe răspunderea acestuia, a reprezentantului său autorizat.

(2)   În acest sens, exportatorul sau reprezentatul său autorizat completează atât certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, cât și formularul de cerere, ale căror modele sunt prezentate în anexa IV. Aceste formulare se completează în una din limbile în care este redactat acordul, în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale țării exportatoare. În cazul în care formularele sunt completate de mână, acestea trebuie să fie completate cu cerneală și cu litere de tipar. Denumirea produselor trebuie indicată în rubrica rezervată în acest scop, fără spații între rânduri. În cazul în care rubrica nu se ocupă în întregime, se trasează o linie orizontală sub ultimul rând și spațiul rămas liber se hașurează.

(3)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităților vamale din țara exportatoare în care se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor respective, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(4)   Autoritățile vamale ale unui stat membru al Comunității sau ale Libanului eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 în cazul în care produsele respective pot fi considerate produse originare din Comunitate, din Liban sau din una dintre țările menționate la alineatul (4) și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(5)   Autoritățile vamale care eliberează certificate EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru a controla caracterul originar al produselor și pentru a verifica dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol. În acest sens, autoritățile vamale sunt abilitate să solicite orice dovezi și să efectueze orice control al actelor contabile ale exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră necesar. Autoritățile vamale se asigură, de asemenea, că formularele prevăzute la alineatul (2) sunt completate corespunzător. Acestea verifică în special dacă rubrica rezervată denumirii produselor a fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă.

(6)   Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie indicată în rubrica 11 a certificatului.

(7)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de autoritățile vamale și este pus la dispoziția exportatorului de îndată ce se efectuează sau se asigură exportul real.

Articolul 18

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

(1)   Fără a aduce atingere articolului 17 alineatul (7), un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 poate fi eliberat, în condiții excepționale, după exportul produselor la care se referă:

(a)

în cazul în care nu a fost eliberat în momentul exportului datorită unor erori, omisiuni involuntare sau a unor circumstanțe deosebite,

sau

(b)

în cazul în care se aduc autorităților vamale suficiente dovezi că un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a fost eliberat, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), exportatorul trebuie să indice în cererea sa locul și data exportului produselor la care se referă certificatul EUR.1, precum și motivele cererii sale.

(3)   Autoritățile vamale pot elibera a posteriori un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 numai după ce au verificat dacă informațiile cuprinse în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul corespunzător.

(4)   Certificatele EUR.1 eliberate a posteriori trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „DELIVRE A POSTERIORI”, „RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”, „ISSUED RETROSPECTIVELY”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, „EXPEDIDO A POSTERIORI”, „EMITIDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, „UTFÄRDAT I EFTERHAND”, „…”.

(5)   Mențiunea prevăzută la alineatul (4) se introduce în rubrica „Observații” a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

Articolul 19

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, exportatorul poate solicita un duplicat autorităților vamale care l-au eliberat, pe baza documentelor de export pe care le dețin.

(2)   Duplicatul astfel eliberat trebuie să cuprindă una din următoarele mențiuni:

„DUPLIKAT”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT”, „DUPLICATE”, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, „DUPLICADO”, „SEGUNDA VIA”, „KAKSOISKAPPALE”, „…”.

(3)   Mențiunea prevăzută la alineatul (2) se introduce în rubrica „Observații” a duplicatului certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Duplicatul, pe care trebuie specificată data certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 original, intră în vigoare la data respectivă.

Articolul 20

Eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 pe baza dovezii de origine eliberate sau stabilite anterior

În cazul în care produsele originare sunt puse sub controlul unui birou vamal în Comunitate sau în Liban, este posibil să se înlocuiască dovada de origine inițială cu unul sau mai multe certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 în scopul trimiterii acestor produse sau a unora dintre ele în altă parte în Comunitate sau în Liban. Certificatele de înlocuire EUR.1 sunt eliberate de biroul vamal sub controlul căruia se află produsele.

Articolul 21

Condițiile de stabilire a unei declarații pe factură

(1)   Declarația pe factură prevăzută la articolul 16 alineatul (1) litera (b) poate fi întocmită:

(a)

de un exportator desemnat în sensul articolului 22

sau

(b)

de orice exportator pentru orice transport constituit din unul sau mai multe pachete care conțin produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 EUR.

(2)   O declarație pe factură poate fi întocmită în cazul în care produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Comunitate, din Liban sau din una dintre țările menționate la articolul 4 și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(3)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităților vamale ale țării exportatoare, toate documentele corespunzătoare care stabilesc caracterul originar al produselor respective și care fac dovada că sunt îndeplinite celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(4)   Exportatorul întocmește o declarație pe factură prin dactilografiere, ștampilare sau imprimare pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial declarația al cărei text este prevăzut în anexa V, utilizând una din versiunile lingvistice din respectiva anexă, în conformitate cu dispozițiile de drept intern din țara exportatoare. În cazul în care declarația este întocmită de mână, aceasta trebuie scrisă cu cerneală și cu litere de tipar.

(5)   Declarațiile pe factură poartă semnătura manuscrisă originală a exportatorului. Cu toate acestea, un exportator desemnat în sensul articolului 22 nu este obligat să semneze aceste declarații, cu condiția să prezinte autorităților vamale din țara exportatoare un angajament scris prin care acceptă răspunderea integrală pentru orice declarație pe factură care îl identifică drept semnatarul acesteia.

(6)   O declarație pe factură poate fi întocmită de exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția ca prezentarea acesteia în țara importatoare să nu se producă după mai mult de doi ani de la importul produselor la care se referă.

Articolul 22

Exportator desemnat

(1)   Autoritățile vamale din țara exportatoare pot autoriza orice exportator care efectuează frecvent exporturi de produse care intră sub incidența prezentului acord, să întocmească declarații pe factură, indiferent de valoarea produselor respective. Exportatorul care solicită o astfel de autorizație trebuie să ofere, în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale, toate garanțiile necesare pentru controlul caracterului originar al produselor, precum și respectarea tuturor celorlalte condiții din prezentul protocol.

(2)   Autoritățile vamale pot acorda statutul de exportator desemnat în funcție de orice condiții pe care le consideră adecvate.

(3)   Autoritățile vamale îi atribuie exportatorului desemnat un număr de autorizație vamală, care trebuie să figureze în declarația pe factură.

(4)   Autoritățile vamale controlează utilizarea acestei autorizații de către exportatorul desemnat.

(5)   Autoritățile vamale pot revoca autorizația în orice moment. Acestea trebuie să procedeze astfel în cazul în care exportatorul desemnat nu mai oferă garanțiile prevăzute la alineatul (1), nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (2) sau abuzează în orice fel de autorizație.

Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

(1)   O dovadă de origine este valabilă pentru o perioadă de patru luni de la data eliberării în țara exportatoare și trebuie să fie prezentată în acest termen autorităților vamale din țara importatoare.

(2)   Dovezile de origine care sunt prezentate autorităților vamale din țara importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la alineatul (1) pot fi acceptate în scopul aplicării regimului preferențial în cazul în care nerespectarea termenului se datorează unor circumstanțe excepționale.

(3)   În afara acestor cazuri de prezentare tardivă, autoritățile vamale din țara importatoare pot accepta dovezile de origine în cazul în care produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea termenului respectiv.

Articolul 24

Prezentarea dovezii de origine

Dovezile de origine sunt prezentate autorităților vamale din țara importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în țara respectivă. Autoritățile în cauză pot solicita traducerea unei dovezi de origine și pot solicita, de asemenea, ca declarația de import să fie însoțită de o declarație prin care importatorul să ateste că produsele îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea prezentului acord.

Articolul 25

Importul prin trimiteri eșalonate

În cazul în care, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de autoritățile vamale din țara importatoare, produsele demontate sau nemontate, în sensul Regulii generale nr. 2 litera (a) din Sistemul Armonizat, care intră sub incidența secțiunilor XVI și XVII sau a pozițiilor 7308 și 9406 din Sistemul Armonizat sunt importate prin trimiteri eșalonate, autorităților vamale li se prezintă o singură dovadă de origine pentru aceste produse, la importul primei trimiteri.

Articolul 26

Scutiri de la dovada de origine

(1)   Sunt admise ca produse originare, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de origine, produsele care fac obiectul transporturilor mici adresate persoanelor particulare de către persoane particulare sau care fac parte din bagajele personale ale călătorilor, în măsura în care este vorba de importuri fără caracter comercial, de îndată ce acestea sunt declarate ca îndeplinind condițiile prezentului protocol și dacă nu există nici un dubiu privind sinceritatea unei astfel de declarații. În caz de trimitere prin poștă, această declarație poate fi făcută pe declarația vamală CN22/CN23 sau pe o foaie anexată la documentul respectiv.

(2)   Sunt considerate fără caracter comercial importurile care prezintă un caracter ocazional și care constau numai din produse destinate uzului personal sau familial al destinatarilor sau călătorilor, care nu prezintă, prin natura și cantitatea lor, nici o intenție de ordin comercial.

(3)   De asemenea, valoarea globală a acestor produse nu poate depăși 500 EUR pentru transporturile mici sau 1 200 EUR pentru conținutul bagajelor personale ale călătorilor.

Articolul 27

Documente justificative

Documentele prevăzute la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (3), destinate să stabilească dacă produsele care fac obiectul unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau a unei declarații pe factură pot fi considerate ca fiind produse originare din Comunitate, din Liban sau din una din țările prevăzute la articolul 4, dacă îndeplinesc celelalte condiții din prezentul protocol pot să se prezinte, printre altele, sub următoarele forme:

(a)

dovada directă a operațiunilor efectuate de exportator sau de furnizor pentru a obține mărfurile respective, conținută, de exemplu, în actele sale contabile sau în contabilitatea sa internă;

(b)

documente care stabilesc caracterul originar al materialelor utilizate, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în Liban, în cazul în care aceste documente sunt utilizate în conformitate cu dreptul intern;

(c)

documente care stabilesc prelucrarea sau transformarea materialelor efectuată în Comunitate sau în Liban, întocmite sau eliberate în Comunitate sau în Liban, în cazul în care aceste documente sunt utilizate în conformitate cu dreptul intern;

(d)

certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau declarații pe factură care dovedesc caracterul originar al materialelor utilizate, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în Liban în conformitate cu prezentul protocol, ori în una dintre țările menționate la articolul 4 și în conformitate cu regulile de origine identice cu normele prezentului protocol.

Articolul 28

Păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

(1)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze documentele prevăzute la articolul 17 alineatul (3) timp de cel puțin trei ani.

(2)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani copia respectivei declarații pe factură, precum și documentele prevăzute la articolul 21 alineatul (3).

(3)   Autoritățile vamale din țara exportatoare care eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze formularul de cerere prevăzut la articolul 17 alineatul (2) timp de cel puțin trei ani.

(4)   Autoritățile vamale din țara importatoare trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 și declarațiile pe factură care le sunt prezentate.

Articolul 29

Neconcordanțe și erori formale

(1)   Constatarea unor mici neconcordanțe între mențiunile făcute pe o dovadă de origine și cele făcute pe documentele prezentate la biroul vamal în vederea îndeplinirii formalităților de import al produselor nu duce ipso facto la anularea dovezii de origine, în cazul în care se poate stabili în mod satisfăcător că acest document corespunde cu produsul prezentat.

(2)   Erorile formale evidente, precum greșelile de dactilografiere dintr-o dovadă de origine, nu au ca rezultat refuzarea documentului, dacă aceste erori nu sunt în măsură să pună la îndoială exactitatea declarațiilor conținute în respectivul document.

Articolul 30

Sume exprimate în euro

(1)   Sumele în moneda națională a țării de export echivalentă cu sumele exprimate în euro sunt fixate de țara de export și comunicate țărilor de import de către Comisia Europeană.

(2)   Atunci când sumele sunt mai mari decât cele corespunzătoare fixate de țara de import, aceasta din urmă le acceptă în cazul în care produsele sunt facturate în moneda țării de export. În cazul în care produsele sunt facturate în moneda unui stat membru al Comunității sau a unei alte țări prevăzute la articolul 4, țara de import recunoaște suma notificată de țara în cauză.

(3)   Sumele folosite în orice monedă națională dată reprezintă contravaloarea, în moneda respectivă, a sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 1999.

(4)   Sumele exprimate în euro și contravaloarea lor în monedele naționale ale statelor membre al Comunității și a Libanului fac obiectul unei revizuiri de către Comitetul de asociere, la cererea Comunității sau a Libanului. În cadrul acestei revizuiri, Comitetul de asociere se asigură că sumele de utilizat în moneda națională nu scad și, de asemenea, preconizează posibilitatea de a conserva efectele limitelor respective în termeni reali. În acest sens, comitetul este abilitat să decidă modificarea sumelor exprimate în euro.

TITLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31

Asistență reciprocă

(1)   Autoritățile vamale din statele membre ale Comunității și ale Libanului își comunică reciproc, prin intermediul Comisiei Europene, specimenele amprentelor ștampilelor utilizate în birourile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, precum și adresele autorităților vamale responsabile cu verificarea respectivelor certificate și a declarațiilor pe factură.

(2)   Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentului protocol, Comunitatea și Libanul își acordă reciproc asistență, prin intermediul administrațiilor lor vamale, pentru verificarea autenticității certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 sau a declarațiilor pe factură, precum și a exactității informațiilor furnizate în documentele respective.

Articolul 32

Verificarea dovezii de origine

(1)   Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau de fiecare dată când autoritățile vamale ale țării importatoare au îndoieli justificate cu privire la autenticitatea acestor documente, la caracterul originar al produselor respective sau la respectarea celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(2)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor alineatului (1), autoritățile vamale ale țării importatoare înapoiază certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și factura, în cazul în care a fost prezentată, declarația pe factură sau o copie a acestor documente, autorităților vamale din țara exportatoare, indicând, după caz, motivele de fond sau de formă pentru care solicită verificarea. În sprijinul cererii de verificare ulterioară, acestea furnizează orice documente și informații obținute care sugerează că mențiunile din dovada de origine sunt inexacte.

(3)   Verificarea este efectuată de către autoritățile vamale din țara exportatoare. În acest scop, acestea sunt abilitate să solicite orice dovadă și să efectueze orice verificări ale actelor contabile ale exportatorului sau orice altă verificare pe care o consideră necesară.

(4)   În cazul în care autoritățile vamale din țara importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferențial produsului respectiv până la obținerea rezultatelor verificării, acestea îi acordă importatorului liberul de vamă pentru produse, sub rezerva oricăror măsuri asiguratorii considerate necesare.

(5)   Autoritățile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Rezultatele trebuie să indice în mod clar dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Comunitate, din Liban sau din una dintre țările prevăzute la articolul 4 și dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(6)   În cazul în care există îndoieli justificate și în lipsa unui răspuns la expirarea termenului de zece luni de la data cererii de efectuare a verificării sau în cazul în care răspunsul nu conține informații suficiente pentru a determina autenticitatea documentului respectiv sau originea reală a produselor, autoritățile vamale care solicită verificarea refuză acordarea tratamentului preferențial, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Articolul 33

Soluționarea litigiilor

În cazul în care litigiile survenite în urma procedurilor de verificare prevăzute la articolul 32 nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care au solicitat verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea ei sau în cazul în care acestea ridică o problemă de interpretare a prezentului protocol, respectivele litigii sunt supuse atenției Comitetului de asociere.

În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale ale țării importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 34

Sancțiuni

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care întocmește sau solicită întocmirea unui document care conține date inexacte pentru a obține tratamentul preferențial pentru un produs.

Articolul 35

Zone libere

(1)   Comunitatea și Liban iau toate măsurile necesare pentru a evita ca produsele comercializate care fac obiectul unei dovezi de origine și care staționează, în decursul transportului, într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, să facă obiectul unor substituiri sau al unor manipulări diferite de operațiunile normale destinate să asigure conservarea lor în aceeași stare.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care anumite produse originare din Comunitate sau din Liban sunt importate într-o zonă liberă sub acoperirea unei dovezi de origine și fac obiectul unei prelucrări sau al unei transformări, autoritățile vamale competente eliberează, la cererea exportatorului, un nou certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, în cazul în care prelucrarea sau transformarea la care au fost supuse îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul protocol.

TITLUL VII

CEUTA ȘI MELILLA

Articolul 36

Aplicarea protocolului

(1)   Expresia „Comunitate” utilizată la articolul 2 nu include Ceuta și Melilla.

(2)   Produsele originare din Liban beneficiază, din toate punctele de vedere, la importul în Ceuta și Melilla, de același regim vamal care este aplicat produselor originare de pe teritoriul vamal al Comunității în temeiul Protocolului nr. 2 la Actul de aderare a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitățile Europene. Liban acordă importurilor produselor care intră sub incidența prezentului acord și originare din Ceuta și Melilla același regim vamal pe care îl acordă produselor importate din Comunitate și originare din aceasta.

(3)   În scopul punerii în aplicare a alineatului (2) în ceea ce privește produsele originare din Ceuta și Melilla, prezentul protocol se aplică mutatis mutandis, sub rezerva condițiilor speciale prevăzute la articolul 37.

Articolul 37

Condiții speciale

(1)   Sub rezerva că au fost transportate direct, în conformitate cu articolul 13, sunt considerate drept:

1.

produse originare din Ceuta și Melilla:

(a)

produsele obținute integral în Ceuta și Melilla;

(b)

produsele obținute în Ceuta și Melilla și la fabricarea cărora au fost utilizate alte produse decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca:

(i)

produsele respective să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 6 din prezentul protocol;

sau ca

(ii)

produsele respective să fie originare din Liban sau din Comunitate în sensul prezentului protocol, cu condiția ca acestea să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări care depășesc operațiunile insuficiente prevăzute la articolul 7 alineatul (1);

2.

produse originare din Liban:

(a)

produsele obținute integral în Liban;

(b)

produsele obținute în Liban și la fabricarea cărora au fost utilizate alte produse decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca:

(i)

produsele respective să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 6 din prezentul protocol;

sau ca

(ii)

produsele respective să fie originare din Ceuta și Melilla sau din Comunitate în sensul prezentului protocol, cu condiția ca acestea să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări care depășesc prelucrările sau transformările insuficiente prevăzute la articolul 7 alineatul (1).

(2)   Ceuta și Melilla sunt considerate un singur teritoriu.

(3)   Exportatorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să indice mențiunea „Liban” sau „Ceuta și Melilla” în rubrica 2 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 sau în declarația pe factură. De asemenea, în cazul produselor originare din Ceuta și Melilla, caracterul originar trebuie indicat în rubrica 4 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 sau în declarația pe factură.

(4)   Autoritățile vamale spaniole asigură punerea în aplicare a prezentului protocol în Ceuta și Melilla.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 38

Modificări la protocol

Consiliul de asociere poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 39

Punerea în aplicare a protocolului

Comunitatea și Libanul iau, fiecare în parte, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol.

Articolul 40

Mărfurile în tranzit sau în antrepozit

Dispozițiile prezentului acord se pot aplica mărfurilor care respectă dispozițiile prezentului protocol și care, la data intrării în vigoare a prezentului acord, sunt fie în tranzit, fie în Comunitate sau în Liban, sub regim de depozitare temporară, antrepozit vamal sau zone libere, sub rezerva prezentării, pe lângă autoritățile vamale ale țării importatoare, în termen de patru luni de la data respectivă, a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberat a posteriori de autoritățile competente ale țării exportatoare, precum și a documentelor care dovedesc că mărfurile au fost transportate direct.

PROTOCOLUL NR. 5

privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului protocol:

(a)

„legislație vamală” înseamnă orice act cu putere de lege sau normă administrativă, adoptate de Comunitate sau de Liban și care reglementează importul, exportul, tranzitul mărfurilor și plasarea lor sub orice alt regim sau procedură vamală, inclusiv măsurile de interdicție, de restricție și de control;

(b)

„autoritate solicitantă” înseamnă o autoritate administrativă competentă care a fost desemnată în acest sens de către o parte contractantă și care formulează o cerere de asistență pe baza prezentului protocol;

(c)

„autoritate solicitată” înseamnă o autoritate administrativă competentă care a fost desemnată în acest sens de către o parte contractantă și care primește o cerere de asistență pe baza prezentului protocol;

(d)

„date cu caracter personal” înseamnă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată;

(e)

„operațiune care contravine legislației vamale” înseamnă orice încălcare sau tentativă de încălcare a legislației vamale.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Părțile contractante își acordă reciproc asistență, în domeniile care țin de competența lor, după metodele și în condițiile prevăzute de prezentul protocol, pentru a garanta aplicarea corectă a legislației vamale, în special prin prevenirea, anchetarea și combaterea operațiunilor care încalcă legislația vamală.

(2)   Asistența în domeniul vamal prevăzută de prezentul protocol se aplică oricărei autorități administrative a părților contractante, competentă în ceea ce privește aplicarea prezentului protocol. Aceasta nu aduce atingere dispozițiilor care reglementează asistența reciprocă în materie penală. De asemenea, asistența se aplică informațiilor obținute în temeiul competențelor exercitate la cererea unei autorități judiciare, numai cu acordul acesteia.

(3)   Asistența în domeniul recuperării taxelor sau amenzilor nu este reglementată de prezentul protocol.

Articolul 3

Asistența la cerere

(1)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi comunică acesteia toate informațiile utile care îi permit să se asigure că legislația vamală este aplicată în mod corect, în special informațiile referitoare la acțiuni constatate sau preconizate care constituie sau sunt susceptibile de a constitui o încălcare a legislației vamale.

(2)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată o informează pe aceasta cu privire la următoarele aspecte:

(a)

dacă mărfurile exportate de pe teritoriul uneia dintre părțile contractante au fost importate în mod corespunzător pe teritoriul celeilalte părți, precizând, după caz, regimul vamal sub care au fost plasate mărfurile;

(b)

dacă mărfurile importate pe teritoriul uneia dintre părțile contractante au fost exportate în mod corespunzător de pe teritoriul celeilalte părți, precizând, după caz, regimul vamal aplicat mărfurilor.

(3)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată adoptă măsurile necesare, în cadrul actelor sale cu putere de lege și actelor administrative, pentru a asigura o supraveghere specială:

(a)

a persoanelor fizice sau juridice despre care există suspiciuni întemeiate că sunt sau au fost implicate în operațiuni care contravin legislației vamale;

(b)

a locurilor în care se stabilesc sau este posibil să se stabilească depozite de marfă în condiții de așa natură încât să se poată considera, în mod justificat, că mărfurile în cauză sunt destinate utilizării în operațiuni care contravin legislației vamale;

(c)

a mărfurilor transportate sau susceptibile de a fi transportate în condiții de așa natură încât să se poată considera, în mod justificat, că mărfurile în cauză sunt destinate utilizării în operațiuni care contravin legislației vamale;

(d)

a mijloacelor de transport care sunt sau ar putea fi utilizate în condiții de așa natură încât să se poată considera, în mod justificat, că sunt utilizate în vederea efectuării de operațiuni care contravin legislației vamale.

Articolul 4

Asistență spontană

Părțile contractante își acordă reciproc asistență, din proprie inițiativă, în conformitate cu actele lor cu putere de lege și actele administrative, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru aplicarea corectă a legislației vamale, în special prin furnizarea informațiilor pe care le obțin cu privire la:

acțiunile care contravin sau par să contravină legislației vamale și care ar putea interesa cealaltă parte contractantă,

noile mijloace sau metode utilizate pentru desfășurarea unor operațiuni care contravin legislației vamale,

mărfurile despre care se știe că fac obiectul unor operațiuni care contravin legislației vamale,

persoanele fizice sau juridice despre care se poate considera, în mod justificat, că sunt sau au fost implicate în operațiuni care contravin legislației vamale,

mijloacele de transport despre care există motive întemeiate să se considere că au fost, sunt sau ar putea fi utilizate pentru desfășurarea unor operațiuni care contravin legislației vamale.

Articolul 5

Comunicarea de documente și notificări

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată adoptă, în conformitate cu actele sale cu putere de lege și actele administrative, toate măsurile necesare pentru:

comunicarea oricărui document,

sau

notificarea oricărei decizii,

provenind de la autoritatea solicitantă și care intră în domeniul de aplicare a prezentului protocol și fiind adresate unui destinatar rezident sau stabilit pe teritoriul autorității solicitate.

Cererile de comunicare a documentelor sau de notificare a deciziilor trebuie să fie întocmite în scris, într-o limbă oficială a autorității solicitate sau într-o limbă acceptată de această autoritate.

Articolul 6

Forma și fondul cererilor de asistență

(1)   Cererile formulate în temeiul prezentului protocol sunt prezentate în scris. Acestea sunt însoțite de documentele necesare pentru a permite formularea unui răspuns la respectivele cereri. În cazuri de urgență, pot fi acceptate cereri formulate verbal, dar acestea trebuie confirmate de îndată în scris.

(2)   Cererile prezentate în conformitate cu alineatul (1) conțin următoarele informații:

(a)

autoritatea solicitantă;

(b)

măsura solicitată;

(c)

obiectul și temeiul cererii;

(d)

actele cu putere de lege și actele administrative, precum și alte elemente juridice relevante;

(e)

indicații pe cât de precise și de complete posibil privind persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor anchete;

(f)

un rezumat al faptelor relevante și al anchetelor deja realizate.

(3)   Cererile se redactează într-o limbă oficială a autorității solicitate sau într-o limbă acceptată de această autoritate. Această cerință nu se aplică documentelor care însoțesc cererea menționată la alineatul (1).

(4)   În cazul în care o cerere nu respectă condițiile de formă enunțate anterior, se poate solicita corectarea sau completarea acesteia; între timp pot fi luate măsuri asiguratorii.

Articolul 7

Executarea cererilor

(1)   Pentru a răspunde unei cereri de asistență, autoritatea solicitată procedează, în limitele competențelor și resurselor sale, ca și când ar acționa pe cont propriu sau la solicitarea altor autorități ale aceleiași părți contractante, furnizând informațiile de care dispune deja și desfășurând sau asigurând desfășurarea unor anchete adecvate. Această dispoziție se aplică, de asemenea, oricărei alte autorități căreia i-a fost adresată cererea de către autoritatea solicitată, în cazul în care aceasta nu poate acționa singură.

(2)   Cererile de asistență sunt soluționate în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale părții contractante solicitate.

(3)   Funcționarii autorizați în mod corespunzător de către o parte contractantă pot, cu acordul celeilalte părți contractante și în condițiile stabilite de aceasta, să colecteze în cadrul birourilor autorității solicitate sau ale oricărei alte autorități în cauză, în sensul alineatului (1), informații privind activitățile care constituie sau pot constitui operațiuni care contravin legislației vamale și de care autoritatea solicitantă are nevoie în sensul prezentului protocol.

(4)   Funcționarii autorizați în mod corespunzător de către o parte contractantă pot, cu acordul celeilalte părți contractante și în condițiile stabilite de aceasta, să participe la anchetele desfășurate pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Articolul 8

Forma în care trebuie comunicate informațiile

(1)   Autoritatea solicitată comunică în scris rezultatele anchetelor autorității solicitante și însoțite de orice document, copie certificată sau alt element considerat util.

(2)   Aceste informații pot fi furnizate în format electronic.

(3)   Exemplarele originale ale documentelor nu se transmit decât la cerere și în cazul în care copiile certificate se dovedesc insuficiente. Originalele se restituie cât mai repede posibil.

Articolul 9

Derogări de la obligația de a acorda asistență

(1)   Asistența poate fi refuzată sau supusă îndeplinirii anumitor condiții sau necesități, în cazul în care una dintre părți consideră că asistența în cadrul prezentului protocol:

(a)

este susceptibilă de a aduce atingere suveranității Libanului sau a unui stat membru căruia i s-a solicitat asistență în conformitate cu prezentul protocol

sau

(b)

este susceptibilă de a aduce atingere ordinii publice, securității sau altor interese esențiale, în special în cazurile menționate la articolul 10 alineatul (2);

sau

(c)

implică divulgarea unui secret industrial, comercial sau profesional.

(2)   Acordarea asistenței poate fi amânată de autoritatea solicitată, în cazul în care aceasta afectează o anchetă, o acțiune de urmărire penală sau o procedură în desfășurare. Într-un astfel de caz, autoritatea solicitată consultă autoritatea solicitantă pentru a stabili dacă asistența se poate acorda sub rezerva metodelor sau condițiilor pe care le-ar putea impune autoritatea solicitată.

(3)   În cazul în care autoritatea solicitantă solicită un tip de asistență pe care ea însăși nu ar putea să o acorde în cazul în care i s-ar solicita, respectiva autoritate atrage atenția asupra acestui fapt în cererea sa. În acest caz, autoritatea solicitată decide cu privire la modul în care să răspundă la cererea în cauză.

(4)   În cazurile prevăzute la alineatele (1) și (2), decizia autorității solicitate și motivele acesteia trebuie comunicate de îndată autorității solicitante.

Articolul 10

Schimb de informații și confidențialitate

(1)   Orice informație comunicată, indiferent de forma acesteia, în temeiul prezentului protocol, are un caracter confidențial sau este rezervată unei difuzări limitate, în conformitate cu normele aplicabile în fiecare parte contractantă. Aceste informații intră sub incidența obligației de respectare a secretului profesional și beneficiază de protecția acordată de legile aplicabile din domeniu pe teritoriul părții contractante care primește informațiile respective, precum și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile autorităților comunitare.

(2)   Datele cu caracter personal nu pot face obiectul unui schimb decât în cazul în care partea contractantă care le-ar primi se angajează să le protejeze într-un mod cel puțin echivalent cu cel aplicabil în cazul respectiv de către partea contractantă susceptibilă de a le furniza. În acest sens, părțile contractante se informează reciproc cu privire la normele aplicabile pe teritoriile lor, inclusiv, după caz, cu privire la normele de drept în vigoare în statele membre ale Comunității.

(3)   Utilizarea, în cadrul acțiunilor judiciare sau administrative inițiate ca urmare a constatării unor operațiuni care contravin legislației vamale, a informațiilor obținute în temeiul prezentului protocol este considerată ca fiind în sensul prezentului protocol. Prin urmare, părțile contractante pot să utilizeze, cu titlu de dovadă, în procesele lor verbale, rapoarte și mărturii, precum și, pe parcursul acțiunilor și al urmăririlor în instanță, informațiile obținute și documentele consultate în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol. Autoritatea competentă care a furnizat respectivele informații sau a oferit acces la documente este anunțată în legătură cu respectiva utilizare.

(4)   Informațiile culese sunt utilizate exclusiv în sensul prezentului protocol. În cazul în care o parte contractantă dorește să utilizeze respectivele informații în alte scopuri, ea trebuie să obțină în scris acordul prealabil al autorității care le-a furnizat. Utilizarea informațiilor respective este în continuare supusă restricțiilor impuse de autoritatea în cauză.

Articolul 11

Experți și martori

Un agent al unei autorități solicitate poate fi autorizat să compară, în limitele stabilite de autorizația care i-a fost acordată, ca expert sau martor în cadrul acțiunilor judiciare sau administrative, inițiate în domeniile care fac obiectul prezentului protocol, precum și să prezinte obiectele, documentele sau copiile certificate ale acestora, care ar putea fi necesare în cadrul procedurii. În cererea de a se prezenta trebuie precizate cu exactitate autoritatea judiciară sau administrativă în fața căreia trebuie să compară agentul, cauza respectivă, cu ce titlu și în ce calitate va fi audiat.

Articolul 12

Cheltuieli de asistență

Părțile contractante renunță la orice cerere de rambursare a cheltuielilor care rezultă din aplicarea prezentului protocol, cu excepția, după caz, a remunerațiilor plătite experților și martorilor, precum și interpreților și traducătorilor care nu sunt angajați în serviciile publice.

Articolul 13

Punerea în aplicare

(1)   Punerea în aplicare a prezentului protocol este încredințată, pe de o parte, autorităților vamale ale Libanului și, pe de altă parte, serviciilor competente ale Comisiei Comunităților Europene și, după caz, autorităților vamale ale statelor membre. Acestea decid cu privire la toate măsurile și dispozițiile practice necesare pentru aplicarea protocolului, luând în considerare normele în vigoare în special în domeniul protecției datelor. Acestea pot propune organismelor competente modificările pe care le consideră necesare asupra prezentului protocol.

(2)   Părțile contractante se consultă și se informează ulterior reciproc cu privire la normele de aplicare adoptate în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol.

Articolul 14

Alte acorduri

(1)   Pentru a garanta respectarea competențelor Comunității Europene și ale statelor membre ale acesteia, dispozițiile prezentului protocol:

nu afectează obligațiile ce revin părților contractante în temeiul altor acorduri sau convenții internaționale;

sunt considerate complementare celor aferente acordurilor privind asistența reciprocă și care au fost sau ar putea fi încheiate între state membre individuale și Liban

și

nu afectează dispozițiile comunitare privind comunicarea, între serviciile competente ale Comisiei Comunităților Europene și autoritățile vamale ale statelor membre, a oricărei informații obținute în temeiul prezentului protocol și care ar putea prezenta un interes comunitar.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), dispozițiile prezentului protocol primează asupra dispozițiilor oricărui alt acord bilateral în domeniul asistenței reciproce, care a fost sau ar putea fi încheiat între state membre individuale și Liban, în măsura în care dispozițiile unui astfel de acord bilateral sunt sau ar putea fi incompatibile cu dispozițiile prezentului protocol.

(3)   Pentru a soluționa chestiunile legate de aplicarea prezentului protocol, părțile contractante se consultă în cadrul comitetului ad hoc înființat de Consiliul de asociere în conformitate cu articolul 12 din Acordul de asociere.


ACT FINAL

REGATULUI BELGIEI,

REGATULUI DANEMARCEI,

REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

REPUBLICII ELENE,

REGATULUI SPANIEI,

REPUBLICII FRANCEZE,

IRLANDEI,

REPUBLICII ITALIENE,

MARELUI DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICII AUSTRIA,

REPUBLICII PORTUGHEZE,

REPUBLICII FINLANDA,

REGATULUI SUEDIEI,

REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene și la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare „statele membre”, și ai

COMUNITĂȚII EUROPENE, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

plenipotențiarii REPUBLICII LIBANEZE, denumită în continuare „Liban”,

pe de altă parte,

reuniți la Luxemburg, la șaptesprezece iunie anul două mii doi pentru semnarea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitate și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, denumit în continuare „acordul”,

acordul,

anexele 1 și 2 la acesta, respectiv:

ANEXA 1

Lista de produse agricole și de produse agricole prelucrate, încadrate la capitolele 25-97 din Sistemul Armonizat menționate la articolele 7 și 12

ANEXA 2

Proprietatea intelectuală, industrială și comercială, menționată la articolul 38

și protocoalele nr. 1-5, respectiv:

PROTOCOLUL NR. 1

privind regimul aplicabil la importul în Comunitate al produselor agricole originare din Liban, menționat la articolul 14 alineatul (1)

PROTOCOLUL NR. 2

privind regimul aplicabil la importul în Liban al produselor agricole originare din Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (2)

PROTOCOLUL NR. 3

privind comerțul cu produse agricole prelucrate între Liban și Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (3)

ANEXA 1

privind regimul aplicabil la importul în Comunitate al produselor agricole prelucrate originare din Liban

ANEXA 2

privind regimul aplicabil la importul în Liban al produselor agricole prelucrate originare din Comunitate

PROTOCOLUL NR. 4

privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

PROTOCOLUL NR. 5

privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

Plenipotențiarii statelor membre ale Comunității și plenipotențiarii Libanului adoptă, de asemenea, următoarele declarații, anexate la prezentul act final:

DECLARAȚII COMUNE

Declarația comună privind preambulul acordului

Declarația comună privind articolul 3 din acord

Declarația comună privind articolul 14 din acord

Declarația comună privind articolul 27 din acord

Declarația comună privind articolul 28 din acord

Declarația comună privind articolul 35 din acord

Declarația comună privind articolul 38 din acord

Declarația comună privind articolul 47 din acord

Declarația comună privind articolul 60 din acord

Declarația comună privind lucrătorii (articolul 65 din acord)

Declarația comună privind articolul 67 din acord

Declarația comună privind articolul 86 din acord

Declarația comună privind vizele

DECLARAȚIILE COMUNITĂȚII EUROPENE

Declarația Comunității Europene privind Turcia

Declarația Comunității Europene privind articolul 35 din acord

Съставено в Люксембург на седемнадесети юни две хиляди и втора година.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio del dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, di Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

DECLARAȚII COMUNE

Declarația comună privind preambulul acordului

Părțile se declară conștiente de faptul că liberalizarea schimburilor dintre ele implică măsuri de adaptare și de restructurare a economiei libaneze, care ar putea avea consecințe asupra resurselor bugetare și asupra ritmului reconstrucției Libanului.

Declarația comună privind articolul 3 din acord

Părțile își reafirmă intenția de a susține eforturile în scopul obținerii unui acord de pace echitabil, global și durabil în Orientul Mijlociu.

Declarația comună privind articolul 14 din acord

Cele două părți acceptă să negocieze pentru a-și acorda reciproc concesii în ceea ce privește comerțul cu pește și cu produse pescărești pe baza principiului reciprocității și al intereselor comune, în scopul încheierii unui acord privind normele, cel târziu la doi ani după semnarea prezentului acord.

Declarația comună privind articolul 27 din acord

Părțile își confirmă intenția de a interzice exportul de deșeuri toxice, iar Comunitatea Europeană își confirmă intenția de a ajuta Libanul să găsească soluții la problemele cauzate de aceste deșeuri.

Declarația comună privind articolul 28 din acord

Pentru a lua în considerare calendarul necesar pentru stabilirea zonelor de liber schimb între Liban și celelalte țări mediteraneene, Comunitatea se angajează să aprecieze în mod favorabil cererile prezentate de aplicare anticipată a cumulului diagonal cu țările respective.

Declarația comună privind articolul 35 din acord

Punerea în aplicare a cooperării prevăzute la articolul 35 alineatul (2) este condiționată de intrarea în vigoare a unei legi libaneze privind concurența și de preluarea funcției de către autoritatea însărcinată cu punerea în aplicare a acesteia.

Declarația comună privind articolul 38 din acord

Părțile convin că, în sensul acordului, termenii „proprietate intelectuală, industrială și comercială” se referă, în special, la protejarea drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor de autor asupra programelor informatice și a drepturilor conexe, a drepturilor privind bazele de date, a drepturilor în materie de brevete, desene și modele, a indicațiilor geografice, inclusiv a denumirilor de origine, a mărcilor comerciale și de servicii, a topografiilor circuitelor integrate, precum și la protecția împotriva concurenței neloiale menționate la articolul 10 bis din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale și protecția informațiilor confidențiale referitoare la know-how.

Dispozițiile articolului 38 nu trebuie interpretate ca implicând obligația părților de a adera la alte convenții internaționale decât cele menționate în anexa 2.

Comunitatea acordă asistență tehnică Republicii Libaneze pentru a-i permite să se conformeze obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 38.

Declarația comună privind articolul 47 din acord

Părțile recunosc necesitatea de a moderniza sectorul productiv libanez pentru a-l adapta mai bine la realitățile economiei internaționale și europene.

Comunitatea poate oferi sprijin Libanului pentru punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectoarele industriale care vor putea beneficia de restructurare și de modernizare, pentru a face față dificultăților care ar putea rezulta din liberalizarea comerțului și în special din eliminarea progresivă a tarifelor.

Declarația comună privind articolul 60 din acord

Părțile convin că standardele stabilite de Grupul de acțiune financiară (GAFI) fac parte din standardele internaționale prevăzute la alineatul (2).

Declarația comună privind lucrătorii (articolul 65 din acord)

Părțile reafirmă importanța pe care o acordă tratamentului echitabil al lucrătorilor străini care sunt angajați legal pe teritoriul lor. Statele membre se declară dispuse, în cazul în care Libanul solicită acest lucru, să negocieze acorduri bilaterale privind condițiile de muncă, de remunerare, de concediere și privind drepturile de asigurări sociale ale lucrătorilor libanezi angajați legal pe teritoriul lor.

Declarația comună privind articolul 67 din acord

Părțile declară că se va acorda o atenție deosebită protejării, conservării și restaurării siturilor și monumentelor.

Părțile convin să coopereze pentru a încerca să asigure returnarea elementelor de patrimoniu cultural libanez îndepărtate în mod ilegal din țară începând cu 1974.

Declarația comună privind articolul 86 din acord

(a)

Părțile convin, în scopul interpretării corecte și al aplicării practice a acordului, că termenul „cazuri de urgență specială” menționat la articolul 86 din acord se referă la cazurile de încălcare majoră a acordului de către una dintre cele două părți. O încălcare majoră a acordului constă în:

o denunțare a acordului care nu este autorizată de normele generale de drept internațional,

o încălcare a elementelor fundamentale ale acordului, respectiv a dispozițiilor articolului 2.

(b)

Părțile convin că „măsurile adecvate” menționate la articolul 86 se adoptă în conformitate cu dreptul internațional. În cazul în care o parte adoptă o măsură într-un caz de urgență specială astfel cum se prevede la articolul 86, cealaltă parte poate recurge la procedura de soluționare a litigiilor.

Declarația comună privind vizele

Părțile convin să examineze posibilitatea de a simplifica și de a accelera procedurile de eliberare a vizelor, în special pentru persoanele de bună credință care participă la punerea în aplicare a acordului, inclusiv oamenii de afaceri, investitorii, cadrele universitare, stagiarii, funcționarii; soții/soțiile și copiii minori ai persoanelor rezidente în mod legal pe teritoriul celeilalte părți sunt, de asemenea, luați în considerare.

DECLARAȚIILE COMUNITĂȚII EUROPENE

Declarația Comunității Europene privind Turcia

Comunitatea reamintește că, în conformitate cu uniunea vamală în vigoare între Comunitate și Turcia, această țară este obligată, în ceea ce privește țările care nu sunt membre ale Comunității, să se alinieze la Tariful Vamal Comun și, progresiv, la regimul vamal preferențial al Comunității, adoptând măsurile necesare și negociind acorduri cu țările în cauză, pe baza unor avantaje reciproce. Prin urmare, Comunitatea invită Libanul să inițieze negocieri cu Turcia, de îndată ce acest lucru este posibil.

Declarația Comunității Europene privind articolul 35 din acord

Comunitatea Europeană declară că, în cadrul interpretării articolului 35 alineatul (1), va evalua orice practică ce contravine respectivului articol, pe baza unor criterii care rezultă din normele prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, inclusiv legislația secundară.


Top