Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Actul final

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/377


ACTUL FINAL

I.   TEXTUL ACTULUI FINAL

Plenipotenţiarii:

MAIESTĂŢII SALE REGELE BELGIENILOR,

REPUBLICII BULGARIA,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII CEHE,

MAIESTĂŢII SALE REGINA DANEMARCEI,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII ESTONIA,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII ELENE,

MAIESTĂŢII SALE REGELE SPANIEI,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE,

PREŞEDINTELUI IRLANDEI,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII ITALIENE,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII CIPRU,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII LETONIA,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII LITUANIA,

ALTEŢEI SALE REGALE MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII UNGARE,

PREŞEDINTELUI MALTEI,

MAIESTĂŢII SALE REGINA ŢĂRILOR DE JOS,

PREŞEDINTELUI FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII POLONE,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII PORTUGHEZE,

PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII SLOVENIA,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII SLOVACE,

PREŞEDINTELUI REPUBLICII FINLANDA,

GUVERNULUI REGATULUI SUEDIEI,

MAIESTĂŢII SALE REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,

Reuniţi la Luxemburg la la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci cu ocazia semnării Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană.

Au constatat că următoarele texte au fost redactate şi adoptate în cadrul Conferinţei dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană:

I.

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (în continuare “Tratatul de aderare”);

II.

textele în limbile bulgară şi română ale Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa;

III.

Protocolul privind condiţiile şi aranjamentele de admitere a Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană (în continuare “Protocolul de aderare”);

IV.

textele enumerate mai jos care sunt anexate Protocolului de aderare:

A.

Anexa I

Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi România devin părţi de la data aderării [menţionate la articolul 3 alineatul (3) din protocol]

Anexa II

Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii şi să se aplice în noile state membre de la data aderării [menţionate la articolul 4 alineatul (1) din protocol]

Anexa III

Lista menţionată la articolul 16 din protocol: adaptări la actele adoptate de instituţii

Anexa IV

Lista menţionată la articolul 17 din protocol: adaptări suplimentare la actele adoptate de instituţii

Anexa V

Lista menţionată la articolul 18 din protocol: alte dispoziţii permanente

Anexa VI

Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii Bulgaria

Anexa VII

Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii România

Anexa VIII

Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din protocol)

Anexa IX

Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de România la încheierea negocierilor de aderare din data de 14 decembrie 2004 (menţionate la articolul 39 din protocol);

B.

textele în limbile bulgară şi română ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi ale tratatelor care îl modifică sau completează.

V.

Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României, precum şi adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (în continuare “Actul de aderare”);

VI.

textele enumerate mai jos care sunt anexate la Actul de aderare:

A.

Anexa I

Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi România devin părţi de la data aderării [menţionate la articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare]

Anexa II

Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii şi să se aplice în noile state membre de la data aderării [menţionate la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare]

Anexa III

Lista menţionată la articolul 19 din Actul de aderare: adaptări la actele adoptate de instituţii

Anexa IV

Lista menţionată la articolul 20 din Actul de aderare: adaptări suplimentare la actele adoptate de instituţii

Anexa V

Lista menţionată la articolul 21 din Actul de aderare: alte dispoziţii permanente

Anexa VI

Lista menţionată la articolul 23 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii Bulgaria

Anexa VII

Lista menţionată la articolul 23 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii România

Anexa VIII

Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din Actul de aderare)

Anexa IX

Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de România la încheierea negocierilor de aderare din data de 14 decembrie 2004 (menţionate la articolul 39 din protocol);

B.

textele în limbile bulgară şi română ale Tratatului privind Uniunea Europeană, ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, precum şi ale tratatelor care modifică sau completează aceste tratate, inclusiv ale Tratatului privind aderarea Regatului Danemarcei, Irlandei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, ale Tratatului privind aderarea Republicii Elene, ale Tratatului privind aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze, ale Tratatului privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei, precum şi ale Tratatului privind aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace.

(2)

Înaltele Părţi Contractante au convenit politic asupra unui set de adaptări ale actelor adoptate de către instituţii, necesare ca urmare a aderării, şi invită Consiliul şi Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare în conformitate cu dispoziţiile articolului 56 din Protocolul de aderare sau, după caz, în conformitate cu dispoziţiile articolului 56 din Actul de aderare, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul de aderare, completate şi actualizate, dacă este necesar, pentru a ţine seama de evoluţia dreptului Uniunii.

(3)

Fiecare Înaltă Parte Contractantă se obligă să transmită Comisiei şi celorlalte Înalte Părţi Contractante toate informaţiile necesare în vederea aplicării Protocolului de aderare sau, după caz, a Actului de aderare. În cazurile în care este necesar, aceste informaţii sunt furnizate în timp util înainte de data aderării, astfel încât să permită aplicarea integrală de la data aderării a Protocolului de aderare sau, după caz, a Actului de aderare, în special în ceea ce priveşte funcţionarea pieţei interne. În acest context, are o importanţă primordială notificarea în timp util, în conformitate cu dispoziţiile articolului 53 din Protocolul de aderare sau, după caz, în conformitate cu dispoziţiile articolului 53 din Actul de aderare, a măsurilor adoptate de Bulgaria şi de România. Comisia poate informa Republica Bulgaria şi România cu privire la momentul la care consideră cuvenit să primească sau să transmită anumite informaţii. Până la data prezentei semnări, Părţilor Contractante le-a fost furnizată o listă cuprinzând obligaţiile de informare în domeniul veterinar.

(4)

Plenipotenţiarii au luat notă de următoarele declaraţii adoptate şi care sunt anexate la prezentul Act final:

A.

Declaraţii comune ale actualelor state membre

1.

Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor: Bulgaria

2.

Declaraţia comună privind leguminoasele pentru boabe: Bulgaria

3.

Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor: România

4.

Declaraţia comună privind dezvoltarea rurală: Bulgaria şi România

B.

Declaraţia comună a actualelor state membre şi a Comisiei

5.

Declaraţia comună privind pregătirile Bulgariei şi ale României pentru aderare

C.

Declaraţia comună a diferitelor actuale state membre

6.

Declaraţia comună a Republicii Federale Germania şi a Republicii Austria privind libera circulaţie a lucrătorilor: Bulgaria şi România

D.

Declaraţia Republicii Bulgaria

7.

Declaraţia Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului chirilic în cadrul Uniunii Europene

(5)

Plenipotenţiarii au luat notă de schimbul de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Bulgaria şi România privind o procedură de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi luate în perioada premergătoare aderării şi care este ataşat prezentului Act final.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   DECLARAŢII

A.   Declaraţia comună a actualelor state membre

1.   Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor: Bulgaria

Uniunea Europeană evidenţiază puternicele elemente de diversitate şi flexibilitate în regimul liberei circulaţii a lucrătorilor. Statele membre urmăresc să acorde un acces sporit pe piaţa forţei de muncă resortisanţilor bulgari în conformitate cu dreptul intern, pentru a accelera apropierea acquis-ului. În consecinţă, şansele de angajare în Uniunea Europeană a resortisanţilor bulgari ar trebui să sporească semnificativ după aderarea Bulgariei. De asemenea, statele membre UE valorifică la maxim regimul propus pentru a se trece cât mai repede la aplicarea deplină a acquis-ului în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor.

2.   Declaraţia comună privind leguminoasele pentru boabe: Bulgaria

Cu privire la leguminoasele pentru boabe, pentru calcularea plafonului naţional al Bulgariei în anexa VIIIA la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1) a fost luată în considerare o suprafaţă de 18 047 ha.

3.   Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor: România

Uniunea Europeană evidenţiază puternicele elemente de diversitate şi flexibilitate în regimul liberei circulaţii a lucrătorilor. Statele membre urmăresc să acorde un acces sporit pe piaţa forţei de muncă resortisanţilor români în conformitate cu dreptul intern, pentru a accelera apropierea acquis-ului. În consecinţă, şansele de angajare în Uniunea Europeană a resortisanţilor români ar trebui să sporească semnificativ după aderarea României. De asemenea, statele membre UE vor valorifica la maxim regimul propus pentru a se trece cât mai repede la aplicarea deplină a acquis-ului în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor.

4.   Declaraţia comună privind dezvoltarea rurală: Bulgaria şi România

Cu privire la creditele de angajament pentru dezvoltare rurală acordate prin FEOGA, secţiunea Garantare pentru Bulgaria şi România pe o perioadă de trei ani între 2007‐2009, prevăzută la articolul 33 alineatul (2) din Protocolul de aderare şi la articolul 34 alineatul (2) din Actul de aderare, Uniunea menţionează că sunt preconizate următoarele alocări de fonduri:

(milioane EUR, preţuri din 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulgaria

183

244

306

733

România

577

770

961

2 308

Total

760

1 014

1 267

3 041

Fondurile alocate pentru dezvoltarea rurală a Bulgariei şi a României după perioada de trei ani 2007‐2009 vor avea la bază aplicarea normelor în vigoare sau a normelor care decurg din orice reformă a politicii care are loc între timp.

B.   DECLARAŢIA COMUNĂ A ACTUALELOR STATE MEMBRE ŞI A COMISIEI: BULGARIA ŞI ROMÂNIA

5.   Declaraţia comună privind pregătirile Bulgariei şi ale României pentru aderare

Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape pregătirile şi realizările Bulgariei şi României, inclusiv punerea efectivă în aplicare a angajamentelor asumate în toate domeniile acquis-ului.

Uniunea Europeană reaminteşte Concluziile Preşedinţiei adoptate de Consiliul European din 16-17 decembrie 2004, în special cele cuprinse la punctele 8 şi 12, subliniind că, în cazul României, se va acorda o atenţie deosebită pregătirii în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, al concurenţei şi al mediului şi că, în cazul Bulgariei, se va acorda o atenţie deosebită pregătirii în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. Comisia va continua să prezinte rapoarte anuale privind progresele înregistrate de Bulgaria şi România în vederea aderării, însoţite de recomandări, dacă este cazul. Uniunea Europeană reaminteşte că în clauzele de salvgardare sunt prevăzute măsuri privind soluţionarea unor probleme grave care pot apărea înainte de aderare sau în termen de trei ani de la aderare, după caz.

C.   DECLARAŢIA COMUNĂ A DIFERITELOR ACTUALE STATE MEMBRE

6.   Declaraţia comună a Republicii Federale Germania şi a Republicii Austria privind libera circulaţie a lucrătorilor: Bulgaria şi România

Textul punctului 13 din măsurile tranzitorii privind libera circulaţie a lucrătorilor în conformitate cu Directiva 96/71/CE în anexele VI şi VII la Protocolul de aderare şi, respectiv, la Actul de aderare se înţelege de Republica Federală Germania şi de către Republica Austria, în acord cu Comisia, în sensul că, dacă este cazul, expresia “anumite regiuni” se poate referi, de asemenea, la întregul teritoriu naţional.

D.   DECLARAŢIA REPUBLICII BULGARIA

7.   Declaraţia Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului chirilic în cadrul Uniunii Europene

Prin recunoaşterea limbii bulgare ca limbă autentică a tratatelor, precum şi ca o limbă oficială şi de lucru a instituţiilor Uniunii Europene, alfabetul chirilic va deveni unul dintre cele trei alfabete oficiale utilizate în Uniunea Europeană. Această parte semnificativă a patrimoniului cultural al Europei reprezintă o contribuţie specială a Bulgariei la diversitatea lingvistică şi culturală a Uniunii.


III.   SCHIMB DE SCRISORI

Schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Bulgaria şi România privind o procedură de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi luate în perioada premergătoare aderării

Stimate domnule,

Avem onoarea să ne referim la chestiunea privind procedura de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi adoptate în perioada premergătoare aderării ţării dumneavoastră la Uniunea Europeană, chestiune care a fost ridicată în cadrul negocierilor de aderare.

Prin prezenta vă confirmăm faptul că Uniunea Europeană este în măsură să convină asupra unei astfel de proceduri, în condiţiile stabilite în anexa la prezenta scrisoare, care poate fi aplicată cu începere de la 1 octombrie 2004.

V-am rămâne recunoscători dacă ne-aţi confirma că guvernul dumneavoastră este de acord cu conţinutul acestei scrisori.

Cu deosebită consideraţie,

Stimate domnule,

Avem onoarea să vă confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră care are următorul conţinut:

“Avem onoarea să ne referim la chestiunea privind procedura de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi adoptate în perioada premergătoare aderării ţării dumneavoastră la Uniunea Europeană, chestiune care a fost ridicată în cadrul negocierilor de aderare.

Prin prezenta confirmăm faptul că Uniunea Europeană este în măsură să convină asupra unei astfel de proceduri, în condiţiile stabilite în anexa la prezenta scrisoare, care poate fi aplicată cu începere de la 1 octombrie 2004.

V-am rămâne recunoscători dacă ne-aţi confirma că guvernul dumneavoastră este de acord cu conţinutul acestei scrisori.”

Avem onoarea să confirmăm că guvernul pe care îl reprezentăm este de acord cu conţinutul acestei scrisori.

Cu deosebită consideraţie,

ANEXĂ

Procedura de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi adoptate în perioada premergătoare aderării

I.

(1)

Pentru a se asigura că Republica Bulgaria şi România, denumite în continuare “state aderente”, sunt informate în mod corespunzător, orice propunere, comunicare, recomandare sau iniţiativă care poate conduce la decizii ale instituţiilor sau organelor Uniunii Europene se aduc la cunoştinţa statelor aderente după transmiterea lor Consiliului.

(2)

Au loc consultări în urma unei solicitări motivate din partea unui stat aderent, care trebuie să exprime explicit în cuprinsul acesteia interesele sale ca viitor membru al Uniunii, precum şi observaţiile sale.

(3)

Ca regula generală, deciziile administrative nu generează consultări.

(4)

Consultările au loc în cadrul unui comitet interimar format din reprezentanţi ai Uniunii şi ai statelor aderente. Cu excepţia unei obiecţiuni motivate din partea unui stat aderent, consultările pot să aibă loc, de asemenea, sub forma unui schimb de mesaje prin intermediul mijloacelor electronice, în special în cadrul politicii externe şi de securitate comune.

(5)

Din partea Uniunii, membrii comitetului interimar sunt membri ai Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi sau persoane desemnate de aceştia în acest scop. Dacă este cazul, membrii pot fi membrii Comitetului Politic şi de Securitate. Comisia este invitată să fie reprezentată la aceste lucrări.

(6)

Comitetul interimar este asistat de un secretariat, care este acelaşi cu cel al Conferinţei, continuat în acest scop.

(7)

Consultările se desfăşoară de regulă de îndată ce lucrările pregătitoare desfăşurate la nivelul Uniunii, în vederea adoptării deciziilor sau poziţiilor comune de către Consiliu, au avut ca rezultat linii directoare comune care permit organizarea fructuoasă a unor asemenea consultări.

(8)

În cazul în care după consultări există încă dificultăţi serioase, acestea pot fi discutate la nivel ministerial la solicitarea unui stat aderent.

(9)

Dispoziţiile de mai sus se aplică mutatis mutandis în cazul deciziilor Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii.

(10)

Procedura stabilită la alineatele de mai sus se aplică, de asemenea, oricărei decizii care va fi adoptată de statele aderente, de natură să aducă atingere angajamentelor care decurg din poziţia lor ca viitoare membre ale Uniunii.

II.

(11)

Uniunea şi Republica Bulgaria şi România iau măsurile necesare pentru a se asigura că aderarea lor la acordurile sau convenţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) şi la articolul 6 alineatul (6) din Protocolul privind condiţiile şi procedura de admitere a Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană precum şi la articolul 3 alineatul(3), articolul 6 alineatul (2) şi la articolul 6 alineatul (6) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României coincide, în măsura posibilului şi în conformitate cu condiţiile stabilite în acest protocol şi în acest act, cu intrarea în vigoare a Tratatului de aderare.

(12)

În măsura în care acordurile sau convenţiile între statele membre există doar în stadiul de proiect şi probabil nu pot fi semnate în perioada premergătoare aderării, statele aderente vor fi invitate să se asocieze, după semnarea Tratatului de aderare şi în conformitate cu procedurile corespunzătoare, la pregătirea acestor proiecte într-o manieră pozitivă şi astfel încât să se faciliteze încheierea lor.

(13)

În ceea ce priveşte negocierea cu părţile co-contractante a protocoalelor prevăzute la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf din Protocolul privind condiţiile şi procedura de admitere a Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană, precum şi la articolul 6 alineatul (2), al doilea paragraf din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României, reprezentanţii statelor aderente se asociază lucrărilor în calitate de observatori, alături de reprezentanţii actualelor state membre.

(14)

Anumite acorduri nepreferenţiale încheiate de Comunitate, care rămân în vigoare după data aderării, pot face obiectul unor adaptări sau ajustări pentru a se ţine cont de extinderea Uniunii. Aceste adaptări sau ajustări vor fi negociate de Comunitate împreună cu reprezentanţii statelor aderente în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul precedent.

III.

(15)

Instituţiile trebuie să redacteze în timp util textele prevăzute la articolele 58 şi 60 din Protocolul privind condiţiile şi procedura de admitere a Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană precum şi la articolele 58 şi 60 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României. În acest scop, guvernele Republicii Bulgaria şi al României furnizează instituţiilor în timp util traducerile textelor.


Top