EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2017-20210501

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2019/2017 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2017/2021-05-01

02019R2017 — RO — 01.05.2021 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2017 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 315 5.12.2019, p. 134)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/340 AL COMISIEI din 17 decembrie 2020

  L 68

62

26.2.2021
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2017 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  
Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu alimentare de la rețea, inclusiv mașinile de spălat vase de uz casnic încorporate și mașinile de spălat vase de uz casnic cu alimentare de la rețea care pot fi alimentate și cu baterii.
(2)  

Prezentul regulament nu se aplică:

(a) 

mașinilor de spălat vase care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/42/CE;

(b) 

mașinilor de spălat vase de uz casnic care funcționează cu baterii și care pot fi conectate la rețeaua de alimentare prin intermediul unui convertor de curent alternativ în curent continuu achiziționat separat.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„rețea de alimentare” sau „rețea electrică de alimentare” înseamnă alimentarea cu energie electrică de la rețea de 230 (± 10 %) volți în curent alternativ la 50 Hz;

2. 

„mașină de spălat vase de uz casnic” înseamnă o mașină care curăță și clătește articolele de masă și despre care producătorul declară, în declarația de conformitate, că respectă Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ) sau Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 );

3. 

„mașină de spălat vase de uz casnic încorporată” înseamnă o mașină de spălat vase de uz casnic care este proiectată, supusă încercării și comercializată exclusiv:

(a) 

pentru a fi instalată într-un dulap sau pentru a fi încastrată (în partea superioară, inferioară și în părțile laterale) cu ajutorul unor panouri;

(b) 

pentru a fi fixată solid de părțile laterale, superioare sau inferioare ale dulapului sau ale panourilor; și

(c) 

pentru a fi echipată cu o față cu finisaj de fabrică integrată sau cu un panou frontal special conceput;

4. 

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde mașinile de spălat vase de uz casnic sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

În sensul anexelor, în anexa I sunt prevăzute definiții suplimentare.

Articolul 3

Obligațiile furnizorilor

(1)  

Furnizorii se asigură că:

(a) 

fiecare mașină de spălat vase de uz casnic este furnizată împreună cu o etichetă tipărită în formatul prevăzut în anexa III;

▼M1

(b) 

valorile parametrilor incluși în fișa cu informații despre produs, astfel cum figurează în anexa V, sunt introduse în secțiunea publică a bazei de date cu produse;

▼B

(c) 

la cererea expresă a comerciantului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format tipărit;

(d) 

conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

(e) 

orice material publicitar vizual pentru un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic cuprinde clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII și cu anexa VIII;

(f) 

orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic, inclusiv pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, cuprinde clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(g) 

o etichetă electronică, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III, este pusă la dispoziția comercianților pentru fiecare model de mașină de spălat vase de uz casnic;

(h) 

o fișă electronică cu informații despre produs, conform anexei V, este pusă la dispoziția comercianților pentru fiecare model de mașină de spălat vase de uz casnic.

(2)  
Clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer sunt definite în anexa II și se calculează în conformitate cu anexa IV.

Articolul 4

Obligațiile comercianților

Comercianții se asigură că:

(a) 

fiecare mașină de spălat vase de uz casnic poartă, la punctul de vânzare, inclusiv la târgurile comerciale, eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), eticheta fiind afișată, pentru mașinile de spălat vase de uz casnic încorporate, în așa fel încât să fie clar vizibilă, iar pentru celelalte mașini de spălat vase de uz casnic în așa fel încât să fie clar vizibilă pe exteriorul mașinii părții frontale sau superioare a mașinii de spălat vase de uz casnic;

(b) 

în cazul vânzării la distanță, eticheta și fișa cu informații despre produs sunt furnizate în conformitate cu anexele VII și VIII;

(c) 

orice material publicitar vizual pentru un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic cuprinde clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(d) 

orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic, inclusiv pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, cuprinde clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII.

Articolul 5

Obligațiile platformelor de găzduire pe internet

În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE autorizează vânzarea de mașini de spălat vase de uz casnic prin intermediul site-ului său de internet, furnizorul de servicii trebuie să permită afișarea etichetei electronice și a fișei electronice cu informații despre produs furnizate de comerciant în cadrul mecanismului de afișaj în conformitate cu dispozițiile anexei VIII și trebuie să informeze comerciantul cu privire la obligația de a le afișa.

Articolul 6

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare stabilită în anexa IX la prezentul regulament atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

Articolul 8

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei reexaminări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu la 25 decembrie 2025.

Reexaminarea evaluează în principal următoarele aspecte:

(a) 

potențialul de ameliorare în ceea ce privește consumul de energie și performanța funcțională și de mediu a mașinilor de spălat vase de uz casnic;

(b) 

eficacitatea măsurilor existente pentru realizarea unor schimbări în comportamentul utilizatorilor finali în ceea ce privește achiziționarea de aparate mai eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor și utilizarea unor programe mai eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor;

(c) 

posibilitatea de a aborda aspecte legate de economia circulară.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 se abrogă de la 1 martie 2021.

Articolul 10

Măsuri de tranziție

Începând de la 25 decembrie 2019 și până la 28 februarie 2021, fișa cu informații despre produs obligatorie în temeiul articolului 3 litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 poate fi pusă la dispoziție prin intermediul bazei de date de produse, în loc să fie furnizată în format tipărit odată cu produsul. În acest caz, furnizorul se asigură că, la cererea expresă a comerciantului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format tipărit.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2021. Cu toate acestea, articolul 10 se aplică de la 25 decembrie 2019, iar articolul 3 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) se aplică de la 1 noiembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Definiții aplicabile pentru anexe

Se aplică următoarele definiții:

1. 

„indicele de eficiență energetică” (EEI) înseamnă raportul dintre consumul de energie al programului eco și consumul de energie al programului standard;

2. 

„consumul de energie al programului eco” (EPEC) înseamnă consumul de energie al unei mașini de spălat vase de uz casnic pentru programul eco, exprimat în kilowați-oră pe ciclu;

3. 

„consumul de energie al programului standard” (SPEC) înseamnă consumul de energie luat ca referință, ca funcție a capacității nominale a mașinii de spălat vase de uz casnic, exprimat în kilowați-oră pe ciclu;

4. 

„program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite și declarate de furnizor ca fiind adecvate pentru nivelurile specificate de murdărie sau pentru tipurile specificate de încărcătură sau pentru ambele;

5. 

„ciclu” înseamnă un proces complet de curățare, clătire și uscare, astfel cum este definit de programul selectat, constând într-o serie de operațiuni până la încetarea tuturor activităților;

6. 

„cod de răspuns rapid” (QR) înseamnă un cod de bare matrice inclus pe eticheta energetică a unui model de produs, care face trimitere la informațiile referitoare la modelul respectiv aflate în secțiunea publică a bazei de date cu produse;

7. 

„tacâm” (ps) înseamnă un set de articole de masă destinate să fie utilizate de o singură persoană, fără ustensilele de servit;

8. 

„ustensile de servit” înseamnă obiecte pentru prepararea și servirea alimentelor, care pot include oale, boluri pentru servit, tacâmuri pentru servit și un platou;

9. 

„capacitate nominală” înseamnă numărul maxim de tacâmuri, împreună cu ustensilele de servit, care pot fi curățate, clătite și uscate într-o mașină de spălat vase de uz casnic într-un ciclu atunci când mașina este încărcată în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

10. 

„consumul de apă al programului eco” (EPWC) înseamnă consumul de apă al unei mașini de spălat vase de uz casnic pentru programul eco, exprimat în litri pe ciclu;

11. 

„indicele performanței de curățare” (IC) înseamnă raportul dintre performanța de curățare a unei mașini de spălat vase de uz casnic și performanța de curățare a unei mașini de spălat vase de uz casnic de referință;

12. 

„indicele performanței de uscare” (ID) înseamnă raportul dintre performanța de uscare a unei mașini de spălat vase de uz casnic și performanța de uscare a unei mașini de spălat vase de uz casnic de referință;

13. 

„durata programului” (Tt) înseamnă perioada de timp care începe odată cu inițierea programului selectat, excluzând orice întârziere programată de utilizator, până când este indicat sfârșitul programului și utilizatorul are acces la încărcătură;

14. 

„eco” înseamnă denumirea programului unei mașini de spălat vase de uz casnic care este declarat de producător ca fiind adecvat pentru curățarea articolelor de masă cu un grad normal de murdărie și la care se referă informațiile de pe eticheta energetică și din fișa cu informații despre produs;

15. 

„mod oprit” înseamnă o stare în care mașina de spălat vase de uz casnic este conectată la rețeaua de alimentare și nu asigură nicio funcție; următoarele sunt de asemenea considerate „mod oprit”:

(a) 

stări care oferă numai o indicație de mod oprit;

(b) 

stări care oferă numai funcționalitățile destinate să asigure compatibilitatea electromagnetică, în conformitate cu Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 3 );

16. 

„mod standby” înseamnă o stare în care mașina de spălat vase de uz casnic este conectată la rețeaua de alimentare și asigură doar următoarele funcții, care pot persista o perioadă de timp nedefinită:

(a) 

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și doar o indicație că funcția de reactivare este activată; și/sau

(b) 

funcția de reactivare printr-o conexiune la rețea; și/sau

(c) 

afișarea unor informații sau a stării; și/sau

(d) 

funcția de detectare pentru măsuri de urgență;

17. 

„rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură, inclusiv componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;

18. 

„pornire cu întârziere” înseamnă o stare în care utilizatorul a selectat o anumită întârziere pentru începutul ciclului programului selectat;

19. 

„garanție” înseamnă orice angajament al comerciantului cu amănuntul sau al furnizorului față de consumator:

(a) 

de a rambursa prețul plătit; sau

(b) 

de a înlocui, repara sau trata mașinile de spălat vase de uz casnic în orice fel dacă acestea nu corespund specificațiilor stabilite în certificatul de garanție sau în materialele publicitare relevante;

20. 

„mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv un ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală utilizată pentru afișarea conținutului de pe internet către utilizatori;

21. 

„afișare imbricată” înseamnă orice interfață vizuală în care o imagine sau un set de date sunt accesate prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

22. 

„ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la contact, cum ar fi cel al unei tablete, al unui computer de tip „slate” sau al unui telefon inteligent;

23. 

„text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică, care permite prezentarea de informații în altă formă decât cea grafică, în cazul în care dispozitivele de afișare nu pot să reproducă prezentarea grafică, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală;

▼M1

24. 

„valori declarate” înseamnă valorile date de furnizor pentru parametrii tehnici indicați, calculați sau măsurați, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 și în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament și cu anexa VI la acesta, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre.

▼B
ANEXA II

A.    ►M1  Clasele de eficiență energetică ale mașinilor de spălat vase de uz casnic  ◄

Clasa de eficiență energetică a unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acesteia, indicat în tabelul 1.

EEI al unei mașini de spălat vase de uz casnic se calculează în conformitate cu anexa IV.Tabelul 1

Clase de eficiență energetică

Clasă de eficiență energetică

Indice de eficiență energetică

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.    Clase de emisii acustice în aer

Clasa de emisii acustice în aer a unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în funcție de emisiile acustice în aer indicate în tabelul 2.Tabelul 2

Clase de emisii acustice în aer

Clasă de emisii acustice în aer

Zgomot [dB(A)]

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n
ANEXA III

Eticheta

1.   ETICHETA

image

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. 

codul QR;

II. 

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III. 

identificatorul de model al furnizorului;

IV. 

scara claselor de eficiență energetică de la A la G;

V. 

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul A din anexa II;

VI. 

consumul de energie al programului eco (EPEC) în kWh per 100 de cicluri, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VII. 

capacitatea nominală, exprimată în tacâmuri standard, pentru programul eco;

VIII. 

consumul de apă al programului eco (EPWC) în litri pe ciclu, rotunjit la o zecimală;

IX. 

durata programului eco în h:min, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

X. 

emisiile acustice în aer exprimate în dB(A) în raport cu 1pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, precum și clasa de emisii acustice în aer, determinată în conformitate cu punctul B din anexa II;

XI. 

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2017”.

2.   DESIGNUL ETICHETEI

Eticheta trebuie să aibă designul prezentat în figura de mai jos.

image

Unde:

(a) 

eticheta trebuie să aibă cel puțin o lățime de 96 mm și o înălțime de 192 mm. Dacă eticheta este tipărită într-un format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b) 

fondul etichetei trebuie să fie 100 % alb;

(c) 

fonturile trebuie să fie Verdana și Calibri;

(d) 

dimensiunile și specificațiile elementelor care constituie eticheta trebuie să fie cele indicate în designul etichetei pentru mașinile de spălat vase de uz casnic;

(e) 

culorile trebuie să fie CMYK – cyan, magenta, galben și negru, conform exemplului următor: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(f) 

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

image

culorile logoului UE trebuie să fie următoarele:

— 
fondul: 100,80,0,0;
— 
stelele: 0,0,100,0;

image

culoarea logoului „energie” trebuie să fie: 100,80,0,0;

image

codul QR trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

image

numele furnizorului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana, cu caractere aldine, de 9 pt;

image

identificatorul modelului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana, cu caractere normale, de 9 pt;

image

scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

— 
literele scării de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri, cu caractere aldine, de 19 pt; literele trebuie să fie centrate pe o axă la 4,5 mm de la partea stângă a săgeților;
— 
culorile săgeților din scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:
— 
Clasa A: 100,0,100,0;
— 
Clasa B: 70,0,100,0;
— 
Clasa C: 30,0,100,0;
— 
Clasa D: 0,0,100,0;
— 
Clasa E: 0,30,100,0;
— 
Clasa F: 0,70,100,0;
— 
Clasa G: 0,100,100,0;

image

liniile de separare interne trebuie să aibă o grosime de 0,5 pt, iar culoarea trebuie să fie 100 % neagră;

image

litera clasei de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri, cu caractere aldine, de 33 pt. Săgeata clasei de eficiență energetică și săgeata corespunzătoare din scara de la A la G trebuie poziționate în așa fel încât vârfurile lor să fie aliniate. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, care trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

image

valoarea consumului de energie al programului eco per 100 de cicluri trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere aldine, de 28 pt; „kWh” trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere normale, de 18 pt; numărul „100” de pe pictograma care reprezintă 100 de cicluri trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere normale, de 14 pt; valoarea și unitatea trebuie să fie centrate și de culoare 100 % neagră;

image

pictogramele trebuie să fie astfel cum figurează în designul etichetelor și cum se descrie în continuare:

— 
liniile pictogramelor trebuie să aibă o grosime de 1,2 pt și atât ele, cât și textele (numerele și unitățile) trebuie să fie de culoare 100 % neagră;
— 
textele de sub pictograme trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere aldine, de 16 pt, unitatea fiind cu font Verdana, cu caractere normale, de 12 pt, și trebuie să fie centrate sub pictograme;
— 
pictograma care reprezintă emisiile acustice în aer: numărul de decibeli din difuzor trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere aldine, de 12 pt, iar unitatea „dB” trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere normale, de 9 pt; gama claselor de emisii acustice (de la A la D) trebuie să fie centrată sub pictogramă, litera clasei de emisii acustice aplicabile fiind cu font Verdana, cu caractere aldine, de 16 pt, iar celelalte litere ale claselor de emisii acustice fiind cu font Verdana, cu caractere normale, de 10 pt;

image

numărul regulamentului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana, cu caractere normale, de 6 pt.
ANEXA IV

Metode de măsurare și calcule

În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele trebuie efectuate utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, precise și reproductibile care țin seama de stadiul actual al tehnologiei general recunoscut și în conformitate cu următoarele dispoziții.

▼M1

În cazul în care se declară un parametru în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 și în conformitate cu tabelul 4 din anexa VI, valoarea declarată a acestuia trebuie utilizată de furnizor pentru calculele din prezenta anexă.

▼B

Consumul de energie, EEI, consumul de apă, durata programului, performanța de curățare și de uscare și emisiile acustice în aer ale unui model de mașină de spălat vase de uz casnic trebuie măsurate și/sau calculate folosind programul eco în condiții de încărcare la capacitatea nominală a mașinii de spălat vase de uz casnic. Consumul de energie, consumul de apă, durata programului, performanța de curățare și de uscare se măsoară simultan.

EPWC se exprimă în litri pe ciclu și se rotunjește la o zecimală.

Durata programului eco (Tt) se exprimă în ore și minute și se rotunjește la cel mai apropiat minut întreg.

Emisiile acustice în aer sunt măsurate în dB(A) în raport cu 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

1.   INDICELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea EEI al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară consumul EPEC al mașinii de spălat vase de uz casnic cu consumul SPEC al acesteia.

(a) 

EEI se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la o zecimală:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

unde:

EPEC este consumul de energie al programului eco al mașinii de spălat vase de uz casnic, măsurat în kWh/ciclu și rotunjit la trei zecimale;

SPEC este consumul de energie al programului standard al mașinii de spălat vase de uz casnic.

(b) 

SPEC este calculat în kWh/ciclu și rotunjit la trei zecimale, după cum urmează:

(1) 

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≥ 10 și lățime > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

(2) 

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≤ 9 sau lățime ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

unde ps este numărul de tacâmuri.

▼M1

2.   INDICELE DE PERFORMANȚĂ A CURĂȚĂRII

Pentru calcularea indicelui de performanță a curățării (IC) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, performanța de curățare a programului eco este comparată cu performanța de curățare a unei mașini de spălat vase de referință.

IC se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la trei zecimale:

IC = exp (ln IC)

și

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

unde:

CT,i este performanța de curățare a programului eco al mașinii de spălat vase de uz casnic supuse încercării, pentru o rundă de încercare (i), rotunjită la trei zecimale;

CR,i este performanța de curățare a mașinii de spălat vase de referință, pentru o rundă de încercare (i), rotunjită la trei zecimale;

n este numărul de runde de încercare.

3.   INDICELE DE PERFORMANȚĂ A USCĂRII

Pentru calcularea indicelui de performanță a uscării (ID) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, performanța de uscare a programului eco este comparată cu performanța de uscare a mașinii de spălat vase de referință.

ID se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la trei zecimale:

ID = exp (ln ID)

și

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

unde:

ID,i este indicele de performanță a uscării al programului eco al mașinii de spălat vase de uz casnic supuse încercării, pentru o rundă de încercare (i);

n este numărul de runde de încercare combinate de curățare și de uscare.

ID,i se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la trei zecimale:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

unde:

DT,i este scorul mediu de performanță a uscării al programului eco al mașinii de spălat vase de uz casnic supuse încercării, pentru o rundă de încercare (i), rotunjit la trei zecimale;

DR,t este scorul de uscare țintă al mașinii de spălat vase de referință, rotunjit la trei zecimale.

4.   MODURI CU CONSUM REDUS DE PUTERE

După caz, se măsoară consumul de putere al modului oprit (Po), al modului standby (Psm) și al pornirii întârziate (Pds), exprimat în W și rotunjit la două zecimale.

În timpul măsurării consumului de putere în modurile cu consum redus de putere, se verifică și se înregistrează următoarele aspecte: